Majmötet 2018 Protokoll från 3-4 maj 2018

UTKAST - PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 3-4 MAJ 2018

Tid: Torsdag 13.00-18.15, fredag 09.00-16.00

Plats: Göteborg: torsdag samt fredag förmiddag och lunch på Comfort Hotel, Skeppsbroplatsen 1 och fredag eftermiddag på Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3  

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Lars Gäfvert

Justerare: Nina Virkkala

 

Närvarande

Amanda Jackson
Anders Hällbom
Anna Skantze, (§159-167)
Lars Gäfvert
Linn Malmborg, suppleant
Mårten Rosander
Nina Virkkala, suppleant
Tora Törnquist
Ulrika Westerlund
Madelaine Seidlitz, personalrepresentant (ej §160-161)

Ami Hedenborg, personalrepresentant (§162-167)

 

Frånvarande
Staffan Johansson

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare (ej §160-161)
Elisabeth Lundgren, avdelningschef (§162-167)
Peter Kvist, avdelningschef (ej §160-161)

Ulrica Lysén, årsmötesprojektet (§164)

Maja Åberg (§166)

Katarina Bergehed (§144-155)

 

Övriga

Anne Katrine Andersen, sektionsstyrelsen Danmark (§162-164)

Sara Belfrage, årsmötesordförande (§164)

Hanna Roberts, årsmötesordförande (§164)

 

 

 

§ 144. MÖTET ÖPPNAS

Tora Törnquist förklarar mötet öppnat.

 

 

§ 145. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Tora Törnquist inleder och berättar att information och diskussion om den föreslagna revideringen av abortpolicyn kommer att tas under punkten 2.6 Internationella frågor. Riskanalysen avseende insamlingen av jämlikhetsdata kommer att diskuteras under punkt 10 Övriga frågor.

 

Styrelsen beslutar

att under punkten övriga frågor lägga till en diskussion om riskanalysen avseende insamlingen av jämlikhetsdata och att med det tillägget fastställa dagordningen i enlighet med förslaget.

 

 

§ 146. VAL AV JUSTERARE

Lars Gäfvert som tidigare utsetts till justerare för detta möte har istället rollen som vice mötesordförande varför en ny justerare behöver utses.

Styrelsen beslutar

att välja Nina Virkkala till justerare för mötet.

 

 

§ 147. PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MARSMÖTE 2018

Punkten utgår och tas upp på junimötet då protokollet ännu inte var färdigjusterat.

 

 

§ 148. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom de beslut som föreslås stängas. Dessvärre hade statustexten avseende §51 (Uppföljning av Granskningskommitténs rapport - medlemsregister) fallit bort och föredrogs därför muntligen. Texten skulle vara - “2018-04-20 Extern kompetens håller på att rekryteras. Har fått prioriteras ned pga förberedelsearbetet för den nya dataskyddsförordningen.” Styrelsen påminner om att den tidigare efterfrågat en löpande rapportering avseende SRM-projektet. Detta kan göras under punkten Rapport från sekretariatet. Kommentaren tillhörande §36 (Syfte med medlemskommunikation) är fel och ska enbart vara “Inget nytt att rapportera”. Det som skrevs inför styrelsens januarimöte är fortfarande det som är aktuellt.

Styrelsen lägger öppna beslut till handlingarna.

 

Se bilaga 1 för lista på genomförda beslut som stängs på mötet.

 

 

§ 149. UTVÄRDERING FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

Styrelsen lägger utvärderingen av styrelsens marsmöte till handlingarna.

 

 

§ 150. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT

Lars Gäfvert tar över som ordförande för mötet.

 

Per Capsulambeslut gällande remissvar på narkotikakontrollpolicy

 

Beslutet avser avgivande av remissvar på det från det internationella sekretariatet utskickade förslaget till narkotikakontrollpolicy.

Styrelsens beslutade 2018-04-26

Att uppdra till sekretariatet att skriva remissvar angående narkotikakontrollpolicy utifrån utgångspunkterna i bifogad fil, och skicka in svaret till internationella sekretariatet senast 26 april 2018.

