Möte med sektionens styrelse 27-28 januari 1996 Protokoll från 1-2 januari 1996

PROTOKOLL NR 5/95/96
ORG 54/001/1996

Möte med sektionens styrelse den 27-28 januari1996

Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Magnus Brattgård X
Charlotte Dunge X
Dan Grundin X
Ewa Fredenberg Nilsson X
Christer Nordberg §§ 96 - §§ 108, § 116
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp anmält förhinder
Eva Linda Sederholm X

Suppleanter

Åsa Carlberg X
Magnus Cedergren X
Erik Petersson X

Övriga

Anita Ankarswärd, valberedningen § 107
Kristina Båth-Sågänger § 116
Hans Hagwall §§ 96 - §§ 106, § 116
Ragnar Helin, valberedningen § 107
Eva Hellström sekreterare
Berit Inde § 108
Anita Klum X
Rona Morän, valberedningen § 107
Kerstin Sundman, valberedningen § 107
Katarina Risberg §§ 106 - 107
Karin Rydman, valberedningen § 107

Mötesordföranden

Magnus Brattgård §§ 96 - 105, § 108, § 116
Åsa Carlberg §§ 106 - 107, §§ 109-115

§ 96 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Charlotte Dunge till justerare av protokollet;

att välja Charlotte Dunge till rapportör till grupputskicket.

§ 97 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Rigmor Argren till ordförandereserv för nästa möte.

§ 98 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

Efter en diskussion kring punkten om utlokalisering och personalförstärkningar beslutade styrelsen via omröstning att punkten behandlas som arbetsgivarefråga då innehållet i beslutet är föremål för MBL-förhandling. Dan Grundin reserverade sig mot detta beslut.

§ 99 Protokoll från styrelsens möte den 2 - 3 december 1995

Styrelsen tar del av det ojusterade protokollet från mötet 2-3 december och påpekar att det finns dubbla beslut under § 80 och § 81. Beslutet behöver endast finnas under § 81, dessutom bör det stå region väst istället för Göteborg i § 81. I § 86 bör det tydligt framgå att diskussionen rör Henry Berglund i hans egenskap av samordnare.

Beslut att justera protokollet och lägga protokollet till handlingarna.

§ 100 Protokoll från arbetsutskottets möte den 13 januari 1996

Styrelsen tar del av det ojusterade protokollet från arbetsutskottets januarimöte.

Beslut att justera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 101 Rapport från sekretariatet

Generalsekreteraren rapporterar om verksamheten på sekretariatet, bl a;
-Antalet grupper är idag 288.
-Fyra samordnare har fått introduktionsutbildning.
-Kinakampanjen startar den 13 mars, materialproduktionen ligger väl framme, Malmöbutiken kommer att ha en del aktiviteter i samband med kampanjen.
-13 grupper har anmält sig som "brandkårsgrupper".
-Vi har fått mycket uppmärksamhet i massmedia de senaste månaderna, främst i samband med Hoppets helg, TV 4-filmen om kinesiska barnhem och Mehdi Zanas besök i Stockholm.
-Barngruppen har haft utbildning i Stockholm och Region Väst ordnade utbildning för medlemmar
-Ett nytt välkomst/informationsmaterial är under produktion.
-Amnesty ligger fortfarande i topp bland organisationerna i Humanfonden.
-På personalfronten; den nye pressekreteraren heter Anders Carlgren.

§ 102 Ekonomisk rapport

Styrelsen tar del av den ekonomiska rapporten för 1995, ännu finns inga kostnader redovisade. Humanfonden står för en stor andel av sektionens intäkter. Sektionen har dock fått ett godkännande från internationella styrelsen att fortsätta samarbetet med Humanfonden i denna omfattning, trots att det finns regler som begränsar hur stor del av en sektions budget som får komma från ett intäktslag. Man betraktar inte Humanfonden som en enskild givare utan som en grupp av givare.

Styrelsen diskuterade även problemet med den ökande andelen delbetalande medlemmar.

§ 103 Beslut om rörlig budget, januaridelen

Hans Hagwall, sekretariatet, presenterar beslutsunderlaget för januaridelen av den rörliga budgeten.

Beslut att fastställa den rörliga budgetens januaridel.

§ 104 Rapport om Malmöverksamheten

Kassören rapporterar från referensgruppens möte i Malmö den 21 januari, en utförligare rapport kommer att presenteras för styrelsen på mötet den 2-3 mars.

§ 105 Rapport från utskotten

Lars-Olof Olofsson berättar att B-utskottet återupptagit arbetet med aktivistutredningen. De ärenden som beretts av C- och D-utskotten diskuteras i samband med punkten om årsmötet 1996 samt under punkten då utlokalisering och personalförstärkningar behandlas.

§ 106 Föredrag av Per Wiktorsson, Kinasamordningen

Per Wiktorsson, gruppsekreterare i Kinasamordningen ger styrelsen en rapport om den kommande Kinakampanjen och om dagsläget när det gäller de mänskliga rättigheterna i Kina.

