Möte med sektionens styrelse den 14-15 mars 1992 Protokoll från 1-2 mars 1992

PROTOKOLL NR 7/91-92
SW-ORG 72/02/92 Möte med sektionens styrelse den 14-15 mars 1992


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren §139 155
Rose-Marie Asker §121130, 134155
Thomas Back X
Magnus Breidne X
Kristina Båth anmält förhinder
Siv Erikson §121 152
Carl von Essen §134 137
Berit Inde X
Bo Lindblom X
Ingrid Nilsson-Horvath § 121 152
Christine Pamp X


Suppleanter

Andrea Bodekull anmält förhinder
Magnus Brattgård § 121 140
Kicki Hillström X


Övriga

Gabi Björsson §121-140, 143-155
Bo Danielsson § 144
Brita Grundin § 145
Anita Klum X
Annika Lindgren § 121 139
Elisabeth Stålhane § 144
Göran Svedin sekreterare


Mötesordförande

Magnus Breidne §121 137, 139, 141155
Magnus Brattgård §138, 140§121 Val av justerare

Beslut att välja Siv Erikson till justerare av protokollet.§122 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med följande tillägg:
* Uttalande mot främlingsfientlighet, brev från grupp 153
* Brev från Maria Kilnäs
* Brev från Gösta Wikdahl


§123 Val av ordförande, reserv, för nästa möte

Beslut att välja Rose-Marie Asker till ordförande, reserv, för nästa möte.


§124 Protokoll från styrelsens möte den 12 februari 1992

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§125 Rapport från Halmstadsgrupperna

Benkt Högstedt har mot bakgrund av styrelsens diskussioner (se styrelseprotokoll 6/91-92 §113) ang Halmstadsgruppernas samarbete med sektionen i Sierra Leone inkommit med en skrivelse i vilken styrelsens synpunkter på projektet kommenteras. Styrelsen tar även del av en skrivelse från David Gbao, generalsekreterare i Sierra Leonska sektionen, med förslag om att projektet med sändningar av överskottsmaterial från Halmstadsgruppernas andrahands affär får fortsätta på försök till årets slut och att transportkostnaderna tas över av sektionen i Sierra Leone.

Styrelsen vidhåller sin inställning att utvecklingssamarbete inte får leda till att beroendesituationer uppstår. Halmstadsgruppernas sändningar av överskottsmaterial från andrahands affären till sektionen i Sierra Leone skall ses som ett tidsbegränsat projekt som syftar till att skapa möjligheter för sektionen i Sierra Leone att självständigt finansiera sin verksamhet. Projektet skall därför när två år gått från det att det inleddes, antingen finansieras av sektionen i Sierra Leone, förutom vad gäller insamlingen av andrahandsmaterial, eller avslutas.

Beslut att uppdra åt Halmstadsgrupperna att tillsammans med sektionen i Sierra Leone lägga upp en plan för en stegvis nedtrappning av det ekonomiska bidraget för att när två år gått från det att den första sändningen ägde rum, projektet antingen finansieras av sektionen i Sierra Leone eller avslutas,

att uppdra åt Rose-Marie Asker att framföra styrelsens beslut till Halm stadsgrupperna.


§126 Protokoll från arbetsutskottsmötet den 1 mars 1992

Anita Klum meddelar att sekretariatet tillsammans med juristgruppen bevakar frågan om den lagstiftning som inom EG håller på att växa fram vad gäller registrering och lagring av personuppgifter (punkt 5) samt samlar information om svenska myndigheters agerande.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§127 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport över arbetet på sekretariatet. Bl a meddelas att en omläggning skett av flyktingarbetet på sekretariatet som ytterligare understryker tidigare beslut om en förflyttning av tyngdpunkten i arbetet från enskilda flyktingärenden till spridande av information om flyktingaktuella länder (se styrelseprotokoll 4/90-91 §68).

