Bilaga 2 Arbetsordning inom svenska sektionen Möte med sektionens styrelse 25 26 oktober 1886 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1992

Bilaga 2
Styrelsen möte 25-26 oktober 1986

1986-10-21


Arbetsordning inom svenska sektionen av Amnesty International

1. Stadgarna, Årsmötet

Verksamheten inom svenska sektionen av Amnesty International (AI) regleras i stadgarna.

Enligt stadgarna är årsmötet högsta beslutande organ.

2. Styrelsen

Mellan årsmötena leder styrelsen verksamheten inom den svenska sektionen av AI och svarar för att årsmötets beslut verkställs.

Viktigare ärenden rörande verksamhetens inriktning och organisation samt ärenden av principiell art avgörs under verksamhetsåret av styrelsen. Styrelsen fastställer budget mot bakgrund av riktlinjer som årsmötet givit. Styrelsen eller den styrelsen utser fastställer slutligt årsrapporten (i svensk version), övriga rapporter på svenska och skrivelser till svenska regeringen.

Styrelsen utser inom sig arbetsutskott och de andra utskott och arbetsgrupper som kan behövas.

3. Sekretariatet

Ett sekretariat sköter den löpande verksamheten under styrelsens överinseende. Verksamheten inom sekretariatet är indelad i block, som leds av blockansvariga.

4. Sektionssekreteraren

Sektionssekreteraren ansvarar gentemot styrelsen för sekretariatets verksamhet.

Sektionssekreteraren leder och fördelar arbetet inom sekretariatet Detta åliggande inkluderar utseende av blockansvarig.

Sektionssekreteraren ansvarar för att förslag till verksamhetsplan och budget för sektionen utarbetas. Därvid skall kontakt hållas med de ledamöter inom styrelsen som utsetts som ansvariga för frågorna.

Personalärenden

Det åligger sektionssekreteraren att

- anställa personal i samråd med styrelsen
- anställa extrapersonal , vikarier och befattningshavare för speciella projekt
- besluta om personalens deltagande i utbildning och konferenser
- bevilja semester och tjänstledigheter
- förordna om tjänsteresor inom och utom Sverige
- beordra övertid
- utfärda tjänstgöringsintyg och betyg

5. Utåtriktad verksamhet

Sektionssekreteraren ansvarar för sektionens utåtriktade verksamhet. Samråd kan därvid ske med sektionens ordförande.

Utgående officiellt material såsom skrivelser, telex, pressmeddelanden och foldrar skall godkännas av sektionssekreteraren.

Offentliga uttalanden å sektionens vägnar görs av styrelsens ledamöter, sektionssekreteraren och pressekreteraren.

6. Ekonomiska frågor

Sektionssekreteraren beslutar i frågor som rör omfördelning av budgeterade medel. 1 viktigare ekonomiska frågor, bl a omfördelning av medel mellan verksamhetsprogram, skall samråd ske med kassören.

Sektionssekreteraren kan i enlighet med fastställd budget göra upphandling inom en ram av 50.000 kr.

Tjänsteman kan i enlighet med fastställd budget göra inköp inom en ram av 5.000 kr. Om detaljerad inköpslista godkänts av kassör eller sektionssekreterare, kan handläggaregöra inköp inom en ram av 50.000 kr.

Räkning godkännes av ansvarig tjänsteman. Denne förvissar sig om att varan anlänt funktionsduglig och att debiterat pris är korrekt. Innan utbetalning sker skall räkning attesteras av sektionssekreteraren, eller i dennes frånvaro, av person som därtill utsetts.

Kostnader som sektionssekreteraren ådragit sig i tjänsten attesteras av kassören eller av ekonomiansvarig tjänsteman.

Upphandling

Upphandling skall ske på rent kommersiell basis genom inhämtande av offerter. Undantag från denna princip får endast ske om det är betingat av hänsyn till Als verksamhet och mål. Vid inköp som beräknas överstiga 5.000 kr skall, om så är möjligt, inhämtas tre skriftliga offerter.