Majmötet 2017 Protokoll från 4-5 maj 2017

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 4-5 MAJ 2017

 

Tid: Torsdag kl 11.00-18.15, fredag kl 09.00-14.30

Plats: Sekretariatet och Folkets hus, Stockholm

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Staffan Johansson

Justerare: Amanda Jackson, Anders Hällbom

 

Närvarande

Amanda Jackson (§161-181 och 183-185)

Anders Hällbom

Anna Skantze, suppleant (§172-181)

Lars Gäfvert (§167-185)

Mårten Rosander, kassör

Nina Vollmer, suppleant (§161-181)

Staffan Johansson

Tora Törnquist, ordförande

 

Frånvarande

Karin Linkhorst

Ulrika Westerlund

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Elisabeth Lundgren, avdelningschef (§175-178)

Kathleen Mccaughey (§182)

Lina Jakobsson, organisationsutvecklare

Nicklas Gårdh, gruppchef Telefundraising (§172-173)

Peter Kvist, avdelningschef

Sofia Fjellestad, avdelningschef (§172-173 och §178)

 

Övriga

Ali Belgith, Ordförande AI Algeriet (§183)

Kaori Shoji, Ordförande AI Japan (§183)

Lena Erchen, International Communication AI Tyskland (§183)

Hanna Roberts, årsmötesordförande (§183)

Stefan Johansson, årsmötesordförande (§183)

 

 

§ 161. MÖTET ÖPPNAS

Tora Törnquist förklarar mötet öppnat.

 

 

§ 162. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att lägga till en punkt om miljöpolicy under övriga frågor och att med det tillägget fastställa dagordningen i enlighet med förslaget.

 

 

§ 163. PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 18-19 MARS 2017

Styrelsen beslutar

 

att lägga protokoll fört vid sektionens styrelsemöte 18-19 mars 2017 till handlingarna.

 

 

§ 164. UTVÄRDERING AV TIDIGARE STYRELSEMÖTEN

Styrelsen lägger utvärderingen av styrelsens decembermöte och februarimöte till handlingarna.

 

 

§ 165. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT

Inga per capsulambeslut föreligger.

 

 

§ 166. RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET

Anna Lindenfors föredrar och går igenom aktuella frågor på sekretariatet.

 

 

§ 167. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom de beslut som föreslås stängas.  

 

Styrelsen framför att det fortfarande går att komma åt medlemsforum från medlemssidorna trots att sekretariatet uppger att det är stängt.

Sekretariatet svarar att de ska åtgärda detta så snart som möjligt. Beslutet fortsätter att vara öppet.

 

Se bilaga 1 för lista på genomförda beslut som stängs på mötet.

 

 

§ 168. RAPPORT FRÅN STYRELSEMEDLEMMAR

Ledamöterna berättar vilka möten de har deltagit i och vad de har arbetat med sedan föregående styrelsemöte.

 

 

§ 169. RAPPORT FRÅN AIK - AMNESTYS INTERNATIONELLA KOMMITTÈ

Lars Gäfvert informerar styrelsen om att AIK har återkommit med sina medskick kring de ICM-resolutioner som AIK fått tilldelade sig att kommentera.

 

 

§ 170. RAPPORT FRÅN AMNESTYFONDEN

Anders Hällbom rapporterar från senaste avtalsmötet med Amnestyfonden. Till nästa möte ska sektionsstyrelsen ta fram ett förslag till modell för “upptrappning i lägre takt” och Amnestyfonden ska ta fram ett förslag till modell för “regelbunden översyn och justering av avtalet”.

 

 

§ 171. RAPPORT INTERNATIONELLA PROCESSER
Föreligger inget att rapportera.

 

 

§ 172. INFÖR STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE

Styrelsen diskuterar förslaget till möteskalender och innehavare av teckningsrätt.

Några i styrelsen framför att de har svårt att delta i styrelsemöte på vardagar. Styrelsen bestämmer att flytta januarimötet från det föreslagna datumet fredagen 26 januari till lördagen 27 januari samt att lägga till en preliminär utbildningsdag söndagen den 28 januari.

 

Styrelsen beslutar om underlagen på det konstituerande mötet.

 

 

§ 173. SRM-SYSTEMET

Sofia Fjellestad och Peter Kvist föredrar vilka funktionaliteter som det nya SRM-systemet kommer att ha. Niklas Gårdh förevisar några av de funktioner som kommer att kopplas ihop med SRM-systemet.

 

Styrelsen framför att datainsamlandet kräver bra stöd till distrikt och grupper gällande vilken information de ska samla in och varför, till exempel tydliga formulär där det framgår vad som ska ingå i rapporteringen.

 

Styrelsen framför att de vill ha en liknande presentation av projektet längre fram.

