Möte med sektionens styrelse den 9-10 maj 1996 Protokoll från 1-2 maj 1996

PROTOKOLL NR 7/95/96Möte med sektionens styrelse den 9-10 maj 1996

Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Magnus Brattgård X
Charlotte Dunge X
Dan Grundin X
Ewa Fredenberg Nilsson X
Christer Nordberg X
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Eva Linda Sederholm X

Suppleanter

Magnus Cedergren X
Erik Petersson X

Övriga

Jesús Alcalá § 149 och § 157
Kristina Båth-Sågänger §§ 146 - §§ 157
Hans Hagwall §§ 140 - §§ 157
Eva Hellström sekreterare
Anita Klum X
Charlotta Nordenberg §§ 153 - § 157
Ingrid Petersson § 157
Hanna Roberts § 157
Per Stadig § 157
Elisabeth Stålhane § 157
Torbjörn Söderberg § 157


Mötesordföranden

Charlotte Dunge §§ 153 - §§ 154
Christine Pamp §§ 140 - §§ 153, §§ 155 - §§ 159


§ 140 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Magnus Brattgård till justerare av protokollet;

att välja Magnus Brattgård till rapportör till grupputskicket.

§ 141 Fastställande av dagordning

På dagordningen saknas punkten "Kostnader för utlokalisering av tjänst till Göteborg", denna punkt tas upp under den ekonomiska rapporten.

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 142 Protokoll från styrelsens möte den 2-3 mars 1996

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från mötet 2-3 mars och ger sina synpunkter.

Rättelser:

I protokollet nämns att representanter ur valberedningen var närvarande under § 107 vilket är felaktigt, det skall vara § 132.

§ 127: Dan Grundin påpekar att hans uttalande om facklig representant i styrelsen i stället för personalrepresentant gäller det förslag C-utskottet lade, inte idén generellt.

§ 139: Uppdraget att se över kommunikationen mellan styrelse och sekretariat gavs till Åsa Carlberg och Charlotte Dunge, ej till Åsa Carlberg och D-utskottet.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 143 Protokoll från arbetsutskottets möte den 20 april 1996

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från arbetsutskottets aprilmöte.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.§ 144 Rapport från sekretariatet

Generalsekreteraren rapporterar om verksamheten på sekretariatet, bl a;
-Antalet grupper är idag 284, två grupper är på väg att bildas.
-Planeringen inför Konferensen mot tortyr fortskrider, skriftlig rapport till styrelsen kommer i juni.
-197 grupper har anmält sig till Kinakampanjen. Tyvärr har dock gensvaret inför 4 juni-aktionen varit dåligt.
-Anita Larsson och Inger Lindvall avgår som distriktsombud för Norra Älvsborgs och Bohuslän, efteträdare blir Yngwa Nolkrantz och Elsa Backman. I Stockholmsdistriktet avgår Pernilla Arvidsson och Anna Dahlbäck, Anna Wahlgren Hjort tar över som distriktsombud, Erik Peterson är kvar som distriktsombud och är nu ordförande i Stockholmsdistriktets styrelse. I Örebrodistriktet avgår Charlotta Nordenberg och ersätts av Marianne Hagström. Uppsala har fått ytterligare ett distriktsombud, Barbro Gabrielsson. I Lundastyrelsen ersätts Mia Rönmar av Hanna Roberts, som för övrigt kommer att vikariera för Elisabeth Lundgren på sekretariatet över sommaren.
-Planeringen inför flyktingkampanjen har påbörjats.
-Två vädjanden har gått ut, ett fall från Tunisien och ett från Iran.
-Ny samordnare för Korea är Pernilla Knutsson, hon kommer att ansvara för hela Korea tillsammans med Alf Carlesäter. Kurt och Anna-Britta Blau avslutar sina samordnaruppdrag. Ny samordnare för Indien och Afganistan är Hans Magnusson.
-Fackliga gruppen har träffat TCOs ordförande.
-23-24 mars genomfördes en utbildningshelg om lobby inom EU.
-Sekretariatets personal genomför planeringsdagar utanför huset den 21-23 maj.
-En aktion på sekretariatet av en grupp iranier som genomförde en sit-in och övernattade i lokalen medförde dels extra kostnader, dels aktualiserade den säkerhetssystemet på sekretariatet. Allt fungerade dock enligt planerna.

§ 145 Ekonomisk rapport

Charlotte Dunge rapporterar om ett preliminärt resultat till och med april och påpekar att resultatet motsvarar förra årets siffror.


§ 146 Malmöbutiken

Charlotte Dunge redogör för försäljningsverksamheten i Malmö. Hans Hagwall, sekretariatet, presenterar olika prognoser för verksamheten.

§ 147 Kostnader för utlokalisering av tjänst

Underlaget är en uppföljning av beslutet om utlokalisering som presenteras av Kristina Båth-Sågänger.

Dessutom diskuteras Jönköpingsdistriktets beslut att dra sig ur samarbetet med region väst.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att förhandla med Jönköpingsdistriktet om dess fortsatta samarbete med region väst,

att uppdra åt sekretariatet att förhandla med region väst enligt de riktlinjer som presenteras i underlaget.