 

Utgångspunkterna återfinns i bilaga 2 i detta protokoll.

 

Läggs till handlingarna

 

 

§ 151. RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET

Anna Lindenfors föredrar och går igenom aktuella frågor på sekretariatet.

 

 

§ 152. RAPPORT FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR

Ledamöterna berättar vilka möten de har deltagit i och vad de har arbetat med sedan föregående styrelsemöte.

 

 

§ 153. RAPPORT FRÅN AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITÉ (AIK)

Anders Hällbom berättar att AIK kommer bidra avseende två frågor inför GA. Dessa är klimatfrågan  och role of sections.

 

 

§ 154. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

Nina Virkkala hade inget att rapportera utöver arbetet med det nya avtalet mellan sektionen och fonden (vilket kommer behandlas senare under mötet).

 

 

§ 155. INTERNATIONELLA FRÅGOR

Anna Lindenfors inleder och berättat att vi precis har fått ut nya landprioriteringar för 2018-2020. Valet utgår från de kriterier som beslutades på ICM 2017. Regionkontoren använder sedan dessa för att göra landprioriteringar för den egna regionen. Anna berättar också att sekretariatet har varit i kontakt med AI Argentina och de ser att vi kan bidra inom sexuell och reproduktiv hälsa samt urfolks rättigheter i förhållande till utvinningsindustrin i Argentina.

 

Katarina Bergehed introducerar sig själv och abortpolicyfrågan. Den handlar om att det finns ett förslag till det kommande GA avseende revidering av den befintliga policyn. Styrelsen har fått bakgrundsinformation i forum. Den fråga som är den viktiga inför GA är att AIS (det internationella sekretariatet) föreslår att frångå den tidigare hållningen och nu vill lägga en policy som är till för att säkerställa ALLA gravidas rättigheter till laglig och säker abort. De vill komma bort från den tidigare som utgick från valda aspekter av abort. AIS har redan tidigare lyft att allt för snäva tidsgränser begränsar möjligheterna för kvinnor och flickor till abort men att det ändå kunde vara befogat med tidsgränser. Det vill de nu ändra  till att det inte får begränsa rättigheten. AIS menar att mänskliga rättigheter tillfaller en först när en fötts. I den svenska kontexten kan det finnas skäl för oro för att en policy som är emot tidsgränser får till följd att livsdugliga foster aborteras, vilket inte görs idag. Sekretariatet har pratat med personal som gör sena aborter om vad detta skulle kunna innebära och de menar att detta skulle kunna äventyra den fria aborträtten. Sedan AIS skickade ut dessa papper har de insett från andra sektioners reaktioner att borttagandet av tidsgränserna är problematiskt. Sektionen har nu rätt att inkomma med skriftliga kommentarer och sekretariatet överväger då att svara tillsammans med de andra nordiska sektionerna.

 

Styrelsen diskuterar olika aspekter av frågan om tidsgränser samt om den hållning som föreslås innebär att AI intar en spjutspetsinställning i förhållande till vad andra organisationer och organ uttrycker. Katarina förklarar att utgångspunkten för policyn är den befintliga folkrätten och att FN med flera gått från att föreslå att stater ska införa fler grunder för abort mot att mer förespråka att helt avkriminalisera abort. Dock skulle denna policy just vad gäller tidsgränser gå längre än folkrätten och därmed inte heller vara i linje med vad som beslutades på ICM 2017. Beslutet då var att uppdatera den befintliga policyn till att vara i linje med nuvarande tolkningar av folkrätten. Styrelsen är mycket tveksam till den hållning kring tidsgränser som förslaget innebär.

