Bilaga 2 Beslutsgång för styrelsen Möte med sektionens styrelse 30 -31augusti 1986 Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 1994

Protokollet Bilaga 2
Styrelsens möte 30-31 augusti 1986


BESLUTSGÅNG FÖR STYRELSEN

Bifogade schema illustrerar hur styrelsen kan tänkas arbeta fortsättningsvis för att effektivisera beslutsgången. Följande kommentarer avser att förtydliga hur schemat ska tolkas.

1. Styrelsens möten bör ägnas åt ett begränsat antal, väl förberedda, frågor. Diskussioner och beslut vid styrelsemöten bör komma som ett resultat av en längre beredning. Styrelsens beslut bör vara av principiell natur och ange färdriktning.

2. Ordföranden (eller i hans frånvaro vice ordföranden) ges en nyckelroll genom att tillsammans med sektionssekreteraren svara för hur ärenden ska beredas. Ordförande bör fungera som vägvisare vid ett ärendes behandling närhelst detta krävs.

3 Enskilda styrelseledamöter har som ansvar att skaffa sig förtrogenhet med sitt ansvarsområde, formulera direktiv för verksamheten inom området och delta i beredning av underlag för styrelsen. Det förutsätts att enskilda styrelseledamöter utvecklar god kännedom om frågornas beredning på sekretariatet och lär känna de ansvariga handläggarna.

4. Den ökade delegeringen till enskilda personer kombineras med god information till styrelseledamöterna om vilka ärenden som är föremål för behandling och vilka beslut som fattas.

5. Sektionssekreteraren har överblick över arbetssituationen på sekretariatet. prioriteringsfrågor avgörs i samråd med ordföranden.


6. En enskild styrelsemedlem kan inte beställa utredningar direkt eller ge direktiv till handläggare på sekretariatet. Sådana initiativ riktas till sektionssekreteraren

7. Förslaget innebär en förstärkning av AU:s roll. AU fattar beslut i frågor som inte har principiell betydelse.

8. AU har för verksamhetsåret följande personsammansättning:
Lars Ronnås, vice ordf. Anita Klum, sektionssekr. Gundhild Eriksson, kassör
Ingar Palmlund, "blockrepresentant", block tre
Gösta Stolpe, "blockrepresentant", block ett Lasse Pettersson, "blockrepresentant" block två Göran Svedin, personalrepresentant

9. Sektionssekreteraren adjungeras till styrelsens sammanträden (utan rösträtt).

10. En aktivitetslista över ärenden under behandling förs av sektionssekreteraren och föreläggs styrelsen inför varje styrelsemöte.

11. Beslutsschemat är en allmän beskrivning av hur beslutsgången bör se ut fortsättningsvis. I vissa fall kan naturligtvis snabbare beslutsvägar krävas. I dessa fall får AU en central roll.


12. Förslaget innebär att styrelsen i större utsträckning kommer att förlita sig på underlag som tas fram av handläggarna på sekretariatet.