Styrelsen ser med oro på att den totala täckningen i massmedia av frågor om mänskliga rättigheter uppges minska och efterlyser underlag för diskussion om strategi för hur en sådan tendens ska bemötas. Vidare föreslås att sektionen mot bakgrund av initiativ inom SAMFI (Samarbetsgruppen för internationalisering av skolans undervisning) skall ta fram en lista över existerande material i klassuppsättningar för undervisning om mänskliga rättigheter.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens septembermöte förbereda för diskussioner om strategi för massmediearbetet,

att uppdra åt sekretariatet att sammanställa en lista över sektionens material som nu kan distribueras i klassuppsättningar för undervisning om mänskliga rättigheter.


§128 Ekonomisk rapport

Styrelsen tar del av ekonomisk rapport för perioden t o m februari 1992. Konstateras att intäkterna från medlemsavgifter för perioden ligger drygt 650 tkr högre än motsvarande period förra året.


§129 Rapport om medlemsvärvningskampanjen 1992

Annika Lindgren rapporterar om sekretariatets arbete med medlemsvärv ningskampanjen 1992 (se även styrelseprotokoll 6/91-92 §109). Utskicken av kuponghäfte till 1,4 miljoner hushåll och utskick av medlemsvärvningsfolder till 180.000 studenter i februari har hitintills inte gett mer än ca 500 medlemmar. Den uppmaning att värva en ny medlem som i samband med aviseringen av medlemsavgift för 1992 gavs till samtliga medlemmar har ännu inte utvärderats.

Bland de aktiviteter som pågår märks införandet i affärstidningar av annonser med kupongdel (hitintills med spridning i 230.000 ex) och inbladning av medlemsvärvningsfolder (160.000 ex) i en musiktidning. I anslutning till kvinnoaktionen med start den 8 mars har annonser med kupongdel framställts för dags- och veckopress (127 kupongsvar under de första fyra dagarna) liksom en broschyr som sprids i 85.000 exemplar bl a som bilaga i en kvinnotidning och av Amnestygrupper. En ny medlemsvärvningsfolder är under utarbetande liksom en affisch för grup pernas medlemsvärvning.

36.000 medlemmar har per 12 mars 1992 förnyat sitt medlemsskap för 1992, och 3.750 nya medlemmar har värvats.

Styrelsen uttrycker sin uppskattning över de aktiviteter som hitintills genomförts, lämnar synpunkter på materialets grafiska profil samt efterlyser distriktsvis uppföljning av medlemsvärvningskampanjen.

§130 Försäljningsutredningen

Styrelsen tar del av utredningen om sektionens försäljningsverksamhet (se AU-protokoll SW-ORG 73/06/91 punkt 13) och lämnar synpunkter på hur frågan skall behandlas. Rätt personer för olika ansvarsområden inom den framtida försäljningsverksamheten måste redan på ett tidigt stadium identifieras. Utvecklingen av verksamheten skulle främjas om fler än ett distrikt åtog sig att redan från början arbeta med försäljning. De rekommendationer som lämnas i utredningen måste rangordnas.

Beslut att bordlägga försäljningsutredningen till arbetsutskottsmötet i april, och att uppdra åt sekretariatet att mot bakgrund av styrelsens synpunkter förbereda diskussionerna.


§131 Distriktsutredningen

Styrelsen diskuterar distriktsutredningen (se styrelseprotokoll 2/91-92 §26) och konstaterar att den inte föranleder några åtgärder utöver de förslag rörande distriktens verksamhet som presenteras för årsmötet i anslutning till styrelsens förslag till handlingsplan för 1992-96 (se styrelseprotokoll 6/91-92 §104). Årsmötets reaktion på dessa förslag är avgörande för en fortsatt strävan till decentraliserad utveckling inom sektionen.

Beslut att lägga distriktsutredningen till handlingarna.


