Beslut per capsulam 2020 Protokoll från 1 januari - 31 december 2020

Signerat protokoll fört vid beslut per capsulam av styrelsen av svenska sektionen av Amnesty International 18 mars 2020

 

Signerat protokoll fört vid beslut per capsulam av styrelsen av svenska sektionen av Amnesty International 26 mars 2020

 

Signerat protokoll fört vid beslut per capsulam av styrelsen av svenska sektionen av Amnesty International 30 mars 2020

 

Signerat protokoll fört vid beslut per capsulam av styrelsen av svenska sektionen av Amnesty International 18 maj 2020

 

Signerat protokoll fört vid beslut per capsulam av styrelsen av svenska sektionen av Amnesty International 13 juli 2020

 

Signerat protokoll fört vid beslut per capsulam av styrelsen svenska sektionen av Amnesty International 16 juli 2020

 

Signerat protokoll fört vid beslut per capsulam av styrelsen svenska sektionen av Amnesty International 25 augusti 2020

 

Signerat protokoll fört vid beslut per capsulam av styrelsen svenska sektionen av Amnesty International 26 september 2020

 

Signerat protokoll fört vid beslut per capsulam av styrelsen svenska ektionen av Amnesty International 4 november 2020 

 

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 18 MARS 2020

 

Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande), Lars Gäfvert (ledamot)

 

Deltagande i beslutet

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mehjar Azzouz, suppleant

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

Ulrika Westerlund

 

 

§ 175. 2020 BESLUT 

Beslut per capsulam gällande att med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 (Coranaviruset) genomföra årsmötet 2020 digitalt.

 

På styrelsemötet i lördags diskuterade styrelsen att den uppkomna situationen, i och med coronaviruset, eventuellt föranleder ett beslut om att hålla årsmötet 2020 digitalt istället för fysiskt. Styrelsen lyfte bland annat upp aspekter som att ett mindre, men fysiskt möte, kan komma att utesluta vissa grupper och därmed inte vara inkluderande.

 

Såsom situationen har utvecklat sig de senaste dagarna och med tanke på hur snabbt saker och ting förändras, samt med utgångspunkt i att generalsekreteraren nu måste hårdprioritera sekretariats resurser för att ställa om verksamheten på lämpligt sätt, är det sekretariatets starka rekommendation att styrelsen beslutar att årsmötet ska genomföras digitalt.

 

Sekretariatet vet i nuläget inte hur omfattande ett digitalt årsmötet kan bli, men kommer att arbeta med olika scenarion. Ett scenario är att minimera årsmötet till att endast innehålla de punkter som behöver genomföras rent formellt, vilket inte innefattar motionsberedning och beslut gällande motioner och styrelsens förslag. 

 

Vissa kostnader för ett fysiska årsmötet, sådant som redan är planerat och bokat, kommer sektionen inte att undkomma. Det gäller bland annat hotellkostnader och vissa resor. Sekretariatet ser över möjligheterna att flytta fram dessa bokningar.

 

Vad det gäller medlemmarnas medskick gällande nästa strategiska period (den internationella strategin) ser sekretariatet också över alternativa lösningar.

 

Styrelsens beslutar

 

att ge sekretariatet i uppdrag att genomföra ett digitalt Årsmöte 2020 i och med den uppkomna situationen på grund av COVID-19 (Coronaviruset);

 

 

Amanda Jackson

Ordförande

 

 

Linn Malmborg

Vice ordförande

 

 

Lars Gäfvert

Ledamot

 

 

Lina Jakobsson

Sekreterare

 

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 26 MARS 2020

 

Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande), Lars Gäfvert (ledamot)

 

Deltagande i beslutet

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

Ulrika Westerlund

 

 

§ 179. 2020 BESLUT 

Beslut per capsulam gällande nominering till Global Youth Collective.

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra åt sekretariatet att nominera Mehjar Azzouz till Global Youth Collective senast den 27 mars 2020; 

 

 

Amanda Jackson

Ordförande

 

 

Linn Malmborg

Vice ordförande

 

 

Lars Gäfvert

Ledamot

 

 

Lina Jakobsson

Sekreterare

 

  

 

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 30 MARS 2020

 

Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande), Lars Gäfvert (ledamot)

 

Deltagande i beslutet

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mehjar Azzouz, suppleant

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

Ulrika Westerlund

 

 

§ 180. 2020 BESLUT 

Beslut per capsulam gällande att med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 (Coranaviruset) skjuta fram årsmötet 2020.

