Extra möte med sektionens styrelse den 18 april 1999 Protokoll från 1-2 april 1999PROTOKOLL NR 12/1998/1999


Extra möte med sektionens styrelse den 18 april 1999

Ledamöter Närvarande

Jesús Alcalá X, mötesordförande §210 - §216
Christian Gräslund X
Robert Hårdh X, under §210 - §219
Cecilia Kaijser X, utom §216
Binnie Kristal-Andersson X
Per Kylberg X
Susann Olsson X
Hanna Roberts X
Henrik Zetterquist X


Suppleanter

Christer Nordberg X, mötesordförande §217 - §221
Jenny Wessblad X
Maja Åberg X, utom §216


Övriga

Dan Grundin X
Anette Holmquist X§210 Mötet öppnas

Ordförande Jesús Alcalá hälsar alla välkomna.


§211 Val av justerare och rapportör till grupptrycket

Beslut att välja Christer Nordberg till justerare av protokollet och rapportör till Grupptrycket.


§212 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Hanna Roberts till ordförandereserv för nästa möte.


§213 Fastställande av dagordningen

Beslut att fastställa dagordningen så som framgår av protokollet.


§214 Protokoll från styrelsens möte den 23-24 januari 1999

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§215 Protokoll från styrelsens möte den 6-7 mars 1999

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§216 Rekrytering av generalsekreterare

Sluten del.
Rekryteringsprocessen fortskrider i enlighet med sedan tidigare fastlagda riktlinjer och tidsplan.


§217 Rådgivningsbyrån

Christer Nordberg redogör för underlaget om RGB och deras begäran om ekonomiskt stöd för inköp av datorutrustning till ett värde av 92 209 kr. Amnestys representanter i RGB kommer att ta upp frågan i samband med RGB:s årsmöte och sedan återrapportera vid styrelsens möte i maj.

Beslut att ärendet bordläggs till styrelsens möte den 6-7 maj 1999.

Dan Grundin redogör för underlaget beträffande RGB:s årsmöte 1999 och representanter i
RGB:s styrelse.

Beslut att uppdra åt Jenny Wessblad och Madelaine Seidlitz att som ordinarie resp. ersättare repre-
sentera Amnesty vid Rådgivningsbyråns årsmöte 1999,

att uppdra åt sekretariatet att meddela detta till RGB,

att uppdra åt sekretariatet att utse en personlig suppleant för Madelaine i RGBs styrelse för
ett år,

att Madelaine Seidlitz utses till representant i Rådgivningsbyråns styrelse under ytterligare
ett år.


§218 Översynskommitténs rekommendationer

Hanna Roberts redogör för arbetsdokumentet Åtgärdsplan avseende Översynskommitténs rekommendationer , som är tänkt att vara ett dynamiskt dokument där det ska vara möjligt att infoga nya punkter och åtgärder, allteftersom utredningar blir färdiga. Styrelsen avvaktar i en del frågor för närvarande, då ett antal olika utredningar som behandlar dessa frågor pågår.

Beslut att anta ovanstående åtgärdsplan för uppföljning av Översynskommitténs 10 rekommendationer,

att åtgärdsplanen kontinuerligt följs upp fram till årsmötet 2001. Styrelsen utser samman-
kallande i C-utskottet till ansvarig för detta och planen behandlas på varje styrelsemöte,

att styrelsen till årsmötet 2000 och 2001 redovisar uppföljningen av Översynskommitténs
10 rekommendationer,

att ge B-utskottet i uppdrag att ta fram ett förslag för vidareutbildning av kommande styrelse
(rekommendation 4),

att rekryteringsgruppen till styrelsens junimöte utarbetar ett introduktionsprogram för den nye
generalsekreteraren,

att utse en ansvarig inom A-utskottet att utarbeta och för styrelsen framlägga ett beslutsunder-
lag för projekt ”Amnestys historia” (rekommendation 10) vid styrelsemötet i september 1999.


§219 MR-Konferensen/årsmötet

Styrelsen tar del av ett diskussionsunderlag och diskuterar kring arbetsfördelning, ICM-resolutioner, samt programmet för mandat/ISP-diskussionerna. Hanna Roberts berättar att Demokratiutredningsgruppen (DUG) är beredda att hålla ett kvällsseminarium den 7 maj, i anslutning till den externa konferensen.

Styrelsen diskuterar det föreslagna programmet för MR-konferensen och årsmötet.

Beslut att gruppen som inom styrelsen ansvarar för årsmötet tillsammans med sekretariatet gör
en slutgiltig utformning av programmet för MR-konferensen,

att anta förslaget till arbetsfördelning för styrelsen under årsmötet,

att styrelsens programförklaring bordläggs till styrelsemötet den 6-7 maj,

att Jesús Alcalá tillsammans med sekretariatet finner en lämplig plats i årsmötesdagordningen
för styrelsens programförklaring och fogar in den.