§132 Styrelsens utredning om samordningsgrupper

Styrelsen diskuterar utredningen om samordningsgrupper (se styrelseprotokoll 2/91-92 §26). Utöver de förslag rörande samordningsgruppernas verksamhet som presenteras för årsmötet i anslutning till styrelsens förslag till handlingsplan för 1992-96 (se styrelseprotokoll 6/91-92 §104) föreslår styrelsen att en träff med samordningsgrupperna anordnas innan årsmötet för gemensamma diskussioner.

Beslut att lägga utredningen om samordningsgrupper till handlingarna,

att uppdra åt sekretariatet att till arbetsutskottsmötet i april utreda möjligheten att innan årsmötet anordna en gemensam träff för styrelsen och samordningsgrupperna.


§133 Slutrapport från styrelsens grupp om blixtaktioner

Styrelsen tar del av slutrapport från styrelsens grupp om blixtaktioner (se styrelseprotokoll 2/91-92 §26) i vilken det pekas på utvecklingsmöjligheter bl a vad gäller användning av elektronisk post, selekterade utskick samt handledning och frasordbok.

Beslut att lägga slutrapporten från styrelsens grupp om blixtaktioner till handlingarna,

att uppdra åt sekretariatet att utveckla arbetet med blixtaktioner i linje med de förslag som ges i rapporten.§134 Slutrapport från styrelsens grupp om kampanjer/insamling

Carl von Essen presenterar slutrapporten som tar upp sponsring, kampanjarbetet och relationen fond/sektion i insamlingsarbetet (se AU-protokoll SW-ORG 73/04/92 punkt 21). Se vidare de tre paragrafer som följer:


§135 Sponsring

Styrelsen grupp om kampanjer/insamling föreslår att sektionen inleder en försöksverksamhet med sponsring och att utöver de internationella riktlinjerna för insamling och mottagande av gåvor (FIN 21/01/88), vilka också utgör riktlinjerna för sponsring, egna mer detaljerade regler anges för hur försöksverksamheten skall bedrivas.

Styrelsen anser att en försöksverksamhet med sponsring ska sättas igång men att stor försiktighet skall iakttas i arbetet. Styrelsen lägger vidare stor vikt vid att försöksverksamheten sker steg för steg, med möjlighet för styrelsen att när som helst avbryta försöket om så anses nödvändigt. En viss sponsringsverksamhet sker redan i liten skala på grupp- och distriktsnivå och styrelsen pekar på att även grupper och distrikt omfattas av de regler för sponsring som gäller för sektionen.

Beslut att inleda en försöksverksamhet med sponsring,

att uppdra åt sekretariatet att, med Magnus Brattgård och Thomas Back som referenspersoner, starta pilotprojekt inom sponsring, och att varje projekt måste avslutas och utvärderas innan ett nytt startas,

att Amnesty Internationals namn inte får sättas i samband med en specifik produkt annat än om produkten har en direkt koppling till Amnestys arbetssätt,

att Amnestys namn för varje projekt skall exponeras tillsammans med sponsorns namn under så kort tid som möjligt,

att innan avtal om sponsring tecknas det skall granskas av juridisk expertis och sponsorkonsult,

att sponsorskapet skall innebära att Amnesty för ut sitt budskap,

att 5%-regeln i de internationella riktlinjerna för insamling och mottagande av gåvor (FIN 21/01/88) tolkas så att den ej gäller mottagande av produkter och tjänster,

att uppdra åt sekretariatet att utarbeta information om sponsring anpassad för grupper och distrikt

att en utvärdering av försöksverksamheten skall ske senast i juni 1994.

§136 Kampanjarbetet

Styrelsen grupp om kampanjer/insamling föreslår att styrelsen utöver de förslag rörande kampanjarbetet som presenteras för årsmötet i anslutning till styrelsens förslag till handlingsplan för 1992-96 skall uppdra åt sekretariatet att förbättra utvärderingen av kampanjer samt att som regel anordna seminarier för samordningar, grupper och distrikt inför varje större kampanj.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att fortsätta utvecklingen av kampanjarbetet i linje med gruppens förslag, samt

att särskild vikt läggs vid förbättrade rutiner för utvärdering av kampanjer och att seminarier för deltagande grupper, om möjligt tillsammans med ett distrikt eller samordnare, anordnas inför varje större kampanj.


