Protkoll majmötet 2010 Protokoll från 1-2 maj 2010


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE

Tid: 6-7 maj 2010
Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11, Stockholm
Ordförande: Anna Nilsdotter
Vice mötesordförande: Ernesto Katzenstein
Justerare: Mahyad Hassanzadeh Tavakoli

Närvarande

Ledamöter
Ida Burlin
Maria Eklund
Sofia Halth
Mahyad Hassanzadeh Tavakoli
Ernesto Katzenstein
Maria Landenius
Anton Lidström
Anna Nilsdotter
Marie Norling
Lars Olsson
Sara Ångström (personalrepresentant)

Sekretariatet
Lise Bergh
Dan Grundin
Hannah Laustiola (§173 - 185)
Fredrik Kron (§ 185)

Övriga
Gabi Björsson (§ 187)
Kathleen McCaughey (§ 179)
Anna Gustafsson (§ 179)
Robert Tolonen (§ 187)

Ej närvarande

Madeleine Seidlitz (personalrepresentant)


§ 173 Mötet öppnas

Mötet öppnas av Ernesto Katzenstein.


§ 174 Fastställande av dagordningen

Tillägg av en punkt om distriktens roll och uppdrag och en om medlemsregistret, båda under övriga frågor.

Beslut

att godkänna dagordningen med dessa tillägg.


§ 175 Protokoll från tidigare styrelsemöte

Inga kommentarer.

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 176 Uppföljning av öppna beslut

Styrelsen går igenom listan över beslut som ska följas upp och stryker de som är åtgärdade.


§ 177 Utvärdering av tidigare styrelsemöte

En del kritik av att underlagen är sena och syrebrist i lokalen är återkommande och tas upp även i denna utvärdering. Styrelsen tittar vidare på detta under den interna utvärderingen senare på dagordningen.


§ 178 Rapport om per capsulambeslut

Följande beslut har fattats per capsulam i styrelsens webbforum sedan marsmötet:

11 april 2010

att tillsätta följande personer till Ungdomsrådet 2010-2012:

Noor Siahpoosh (sittande)

Emelie Söderlund Castillo (ny)
Mikael Olovsson (ny)
Jeanette Lachman (ny)

11 april 2010

att tillsvidare anta förslaget till möteskalender för styrelseåret 2010-2011 innebärande att budgetmötet tidigareläggs till september,

att grupper och distrikt bereds möjlighet att skriftligen inkomma med synpunkter på förslaget till budget till styrelsens novembermöte där beslut om budget fattas,
att Granskningskommittén ombeds närvara vid det föreslagna budgetmötet i september samt i vanlig ordning inkommer med sin formella rapport avseende sektionens ekonomi till styrelsens novembermöte.

§ 179 Rapport från sekretariatet

En rapport har skickats ut till styrelsen gällande sekretariatets arbete sedan styrelsens marsmöte 2010. Anna Gustafsson, handläggare ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter på sekretariatet och Kathleen McCaughey, projektsamordnare på sekretariatet, berättar om den Shell-aktion som baserad på rapporten ”Poverty, Petroleum and Pollution in the Niger Delta”, genomfördes i Göteborg den 12 april. Utöver den aktionen har en rad aktiviteter gjorts både på aktivist- och lobbynivå. (Men internationella sekretariatet (IS) har uppmanat särskilt till att göra aktioner på olika Shell-mackar runtom i landet.) Styrelsen frågar vad som gäller juridiskt för dylika aktiviteter och var gränsen går för civil olydnad och/eller egenmäktigt förfarande. Lise Bergh meddelar att jurister konsulterats inför aktionen och att svaret var att den planerade aktionen var helt laglig och tillåten. Lise Bergh understryker också att det är internationell aktion från IS, som flera sektioner deltar i. Anna Nilsdotter menar ändå att vi i den svenska sektionen ibland gör andra bedömningar än IS om vad som är lämpligt i Sverige samt att styrelsen gärna ser en principiell diskussion framöver. Marie Norling påpekar att den diskussionen eventuellt kan lyftas i samband med kommunikationsplattformen eftersom sådana strategiska vägval berör hur Amnesty vill uppfattas utåt.

