Styrelsemöte 7 mars 2019 Protokoll från 7 mars 2019

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 7 MARS 2019

Tid: Videokonferensmöte torsdag 17.30-20.00

Plats: Sekretariatet, Stockholm

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Nina Virkkala

 

Närvarande

Adam Sjöborg, suppleant

Amanda Jackson, ordförande

Anders Hällbom

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Gosia Håkansson

Mårten Rosander, kassör

Ulrika Westerlund

Nina Virkkala

Ami Hedenborg, personalrepresentant

Madeleine Seidlitz, personalrepresentant

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Peter Kvist, avdelningschef

Lina Jakobsson, organisationsutvecklare

Sofia Fjellestad

Ulrica Lysén

 

 

 

§ 155. MÖTET ÖPPNAS

Amanda Jackson förklarar mötet öppnat.

 

 

§ 156. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att under övriga frågor lägga till styrelsens oktobermöte, medlemsutskottet och aktivismstrategin och att med dessa tillägg fastställa dagordningen i enlighet med förslaget.

 

 

§ 157. PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 8-9 FEBRUARI

Styrelsen går igenom protokollet från styrelsens möte 8-9 februari 2018.

 

Styrelsen lägger protokollet till handlingarna.

 

 

§ 158. UPPFÖLJNING AV ÖPPNA BESLUT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom de beslut som stängs.

 

 

§ 159. RAPPORT OM PER CAPSULAMBESLUT

Inget per capsulambeslut föreligger till mötet.

 

 

§ 160. GENERALSEKRETERARENS RAPPORT

Anna Lindenfors föredrar och går igenom aktuella frågor på sekretariatet.

 

 

§ 161. RAPPORT FRÅN STYRELSENS UTSKOTT OCH KONTAKTPERSONER

Ledamöterna berättar vilka möten de har deltagit i och vad de har arbetat med sedan föregående styrelsemöte.

 

 

§ 162. RIKTLINJER FÖR AKTIVISTMATERIAL PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA

Elisabeth Lundgren föredrar.

 

Styrelsen framför att det vore bra med en lite mer positiv ton i riktlinjerna. Riktlinjerna ska enbart ta upp vad som ska översättas, skrivning om vad som inte kommer att översättas ska tas bort.

 

Styrelsen beslutar

 

att anta riktlinjer för aktivismaterial på andra språk än svenska med mindre justeringar enligt styrelsens medskick.

 

 

§ 163. UPPFÖLJNING AV ÅRSMÖTESBESLUT FRÅN 2016, 2017, 2018

Elisabeth Lundgren gör en muntlig dragning av uppföljningen av § 31. Motion 1.4: Om arbetet mot dödsstraffet, då WCADP (World Congress Against the Death Penalty) hölls den 26 februari till

1 mars, efter att handlingarna till styrelsemötet hade skickats ut. Representanter från svenska sektionen deltog på kongressen.

 

Styrelsen konstaterar att vissa åtgärder har vidtagits för att uppfylla årsmötets beslut, men att det inte ter sig framgångsrikt att fortsätta arbeta med beslutet. Styrelsen framför därför att styrelsen ska föreslå årsmötet att stänga beslutet.

 

Styrelsen framför också att det i årsmöteshandlingen “Uppföljning av årsmötesbeslut” behöver framgå varför styrelsen föreslår att vissa beslut ska stängas alternativt behållas öppna. Det behöver också framgå att styrelsen kan föreslå årsmötet att stänga beslut som inte är genomförda, om styrelsen bedömer att fortsatt arbete inte kommer att leda till önskat resultat.  

 

 

§ 164. DISKUSSION INFÖR STYRELSENS MOTIONSYTTRANDEN GÄLLANDE VISSA MOTIONER

Peter Kvist föredrar och berättar att det har inkommit 15 motioner, vilket är många fler jämfört med hur många motioner som kommit till årsmötet de senaste åren. Ungefär hälften kommer från samma motionärer. Sekretariatet framför att det finns behov av styrelsens vägledning i vissa frågor inför framtagandet av förslag till styrelsens motionsyttranden.

 

Sekretariatet lyfter frågorna; “hur mkt ska svenska sektionen stå bakom den internationella rörelsens ambition att prioritera färre frågor?”,  “vill styrelsen bejaka att särskilda MR-frågor lyfts ut i detta skedet och prioriteras av den svenska sektionen, eller vill styrelsen föreslå årsmötet att avvakta en sådan prioritering till längre fram i processen inför nästa strategiska period?” och “på vilken nivå vill styrelsen att medlemmarna ska involveras mer i verksamhetsplaneringen?”

 

 • Styrelsen håller med sekretariatet om de ställningstaganden som presenteras i diskussionsunderlaget inför utarbetandet av styrelsens motionsyttranden.