§137 Insamlingsmetoder och fördelning av medel mellan sektion/fond

Styrelsen grupp om kampanjer/insamling föreslår för bättre samordning av sektionens och Amnestyfondens insamlingsaktiviteter att styrelsen beslutar om riktlinjer för insamlingsmetoder och fördelning av medel mellan sektion och fond. Huvudregeln föreslås liksom tidigare vara att det är givaren som avgör om en gåva skall tillfalla sektionen eller Amnestyfonden. Vidare föreslås bl a att kategorierna terminsgåvor från studentkårer, gåvor via radiohjälpen, rikskollekter och kondoleansgåvor skall tillfalla fonden och att fondens givarregister förs samman med sektionens och att ett av sektionens givarbrev varje år kan tillfalla Amnestyfonden.

Beslut att lämna förslag om insamlingsmetoder och fördelning av medel enligt gruppens förslag till Amnestyfondens styrelse, och att när fondstyrelsens synpunkter finns tillgängliga slutligt fastställa förslaget.


§138 Personalrepresentationen i styrelsen

Styrelsen tar del av skrivelse från Christine Pamp och Bo Lindblom i vilken föreslås att personalrepresentationen i sektionens och fondens styrelse avskaffas, samt av skrivelse från personalen i vilken motsatsen hävdas (se styrelseprotokoll 6/91-92 §118).

Beslut att till årsmötet lämna förslag om avskaffande av personalrepresentationen i sektionens och fondens styrelser,

att uppdra åt Christine Pamp och Bo Lindblom att slutligt formulera förslaget.


§139 Utvärdering av Göteborgsprojektet

Thomas Back presenterar en modell för beskrivning av den decentraliserade verksamheten i Region Väst (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/04/92 punkt 18). Under de två år projektet med regiontjänst i Göteborg varat kan man av tillgänglig statistik inte peka på något utmärkande i utvecklingen i Region Väst jämfört med utvecklingen i sektionen i stort vad gäller deltagande, expansion och ekonomisk tillväxt. Thomas Back föreslår att en fortsatt verksamhet med regionala samordnare bör ske bara under vissa förutsättningar, bl a att befattningsbeskrivning och verksamhetsinriktning står i överensstämmelse med målen i sektionens och den internationella rörelsens handlingsplan, att regionen åtar sig ett större ekonomiskt ansvar för finansieringen av tjänsten samt att regionala strukturer etableras med styrelse som kan ta ansvar för arbetet inom regionen.

Styrelsen diskuterar hur erfarenheterna från verksamheten med regional samordnare skall komma hela rörelsen till del i de fortsatta diskussionerna om ett stärkande av grupper och distrikt. Frågan om finansiering är till stor del beroende av inriktningen i den regionala samordnarens arbete. Ju mer sektionen vill styra innehållet i tjänsten desto större del av den måste man vara beredd att finansiera. Styrelsen diskuterar vidare problemet med att det inte finns någon formaliserad struktur för en regionindelning, med en regional styrelse som kan åta sig den arbetsledande funktionen samt ta ansvar för utvecklingen av verksamheten inom regionen.

Beslut att i avvaktan på årsmötets diskussioner om styrelsens förslag till handlingsplan 199296 förlänga projektet med regional samordnare i Göteborg till sep tember 1992,

att i september 1992 fatta beslut om framtida verksamhet med regional samordnare.