Anton Lidström undrar hur aktionen har tagits emot med tanke på att det är första gången vi gör en större aktion gentemot ett företag. Sekretariatet svarar att vi har fått ett en del intresse just för att verksamheten i det här fallet också finns på hemmaplan. Aktivisterna har dessutom varit mycket entusiastiska och det finns intresse för att genomföra liknande aktioner i framtiden.


§ 180 Rapport från styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmarna går igenom vad de gjort sedan senaste mötet.


§ 181 Rapport från Amnestys internationella kommitté (AIK)

Mahyad Hassanzadeh Tavakoli rapporterar. Sedan förra rapporten har AIK haft ett fysiskt möte på sekretariatet i Stockholm den 6-7 februari 2010. På mötet diskuterades bl.a. AIK:s verksamhetsområde. En idé som lyftes var att AIK är lämpat att kontinuerligt följa kontroversiella och (ständigt) aktuella policy-områden. De områden som identifierades var: abortfrågan (som AIK redan arbetar med), fredsbevarande insatser, klimatförändringar och mänskliga rättigheter och internationell handel. Planen för abortnätverkets arbete gicks också igenom på AIK:s möte. Mötet kombinerades med en utbildningsdag där inbjudna föreläsare delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta i partnerskap och med rättighetsbärare.

Under mars 2010 kommenterade ledamöter i AIK abortnätverkets utkast till första nyhetsbrev.

Den 15 april hade AIK ett telefonmöte under vilket dokumentet "ORG/50/001/2010, Proposals: System for electing international members to attend the ICM & TOR for the INC" diskuterades. Mötet resulterade i att AIK författade ett utkast till svar från svenska sektionen vilket nyligen lämnats till styrelsen.


§ 182 Rapport från Amnestyfonden

Maria Landenius rapporterar att Amnestyfondens nya folder nu är klar och kommer att finnas på årsmötet. Hemsidan håller på att uppdateras eftersom de får mycket frågor från allmänheten och Amnestyfonden har också påbörjat en intern revision av två slumpvis utvalda ärenden.


§ 183 ISOP 1

Lise Bergh redogör kortfattat för innehållet i det internationella sekretariatets operativa plan nummer 1 (ISOP 1). Detta är den första tvåårsplanen av tre. IS verksamhetsår går från 1 april och ett år framåt, vilket är i otakt med Global Priorities Statement (GPS) och framtagandet av vår plan i Sverige. ISOP 1 tar upp alla GPS 16 målområden men har ett fokus på IS infrastruktur, kommunikation, tillväxt och utredningsarbete gällande hur vi ska jobba med BRICS-länderna. ISOP 1 kan ses som en övergångsplan från förra planen in i vår nya ISP. Planen är strukturerad efter 23 mål indelade under tre huvudrubriker: ”Human rights change”, ”Communication and growth” och ”Impacts, sytems and people”.

Svenska sektionens plan innehåller det mesta av det som tas upp i ISOP 1. Vi är skyldiga att ha med de så kallade GPS-flagships, vilket vi har, men vi saknar några av IS mål. Det betyder inte att vi inte jobbar med ett visst område ändå. Ibland är det inte ett explicit mål i vår plan men kan trots det finnas med bland våra aktiviteter eller i lite annan form/rubrik. Lise Bergh kommenterar att vi är helt beroende av IS i form av research, land- och regionprioriteringar kommer exempelvis från IS.

Lars Olsson undrar om sekretariatet vet hur IS har resonerat när man valt att ta med färre länder i årsrapporten i år. Sekretariatet återkommer med svar på den frågan. Lars Olsson frågar även om norska sektionen har någon speciell roll internationellt när det gäller MR-utbildning eftersom de omnämns särskilt i ISOP 1 under mål 12 ”Promoting human rights education”. Sara Ångström svarar att det är kopplat till deras jobb i kampanjen Demand Dignity.

Några frågor följer angående om sekretariatet har någon synpunkt på, eller har varit inblandade i hur man har formulerat indikatorer och gjort prioriteringar etc. på internationell nivå. Lise Bergh svarar att detta är IS plan och att den svenska sektionen inte har varit inblandade i det arbetet och därför inte kan svara på det.
Anna Nilsdotter undrar hur IS har tänkt gällande det som sägs i ISOP 1 om att inte implementera länderstrategin (strategic coverage) om inte extra resurser tillförs. Sekretariatet ombeds be IS om ett klargörande.