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra till sekretariatet att göra en riskanalys och riskhanteringsplan kring det nya förslaget i abortfrågan

att uppdra till sekretariatet att basera sektionens svar på policyförslaget om abort på sekretariatets underlag till styrelsen samt på styrelsens diskussion

 

 

§ 156. AVTAL AMNESTYFONDEN

Peter Kvist föredrar. Avtalet har nu behandlats i två steg, först av Tora Törnquist och Anna Hagwall från fondstyrelsen och därefter av jurister på Danowskys. Anders Hällbom framför att fondstyrelsen inte håller med om alla de ändringar Danowskys föreslagit men att det inte rör sig om några förändringar i sak. Styrelsen gör bedömningen att smärre korrigeringar i överenskommelse med fondstyrelsen kan göras.

 

Styrelsen beslutar

 

att ingå avtalet mellan svenska sektionen av Amnesty International och stiftelsen svenska amnestyfonden med eventuella redaktionella ändringar;

 

att uppdra åt ordföranden att göra eventuella redaktionella ändringar och sedan underteckna avtalet.

 

 

§ 157. DRAGNING AV GDPR

Peter Kvist föredrar statusen i förberedelsearbetet för den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Arbetet löper på men tidsramarna är snäva. Mycket kommer att vara gjort före den 25:e maj men det kommer också återstå en hel del. Inventeringen och planeringen för det fortsatta arbetet är dock långt framme. Styrelsen diskuterar innebörden i och förhållningssätt till artikel 10 i förordningen (som behandlar begränsningar av möjligheterna att behandla uppgifter om fällande domar). Styrelsen frågar vad det innebär för vår organisation att böter kan utdömas baserat på den globala omsättningen. Detta är inte klarlagt men det förefaller inte troligt att det kan handla om hela amnestys globala omsättning då vi inte är någon koncern i juridisk mening.

 

Styrelsen tackar för dragningen.

 

 

§ 158. FORMEN FÖR PLANERINGSSYSTEMET

Peter Kvist föredrar underlaget.

 

Styrelsen anser att underlaget väl fångat de diskussioner som förevarit samt återspeglar väl de mest relevanta frågeställningarna och problemen. Styrelsen diskuterar förslagen avseende fortsatt utveckling av planeringssystemet och håller med om att det förefaller klokt att avvakta med större förändringar till nästa planeringsperiod men att det även är önskvärt att genomföra den typ av ständiga förbättringar som föreslås. Styrelsen diskuterar också om det är värt att lägga mycket energi och stora resurser på att göra ett större omtag inför nästa period utan istället satsa på att ständigt förbättra nuvarande modell. Styrelsen ser detta som en bra utgångspunkt men det får dock inte leda till att diskussioner om formen återkommer vid varje styrelsemöte där planen eller uppföljningarna är uppe. Styrelsen, men även sekretariatet, efterfrågar mer analys och då framförallt av kopplingen mellan de insatser som gjorts och vad dessa lett till samt att målen är tydligare tidssatta. Det framförs också att systemet är svårt att förstå och därför bör ingå som en del i introduktionen av nya ledamöter.

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra åt sekretariatet att löpande under 2018-2020 utveckla systemet i enlighet med underlaget;  

 

att uppdra åt sekretariatet att inkludera information om planeringssystemet i introduktionen av nya styrelseledamöter.

 

 

§ 159. UPPFÖLJNING REGIONAL FORUM

Tora Törnquist inleder och berättar att hon och Anna Lindenfors varit på det första Regional Forum. Mötet hölls i Lissabon. Tora sitter i styrgruppen för forumet och konstaterar att det varit mycket utmanande att överhuvudtaget få ihop ett möte. Bland annat hade det missats att budgetera för detta inom AIS. Eftersom detta var första gången mötet hölls så handlade mycket om vilken funktion och så vidare som mötet ska ha.

 

Mycket fokus var också på de sektioner inom regionen som arbetar under hot och därmed helt andra förutsättningar än övriga. Till detta möte var det inte heller fullständiga delegationer utan enbart ordföranden och generalsekreterare. Delegationerna ska framöver ska ha samma storlek som till Global Assembly (det vill säga med ytterligare en delegat samt en ungdomsdelegat var tredje år). Regional Forum är, precis som GA, en stående entitet med ett fysiskt möte per år.