§140 Styrelsens förslag till årsmötet

Styrelsen tar del av och diskuterar underlag (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/04/92 punkt 14) till förslag att tillställa årsmötet vad gäller:
1) Revidering av svenska sektionens stadgar,
2) Tillsättande av arbetsgrupp för förberedelse av sektionens deltagande i de internationella diskussionerna om Amnestys arbetsmetoder,
3) Fyraårig handlingsplan,
5) Amnesty och statliga bidrag samt,
6) Oförändrad medlemsavgift för 1993.

Styrelsen diskuterar vidare formuleringarna av de förslag som skall tillställas årsmötet i anslutning till styrelsens förslag till handlingsplan 199296 (se styrelseprotokoll 6/91-92 §104).

Beslut att till årsmötet lämna förslag enligt punkterna 16 ovan,

att uppdra åt Ingrid Nilsson-Horvath att slutligt godkänna texten i förslaget om revidering av svenska sektionens stadgar,

att vad gäller förslag i anslutning till förslag till handlingsplan 199296 sammanföra de förslag som rör samordningsgrupper, att stryka förslag om beställningssystem för information till grupperna, samt att hit föra förslag om Amnesty och statliga bidrag.


§141 Arbetsgivarefrågor

Arbetsgivaregruppen rapporterar om det påbörjade arbetet med revision av sektionens lönepolitik.§142 Information från Amnestyfonden

Rose-Marie Asker lämnar en rapport om aktuella frågor i Amnestyfondens arbete och principiella frågor som varit föremål för diskussion inom fondstyrelsen.

Rose-Marie Asker rapporterar vidare om uppföljningen av rådsmötesbeslut om revidering av de internationella riktlinjerna för Amnestys biståndsarbete. Svenska sektionen har tillsammans med sektionen i Schweiz tagit initiativ till ett internationellt möte 1993 och den internationella styrelsen föreslår att någon av dessa sektioner står som värd för mötet. Styrelsen är positiv till att låta svenska sektionen organisera mötet men önskar ytterligare underlag innan slutligt beslut fattas.

Beslut att uppdra åt Rose-Marie Asker att till styrelsens majmöte ge underlag för beslut om anordnande av internationellt möte om bistånd 1993.


§143 Sektionens flyktingpolicy

Styrelsen tar del av öppet brev från grupp 153 i vilket formuleringar i styrelsens uttalande mot främlingsfientlighet kritiseras (se styrelseprotokoll 6/91-92 §120).
Styrelsen står fast vid sitt uttalande men diskuterar möjligheten att i anslutning till årsmötet diskutera sektionens flyktingpolicy inte bara vid flyktingombudsseminariet den 8 maj utan mer allmänt som en fråga om arbete på eget land (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/04/92 punkt 10).

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att besvara brevet från grupp 153, samt att tillsammans med Anita Klum avgöra hur det skall spridas,

att vid årsmötet i diskussioner om Amnestys arbetsmetoder ta upp frågan om sektionens flyktingpolicy och då fokusera frågan om arbete på eget land,

att uppdra åt sekretariatet att göra en sammanställning av tidigare årsmötesbeslut i flyktingfrågan.


§144 Möte med valberedningen

Elisabeth Stålhane och Bo Danielsson i valberedningen informerar styrelsen om sitt förslag till val av sektions- och fondstyrelse.


§145 Möte med Brita Grundin

Brita Grundin, anställd på sekretariatet 197992, de senaste åren som samordnare för sektionens kontakter med regeringen, mellanstatliga organisationer och för frågor om åtagandet, ger en resumé av Amnestys arbete mot dödsstraffet och tortyr genom åren samt utvecklingen av konventioner och fördrag på dessa områden.

Magnus Breidne tackar å sektionens vägnar Brita Grundin för det arbete hon genom åren utfört inom Amnesty.§146 Bokslut 1991

Thomas Back presenterar sektionens bokslut för 1991 samt rapporterar från slutrevisionsmötet.

Beslut att fastställa balansräkning och resultaträkning för 1991,

att uppdra åt Thomas Back att följa upp revisorernas kommentarer vad gäller Candela och kundreskontran.