 

 

§ 174. UPPFÖLJNING CADF

Tora Törnquist föredrar.

 

Mötet präglades av rösträttsfrågan. Flera sektioner förordade modellen “en sektion en röst”, men rörelsen är delad.

 

Styrelsen framför att det är viktigt att svenska sektionen fortsätta driva den ideologiska frågan om representation och att det är individerna i rörelsen som ska vara representerade vid rådsmötet. En modell som många sektioner kan ställa sig bakom skulle vara ett bra resultat även om svenska sektionens modell skulle behöva förändras för att röstas igenom.

 

Styrelsen är enig om att det viktigaste är att få igenom svenska sektionens förslag till stadgetillägg då det i den internationella styrelsens förslag till stadgar saknas en definierad grund för maktutövandet inom rörelsen. Det bör finnas en fastslagen princip att utgå från för att kunna avgöra om beslut är fattade i enlighet med grundprincipen.

 

Tora Törnquist berättar också om ett intressant seminarium som handlade om populism. Seminariet genererade en diskussion om huruvida Amnesty ska möta “alternativa fakta” med enbart fakta eller också med känsloargument som bygger på övertygelsen om att något är rätt. Flera sektioner argumenterade för att det kan vara svårt att skapa engagemang utifrån enbart fakta och att kravet på korrekt fakta kan försvåra ett snabbt agerande.  

 

Styrelsen framför att det viktigaste är hur dessa perspektiv kan kombineras, istället för att ställas mot varandra.

 

 

§ 175. GRUPPERS OCH DISTRIKTENS REDOVISNING

Elisabeth Lundgren föredrar.

 

Styrelsen beslutar om riktlinjerna för gruppernas insamlingstillstånd. Sekretariatet har i uppdrag att operationalisera riktlinjerna och bedömer att rutinerna för insamlingstillstånden fungerar bra. Då specifika beslut om eventuella indragningar av gruppernas insamlingstillstånd inte är en strategisk fråga föreslår sekretariatet att styrelsen delegerar dessa beslut till generalsekreteraren.

Styrelsen framför att det är viktigt att grupper som får sina insamlingstillstånd indragna kan överklaga sekretariatets beslut till styrelsen.

 

Styrelsen diskuterar huruvida det finns andra viktiga signalvärden i att låta styrelsen även fortsättningsvis fatta den här typen av beslut som rör grupperna. Styrelsen enas om att det viktigaste är att det finns en möjlighet att överklaga beslut till styrelsen samt att styrelsen får information om eventuella konflikter och andra avvikelser som är relevanta för styrelsen.

 

Styrelsen beslutar

 

att delegera beslut om gruppers och distrikts rätt att bedriva insamling i Amnestys namn till generalsekreteraren;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att etablera rutiner för återrapportering till styrelsen avseende de grupper som har förlorat sin insamlingsrätt samt att på förekommen anledning informera grupper om deras rätt att överklaga indragen insamlingsrätt till styrelsen;

 

att de grupper som ännu inte inkommit med redovisning för 2016 behåller sitt insamlingstillstånd tills annat beslutas om.

 

 

§ 176. ÖVERSYNEN AV MEDLEMSDEMOKRATIN

Ulrica Lysén föredrar.

 

Projektet är indelat i sju arbetsblock där projektets olika frågeställningar ingår. På årsmötet kommer det att vara ett interaktivt seminarium som handlar om medlemsdemokratin, i maj kommer projektgruppen att ha sitt andra möte och efter sommaren är det en planerad “skills share” med andra organisationer.

 

Styrelsen framför vikten av att lägga fram förslag till årsmötet 2018 så att processen inte skjuts fram.

 

 

§ 177. EV. NOMINERINGAR TILL INTERNATIONELLA FÖRTROENDEPOSTER

Styrelsen diskuterar eventuella nomineringar till internationella förtroendeposter.

 

 

§ 178. KOMMUNIKATIONSSTRATEGIN

Sofia Fjellestad föredrar och berättar hur Amnesty i nuläget arbetar med externa talespersoner.  

 

Opinion och påverkan för förändring är en stor del av Amnesty Internationals och svenska sektionens  verksamhet. Utgångspunkten för arbetet är att Amnesty ska uppfattas som en expertorganisation med hög trovärdighet, där uttalanden grundas i Amnestys eget utredningsarbete.  

 

Svenska sektionen arbetar i hög utsträckning utifrån den agenda som sätts och de prioriteringar som görs internationellt. För de flesta frågor finns det internationella policyer och uttalanden som svenska sektionen utgår från. I de frågor där det saknas policyer eller frågor som är specifika för Sverige stämmer svenska sektionen av Amnestys uttalanden med det internationella sekretariatet.

