Möte med sektionens styrelse den 12-13 mars 1994 Protokoll från 1-2 mars 1994

PROTOKOLL NR 7/93-94
SW-ORG 72/02/94 Möte med sektionens styrelse den 12-13 mars 1994


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Thomas Back X
Sven Bodin anmält förhinder
Magnus Brattgård anmält förhinder
Ewa Fredenberg Nilsson X
Jesper Hansén X
Berit Inde X
Eva Malmstedt anmält förhinder
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X

Suppleanter

Annika Löfstrand X
Vilhelm Samuelsson X

Övriga

Gabi Björsson X
Bo Danielsson § 147
Ann-Christine Ekström § 147
Brita Grundin § 159
Anna-Carin Kandimaa sekreterare
Anita Klum X
Stig Lantto § 148-150
Svante Macris X
Ingrid Petersson § 152

Mötesordförande

Jesper Hansén § 156-160
Christine Pamp § 140-155, 161-164


§ 140 Val av justerare/rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att välja Berit Inde till justerare och rapportör till Amnesty Debatt.

§ 141 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 142 Val av ordförande reserv för nästa möte

Beslut att välja Eva Fredenberg Nilsson till ordförande reserv för nästa möte.


§ 143 Styrelsens protokoll från mötet den 5-6 februari 1994

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 144 Protokoll från AU-mötet den 5 mars 1994

Under punkten 12 i SW-ORG 73/03/94 angående deltagande i andra sektioners årsmöten
skall tilläggas att styrelsens medlemmar i god tid skall få information om vem som åker till respektive sektions årsmöte för att ges tillfälle att bifoga frågor eller information. De hittills fastställda besöken är:
Finländska sektionen 26 mars: Jesper Hansén och Anita Klum
Sierra Leones sektion 6-9 april: Anita Klum
Brittiska sektionen 8-10 april: Christine Pamp och Brita Grundin
Schweiziska sektionen: 30 april/1 maj: Madelaine Seidlitz och Sven Bodin
Österriskiska sektionen 6-8 maj: Rigmor Argren och Anki Wetterhall

Beslut att lägga protokollet till handlingarna med ovanstående tillägg.


§ 145 Rapport från sekretariatet

Anita Klum ger en rapport från sekretariatet bland annat vad gäller
- grupper: tio grupper har lagts ner hittills i år vilket är lika många som under hela 1993.
Distriktsombuden har informerats om denna negativa utveckling. Anledningarna till att
grupperna lagts ner är skiftande, i flera fall handlar det om att grupper med få aktiva
medlemmar slagits samman.
- twinningprojekt: den förfrågan som sänts ut till grupper om intresse för att delta i så
kallade twinningprojekt har fått ett stort gensvar. Nu skall IS välja ut grupper som blir
aktuella för verksamheten.
- samordningar: under mars månad äger många internationella samordnarmöten rum,
till exempel deltar Vietnamsamordningen i ett möte i Paris, Turkietsamordningen i ett
möte i Köpenhamn, Sri Lankasamordningen i ett möte i Bergen och
Västsaharasamordningen i ett möte i Oslo. Under april och maj planerar
Syriensamordningen och Egyptensamordningen att arrangera möten för respektive
samordnings grupper.
- det nya rapporteringssystemet: vad gäller det nya rapporteringssystemet har nu samtliga
samordnare lämnat sina rapporter till IS. De flesta är positiva till det nya sättet att rapportera.
Av grupperna har ca 80 procent lämnat in rapporter till sin samordnare
om sitt/sina aktionsfall.
- kampanjen mot "försvinnanden" och politiska mord: budkavlen mellan distrikten går mycket
bra och genererar många bra idéer, massmedias intresse är fortfarande stort. Fotoutställningen
har varit uppsatt på ca 40 platser. Inom ramen för kampanjen har barn och kvinnoaktionerna
genomförts med stort genomslag bland grupperna och i massmedia.
- Colombiakampanjen: material har gått ut till de ca 50 grupper som hittills anmält sig.
- Baltikumresa: IS har kommit med en förfrågan om att göra ett återbesök i juni i de baltiska
länderna efter förra årets resa som syftade till att öka intresset för Amnesty. Svenska sektionen
har ställt sig positiv till detta men föreslår att man begränsar resan till Litauen och Lettland och att
en separat resa går till Estland från den finlänska sektionen.
- ambassadbesök: besök har genomförts på Egyptens ambassad och möten med Mexikos och
Perus ambassadörer på respektive ambassadörs begäran har ägt rum på sekretariatet.
- lobbying: svenska Amnesty har vädjat till utrikesminister Margaretha af Ugglas och
utrikesdepartementet med anledning av att Amnesty och andra frivilligorganisationer
önskar att ESK skall sända en delegation till Turkiet för att utreda de frekventa rapporterna om tortyr.
- flyktingarbetet: vädjande tillsammans med Rädda Barnen har sänts till svenska myndigheter
med anledning av fall från Peru. Glädjande information har kommit om att personer från Tunisien och Iran som svenska sektionen vädjat för har fått stanna i Sverige.
- Region väst: ett seminarium om kvinnor har genomförts med gott resultat. Regionen genomför även ett omfattande utskick till målgrupper i samband med kampanjen mot "försvinnanden" och politiska mord.
- insamling/medlemsvärvning: material till insamlingsdagarna har arbetats fram och planer för almanackan 1995 är under utarbetande. Vad gäller antalet medlemmar som betalat in sin avgift för 1994 är resultatet hittills det sämsta på åtta år. Åtgärder mot detta tas via påminnelser samt via ibladning av värvningsfoldern i olika tidningar.
- moms: från och med den 1 mars är portot momsbelagt vilket bland annat drabbar
givarbreven.
- Arbetets Museum: på museet i Norrköping kommer under 1995 en utställning att starta om mänskliga rättigheter. Amnesty kommer att bidra med information och material.