§147 Verksamhetsberättelse 1991

Styrelsen tar del av och lämnar synpunkter på sekretariatets förslag till verksamhetsberättelse 1991.

Beslut att fastställa verksamhetsberättelsen för 1991.


§148 Distriktens, samordnings- och specialgruppernas verksamhetsberättelser 1991

Styrelsen tar del av verksamhetsberättelse för distrikt, samordnings- och specialgrupper. Styrelsen uttrycker sin ambition att vid tillfälle avsätta tid för mer inträngande diskussion och uppföljning av verksamhetsberättelserna.

Beslut att lägga distriktens, samordnings- och specialgruppernas verksamhetsberättelser för 1991 till årsmöteshandlingarna,

att kommande år begära verksamhetsberättelse också från sektionens samordnare för regionala aktionsnät (RAN).


§149 Styrelsen yttranden över motioner

Styrelsen tar del av förslag till yttranden över inkomna motioner (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG73/04/92 punkt 13).

Beslut att fastställa förslag till yttranden över motionerna.


§150 Förslag till dagordning för årsmötet

Styrelsen tar del av och kommenterar förslag till dagordning för årsmötet i Linköping (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG73/04/92 punkt 16). Mötet med gäster ska flyttas från den andra årsmöteskvällens mer formella seminarier till den första kvällens informella möten.

Beslut att med ovanstående förändring fastställa förslag till dagordning för årsmötet.
§151 Övriga årsmötesförberedelser

Styrelsen diskuterar hur styrelsens ledamöter skall fördela sig på beredningsgrupper, tidpunkt för styrelsemöte samt andra förberedelser (se arbetsutskottsprotokoll 73/02/92 punkt 10).

Beslut att styrelsens möte i anslutning till årsmötet skall äga rum i Linköping med början torsdag den 7 maj kl 13.00.

att styrelsens ledamöter skall fördela sig på beredningsgrupper enligt följande:

A åtagandet Bo Lindblom, Magnus Breidne och Kicki Hillström,
B arbetsmetoder Christine Pamp, Rose-Marie Asker och Magnus Brattgård,
C organisation Berit Inde, Ingrid Nilsson-Horvath och Siv Erikson
D ekonomi Thomas Back och Rigmor Argren


§152 Personalens deltagande i årsmötet

Anita Klum presenterar mot bakgrund av omorganisationen på sekretariatet och årsmötesbeslut 40/1991 ett förslag till beslut vad gäller personalens deltagande i årsmötet 1992 och i framtiden.

Styrelsen anser att de principer för personalens deltagande i årsmöten som beslutades i januari 1990 (se styrelseprotokoll SW-ORG 72/01/90 § 131) skall gälla även i fortsättningen med det förtydligandet att med anställda avses anställda i tjänst under hela eller delar av årsmötet.

Beslut att uppdra åt Anita Klum att mot bakgrund av styrelsens diskussioner besluta om personalens deltagande i årsmötet i Linköping.


§153 Nomineringar till internationella utskott och kommittéer

Styrelsen diskuterar mot bakgrund av arbetsutskottets beredning av ärendet nomineringar till de av rådsmötet 1991 inrättade utskotten till IEC samt till Section Development Committee. Vidare diskuteras vem som skall vara kontaktperson för genomförandet av översynen av utredningsavdelningens arbete (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/04/92 punkterna 5 och 9).

Styrelsen diskuterar huruvida det rent principiellt är riktigt att nominera anställda till kommittéer och utskott inrättade av ICM och IEC eller skicka anställda till internationella möten.

Beslut att principen för sektionens deltagande i internationella kommittéer, utskott och möten är att det i första hand är icke anställda som skall komma ifråga,
att nominera följande personer till här aktuella utskott och kommittéer:

Standing Committee on the Mandate: Roland Kadefors Standing Committe on Research and Actions: Bo Lindblom Standing Committee on Development and Organisation: Rose-Marie Asker Standing Committee on Human and Financial Matters: Ingrid Petersson Section Development Committe: Rose-Marie Asker

att utse Bo Lindblom till sektionens kontaktperson för genomförandet av översynen av utredningsavdelningens arbete.