 

Beslutet fattas mot bakgrund av sekretariatets riskbedömning och rekommendationer utifrån den uppkomna situationen samt den diskussion styrelsen förde på det extrainsatta styrelsemötet den 26 mars.  

 

Styrelsen beslutar

 

att årsmötet 2020 för svenska sektionen av Amnesty International skjuts upp till senast november 2020 på grund av den pågående Covid-19-pandemin och dess påverkan på organisationen och dess verksamhet;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att informera medlemsrörelsen om det uppskjutna årsmötet samt styrelsens resonemang bakom detta beslut;

 

att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma till styrelsen, senast i juni 2020, med förslag gällande tid och form för det uppskjutna årsmötet 2020.

 

 

Amanda Jackson

Ordförande

 

 

Linn Malmborg

Vice ordförande

 

 

Lars Gäfvert 

Justerare

 

 

Lina Jakobsson

Sekreterare

 

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 18 MAJ 2020

 

Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande)

 

Deltagande i beslutet

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mehjar Azzouz, suppleant

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

 

 

§ 198. 2020 BESLUT 

Beslut per capsulam gällande adjungering till sektionsstyrelsen. 

 

Beslutet fattas i syfte att utöka styrelsens kapacitet inom verksamhetsstyrning och ekonomi. 

 

Styrelsen beslutar

 

att adjungera Bengt Palmgren och Tuija Geelnard till sektionsstyrelsen under perioden juni 2020 till svenska sektionens årsmöte 2020 i syfte att utöka styrelsens kapacitet inom verksamhetsstyrning och ekonomi.

 

 

Amanda Jackson 

Ordförande

 

 

Linn Malmborg 

Vice ordförande

 

 

Lina Jakobsson

Sekreterare

 

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 13 JULI 2020

 

Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande)

 

Deltagande i beslutet

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mehjar Azzouz, suppleant

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

Ulrika Westerlund

 

§ 217. 2020 BESLUT 

Beslut per capsulam gällande ekonomiska garantier till det internationella sekretariatet för 2021. 

 

Beslutet fattas med anledning av att det i rådande situation med Covid-19 är viktigt för det internationella sekretariatet att få en större säkerhet kring vilken budget de kan räkna med under 2021. 

 

Styrelsen beslutar

 

att inför budgetprocessen för 2021 förbinda sig till att svenska sektionens bidrag till AIS för 2021 inte skall understiga 2020 års reviderade budgeterade nivå 32,3 mkr;

 

att under perioden 2020-2021 erbjuda AIS ett räntefritt lån på upp till 5 mkr med en löptid på maximalt 1 år;

 

att uppdra åt sekretariatet att informera AIS om att dessa beslut fattats.

 

 

Amanda Jackson 

Ordförande

 

 

Linn Malmborg 

Vice ordförande

 

   

Lina Jakobsson

Sekreterare

 

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 16 JULI 2020

 

Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande)

 

Deltagande i beslutet

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mehjar Azzouz, suppleant

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

 

 

§ 218. 2020 BESLUT 

Beslut per capsulam gällande uppdragsbeskrivning för översyn av LG. 

 

Beslutet fattas med anledning av jämlikhetsarbetet och behovet av att, i relation till detta arbete, genomföra en översyn av ledningsgruppens kompetens och representation.

 

 

Styrelsen beslutar

 

att anta ”Uppdragsbeskrivning översyn LG juli 2020”.

 

  

Amanda Jackson 

Ordförande

 

 

Linn Malmborg 

Vice ordförande

 

 

Lina Jakobsson

Sekreterare

 

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 25 AUGUSTI 2020

 

Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande)

 

Deltagande i beslutet

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson

Lars Gäfvert

Mehjar Azzouz, suppleant

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

 

 

§ 219. 2020 BESLUT 

https://medlem.amnesty.se/styrdokument/riktlinjer-medlemmarnas-inflytande-over-amnesty-sveriges-verksamhetsplanering

Beslut per capsulam gällande riktlinjer för medlemmarnas inflytande över Amnesty Sveriges verksamhetsplanering. 