§ 184 Rapport om insamlingsrätt för grupper

Dan Grundin föredrar. Sektionsstyrelsen beslutade på marsmötet 2010 att de grupper som inte inkommit med redovisning senast den 31 mars förlorar sin rätt att bedriva insamling i Amnestys namn. Bakgrunden till beslutet var det årsmötesbeslut från 2007 som säger att sektionsstyrelsen har rätt att frånta de grupper/enheter som inte följer riktlinjerna för ekonomisk redovisning, rätten att samla in pengar i Amnestys namn.

Efter att sekretariatet bedrivit ett omfattande arbete med att få grupper och enheter att lämna in sina redovisningar för 2009 har alla utom arton enheter inkommit med redovisning. Av de arton enheterna är elva lokalgrupper, fem ungdomsgrupper, en grupp på distriktsnivå och ett distrikt. De arton enheterna har fått information om att de har förlorat sin rätt att bedriva insamling i Amnestys namn.

Dan Grundin meddelar att en del frågor har uppkommit om hur man ska hantera de grupper som förlorar tillståndet och hur lång tid det ska ta innan de kan återfå sitt tillstånd. Sekretariatet anser inte att det är rimligt att styrelsen ska behöva ta upp den här frågan flera gånger per år. Därför menar sekretariatet att det borde tas fram riktlinjer för hur frågan ska hanteras i framtiden. Sekretariatet återkommer med förslag om detta längre fram.

Maria Eklund menar att styrelsen aldrig fattade beslut om att frånta distrikt rätten till insamling utan enbart grupper. Hon föreslår att styrelsen går till ett nytt beslut idag om huruvida det distrikt som ännu inte inkommit med redovisning bör fråntas sin insamlingsrätt eller ej. Viss diskussion uppstår om huruvida styrelsens beslut från marsmötet innebar att också distrikt som inte inkommit med redovisning skulle fråntas insamlingsrätten i Amnestys namn. Enligt årsmötesbeslutet från 2007 kan grupper och enheter fråntas insamlingsrätten, medan beslutet från marsmötet enligt protokollet bara angav grupper. Argumentet som lyftes på styrelsens marsmöte var att grupper som inte kan bedriva insamling ändå kan vara sektionsgrupper medan distrikt inte på motsvarande sätt kan bli ”sektionsdistrikt”. Dan Grundin påpekar dock att en grupp som fråntas insamlingsrätten inte per automatik blir en sektionsgrupp. Någon sådan funktion finns inte inbyggd i systemet, vilket är ytterligare en aspekt man får titta på då man tar fram riktlinjer.

Beslut

att sekretariatet kontaktar Örebrodistriktet angående redovisning och om redovisning inte inkommer frånta dem rätten att samla in pengar i Amnestys namn i ett per capsulam-beslut.


§ 185 Övriga frågor

Inför styrelsens konstituerande möte
Styrelsen ser över dagordningen för det konstituerande mötet den 9 maj. Om det under årsmötet skulle bli slutet val till posterna som suppleant blir röstsiffrorna viktiga att skriva ned för att sedan kunna avgöra vem som blir första suppleant och vem som blir andra suppleant. I annat fall ska styrelsen höra med valberedningen om de har synpunkt på vem som är första respektive andra suppleant enligt deras förslag eftersom detta inte står uttryckligen i det förslag som gått ut inför årsmötet.

Beslut

att godkänna dagordningen för det konstituerande mötet.


Tillsättning av ledig plats i Ungdomsrådet
Anton Lidström har tidigare meddelat att det finns en ledig plats i Ungdomsrådet och föreslår att styrelsen tillsätter Janna Eriksson från Göteborg på den platsen.

Beslut

att tillsätta Janna Eriksson som ny ledamot av Ungdomsrådet 2010-2012.