 

Inom ramen för sekretariatets omorganisation finns det en uttalad ambition att arbeta mer integrerat med kommunikation, vilket förväntas ge positiva effekter på Amnestys synlighet i den offentliga debatten.

 

Generalsekreteraren och pressansvarig uttalar sig i media i övergripande frågor. Utöver det finns det fem sakkunniga på sekretariatet som är talespersoner för specifika MR-frågor. Dessa personer driver också Amnestys lobbyarbete, samt deltar i seminarier och möten kopplade till de specifika frågorna och är i olika grad välkända för de externa intressenter som arbetar med och intresserar sig för respektive fråga.

 

Fördelar med sektionens nuvarande arbetssätt

 • Bred synlighet, täcker en mångfald av frågor.

 • När stora rapporter släpps finns det möjlighet att synas på flera ställen samtidigt, genom flera talespersoner.

 • Stora möjlighet att tacka ja till olika förfrågningar om deltagande på möten och föreläsningar. De sakkunniga kontaktas av journalister och, är de kända, ger det en tyngd i påverkansarbetet.

 • Seminarier och föreläsningar blir mer attraktiva om de hålls av en person som även är talesperson i den offentliga debatten.

 

En eventuell förändring till att endast ha en talesperson genererar

 • Stor igenkänningsfaktor med en galjonsfigur som en större del av allmänheten känner igen.

 • Större kontroll över hur svenska sektionen uttalar sig.

 • Behov av en stab runt den personen.

 • Större sårbarhet.

 • Om denna talesperson är generalsekreteraren krävs att en annan person driver sekretariatets dagliga verksamhet.  

 

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med de båda systemen. Styrelsen framför bland annat att bredden i de sakfrågor som Amnesty uttalar sig i gör det rimligt att ha flera talespersoner. Det skapar trovärdighet att låta de som är experter inom sina respektive områden uttala sig i de frågorna.

 

Styrelsen framför också att det kan vara negativt att de som är intresserade av att tillfråga Amnesty om att medverka i olika sammanhang inte alltid vet vem de får. Denna fråga bör dock hanteras genom att medvetet arbeta med att tydliggöra vem på sekretariatet som är talesperson i vilka frågor.

 

Styrelsen påpekar också att det är en kostsam process att ändra modell och att det krävs starka argument och belägg för att genomslaget i media ökar för att en förändring ska vara försvarbar.

 

 

§ 179. STYRELSENS PRIORITERINGAR FÖR GS

Styrelseintern punkt, protokollförs ej.

 

 

§ 180. STYRELSENS EXTERNA KOMMUNIKATION

Styrelseintern punkt, protokollförs ej.

 

 

§ 181. UTVÄRDERING AV STYRELSEÅRET

Styrelseintern punkt, protokollförs ej.

  

 

§ 182. INFÖR ICM - DRAGNING OM FÖRSLAG TILL NY POLICY OM DEN GLOBALA NARKOTIKAPOLITIKEN

Kathleen Mccaughey föredrar.

På ICM 2015 gav rörelsen den internationella styrelsen i uppdrag att undersöka behovet av en policy för den globala narkotikapolitiken. Det internationella sekretariatet genomförde en studie som blev klar 2016 och som sektionerna därefter har haft möjlighet att ge synpunker på. Den 30 april skulle den nya versionen av rapporten ha delats med sektionerna, men den har ännu inte kommit.

 

AI Mexico och AI Grekland har skrivit var sin resolution till ICM om behovet av en policy för den globala narkotikapolitiken. Sektionerna har lite olika utgångspunkter för sin argumentation men PrepCom har bett dem att ta fram en gemensam resolution. Beslut om hur svenska sektionen ställer sig i frågan ska fattas på styrelsens junimöte 2017.

 

Det finns dokumenterade kränkningar i “kriget” mot droger, det så kallade “war on drugs”.

2016 deltog Amnesty i en FN-konferens om den globala drogpolitiken där Amnestys representanter upplevde det som en brist att Amnesty saknar policy på området. 2019 kommer det att vara en ny FN-konferens då det internationella sekretariatet hoppas kunna vara tydligare med Amnestys linje i frågan.

 

Kathleen Mccaughey beskriver olika aspekter av frågan och styrelsen diskuterar det eventuella behovet av en internationell, gemensam policy för hela rörelsen och eventuella för- och nackdelar med en sådan policy. Vilka frågor som kan drivas utifrån redan befintliga policyer och vad ytterligare som eventuellt skulle behövas för att kunna arbeta mer strategiskt med att minska allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Styrelsen konstaterar att det även är en resursfråga och att det inte är tydligt hur frågan ska rymmas inom rörelsens strategiska plan som sträcker sig fram till och med 2019.