 

Frågan har varit aktuell dels inom medlemsdemokratiprojektet, dels inom ramen för arbetet med aktivismstrategin. Styrelsen diskuterade utkast till riktlinjer på styrelsens februari- och marsmöte 2020. 

 

Styrelsen beslutar

 

att anta “Förslag till riktlinjer för medlemmarnas inflytande över sektionens verksamhetsplan (forum3).

 

 

Amanda Jackson 

Ordförande

 

 

Linn Malmborg 

Vice ordförande

 

 

Lina Jakobsson

Sekreterare

 

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 26 SEPTEMBER 2020

 

Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande)

 

Deltagande i beslutet

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson

Lars Gäfvert

Mehjar Azzouz, suppleant

Malgorzata Gosia Håkansson

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

 

 

§ 245. 2020 BESLUT 

Beslut per capsulam gällande kompletterande samarbetsavtalet mellan Svenska Sektionen av Amnesty International och Stiftelsen Amnestyfonden.

 

Styrelsen har diskuterat det kompletterande samarbetsavtalet på styrelsens juni- respektive septembermöte 2020. De frågor styrelsen har ställt, samt sekretariatets svar finns återgivna i underlag och protokoll från dessa möten. 

 

Styrelsen beslutar

 

att godkänna det kompletterande samarbetsavtalet mellan Svenska Sektionen av Amnesty International (802004-0401) och Stiftelsen Amnestyfonden (802008-34-35).

 

 

Amanda Jackson 

Ordförande

 

 

Linn Malmborg 

Vice ordförande

 

  

Lina Jakobsson

Sekreterare

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 4 NOVEMBER 2020

 

Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)

Ordförande: Parul Sharma

Justerare: Anna Fairbrass (vice ordförande)

 

Deltagande i beslutet

Parul Sharma, ordförande

Anna Fairbrass, vice ordförande

Anna Tibblin

Clara Gustafsson

Malgorzata Gosia Håkansson

Mehjar Azzouz, suppleant

Michael Falk

Ulrika Westerlund

 

 

§ 39. 2020 BESLUT PER CAPSULAM OM KONTAKTPERSON FÖR EKONOMISKA FRÅGOR

Med anledning av att Mårten Rosander meddelat att han avgår som kassör i styrelsen utser styrelsen en kontaktperson för ekonomiska frågor. 

 

Styrelsen beslutar

 

att då Mårten Rosander avgår som kassör i styrelsen, fördela styrelsens arbete så att Tuija Geelnard är styrelsens kontaktperson för ekonomiska frågor;

 

att Tuija Geelnard träder ur medlemsutskottet och uppföljningsutskottet, och ersätter Mårten Rosander i planeringsutskottet;

 

att förklara beslutet omedelbart justerat.

 

  

§ 40. 2020 BESLUT PER CAPSULAM OM TECKNINGSRÄTTEN

Med anledning av att Mårten Rosander meddelat att han avgår som kassör i styrelsen beslutar styrelsen om justeringar i teckningsrätten. Då det inte kommer att finnas ngn formell kassör fram till nästa årsmöte ändrar styrelsen teckningsrätten så att vice ordförande får teckningsrätt, istället för kassören.

 

Styrelsen beslutar

 

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

 

Sektionsordförande,Parul Sharma

Vice ordförande, Anna Fairbrass

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Anna Johansson

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Lena Arvidson

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

 

att Sara Ångström som ansvarig handläggare för testamenten äger rätt att teckna sektionens firma i ärenden som rör testamenten;

 

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:

 

Sektionsordförande, Parul Sharma

Vice ordförande, Anna Fairbrass

Generalsekreterare, Anna Lindenfors

Avdelningschef, Anna Johansson

Avdelningschef, Sofia Fjellestad

Avdelningschef, Lena Arvidson

HR-ansvarig, Katja Lefwerth

Konsult, Johan Lepamets

Sekretariatsanställd, Lorena Cures

 

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;

 

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna;

 

att beslutet förklaras gälla från och med 2020-11-04;

 

att förklara beslutet omedelbart justerat.

 

 

 

Parul Sharma 

Ordförande

 

  

Anna Fairbrass

Vice ordförande

 

 

Lina Jakobsson

Sekreterare 

  • Mötesdatum: 1 januari - 31 december 2020
  • Index: ORG 54/014/2020