Majmötet 2020 Protokoll från 10 maj 2020

Signerat protokoll styrelsens möte 10 maj 2020

 

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 10 MAJ 2020

Tid: Kl 11.15-15.15

Plats: Digitalt via Google Meet

Ordförande: Amanda Jackson

Vice mötesordförande: Linn Malmborg

Justerare: Mehjar Azzouz

 

Närvarande

Amanda Jackson, ordförande

Mehjar Azzouz, suppleant

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Malgorzata Gosia Håkansson

Linn Malmborg

Mårten Rosander, kassör

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant (§181-§195) 

Nina Virkkala

Ulrika Westerlund

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare (§181-§195)

Anna Johansson, avdelningschef (§190)

Karin Olsson, verksamhetscontroller (§181-§195)

Sofia Fjellestad, avdelningschef (§194)

 

 

§ 181. 2020 MÖTET ÖPPNAS

Linn Malmborg förklarar mötet öppnat.

 

 

§ 182. 2020 [punkt 2.1] FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att att anta dagordningen med följande tillägg under övriga frågor: 

  • Coalition Leadership Team AIS

  • Global Assembly

  • Feedback ny internationell GS

 

 

§ 183. 2020 [punkt 2.2] PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 14 MARS 2020

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte 14 mars 2020. 

 

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna. 

 

 

§ 184. 2020 [punkt 2.3] PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 26 MARS 2020

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte 26 mars 2020. Granskningskommittèn har noterat ett skrivfel som kräver rättelse. I protokollet står under §177. 2020 att: 

“Efter att styrelsen den 18 maj fattade beslut om att genomföra årsmötet digitalt [...]” 

 

Styrelsen fattade beslut om att genomföra årsmötet digitalt den 18 mars. 

 

Styrelsen beslutar 

att justera protokollet från 26 mars i efterhand, så datumet blir den 18 mars, och lägger med den noteringen protokollet till handlingarna. 

 

 

§ 185. 2020 [punkt 2.4] PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS BESLUT PER CAPSULAM 18 MARS 2020, 26 MARS 2020, 30 MARS 2020

Styrelsen går igenom protokollen. 

 

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna. 

 

 

§ 186. 2020 [punkt 2.5] UPPFÖLJNING ÖPPNA BESLUT

https://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/majmotet-2020/underlag/punkt-23-oppna-beslut

Anna Lindenfors föredrar och går igenom de beslut som stängs

 

Styrelsen lägger uppföljningen av öppna beslut till handlingarna. 

 

 

§ 187. 2020 [punkt 3.1] GENERALSEKRETERARENS RAPPORT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom aktuella frågor på sekretariatet. Den konsert som planerats till juni 2021, har flyttats fram till hösten 2021. Vi tittar också på hur eventuellt andra sektioner ska kunna dra nytta av konserten.

 

 

§ 188. 2020 [punkt 3.2 / 3.3] RAPPORT FRÅN STYRELSENS UTSKOTT OCH KONTAKTPERSONER

Utskotten och kontaktpersoner återrapporterar sitt arbete sedan senaste styrelsemötet. 

 

 

§ 189. 2020 [punkt 4] RAPPORT OM UTVECKLINGSARBETE MEDLEMSSIDOR  

Karin Olsson redogör för arbetet med medlemssidorna. 

Styrelsen uttrycker önskemål om att tydligt länka aktivismportal och amnesty.se, samt önskar besked om när arbetet planeras att vara genomfört. 

 

 

§ 190. 2020 [punkt 5] DATUM FÖR ÅRSMÖTET 2020

https://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/majmotet-2020/underlag/punkt-5-datum-for-arsmote

Anna Johansson redogör för underlaget som bifogats handlingarna. Styrelsen diskuterade former för motionsberedning, den tekniska lösningen för mötet samt risken för kupp som tidigare diskuterats inom styrelsen. 

 

Styrelsens beslutar

 

att svenska sektionen håller ett digitalt årsmöte lördagen den 3 oktober 2020;

 

att kallelsen till årsmötet går ut till medlemmarna senast den 26 juni 2020;

 

att årsmöteshandlingarna görs tillgängliga för medlemmarna senast den 4 september 2020.

 

 

§ 191. 2020 [punkt 6.1] STYRELSENS MÖTESKALENDER

https://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/majmotet-2020/underlag/61-styrelsens-moteskalender 

Karin Olsson redogör för underlaget som bifogats handlingarna.

 

Styrelsen beslutar

 

attanta möteskalendern 2020-2021.