§ 148 Rapport från utskotten

Eva Linda Sederholm redogör för A-utskottets arbete när det gäller möjlig utveckling av flyktingarbetet och meddelar att detta kommer att tas upp på styrelsens junimöte.

Lars-Olof Olofsson, B-utskottet, meddelar att en rapport från aktivistutredningen kommer att delas ut till alla årsmötesdeltagarna.

Ewa Fredenberg Nilsson, C-utskottet, berättar att internationella sekretariatet vill ha en rapport om samarbetet med Sierra Leone, rapporten förbereds av Mi Helén.

C-utskottet föreslår att det nuvarande C-utskottet skall fortsätta sitt arbete med frågan om roller inom styrelsen som en projektgrupp.

Beslut att nuvarande medlemmar i C-utskottet utgör en projektgrupp som arbetar vidare med styrelsens roller,

att styrelsen får en heldagsutbildning om roller uppdelad på två tillfällen, varav det första i juni och det andra senast i september,

att Magnus Måhl ombeds hålla i denna utbildning.

Styrelsen har tagit del av ett underlag från personalrepresentanterna som bland annat föreslår ett möte mellan styrelse och personal. Planering av detta möte kommer att ske under styrelsens junimöte. Mötet bör ledas av en utomstående och dagordningen överenskommas av både personal och styrelse.

D-utskottet har inget att rapportera.

§ 149 Besök av Jesús Alcalá från frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter

Jesús Alcalá berättar om fondens verksamhet.

§ 150 Rapport från IT-gruppen

Christer Nordberg berättar att IT-gruppens första informationsblad "IT-Nytt" gick ut med grupputskicket i maj. Framöver kommer IT-nytt att komma ut 3-4 gånger om året.

Inget underlag om vilka resurser som kommer att krävas från sekretariatet för att genomföra automatiserade blixtaktioner har presenterats, detta kommer istället att presenteras på junimötet då även IT-gruppens framtida struktur och sammansättning kommer att diskuteras.

§ 151 Indirekt statligt stöd

Hans Hagwall, sekretariatet, presenterar underlaget. Eva Linda Sederholm vill att en passus om att projekt med indirekt statligt stöd inte får leda till anställning, uttryckligen skall nämnas i brevet till grupperna och i riktlinjerna. I brevet skall grupperna även uppmärksammas på att de måste ta kringkostnader i beaktande då de planerar för ett projekt.

Beslut att att godkänna brev och riktlinjer med komplettering enligt ovanstående.

§ 152 Ansökan om projekt med indirekt statligt stöd från Malmögrupperna

Hans Hagwall, sekretariatet, föredrar ansökan och presenterar sekretariatets förslag till beslut i ärendet.

Beslut att godkänna Malmögruppernas ansökan för projekt 1.

att be Malmögrupperna komplettera sin ansökan för projekt 2 till styrelsens junimöte.

§ 153 Medlemmarnas deltagande i lobbyarbetet

Beslut att sektionen genom utbildningsansatser, söker involvera mellanstrukturerna ytterligare i lobbyarbetet. Sekretariatet uppdras undersöka intresset hos i första hand distrikt, samordnings- och specialgrupper att bilda en special/stödgrupp för lobby,

att sekretariatet och berörda samordningsgrupper får till uppgift att i kommande kampanjer, där så är möjligt, ge förslag till lokalt lobbyarbete,

att en plan för vidareutveckling och utbildning tas med i verksamhetsplan och budget för 1997.

§ 154 Uppföljning av årsmötesbeslut 1993-1994

Styrelsen har tagit del av uppföljningen av årsmötesbeslut.

§ 155 Utbildningsdag för styrelsen den 7 juni

Styrelsen diskuterade hur utbildningsdagen skall planeras samt vilka som skall delta i utbildningen.

Beslut att utbildningsdagen skall innefatta en genomgång av organisationen och ekonomin och en internationell utblick,

att endast styrelsens medlemmar deltar i utbildningsdagen,

att uppdra åt sekretariatet att planera utbildningsdagen i samarbete med Christer Nordberg, Charlotte Dunge och Magnus Måhl.

§ 156 Arbetsgivarefrågor

Anita Klum informerade om aktuella personalfrågor, bl a om att utvecklingssamtal genomförts med all personal.

§ 157 Inför årsmötet

Styrelsen planerar sitt deltagande i årsmötet och träffar ordförandena i plenum, Jesús Alcalá och Ingrid Petersson. Beredningsgruppernas ordföranden och rapportörer deltar i delar av mötet.

§ 158 Övriga frågor

Styrelsen träffar Åsa Carlberg som avsagt sig sitt uppdrag som suppleant i styrelsen.

§ 159 Amnestyfonden

Ewa Fredenberg Nilsson redogör för de principdiskussioner som förts i fondstyrelsen under året.
Eva Hellström Magnus BrattgårdCharlotte DungeChristine Pamp