Styrelsen uttrycker en önskan om att flyktingombuden liksom samordningarna skall få kopior av de vädjanden som sänds från sekretariatet.

Man diskuterar även tänkbara orsaker till den nedåtgående trenden vad gäller
gruppernas antal och är överens om att problemet bör utredas.


Beslut att rekommendera nästa styrelse att utreda orsakerna till samt föreslå åtgärder för att motverka
den nedåtgående trenden i antalet grupper.


§ 146 Rapport från utskotten

Jesper Hansén, sammankallande i styrelsens A-utskott, Rigmor Argren och Annika Löfstrand från styrelsens B-utskott, Ewa Fredenberg Nilsson från C-utskottet samt Thomas Back från D-utskottet, redogör för respektive utskotts verksamhet.

Annika Löfstrand från B-utskottet presenterar utskottets utvärdering av sektionens
medlemsutbildning samt planerna för det seminarium om medlemsutbildning som skall hållas under årsmötet.

Ewa Fredenberg Nilsson från styrelsens C-utskott meddelar att en av utskottets adjungerad medlemmar, Malin Anderström, har bestämt sig för att avsluta sin verksamhet i utskottet av personliga skäl.

Berit Inde från C-utskottet presenterar utskottets förslag till reviderade principer för den svenska sektionens utvecklingssamarbete. Styrelsen diskuterar om man i principerna, vad gäller sektioner utanför vår sektionsgruppering, skall prioritera utvecklingssamarbete med sektioner och grupper i Afrika. Man enas om att Afrika bör vara en prioriterad region, bland annat eftersom kontakter redan etablerats med några afrikanska sektioner och grupper.

Beslut att anta förslaget till reviderade principer för den svenska sektionens utvecklings
samarbete enligt ovan .

att uppdra åt styrelsens C-utskott att ansvara för att de reviderade principerna sänds ut till berörda medlemsstrukturer.


§ 147 Besök av valberedningen

Ann-Christine Ekström och Bo Danielsson från valberedningen presenterar valberedningens färdiga förslag till ordinarie ledamöter, suppleanter etc. i sektionens respektive Amnestyfondens styrelser.