 

 

§ 192. 2020 [punkt 6.2] VAL AV JUSTERARE FÖR STYRELSEMÖTEN FRAM TILL ÅRSMÖTET 2020

https://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/majmotet-2020/underlag/62-val-av-justerare-for-styrelsemoten-fram-till-arsmotet-2020

Karin Olsson redogör för underlaget som bifogats handlingarna

 

Styrelsen beslutar 

 

att välja justerare för styrelsemöten fram till årsmötet 2020 enligt följande:

14 juni 2020: Nina Virkkala

x juli 2020 (preliminärt möte inför GA): Mårten Rosander 

20 september 2020: Malgorzata Gosia Håkansson

 

 

§ 193. 2020 [punkt 6.3] ADJUNGERA PERSONER TILL STYRELSEN

Mot bakgrund av att styrelsens mandatperiod förlängts då årsmötet flyttades fram pga covid-19, diskuterar styrelsen möjligheten att adjungera personer till styrelsen. Syftet skulle vara att stärka upp styrelsen inom de områden där sektionen nu har behov av extra kompetens. Ordförande har varit i kontakt med valberedningen, och bett om förslag på personer som har erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom valberedningens förslag på styrelse till årsmötet 2020. Valberedningen har återkommit med förslag på två personer. Adjungering till styrelsen regleras i stadgarna för Amnesty International Sverige:

 

”§10.7 Sektionsstyrelsen kan adjungera en eller flera personer utan rösträtt.”

 

 

Styrelsen beslutar

 

att ge Amanda Jackson i uppdrag att kontakta de två personer som föreslagits av valberedningen och tillfråga dem om intresse att adjungeras till svenska Amnestys sektionsstyrelse. 

 

 

§ 194. 2020 [punkt 7] PLACERINGSPOLICY

https://medlem.amnesty.se/styrelsemoten/majmotet-2020/underlag/7-placeringspolicy

Sofia Fjellestad redogör för underlaget som bifogats handlingarna.

 

Styrelsen diskuterade motiv till ändring av en policy som nyligen har diskuterats i och antagits av styrelsen. Därtill diskuterade styrelsen syftet med ändringen och vilka konsekvenser en ändring skulle kunna få. Styrelsen uttryckte oro för att en ev ändring av tidsgräns för försäljning skulle riskera att lämna utrymme för spekulationer som går emot Amnestys värdegrund. Styrelsen diskuterade potentiella tillägg om möjliga undantag från formulering av tidsgräns för försäljning. 

 

Styrelsen beslutar:

 

att avslå förslag till ändring i placeringspolicy och behålla nuvarande formulering kring tidsgräns för försäljning. 

 

 

§ 195. 2020 [punkt 8] ÖVRIGA FRÅGOR

Coalition Leadership Team AIS

Anna Lindenfors har nominerats till, och tackat ja till att ingå i, Coalition Leadership Team på AIS. Uppdraget innebär att bidra med sektioners perspektiv i ledningsgruppen för AIS. Uppdraget inleds i juni och pågår i ett år, och tidsomfattning uppgår till en halv dag i veckan i genomsnitt. Anna Lindenfors kommer att genomföra uppdraget inom ramen för sin tjänst som generalsekreterare.  

 

Global Assembly

Då ursprunglig plan för AIS Global Assembly inte är genomförbar har standing representatives ombetts att delta i en omröstning om alternativ lösning. De två förslag som stod att rösta om var: 

 

Option 1: Postpone the 2020 GA Meeting in its entirety, including all elections, until it is safe and financially feasible to hold a physical meeting.  

Option 2: Hold a condensed online 2020 GA Meeting to satisfy the mandated components of the accountability reports and some of the elections for internationally elected positions.

 

Diskussion fördes i styrelsens forum och Amanda Jackson har, i egenskap av standing representative, röstat i enlighet med styrelsens medskick i forum dvs alternativ 2. Resultatet av omröstningen är ännu inte officiellt kommunicerat av AIS. Däremot har internationella styrelsen informerat om att det fanns starka önskemål om att ha ett fysiskt möte sommaren 2021. 

 

Feedback ny internationell GS

AIS har skickat enkät till standing representatives för insamling av önskemål på profil för ny internationell generalsekreterare. Amanda Jackson har svarat i enlighet med den diskussion om prioriteringar som styrelsen tidigare fört, dvs prioriterade egenskaper/erfarenheter är tydlighet i ledarskap, fokus på Amnestys identitet och vision, förmåga att engagera stakeholders samt ekonomisk styrning. AIS har kommunicerat att målsättningen är att rekryteringen ska vara klart till årsskiftet 2020/2021. 

 

  

§ 196. 2020 [punkt 9] UPPFÖLJNING AV LÖNE- OCH UTVECKLINGSSAMTAL MED GS SAMT FASTSTÄLLANDE AV GS LÖN 

Denna punkt protokollförs ej. 

 

 

§ 197. 2020 [punkt 10] MÖTET AVSLUTAS 

 

Amanda Jackson avslutar mötet.