 

Det ska nu tas fram Terms of reference vilka kommer att remissas framöver. En fråga som bör bevakas är risken för regionalisering. På mötet fick ungdomsdelegaterna stort utrymme. Det ger att sektionen kanske behöver se vilken roll Ungdomsrådet ska ha. Tora berättade vidare att hon deltog i en workshop om klimatfrågan. Intresset för denna var relativt lågt och arbetet hade inte kommit särskilt långt men eftersom detta är en fråga som delar av AIS är väldigt intresserade av så kan det tänkas komma radikala förslag därifrån. Utgångspunkten därifrån verkar vara rätten till en bra miljö utifrån “climate change”. När det gäller att eventuellt börja arbeta med klimatflyktingar så menar AIS att Genevekonventionen i sådant fall behöver öppnas, vilket det finns stora risker med.

 

Anna Lindenfors berättar att hon deltog i diskussioner om “Role of sections” och att nu när GTP-arbetet börjar bli klart så blir det också tydligare var det uppstår gnissel till exempel mellan regionkontor och sektioner och att de diskussioner som förs nu är viktiga. Den andra delen hon deltog i handlade om ekonomin där det bland annat diskuterades om de med RAM-finansiering borde få lite eget utrymme i budgetarna. Det diskuterades också finansieringen av europakontoren. I övrigt berättade Anna att den nya uppdelningen av regionen med två regional directors verkar lyckosam och har gett en helt ny nivå av energi hos personalen på kontoren.

 

Tora konstaterade att det behöver diskuteras hur fördelningen mellan styrnings- respektive operativa planeringsfrågor ska se ut i forumet samt att den nya modellen med små delegationer och stående representanter både i GA och Regional forum innebär en tyngre belastning på ordföranden.

 

 

§ 160. UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSSAMTAL MED GS
[Endast förtroendevalda styrelseledamöter]  

Denna punkt protokollförs ej.

 

 

§ 161. UTVÄRDERING AV STYRELSEÅRET

[Endast förtroendevalda styrelseledamöter]

Denna punkt protokollförs ej.

 

 

§ 162. INFÖR STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE

Tora Törnquist inleder och börjar då med att ta upp styrelsens möteskalender för 2018/19. Anna Lindenfors förklarar att tankarna bakom förslaget har varit att arbeta lite annorlunda avseende resor och tid. Det är också något fler möten runt årsskiftet. Amanda Jackson berättar om de förändringar som har diskuterats sedan förslaget skickades ut. Styrelsen diskuterar avvägningen mellan att ha möten på vardagar/kvällar och helger. Styrelsen ställer sig positiv till videomöten men vill då se en annan mer lämplig teknisk lösning. Tora redogör för de tider som nu föreslås;

 

8-10 juni (fredag eftermiddag-kväll introduktion för nya, lördag styrelsemöte, söndag teambuilding)

20 juni (videomöte kväll, enbart inför Global assembly)

11 juli (videomöte kväll, uppföljning Global assembly)

21-22 september (fredag från 13.00 samt lördag)

20-21 okt (styrelsemöte i samband med megahelgen)

16-17 november (nordic+ bara delar av styrelsen)

12 december (videomöte kväll)

8-9 febr (styrelsemöte från fredag 13.00 samt lördag)

7 mars (styrelsemöte - videokonferens kväll)

23-24 mars (styrelsemöte lördag-söndag)

9-12 maj (styrelsemöte torsdag lunch - fredag före årsmötet)

 

Styrelsen har inget att tillägga vad gäller dagordningen för det konstituerande mötet eller vad gäller förslaget avseende teckningsrätt.

 

 

§ 163. ÖVRIGA FRÅGOR

Anna Lindenfors inleder och förklarar att den fråga som nu ska diskuteras är den riskanalys avseende jämlikhetsdata som tidigare lagts upp i styrelsens forum. Enkäten kommer först att distribueras till de anställda och till en testgrupp bestående av medlemmar som visar sig intresserade på det seminarium som kommer att hållas på årsmötet. Efter detta kommer enkäten vid behov att justeras. Styrelsen diskuterar frågan men har inga invändningar mot att genomföra datainsamlingen.