§ 148 Bokslut för 1993

Stig Lantto presenterar förslag till bokslut för 1993 vilket visar ett överskott på
3 753 188 kr och en kapitalbehållning på 11 115 377 kr.

Beslut att i enlighet med förslaget fastställa balans- och resultaträkning för 1993.


§ 149 Ekonomisk rapport

Stig Lantto redogör för det ekonomiska utfallet från januari till och med sista februari 1993.
Den eftersläpning vad gäller medlemsavgifter som kunde utläsas i resultatrapporten för januari, är nästan helt inhämtad.


§ 150 Den rörliga budgetens marsdel

Enligt beslut vid styrelsens möte i december (se protokoll 5/93-94, § 104) skall det under marsmötet 1994 fattas beslut om den rörliga budgetens marsdel. Det föreslås inga förändringar beträffande vilka delprojekt eller de belopp som ingår i beslutet. Punkten utveckling AI/bidrag till projekt eller VCF föreslås innebära ett bidrag till VCF.

Beslut att anta den rörliga budgetens marsdel enligt ovan vilket innebär att summan tillägg i mars uppgår till 1 277 tkr.


§ 151 Verksamhetsberättelse 1993

Styrelsen tar del av och kommenterar sekretariatets förslag till verksamhetsberättelse för 1993 .

Beslut att fastställa texten efter styrelsens justeringar.


§ 152 Förslag till dagordning för årsmöte 1994

Styrelsen tar del av sekretariatets förslag till dagordning för årsmötet 1994. Styrelsen saknar
punkten om information om akuellt ekonomiskt läge som 59-gruppen lade förslag om och som beslutades av årsmötet 1993 (se årsmötesprotokoll SW-ORG 92/02/93, beslut 70). Angående förslaget till hearing/flyktingmanifestation föreslog Arbetsutskottet den 5 mars att den skall hållas på lördag eftermiddag, efter årsmötet (se SW-ORG 73/03/94, punkt 5).

Ingrid Petersson, en av ordförandena vid årsmötet, ger synpunkter på dagordningen och ger styrelsen ett förslag vad gäller nybörjarmöte som innebär att nybörjarmötet i högre grad skall gå ut på att ge en genomgång av sektionens ekonomi, arbetssätt osv.

Beslut att anta förslaget till dagordning inklusive punkten om aktuellt ekonomiskt läge.

att rekommendera att flyktingmanifestationen/hearingen hålls före årsmötet, på
torsdag förmiddag den 12 maj.

att arrangera ett nybörjarmöte enligt förslaget ovan.
§ 153 Styrelsen yttranden över motioner

Styrelsen tar del av och kommenterar förslag till yttranden över inkomna motioner. Vad gäller behandling av motioner och förslag i beredningsgrupperna föreslår styrelsen att samtliga motioner rörande flyktingarbetet flyttas till beredningsgrupp A. Styrelsen diskuterar hur yttrandena bör vara utformade och är överens om att yttranden skall vara faktaupplysningar och inte åsiktsyttranden.

Beslut att faställa förslagen till yttranden enligt ovan.

att föreslå årsmötet att motioner och förslag angående sektionens flyktingarbete behandlas i
beredningsgrupp A.


§ 154 Styrelsens förslag

Styrelsen tar del av underlag till och diskuterar förslag att tillställa årsmötet 1994 i Stockholm (se även protokoll 6/93-94 § 130, § 131 och § 133).

Förslagen som presenteras rör:
- val av ordförande för svenska sektionen
- nya riktlinjer för sektionens flyktingarbete
- distriktsombudens formella roll
- arbete mot slaveri
- omarbetning av Månadskampanjen
- inkomster från insamlingsdagar
- förändrad medlemsavgift från 1995
- oförändrad gruppavgift för 1995
- lägesrapporten
- hela sektionens verksamhetsrapportering


Beslut att tillställa årsmötet 1994 ovanstående förslag.

att anta förslaget till lägesrapport kopplad till handlingsplanen 1992-96


§ 155 Övriga årsmötesförberedelser

Styrelsen diskuterar arbetsfördelning under årsmötet. Man föreslår att arbetsupp-
gifterna sköts enligt följande:

PLENUM
Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut -
Christine Pamp och Eva Malmstedt (förbereder gemensamt)
Presentation av lägesrapporten - C-utskottet
Aktuellt ekonomiskt läge - kassör Thomas Back

INFORMELLA MÖTEN
Möten med gäster från andra sektioner - C-utskottet
Eventuell utställning/möte om SAMFI - B-utskottet

BEREDNINGSGRUPPERNA
Att uppdra åt respektive utskott att se till att en styrelsemedlem har ansvar för varje motion och förslag. Vad gäller styrelsens två stadgeändringsförslag föreslås att C-utskottet ansvarar för presentationen av dessa. På majmötet bestäms vem som deltar i olika samordnings-och distriktsombudsmöten från styrelsen.


SEMINARIER/MÖTEN
Seminarium om åtagandet - A-utskottet
Seminarium om medlemsutbildning - B-utskottet


Beslut att anta förslaget till uppdelning av arbetsuppgifter enligt ovan.


§ 156 TV-gala

Svante Macris redogör för de fortsatta kontakterna med Stockholmsdistriktet med anledning av deras brev angående en TV-gala för Amnesty. Då ingen ytterligare information inkommit, anser styrelsen att man har för lite fakta för att kunna ge sitt stöd till projektet.

Beslut att bordlägga frågan.

§ 157 Ekonomiskt stöd till Rådgivningsbyrån

Styrelsen tar del av det brev som Svenska Flyktingrådet sänt till svenska Amnesty med en förfrågan om ekonomiskt stöd motsvarande en halv juristtjänst på Rådgivningsbyrån för asylsökande (se SW-ORG 73/03/94, punkt 10). Beräknad kostnad är 185 000 kr per år för tjänsten. Svenska Flyktingrådet har arbetsgivaransvar för Rådgivningsbyråns personal.

Beslut att anslå 185 000 kr motsvarande en juristtjänst på halvtid på Rådgivningsbyrån för
asylsökande.


§ 158 Utökad tjänst för flyktingarbete på sekretariatet

På styrelsens möte den 5-6 februari 1994 (se protokoll 6/93-94, § 133) fick sekretariatet i uppdrag att presentera ett förslag på utforming av tjänst på sekretariatet med anledning av tyrelsens förslag till nya riktlinjer för sektionens flyktingarbete. Arbetsutskottet behandlade förslaget vid sitt möte den 5 mars 1994 (se SW-ORG 73/03/94, punkt 11) och beslutade att rekommendera styrelsen att vänta med ett beslut i frågan till efter sektionens årsmöte den 12-14 maj 1994.

Beslut att bordlägga frågan till styrelsens junimöte.

att uppdra åt sekretariatet att utarbeta en mer omfattande projektbeskrivning med
utvärderingsbara mål för tjänsten.


§ 159 Möte med Brita Grundin från arbetsgruppen för tortyrfrågor

Brita Grundin från arbetsgruppen för tortyrfrågor berättar om gruppens arbete. Styrelsen tar del av förslaget till brev till Eric Prokosch på det internationella sekretariatet (IS), med förslag till hur en konferens om tortyr kan utformas. Brevet är skrivet i samarbete med styrelsens B-utskott. Brita Grundin tar även upp frågan om svenska sektionen kan tänka sig att arrangera en dylik konferens utan stöd från IEC, om de bestämmer sig för att inte satsa på en konferens eller kampanj mot tortyr.

Beslut att uppdra åt ordföranden och sekretariatet att översätta brevet.

att uppdra åt ordförande Christine Pamp att underteckna brevet och att sända det till Eric Prokosch på IS med kopior för känn edo m till Gerr y O'Co nnell i IEC samt till den brittiska sektionen .


§ 160 Information från Amnestyfonden

Madelaine Seidlitz informerar om Amnestyfondens arbete. Styrelsen uttrycker en önskan om att till styrelsens majmöte få underlag från fonden med en översikt över utbetalningar per region ett antal år tillbaka för att se hur bidragen fördelar sig geografiskt.