Distriktens roll och uppdrag
Maria Eklund har den 25 mars lagt upp ett uppdaterat förslag till riktlinjer i styrelsens forum. Inga kommentarer kom in på det då men eftersom många styrelseledamöter inte har underlaget i färskt minne bestäms det att styrelsen ska fatta ett beslut om att anta riktlinjerna per capsulam före årsmötet.

Medlemsregistret
Maria Eklund undrar om det finns möjlighet att se i medlemsregistret vilka som är aktiva medlemmar. Eftersom det inte gör det ställer Maria Eklund följdfrågan om det vore det tekniskt och ekonomiskt möjligt att införa en sådan funktion i registret. Dan Grundin svarar att det är en fråga som diskuterats mycket och under lång tid och att det finns en förhoppning om att kunna införa det. Det är ett operativt förslag men sekretariatet håller helt med om att en sådan lösning vore bra av många anledningar, både för aktivismen, telemarketing (TM), annan verksamhet och för styrelsen. Det finns dock vissa svårigheter med att upprätthålla ett sådant register. Exempelvis kräver det att grupperna inkommer med listor på aktiva medlemmar. Dessa listor måste sedan uppdateras kontinuerligt. En annan fråga man då måste ta ställning till är hur vi definierar aktiva medlemmar. Dessutom är det bra att vara medveten om att inrättandet av ett sådant register skulle kräva mycket i både resurser och tid. Ernesto Katzenstein undrar hur det stämmer överens med Personuppgiftslagen (PUL) att registrera aktiva medlemmar. Sara Ångström svarar att det är okej enligt PUL om medlemmen själv fyller i uppgifterna och godkänner att de registreras.


§ 186 Utvärdering av styrelseåret styrelseintern

Styrelsen gör en gemensam utvärdering av året som gått.


§ 187 Inför årsmötet

Styrelsen går igenom årsmötesdagordningen. Styrelsen ber sekretariatet att inför framtida årsmöten beakta i vilken utsträckning personer med förtroendeuppdrag eller/och som kandiderar till styrelsen kan/bör vara funktionärer.

Styrelsens punkt på dagordningen diskuteras och eventuella frågor som kan komma upp under denna lyfts upp. Frågan om när en styrelse formellt upphör och den nya tillträder diskuteras också.

Vidare går styrelsen igenom Granskningskommitténs (GK) rapport och diskuterar hur den ska bemötas på årsmötet. En mer generell diskussion följer om vilken roll styrelsen bör inta i förhållande till rapporten när den presenteras under årsmötet. Sofia Halth lyfter frågan om styrelsen kanske borde lämna en skriftlig kommentar till rapporten. Anna Nilsdotter svarar att den frågan varit uppe tidigare men att GK valt att inte inkludera det i sitt förslag till nya direktiv. Styrelsen uppdrar åt Ida Burlin att kommentera GK:s rapport på årsmötet.

Beslut

att styrelsen återkommer till frågan om hanteringen av GK:s rapport till junimötet 2010.
Hanteringen av styrelsens förslag till årsmötet ”Svenska Amnesty 2016” presenteras av Lars Olsson som kommer att introducera dokumentet tillsammans med övriga delar i Svenska Amnesty 2010-2016. Sofia Halth presenterar del tre av dokumentet, ”Svenska Amnesty 2016”, och går närmare in på de fem områden som årsmötet ska fatta beslut om.
Styrelsen går igenom värdskap för de internationella gästerna samt hur arbetsfördelningen ska se ut under årsmötet.


§ 188 Mötet avslutas

Anna Nilsdotter avslutar mötet.

Anna Nilsdotter
Ordförande


Ernesto Katzenstein
Vice mötesordförande


Hannah Laustiola
Sekreterare


Mahyad Tavakoli
Justerare
Förklaringar:
AIK - Amnestys Internationella Kommitté - en arbetsgrupp som bistår styrelsen i det internationella arbetet
GK – Granskningskommittén
IS – Internationella Sekretariatet
ISOP – (International Secretariat Operational Plan) Internationella sekretariatets operativa plan

ISP – (Integrated Strategic Plan) den Internationella Strategiska Planen som omfattar en period på sex år
Per Capsulam-beslut – tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på hemsidan
PUL – Personuppgiftslagen
TM – sekretariatets verksamhet för telemarketing