Konstituerande möte 2020 Protokoll från 3 oktober - 3 september 2020

Signerat protokoll fört vid styrelsens konstituerande möte 3 oktober 2020.

 

PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 3 OKTOBER 2020

Tid: Lördag 15.00-15.45

Plats: Digitalt via Zoom 

 

Närvarande

Parul Sharma, ordförande

Anna Fairbrass

Anna Tibblin

Clara Gustafsson

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant

Malgorzata Håkansson

Mehjar Azzouz, suppleant

Mikael Falk

Mårten Rosander, kassör

Tuija Geelnard, suppleant

Ulrika Westerlund

 

Frånvarande

Beatrice Schönning, personalrepresentant 

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Karin Olsson, controller

Lina Jakobsson, organisationsutvecklare 

Lena Arvidson, avdelningschef 

 

 

§ 1. MÖTET ÖPPNAS

Parul Sharma förklarar mötet öppnat.

 

  

§ 2.  VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Styrelsen beslutar

 

att välja Parul Sharma till mötesordförande.

 

  

§ 3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att fastställa dagordningen.

 

 

§ 4. 1:A och 2:A SUPPLEANT I STYRELSEN

Enligt stadgarna tillträder suppleanterna i den ordning de blir valda och styrelsen konstaterar därmed att Mehjar Azzouz är första suppleant och Tuija Geelnard är andre suppleant.

 

 

§ 5. VAL AV VICE ORDFÖRANDE I SEKTIONEN

Enligt styrelsens arbetsordning utser styrelsen vice ordförande inom sig.

 

Styrelsen beslutar

 

att välja Anna Fairbrass till vice ordförande i sektionen.

  

 

§ 7. INNEHAVARE AV TECKNINGSRÄTT

 

Styrelsen beslutar

 

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Parul Sharma

Kassör, Mårten Rosander 

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Anna Johansson

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Lena Arvidson

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

 

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:

Sektionsordförande, Parul Sharma

Kassör, Mårten Rosander 

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Anna Johansson

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Lena Arvidson

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

Sekretariatsanställd, Ulrika Westin

Sekretariatsanställd, Lorena Cures

 

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;

 

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna;

 

att beslutet förklaras gälla från och med 2020-10-04;

 

att förklara beslutet omedelbart justerat.

 

 

§ 8. STYRELSENS MÖTESKALENDER 2020/2021

Parul Sharma påminner styrelsen om att gå igenom möteskalendern och att kontakta henne om de har förhinder att delta på något av de planerade mötena. 

  

 

§ 9. FADDRAR TILL NYA STYRELSELEDAMÖTER

Mårten Rosander berättar att styrelsen har en tradition av att utse faddrar till nya ledamöter. 

 

Styrelsen utser Mårten Rosander till fadder åt Parul Sharma, Anna Fairbrass till fadder åt Anna Tibblin

och Gosia Håkansson till fadder åt Mikael Falk.

 

 

§ 10. JÄVSDEKLARATION

 

Parul Sharma

Är VD på The Academy for Human Rights in Business, samt Regional Director for Climate Justice at PVCHR Asia. 

Parul har också uppdrag i Advisory Council Right to Livelihood Award, är styrelseledamot för tidskriften Sydasien, Ambassador at RealStars against Sex Trafficking, samt Ambassador at Jamghat a group of street children India. 

Ser i nuläget ingen potentiell jävsituation eller intressekonflikt med sina uppdrag.

 

Anna Tibblin

Arbetar som generalsekreterare för We Effect och Vi-skogen, som båda är insamlingsorganisationer i Sverige. Dessa organisationer har inte individuella medlemmar, men arbetar på samma insamlingsmarknad som Amnesty.

Är vice styrelseordförande i Riksinsamlingen för Världens Barn, adjungerad styrelseledamot i Svensk Kooperation, samt styrelseledamot International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF) Foundation.

Det kan det uppstå en jävsituation när insamlingsfrågor hanteras. Det kan också uppstå potentiell risk för jäv i diskussioner/beslut som rör enskilda biståndsprojekt där Amnesty och We Effect och/eller Vi-skogen samarbetar, samt potentiell risk för jäv i diskussioner/beslut som rör de företag som är huvudmän för We Effect och Vi-skogen.

 

Michael Falk

Arbetar i eget företag, en PR-byrå som framför allt har teknikföretag som kunder. Det kan uppstå potentiell risk för jäv kopplat till Amnestys arbete för att påverka företag. 

 

Ulrika Westerlund

Arbetar som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU och projektledare på MUCF, Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor, för myndighetens hbtq-uppdrag.

Är internrevisor för RFSL, internrevisor för Transgender Europe och styrelseledamot i Regnbågsfonden.

Ser i nuläget ingen potentiell jävsituation eller intressekonflikt med sina uppdrag.

 

Anna Fairbrass

Arbetar som kommunikation- och påverkanschef på Fackförbundet ST och är taekwondoinstruktör på Kampsportshuset. 

Ser i nuläget ingen jävsituation eller intressekonflikt med sina uppdrag.

 

Clara Gustafsson

Arbetar 50% som kurator på en gymnasieskola och 50% som forsknings- och utvecklingsledare inom området hedersrelaterat våld och förtryck bland barn och unga. 

Ser i nuläget ingen potentiell jävsituation eller intressekonflikt med sina uppdrag.

 

Mårten Rosander

Arbetar som International Coordinator vid Linköpings universitet. 

Ser i nuläget ingen potentiell jävsituation eller intressekonflikt med sina uppdrag.

 

Malgorzata Gosia Håkansson

Arbetar i Regeringskansliet som strateg med ansvar för jämlikhetsarbete utifrån arbetsgivarperspektiv. Är aktiv medlem i organisation Män för jämställdhet. 

Ser i nuläget ingen potentiell jävsituation eller intressekonflikt med sina uppdrag.

 

Mehjar Azzouz

Är forskarassistent i medicin, läkarstudent och student i global hälsa. 

Ser i nuläget ingen potentiell jävsituation eller intressekonflikt med sina uppdrag.

 

Tuija Geelnard

Arbetar som konsult inom ekonomi, organisation och ledarskap. Är styrelseordförande på Sverigefinska skolan i Stockholm AB. Tuija informerar om att en ekonomikonsult, Johan Lepamets, som anlitats av sekretariatet också sitter i Sverigefinska skolan i Stockholm ABs styrelse. 

Ser i nuläget ingen potentiell jävsituation eller intressekonflikt med sina uppdrag.

 

Om jävssituation uppstår kommer berörd ledamot att meddela styrelsen och avstå från att delta i styrelsens diskussioner och beslut i berörd fråga.

 

  

§ 11. MÖTET AVSLUTAS

Parul Sharma avslutar mötet.

 

 

Parul Sharma
Ordförande

 

Clara Gustafsson

Justerare

 

Lina Jakobsson

Sekreterare