§ 161 Nomineringar till SYSTEC

Sektionen har fått en förfrågan om nomineringar till den internationella kommittén som arbetar med arbetsmetoder, SYSTEC.

Beslut att uppdra åt ordförande Christine Pamp och styrelsens B-utskott att undersöka vem sektionen skulle kunna nominera.


§ 162 Amnestys logotype

Styrelsen tar del av ett brev från grupp 154 där en önskan uttrycks att den svenska sektionen skall producera klistermärken med den logotype som, bland andra, det internationella sekretariatet använder sig av.

Beslut att sända brevet vidare till den nya försäljningsorganisationen i Malmö.

att uppdra åt sekretariatet att besvara brevet från grupp 154.

§ 163 Medlemsvärvningskampanj 1995

Styrelsen tar del av underlag från sekretariatet angående medlemsvärvningskam-
panjen 1995. Den reklambyrå som lovat ställa upp och arbeta med kampanjen vill få riktlinjer och direktiv relativt omgående för att starta arbetet med kampanjen i tid. Styrelsen har emellertid inte ännu beslutat om en övergripande strategi för kampanjer (se protokoll 4/93-94,
§ 81 samt protokoll 6/93-94, § 135).

Christine Pamp tar även upp frågan om det lokala medlemsvärvningsåret 1993 och orsakerna till
det magra resultatet av detta.

Beslut att uppdra åt D-utskottet att hålla kontakt med sekretariatet i frågan och att ansvarig för
kampanjen på sekretariatet deltar i D-utskottets möte.

att uppdra åt D-utskottet att till styrelsens majmöte presentera ett förslag på kampanjstrategi.

att uppdra åt styrelsens D-utskott att göra en genomgång av orsakerna till att det
lokala medlemsvärvningsåret inte fick någon framgång och att ta upp frågan i strategipappret
och i samband med utarbetande av medlemsvärvningskampanjdirektiv för 1995 .

att uppdra åt sekretariatet att initera en diskussion om resultatet av det lokala
medlemsvärvningsåret 1993 i referensgruppen för medlemsvärvning.

§ 164 Utlokalisering av försäljningen - beslut vid septembermöte 1993


Beslut att klargöra att det beslut som fattades vid styrelsens septembermöte 1993 (se protokoll 3/93-94, § 54) angående utlokaliseringen av försäljningen från sekretariatet, även omfattar butiksförsäljning.


§ 165 Arbetsgivarefrågor

Anita Klum beskriver den aktuella personalsituationen på sekretariatet.Vid protokollet Justeras

Anna-Carin Kandimaa Berit Inde
Jesper Hansén
Christine Pamp
Bilaga 1


Underlag för styrelsens möte den 12-13 mars 1994

Punkt Underlag

141 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/02/94)

143 Protokoll från styrelsens möte den 5-6 februari 1994 (SW-ORG 72/01/94)

144 Protokoll från AU-möte den 5 mars 1994 (SW-ORG 73/03/94)

146 Förslag till reviderade principer för svenska sektionens utvecklingssamarbete

146 B-utskottet: utvärdering av sektionens medlemsutbildning

148 Förslag till bokslut

149 Resultatrapport t o m februari 1994

150 Den rörliga budgetens marsdel

151 Förslag till verksamhetsberättelse för 1993

152 Förslag till dagordning för årsmötet 1994

153 Förslag till yttranden över motioner, förslag till styrelsens förslag
154 Förslag till lägesrapport kopplad till handlingsplanen 1992-96

157 Brev från Svenska Flyktingrådet angående ekonomiskt stöd till Rådgivningsbyrån

158 Förslag från sekretariatet angående utökad tjänst för flyktingarbete

159 Förslag till brev från svenska sektionen till IS, Erik Prokosch angående konferens om
tortyr

161 SYSTEC call for nominations (ACT 11/01/94)

162 Brev från grupp 154

163 Underlag angående MVK från sekretariatet till styrelsen
Underlag angående MVK från sekretariatet till D-utskottet

  • Mötesdatum: 1-2 mars 1994
  • Index: ORG 54/002/1994