§220 Översyn av sekretariatets organisation

Beslut att ärendet bordläggs till styrelsens möte den 6-7 maj.


§221 Övriga frågor

Utökat AU den 25 april 1999

Frågan tas upp om styrelsen ska hålla ytterligare ett möte den 25 april.

Beslut att ställa in det planerade utökade AU som var planerat till den 25 april.


Kosovo

Jesús Alcalá redogör för ärendet. Den 26-27 april hålls ett möte i London där Kosovorealaterade frågor kommer att diskuteras.

Beslut att Binnie Kristal-Andersson deltar i mötet tillsammans med en person som utses av sekretariatet.


Handlingsplanen

Christian Gräslund berättar att gruppen som ska arbeta med handlingsplanen nu är utsedd. Den består av Christian Gräslund, sammankallande, Christer Nordberg, Robert Hårdh, Erik Hörnfeldt och Anneli Hanno. Christian påpekar att möjligheten ska finnas att framöver, vid behov, kunna knyta nya personer till arbetsgruppen.

Styrelsen diskuterar behovet av resursfördelning, prioriteringar och uppföljning i samband med arbetet med handlingsplanen.

Beslut att styrelsen godkänner arbetsgruppens sammansättning,

att direktiven för arbetsgruppen kompletteras utifrån D-utskottets utredning Uppföljning
av ny budgetmodell.


Ny försäljningslokal för grupp 9 i Hörby

Per Kylberg redogör för ett samtal han har haft med gruppen om en ny försäljningslokal. Gruppen önskar inget ekonomiskt bidrag från sektionen för att kunna genomföra köpet, men däremot ett uttalat stöd för projektet. Då köpet även kommer att medföra reparationskostnader, säger gruppen att de under det kommande året inte kommer att kunna utlova något bidrag till sektionen. Däremot tror de att försäljningen kommer att öka sedan. Underlag i ärendet, tillsammans med förslag till beslut, att styrelsen ställer sig bakom grupp 9:s beslut att köpa en ny försäljningslokal, överlämnas till styrelsen.

Beslut att anta förslaget,

att sekretariatet meddelar grupp 9 beslutet som fattats.


Brev från Sune Montán (990317)

Hanna Roberts redogör för brevet som gäller frågan om under vilka villkor Lundaavdelningens postorderverksamhet ska få annonsera i Amnesty Press. I brevet framför Sune Montán att om postorderverksamheten inte kan annonsera gratis, så kommer de ekonomiska möjligheterna för att bedriva verksamheten att minska drastiskt och trovärdigheten gentemot de personer som utan ersättning lägger ner tid och engagemang för att stödja postorderverksamheten kan få stryka på foten. Slutsatsen är att om sektionen vill ha en postorderverksamhet så måste man också vara beredd att upplåta gratis plats för att marknadsföra produkterna i Amnesty Press.

Styrelsen påpekar det faktum att sekretariatet har inlett ett samarbete med annonsackvisitören Blendow Marketing, som har förtur på att sälja annonser motsvarande 4 sidor i AP (12,5 %), vilket är maximum i tidningen. Om Blendow inte lyckas sälja utrymmet på de fyra sidorna är det upp till AP (redaktören) att välja ut annonser till det återstående utrymmet. Det kan i så fall vara annonser från postorderverksamheten, eller något annat.

Beslut att Hanna Roberts besvarar Sune Montáns brev, vilket styrelsen ser som en startpunkt för
en vidare dialog,

att om styrelsen behöver fatta beslut i ärendet så tas frågan upp under mötet den 6-7 maj.


Inbjudan till konferensen "The Hague Appeal for Peace"

Jenny Wessblad berättar att hon emottagit en inbjudan till en konferens om mänskliga rättigheter och humanitär rätt i Haag den 11-15 maj 1999.

Beslut att Jesús Alcalá tillsammans med sekretariatet fattar beslut om huruvida den svenska
sektionen ska vara representerad vid konferensen.


Styrelsens korrespondens

Beslut att Christian Gräslund tillsammans med sekretariatet åtgärdar sådan post till styrelsen som
ännu inte blivit besvarad.


Inbjudan till den holländska sektionens årsmöte den 19-20 juni 1999

Beslut att Susann Olsson representerar den svenska sektionen vid mötet.


Förslag till möte mellan sekretariatspersonal och medlemmar

Beslut att frågan bordläggs.


Förslag till svar på brev från Kerstin Höijer (990302)

Sluten del.

Beslut att uppdra åt Binnie Kristal-Andersson att besvara brevet.

Anette Holmquist Christer Nordberg Jesús Alcalá
Sekreterare Justerare/Mötesordförande Mötesordförande