 

Styrelsen framför också att det är en ny fråga för rörelsen, att det är stora skillnader mellan länder och att det är viktigt att frågan diskuteras och utreds på ett öppet sätt. Att till exempel andra organisationer förespråkar avkriminalisering bör inte vara ett hinder för samarbete, även om Amnesty inte gör det.  

 

 

§ 183. INFÖR ÅRSMÖTET

Under denna punkt deltar inbjudna gäster från andra sektioner.

Styrelsen går igenom årsmötesprogrammet och diskuterar styrelsens roll på årsmötet. Styrelsen fördelar styrelsens deltagande på seminarier och går igenom de olika motionerna och styrelsens förhållningssätt i de frågor som kommer att behandlas under påverkanstorgen.

 

Styrelsen går också igenom Granskningskommitténs slutrapport med fokus på de tillägg som gjorts efter att styrelsen tog del av rapporten på styrelsens marsmöte.

 

Styrelsen diskuterar vad de vill lyfta fram under styrelsens punkt i plenum där medlemmarna har möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Styrelsen bestämmer att informera årsmötet om

 • att Zimbabwe har inkommit med en förfråga om att ansöka om svenska statliga medel för verksamhet inom området Human Rights Education. Att det är tillåtet i den nya internationella  insamlingspolicyn och att styrelsen i december ska diskutera hur den svenska sektionen ska förhålla sig till den här delen av den nya insamlingspolicyn.

 • att sektionens arbete med mångfald, som var uppe till diskussion på förra årsmötet, precis dragit igång men att det ännu inte hunnit komma några resultat.

 • att styrelsen föreslår avslag på alla motioner trots att de välkomnar många av idéerna och initiativet och att det i huvudsak beror på att flera av motionerna handlar om frågor som redan ingår i pågående arbete eller att besluten bör fattas på en annan nivå i organisationen. Styrelsen tar årsmötesbesluten på största allvar så det är viktigt att de beslut som fattas i organisationen genomförs. Därför är det också viktigt att besluten är på rätt nivå och möjliga för styrelsen att genomföra.

 

I slutet av denna punkt deltog årsmötesordförandena och diskuterade bland annat några förändringar som gjorts i årsmötesdagordningen för att underlätta förtroendevalen online.

 

 

§ 184. ÖVRIGA FRÅGOR

 

 • Miljöpolicy

Styrelsen beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att ta fram en miljöpolicy till styrelsens marsmöte 2018.

 

 

§ 185. MÖTET AVSLUTAS

Tora Törnquist avslutar mötet.

 

 

 

Tora Törnquist

Ordförande

 

 

 

Staffan Johansson

Vice mötesordförande

 

 

 

Lina Jakobsson

Sekreterare

 

 

 

Amanda Jackson

Justerare

 

 

 

Anders Hällbom

Justerare

 

 

 

 

FÖRKORTNINGAR

AIK - Amnestys Internationella Kommitté

Per Capsulam – beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på Internet

ICM – International Council Meeting, det internationella rådsmötet
MR – mänskliga rättigheter

 

BILAGA 1.

 

§ 168. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

 

§ 111. (2016) RIKTLINJER FÖR STYRELSENS KOSTNADSERSÄTTNING
att i föreslagna riktlinjer för styrelsens kostnadsersättning, under rubriken Ersättning för barnomsorg, stryka meningen “Den förtroendevalda kan dock begära ersättning för utgifter denna haft i samband med att familjemedlem varit medföljande i egenskap av barnvakt” samt under rubriken Resebeställning, stryka meningen “För beställning av resor via sekretariatets reception ifylles blanketten “Resebeställning” och skickas till receptionen”.
att anta med dessa ändringar anta föreslagna riktlinjer för styrelsens kostnadsersättning.

 

§ 112. (2016) STRUKTUR FÖR MOTIONSPROCESS OCH STYRELSENS MOTIONSYTTRANDE/FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET
att anta den föreslagna tidsplanen för motionsyttrande och styrelsens förslag till årsmötet 2017;
att anta den föreslagna mallen till motionsyttrande vilken innehåller rubrikerna “Amnestys/svenska sektionens arbete till dags dato”, “Amnestys planer framöver”, “Konsekvensanalys” och “Styrelsens yrkande”;
att anta den föreslagna mallen till styrelsens förslag till årsmötet 2017 vilken innehåller “Bakgrund”, “Styrelsens förslag”, andra underrubriker och “Förslag till beslut”.

 

§ 113. (2016) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET
att ge sekretariatet i uppdrag att till styrelsens telefonmöte 9 februari förbereda förslag till årsmötesbeslut gällande resolutioner till ICM 2017 samt gällande att hålla medlemsavgiften oförändrad.