 • Styrelsen påpekar att det är viktigt att värna ett stort engagemang, men ställer sig bakom att samtidigt framhålla att det kommer att bli svårt i de frågor som ligger utanför de internationella prioriteringarna, vilket bland annat märkts i arbetet med till exempel Nordkorea och Argentina.

 • Styrelsen framhåller att styrelsen och sekretariatet gör prioriteringar utifrån de beslut årsmötet fattade när den långsiktiga riktningen antogs. Om medlemmarna vill ändra sektionens prioriteringar bör förslagen rikta in sig på förändringar i den långsiktiga riktningen.

 • Styrelsen påpekar att svaren inte ska kommunicera att rättigheter står mot varandra.

 • Styrelsen framför att det i svaren bör lyftas fram att det krävs nya arbetssätt där Amnesty behöver anpassas till den verklighet vi befinner oss i.

 • Styrelsen lyfter fram konsultationsprocessen inför den nya strategiska perioden och att styrelsen kan få i uppdrag att konsultera medlemskåren mer långsiktigt i frågor kring prioriteringar och arbetssätt kopplat till den processen.  

 • Styrelsen har fått en så kallad “probleminventering” som bilaga till några av motionerna, vilken motionärerna vill dela ut på årsmötet istället för att inkludera i årsmöteshandlingarna. Styrelsen bestämmer att inte besvara probleminventeringen i separat svar utan att, där det går, besvara det som tas upp i probleminventeringen i styrelsens motionsyttranden och i beredningsgrupperna samt att diskutera innehållet med de medlemmar som så vill på årsmötet.

 

Om att öka medlemmarnas involvering i verksamhetsplaneringen

 • Koppla svaret till medlemsdemokratiarbetet och höstmötet, ett icke beslutande möte, där det ska ges utrymme för den här typen av frågor och diskussioner (inflytande).

 • Styrelsen framhåller att det är viktigt att medlemmarna har insyn i dessa processer och känner till vad som ingår i sektionens planer, men föredrar andra metoder än vad som beskrivs i förslaget.

 • Fokus bör vara på ökat inflytande och dialog i samband med/inför planeringen av rörelsens och sektionens strategiska perioder.

 

 

§ 165. AKTUELLA FRÅGOR ATT DISKUTERA SOM SKA BEHANDLAS UNDER GA

Anna Lindenfors föredrar.

 

PrepCom har sorterat de motioner som sektionerna skickat in till GA-mötet och föreslår att endast förslag från den internationella styrelsen behandlas på mötet. Vissa sektioner har valt att dra tillbaka sina motioner när PrepCom rekommenderat avslag. Andra har valt att låta sektionerna rösta om huruvida deras motioner ska behandlas på GA-mötet eller inte. I mitten på april kommer sektionernas stående representanter att rösta om de motioner som inte är tillbakadragna.

 

Sista datum för att nominera kandidater till internationella uppdrag är den 2 maj.

 

 

§ 166. NOMINERING TILL FÖRTROENDEPOSTER INOM DEN INTERNATIONELLA RÖRELSEN

Styrelsen framför att det i nästa nummer av Insats ska informeras om möjligheten att föreslå personer som sektionen kan nominera till internationella förtroendeposter. Det är sen styrelsen som beslutar vilka personer svenska sektionen nominerar.

§ 167. INFÖR REGIONAL FORUM 29-31 MARS

Anna Lindenfors föredrar.

 

Det regionala mötet hålls i Paris. Anna Lindenfors, Amanda Jackson och Mehjar Azzouz i GA-delegationen deltar.

 

 

§ 168. RESPONS OCH HANTERING AV EV ÅTGÄRDER FRIIs KVALITETSKOD

Peter Kvist föredrar och berättar att det inte har kommit några kommentarer på den rapportering som skickades in, vilket tolkas positivt.

 

 

§ 169. ÖVRIGA FRÅGOR

 

 • Styrelsens oktobermöte

 

Styrelsen beslutar

 

att styrelsens oktobermöte hålls i samband med megahelgen den 19-20 oktober 2019.

 

 

 • Medlemsutskottet

Två av styrelsens ledamöter som ingår i medlemsutskottet kommer att avgå på årsmötet. För att skapa kontinuitet i medlemsutskottet föreslår Amanda Jackson att utskottet förstärks med ytterligare en ledamot fram till årsmötet. Den som är intresserad av att ingå i medlemsutskottet ska kontakta Amanda Jackson.

 

 

 • Aktivismstrategin

Nästa steg i processen är att initiera det externa arbetet, utanför sekretariatet. Medlemsutskottet och sekretariatet håller på att se över vilka frågor som ska ingå. Styrelsen ger medlemsutskottet i uppdrag att, utifrån de medskick som görs i styrelsens forum, landa diskussionerna med sekretariatet.

 

 

§ 170. MÖTET AVSLUTAS

Amanda Jackson avslutar mötet.

 

 

 

Amanda Jackson

Ordförande

 

 

 

Nina Virkkala

Justerare

 

 

 

 

Lina Jakobsson
Sekreterare