§ 107 Inför årsmötet 1996

Valberedningen besökte styrelsen och diskuterade de behov och den kompetens styrelsen önskar hos nya styrelsemedlemmar.

Valberedningen deltog även i styrelsens diskussion kring C-utskottets förslag till stöd för valberedningen.

Katarina Risberg från ledningsgruppen för årsmötet i Göteborg deltog i diskussionerna kring årsmötet och påpekade bland annat de praktiska problem som skulle föreligga om styrelsen väljer att arbeta med tre beredningsgrupper i stället för fyra.

Styrelsen avvaktar beslut i denna fråga tills dess att man ser hur många motioner som kommer in.

Kassören presenterar D-utskottets förslag till riktlinjer för finansutskottets arbete.

Styrelsen diskuterar arbetsfördelningen inom styrelsen inför årsmötet. Det poängteras att det är viktigt att varje styrelsemedlem är väl förberedd i diskussionerna kring motionerna samt att man delar ansvaret för respektive motion med ytterligare en styrelsemedlem.

Det finns olika alternativ för att få ytterligare tid för diskussioner innan årsmötet. Man kan välja att uppgradera AU den 20 april till ett styrelsemöte eller att förlänga styrelsemötet dagen innan årsmötet. Detta behöver man dock inte besluta om förrän i mars.

Beslut att uppdra åt C-utskottet att revidera underlaget om stöd till valberedningen genom att lägga till "snarast" i första att-satsen och att utforma förslaget till styrelsens möte i mars.

att uppdra åt sekretariatet att förbereda ett förslag på beredningsgrupper till styrelsens marsmöte,

att godkänna arbetsgången för motionernas behandling,

att uppdra åt sekretariatet att förbereda ett förslag till medlems- och gruppavgifter till styrelsens marsmöte,

att godkänna D-utskottets förslag till riktlinjer för finansutskottets verksamhet och lägga fram det som styrelsens förslag till årsmötet,

att uppdra åt sekretariatet att förbereda ett förslag till stadgeändring i enlighet med ändringen i de internationella stadgarna angående åtagandet,

att godkänna C-utskottets förslag på stadgeändring angående anmälningstid till årsmötet,

att uppdra åt B-utskottet att, i samarbete med sekretariatet, komma med ett förslag till hur vi skall gå vidare i frågan om Kortkampanjen och Pådraget,

att uppdra åt Magnus Brattgård att, i samarbete med sekretariatet, presentera ett förslag på hur sponsringsprojektet skall presenteras för årsmötet till styrelsen möte 2-3 mars.


§ 108 Förslag till Handlingsplan

Berit Inde presenterade C-utskottets förslag till Handlingsplan och förklarade hur C-utskottet hade diskuterat i frågor där utskottet och AU hade haft olika åsikter. Styrelsen gick igenom Handlingsplanen och tog del av ordförandens förslag till layout och inledning.

Beslut att föreslå ordföranden att färdigställa förslaget till Handlingsplan enligt de instruktioner styrelsen ger,

att uppdra åt ordföranden att komplettera inledningen med en presentation av Amnestys arbete och åtagande samt en presentation av Amnestyfonden,

att godkänna ordförandens förslag till layout,

att Handlingsplanen efter godkännande av årsmötet skall tryckas i offset med en dekorfärg.

§ 109 Amnestyrörelsens utvecklingssamarbete

Magnus Cedergren presenterar underlaget. Underlaget innehåller ett förslag att ställa sig positiv till en eventuell förfrågan från polska sektionen om stöd till ett seminarium.

Magnus Brattgård påpekar att de polska grupperna ingår i en annan grouping än vår och att man bör ta hänsyn till denna groupings strategi, och även IS koordinering av insatser, om man vill inleda ett utvecklingssamarbete med de polska grupperna.

Generalsekreteraren påpekar att det finns avsatta pengar för förfrågningar av det slag Magnus Cedergren talar om och att sekretariatet tidigare har beslutat i sådana här frågor. Det påpekas även att det vid en eventuell förfrågan från de polska grupperna är viktigt att stödet tillfaller Amnesty utvecklingen i Polen och att ett stöd i form av personer eller material ligger mer i linje med sektionens arbetssätt än ett rent finansiellt stöd.

Beslut att uppdra åt C-utskottet att färdigställa ett förslag till strategi för sektionens utvecklingssamarbete,

att C-utskottet i detta arbete skall ta hjälp av på området kunniga personer inom organisationen.

§ 110 Ansökan om AMS-anställning i Härnösand

Styrelsen har fått en ansökan från grupp 44 och 251 i Härnösand. Då det är första gången styrelsen tar ställning till en förfrågan om projektanställning med hjälp av indirekt statligt stöd anser styrelsen att ärendet skall beredas ordentligt innan det godkänns.