§154 Brev från Maria Kilnäs

Styrelsen tar del av brev från Maria Kilnäs angående i olika sammanhang förekommande förfrågningar om ekonomiska bidrag från medlemmarna.

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att besvara brevet.


§155 Brev från Gösta Wikdahl

Styrelsen tar del av brev från Gösta Wikdahl angående svenska sektionens möjligheter att påverka de baltiska staternas lagstiftningsarbete vad gäller dödsstraffet.

Beslut att uppdra åt Kicki Hillström att i samråd med sekretariatet besvara brevet


Vid protokollet Justeras

Göran Svedin Siv Erikson
Magnus Breidne Magnus Brattgård

Bilaga 1

Underlag för styrelsemötet den 1415 mars 1992
Paragraf: Underlag:
§122 Kallelse och förslag till dagordning SW-ORG 71/02/92

§124 Protokoll från styrelsens möte 1-2 februari 1992 SW-ORG 72/01/92

§125 Ang sändningarna till sektionen i Sierra Leone,
Benkt Högstedt, 1992.03.13

Skrivelse från David Gbao till Anita Klum, 1992.03.03

Principer för svenska sektionens utvecklingssamarbete SW-ORG 30/01/90

§126 Protokoll från AU-mötet den 1 mars SW-ORG 73/04/92

§128 Ekonomiskt utfall t o m februari 1992

§129 Medlemsvärvningskampanjen 1992, sekretariatet, 1992.03.13

§130 Sälja Mera, Försäljningsutredning utförd på uppdrag av
svenska Amnesty, Christina Lagnelius, februari 1992

Några kommentarer på rapporten Sälja Mera, Rigmor Argren,
1992.03.13

§131 Rapport från distriktsutredningen, 1992.01.22

§132 SAMO-utredningen, Bo Lindblom, 1992.01.20

§133 Rapport från BA-utredningen, 7-11 februari 1992

§134-137 Rapport från gruppen kampanjer/insamling, 1992.03.10

§138 Personalrepresentationen i våra styrelser, Christine Pamp och
Bo Lindblom, 1992.02.25

Personalrepresentation i sektionens styrelse och fond, personalen,
1992.02.20

§139 Utvärdering av Göteborgsprojektet, Thomas Back, 1992.03.11

Redovisning och sammanfattning av projekt Region Väst,
och tjänsten som regional samordnare i Göteborg, Katarina Risberg

Totala bidrag inkl gruppavgifter 1989-1991 från grupper och distrikt
i Region Väst.

§140 Motioner och förslag

Förslag till årsmötet ang SYSTEC

Stadgar för Amnesty International, paragraferna 1 och 2
i den lydelse de antogs vid ICM 1991

§143 Öppet brev till Amnestys styrelse, Grupp 153, 1992.03.01

§146 Resultaträkning och balansräkning samt programredovisning

Anteckningar vid slutrevisionen, Amnesty International 1991

§147 Amnestyåret 1991, förslag till verksamhetsberättelse

§148 Verksamhetsberättelse 1991: Distrikt, samordnings- och SW-ORG 49/01/92
specialgrupper

§149 Motioner och förslag

§150 Förslag till dagordning

§152 Ang personalens deltagande i årsmöten, Anita Klum, 1992.03.13

§153 Decision Making Structures, implementation of ICM- ORG 82/01/92
decision 63 + Addendum

§154 Brev till styrelsen från Maria Kilnås, 1992.02.27

§155 Brev till styrelsen från Gösta Wikdahl, 1992.03.09

  • Mötesdatum: 1-2 mars 1992
  • Index: ORG 54/002/1992