 

 

§ 164. INFÖR ÅRSMÖTET

Under punkten deltar Anne Katrine Andersen, sektionsstyrelsen Danmark. Tora Törnquist inleder och föreslår följande upplägg av punkten - allmän information om årsmötet, dagordningen, styrelsens förslag och motionsyttranden och sist fördelning av deltagande för ledamöterna.

 

Ulrica Lysén berättar att förberedelserna går som de ska och att det just nu finns 246 personer i röstlängden och att det är 72 anmälda utöver det. Vidare är det 40 personer anmälda till den öppna delen under lördageftermiddagen.

 

Styrelsen går igenom årsmötesprogrammet och diskuterar styrelsens roll på årsmötet. Styrelsen fördelar styrelsens deltagande på seminarier och går igenom de olika motionerna och styrelsens förhållningssätt i de frågor som kommer att behandlas under påverkanstorgen. Ulrica Lysén informerar om att VoteIT inte används i år och hur arbetet vid påverkanstorgen kommer att gå till.

Styrelsen går också igenom Granskningskommitténs slutrapport med fokus på de tillägg som gjorts efter att styrelsen tog del av rapporten på styrelsens marsmöte.  

Styrelsen diskuterar vad de vill lyfta fram under styrelsens punkt i plenum där medlemmarna har möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Styrelsen bestämmer att informera årsmötet om

 

  • utvecklingen av interndemokratin såväl i Sverige som globalt

  • att en ny kommunikationsstrategi är beslutad

  • det pågående jämlikhetsarbetet,

  • att vi kommit nära kollegor som hamnat i svårigheter i t ex Turkiet.

 

Ami Hedenborg och Madeleine Seidlitz meddelar att de är omvalda som personalrepresentanter.

 

Anne Katrine Andersen redogör för den danska sektionens förberedelser inför GA.

 

I slutet av denna punkt deltog årsmötesordförandena och diskuterade bland annat några förändringar som gjorts i årsmötesdagordningen, tidpunkt för nomineringsstopp samt hantering av den sent inkomna motionen om Argentina.

 

 

§ 165. DRAGNING FRÅN SEKRETARIATETS STUDIEBESÖK I AUSTRALIEN

Elisabeth Lundgren föredrar. Tre personer från sekretariatet besökte den australienska sektionen under en vecka. En reserapport kommer att skrivas. Fokus var på den australiensiska sektionens sätt att organisera och se på aktivism. Våra sektioner är relativt lika både till storlek och i synen på aktivism. De har dock arbetet med en kulturförändring där mottot nu är “train and trust” vilket betyder att de fokuserar på att utbilda aktivisternas förmågor snarare än i MR-frågor. De satsar också mycket på offline-aktivism och fysisk närvaro. Förändringen har lett till att de ökat antalet grupper från 115 till 200. Elisabeth sammanfattar med att säga att studiebesöket var mycket inspirerande och givit många nya idéer kring hur aktivismen kan utvecklas i den svenska sektionen vilket också styrelsen ställer sig positiv till. Styrelsen tackar för föredragningen.

 

 

§ 166. NARKOTIKAKONTROLLPOLICYN

Maja Åberg föredrar utgångspunkterna för policyn och förklarar att det som ska beslutas av GA är ett ramverk medan den internationella styrelsen beslutar själva policyn. Maja går igenom de fem principer som policyn är tänkt att bygga på. Det som antagligen är mest kontroversiellt är frågan om avkriminalisering.

 

Styrelsen diskuterar principerna för policyn och då framförallt avkriminaliseringsfrågan. Styrelsen enas om att arbeta för att policyn ska utgå från MR-principerna antidiskriminering, rätten till hälsa och proportionalitetsprincipen. Frågan om avkriminalisering skulle kunna vara en av många metoder utifrån dessa principer men styrelsen vill inte att det blir fokus för policyn. Styrelsen vill inte se en lösningsorienterad policy. Styrelsen ger sekretariatet i uppdrag att i styrelsens forum föreslå några formuleringar som kan skickas till AIS och som anger sektionens ståndpunkt.

