Konstituerande möte med sektionens styrelse 22 april 2006 Protokoll från 1-2 april 2006PROTOKOLL NR 1/2006/2007

Konstituerande möte med sektionens styrelse den 22 april 2006

Ledamöter Närvarande
Ida Burlin X
Johan Bäck X
Shirin Heidari X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X
Christine Pamp X, mötesordförande
Jörgen Qwist X
Madelaine Seidlitz X
Åsa Vinge X
Suppleanter
Anna Nilsdotter X
Sofia Karlsson X
Andrea Bodekull X
Sekretariatet
Carl Söderbergh X
Dan Grundin X
Fredrik Mattsson X, sekreterare

§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens ordförande Christine Pamp, som hälsar de nya styrelseledamöterna och suppleanterna välkomna till styrelsen.


§ 2 Val av mötesordförande

Beslut

att välja Christine Pamp till mötesordförande.


§ 3 Val av justerare

Beslut

att välja Johan Bäck till justerare.


§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 5 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut

att utse Lisa Moraeus till vice ordförande för sektionens styrelse för verksamhetsåret 2006/2007.


§ 6 Innehavare av teckningsrätt

Beslut

att Christine Pamp, Jörgen Qwist, Carl Söderbergh samt Dan Grundin äger rätt att teckna sektionens firma,

att Christine Pamp, Jörgen Qwist, Carl Söderbergh, Dan Grundin, Jörgen Persson och Annica Blidegård äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto var för sig vid belopp upp till 15 tkr och två i förening vid belopp överstigande 15 tkr,

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och kontorschefen,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§ 7 Nästa styrelsemöte

- Val av vice mötesordförande vid styrelsens möte 2-4 juni 2006

Beslut

att till styrelsemötet den 2-4 juni 2006 i Stockholm och Gustavsberg utse Johan Bäck till vice mötesordförande.

- Förslag till möteskalender för styrelseåret 2006/2007

Sune Montán informerar om att han troligtvis inte kommer att kunna delta vid styrelsens decembermöte.

Beslut

att anta förslaget till möteskalender för styrelseåret 2006/2007.


§ 8 Introduktion för nya ledamöter

Johan Bäck informerar kort om styrelsens arbete.

Beslut

att utse Johan Bäck och Sune Montán till mentorer för nya styrelseledamöter fram till styrelsens möte den 2-4 juni 2006.


§ 9 Mötet avslutas

Ordförande, Christine Pamp, tackar de närvarande och avslutar mötet.Christine Pamp Johan Bäck
Mötesordförande JusterareFredrik Mattsson
Sekreterare