Beslut att uppdra åt D-utskottet att bereda ansökan till styrelsens möte 2-3 mars.


§ 111 Brev till den nya sektionsgrupperingen

Generalsekreteraren presenterar ett förslag på brev till medlemmarna i den nya sektionsgrupperingen. I brevet erbjuder sig svenska sektionen att, i samarbete med brittiska sektionen, anordna ett möte i London.

Beslut att godkänna brevet samt att uppdra åt sekretariatet att, efter underskrift av ordföranden, skicka det till medlemmarna i grupperingen.

§112 Brev angående BA-verksamheten

Styrelsen har mottagit brev från medlemmar och frivilliga på sekretariatet angående tjänsten för Blixtaktioner.

Beslut att uppdra åt ordföranden att besvara breven.

§ 113 Dubbla roller inom organisationen

Generalsekreteraren redogör för korrespondens med Stockholmsdistriktets styrelse angående huruvida ett distriktsombud som samtidigt ingår i sektionsstyrelsen kan deltaga som distriktsombud i budgetmötet. Denna fråga har ställt diskussionen kring dubbla roller inom organisationen på sin spets och av denna anledning föreslår generalsekreteraren att styrelsen utarbetar riktlinjer för vad som gäller i fall som detta.

Beslut att uppdra åt C-utskottet att bereda frågan om olika roller inom organisationen och utarbeta ett förslag på riktlinjer till styrelsens möte i september 1996.

§ 114 Beslut om teckningsrätt

Då Kristina Båth återkommit som programchef på sekretariatet måste styrelsen fatta ett nytt beslut om teckningsrätt.

Beslut att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Charlotte Dunge
Anita Klum
Christine Pamp

    att följande personer var för sig vid belopp upp till 15.000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15.000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

Kristina Båth
Charlotte Dunge
Hans Hagwall
Anita Klum
Stig Lantto
Christine Pamp

att härmed återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,
    att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som godkänns av generalsekreteraren.
    att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 115 Information från Amnestyfonden

Ewa Fredenberg-Nilsson informerade om Amnestyfondens arbete.

§ 116 Arbetsgivarefrågor

Under punkten arbetsgivarfrågor behandlades under söndag förmiddag utlokalisering och personalförstärkningar.

Beslut att utöka antalet tjänster i sektionens med totalt 2.0 tjänst fördelade enligt att-satserna nedan;

att bevilja den föreslagna utökningen på administrativa avdelningen med 0,5 tjänst;

att bevilja den föreslagna utökningen på programavdelningen med 1,5 tjänst;

att utlokalisera Pådraget och Kortkampanjen till region väst och därmed utöka antalet tjänster i regionen med 1.0;

att uppdra åt sekretariatet att genomföra MBL-förhandlingen;

att avslå ansökan om tjänst från Stockholmsdistriktet;

att uppdra åt D-utskottet att tillsammans med Stockholmsdistriktet söka andra möjliga lösningar.

Christer Nordberg reserverade sig mot beslutet.

§ 117 Rapport om interna arbetsförhållanden

Under punkten arbetsgivarefrågor diskuterade styrelsen också interna arbetsförhållanden.

Beslut att ge Christine Pamp, Magnus Brattgård, Åsa Carlberg och Anita Klum i uppdrag att språkligt redigera rapporten,

att efter två veckor från januarimötet distribuera rapporten till berörda parter,

att inrätta ett återkommande möte, minst en gång per år, med de av årsmötet valda styrelseledamöterna och deras suppleanter,

att under juni månads styrelsemöte diskutera vilka sammanträdesformer (information, beslutande, problemlösande etc) styrelsen skall arbeta efter, fastställa en beslutsgång för styrelsen samt bjuda in föreläsare inom eller utom organisationen,

att ta fram arbetsbeskrivningar för ordföranden, kassören, ledamöterna, suppleanterna och personalrepresentanterna och presentera dem för kandiderande styrelsemedlemmar samt att löpande se över generalsekreterarens roll och arbetsuppgifter,

att ovan beskrivna arbetsbeskrivning diskuteras och antas av varje av varje ny styrelse,

att låta sekretariatets personal och styrelseledamöterna presentera sig för varandra på sekretariatet, förslagsvis under ett av personalens måndagsmöten,

att ge generalsekreteraren i uppgift att omedelbart se över indikationerna om dåliga arbetsrelationer på arbetsplatsen. Ett förslag till handlingsplan skall presenteras inför styrelsen i mars och skall innehålla tidsplan, hur man kommer att gå tillväga samt kostnader. Om medel till denna utredning inte finns inom budgetramarna skall ett äskande ingå i handlingsplanen. Utredningen skall utmynna i en rapport som skall presenteras för styrelsen i september 1996,

att i rapporten också skall ingå en redogörelse för orsakerna till den höga personalomsättningen.

Eva Hellström Charlotte DungeÅsa CarlbergMagnus Brattgård