 

 

§ 167. MÖTET AVSLUTAS

Tora Törnquist avslutar mötet.

 

 

 

Tora Törnquist
Ordförande

 

 

 

 

Lars Gäfvert

Vice mötesordförande

 

 

 

 

Nina Virkkala

Justerare

 

 

 

 

Peter Kvist

Sekreterare

 

 

 

BILAGA 1.

 

 

§ 148. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

 

§ 135. ÅRSREDOVISNING (INKL. VERKSAMHETSBERÄTTELSE)
att med styrelsens förslag till redaktionella ändringar godkänna årsredovisningen för 2016;
att uppdra till sekretariatet att till nästa års årsrapportering utöka och lyfta fram rapporteringen om aktivism.

 

§ 92. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT
Per Capsulambeslut gällande motionsprocess
Att anta den föreslagna arbetsprocessen för motionsyttrande och styrelsens förslag till årsmötet 2018;
Att anta den föreslagna mallen till motionsyttrande vilken innehåller rubrikerna “Amnestys/svenska sektionens arbete till dags dato”, “Amnestys planer framöver”, “Konsekvensanalys” och “Styrelsens yrkande”.

 

 

 

 

BILAGA 2.Utgångspunkter policy om narkotikakontroll

 


1.This is a policy that sets out states’ obligations to respect, protect and fulfil the human rights of all people affected by drugs and drug control policies.

2.Drug control must focus on the right to the highest attainable standard of health for every human being and on public health in general, by ensuring access to health-related interventions that are compliant with human rights law and standards, including prevention, information, harm reduction, treatment and rehabilitation services. States should ensure adequate availability of controlled substances for medical purposes.

3. States have an obligation to protect individuals from the potential harmful effects of drugs and must undertake preventive action, eg awareness-raising initiatives and programmes on the danger of drug and substance abuse, in particular addressing children.

4.States must ensure that there are effective frameworks and services minimizing harm and that allow people to leave drug addiction if and when they choose.

5.States have an obligation to protect vulnerable groups, such as children. States must always apply a child rights perspective in any drug control policy. This should apply both when a person under the age of 18 is using drugs and to children whose parents/guardians are using drugs. Children and young people's rights should be especially considered.

6.States must combat all forms of direct and indirect discrimination and address root causes, such as poverty, that lead people to engage in the drug market.

7.States must ensure that drug users have equal access to justice, health care and other public services, and to equal protection under the law.

8.Drug control policies shall ensure that all drug control laws, policies and practices are consistent with international human rights law and standards.

9.The principle of proportionality must be used in drug control policies, ie the correct balance between the severity of the crime and the punishment. States must end the death penalty for drug-related offences.

10.States must avoid a militarized approach to drug enforcement and ensure that all counter-narcotic operations comply with international law. We recognize the severe challenges faced by certain countries, including several countries in Latin America. The issue of legal regulation of drug-markets is suggested as a means to regain control from organized crime and reduce violence and human rights violations, but we are not convinced by the reasoning around how legalization/regulation would improve the situation in Latin America. We believe we need more research and a convincing human rights argumentation before Amnesty decides on a position on this.

11.No “one size fits all” and recommendations from Amnesty International should always be evidence based.

12.From a strategic point of view we fear that giving the issue of decriminalisation or legalisation of drug-related activities a central position in the policy will severely limit our possibilities to have impact in this field and produce positive change in people's lives. Focussing on these contentious issues we believe will weaken our position and overshadow the much stronger arguments we have for change, based on the right to health, non-discrimination and proportionality in punishments

13.Regarding decriminalization of drug related offenses, the Swedish section has not yet formed a standpoint. We will come back with our views on this after our section board has had further discussions.