Riktlinjer för medlemmarnas inflytande över Amnesty Sveriges verksamhetsplanering

Antagna av styrelsen 2020.
 • Index:
  • Giltig från: 25 augusti 2020
  • Giltig till: Tills vidare

Amnesty International är en internationell rörelse med gemensamma mål och prioriteringar. För att Amnesty Sveriges medlemmar och aktivister ska kunna ha ett verkligt inflytande över den svenska sektionens prioriteringar krävs kunskap om vilka beslut som fattas av Global Assembly (den internationella rörelsens högsta beslutande organ) och vilka frågor som löpande diskuteras inom den internationella rörelsen. 

 

Medlemmarna ska kunna ta del av dessa frågor/diskussioner och ges möjlighet att göra medskick till styrelsen gällande vilka frågor och ståndpunkter Amnesty Sverige väljer att driva inom den internationella rörelsen.  

 

Medlemmarna ska också ges möjlighet till inflytande över Amnesty Sveriges verksamhetsplanering både på en strategisk och en operativ nivå.

 

Inflytande är ett samlingsbegrepp som avser olika grader av involvering, delaktighet och medbeslutande, exempelvis genom konsultation, dialog, medbestämmande och helt medlemsledda processer. För mer information, se Amnesty Sveriges aktivismstrategi.

 

Medlemmarnas inflytande på årsmötet regleras i Amnesty Sveriges stadgar. Det som följer om årsmötet är endast en följd av det som står i nuvarande stadgar. Det innebär att några av punkterna i dessa riktlinjer överlappar och delvis utvecklar det som regleras i stadgarna. Om stadgarna och dessa riktlinjer i framtiden skulle komma att motsäga varandra är det alltid stadgarna som gäller.

 

Amnesty Sverige har direktdemokrati. Det innebär att strukturerna för medlemsinflytande ska 

ha alla intresserade medlemmar som primär målgrupp, utan andra representativa strukturer som mellanled. 

 

Information om tidpunkt och frågor för konsultation/dialog/beslut publiceras i Amnesty Sveriges kommunikationskanaler såsom på Aktivismportalen, i nyhetsbrev, i medlemstidningen Insats, samt i riktade utskick. 

 

Strukturerna för medlemsinflytande ska vara kostnadseffektiva och utformade utifrån ett miljöperspektiv där omfattningen av till exempel resor ska beaktas. För att uppnå så många synergier som möjligt ska konsultation/dialog/beslut, i den mån det går, genomföras i samband med andra medlemsaktiviteter såsom årsmötet eller andra planerade aktivismmöten. Det ska finnas en flexibilitet gällande utförandet som möjliggör medlemsinflytande även vid situationer där resor och fysiska möten inte går att genomföra. (På medlems- och aktivismmöten kan genomföras konsultation och dialog i aktuella frågor, samt medbeslutande/medbestämmande i frågor på en operativ nivå. Formella beslut om motioner och styrelsens förslag fattas på årsmötet.)

 

För att skapa förutsättningar för ett reellt inflytande över Amnesty Sveriges prioriteringar ska konsultations- och dialogtillfällen också förläggas till när det är strategiskt rätt i tid att diskutera en viss fråga. Rätt tidpunkt är beroende av 

 • den internationella rörelsens konsultationstider,
 • när underlag finns tillgängliga (såväl internationella som nationella),
 • när styrelsen ska bereda respektive fatta beslut i en aktuell fråga,
 • Amnesty Sveriges årsmöte,
 • Global Assembly Meeting (det internationella årsmötet),
 • när en kampanj eller andra nyckelaktiviteter ska genomföras.  

 

Den strategiska nivån

Den strategiska nivån är uppbyggd i flerårscykler där den internationella rörelsens och Amnesty Sveriges långsiktiga prioriteringar/strategiska planer sträcker sig över flera år. Inför beslut om en ny strategisk period läggs extra resurser på konsultation och dialog med medlemmarna. 

 

Medlemmarna ska ges möjlighet till inflytande över strategiska prioriteringar, det vill säga

 • inflytande över Amnesty Sveriges ståndpunkter inför den internationella rörelsens
  beslut om gemensam, global strategi. (Konsultation/dialog med intresserade medlemmar, beslut på Global Assembly Meeting)

 • inflytande över Amnesty Sveriges övergripande prioriteringar för verksamheten i Sverige, inom ramen för den globala strategin. (Konsultation/dialog med intresserade medlemmar inklusive regionala medlemsmöten, beslut på Amnesty Sveriges årsmöte.) 

 

Medlemmarnas inflytande på strategisk nivå inkluderar också 

 • inflytande över Amnesty Sveriges ståndpunkter gällande ramverk för ny internationell MR-policy med hög relevans för Amnesty Sverige. (Konsultation/dialog med intresserade medlemmar, beslut på Global Assembly Meeting)

 • inflytande över ramverk för ny nationell policy med hög relevans för Amnesty Sverige, t ex jämlikhetspolicy. (Konsultation/dialog med intresserade medlemmar, beslut på Amnesty Sveriges årsmöte.) 

 • Amnesty Sveriges eventuella motioner till Global Assembly Meeting (beslut på Amnesty Sveriges årsmöte)

 • möjlighet att lämna motioner till Amnesty Sveriges årsmöte (beslut på Amnesty Sveriges årsmöte)

 • möjlighet att delta i AIK - Amnestys Internationella kommitté 
  Varje höst annonserar styrelsen i medlemstidningen Insats om möjligheten att söka till AIK - Amnestys Internationella Kommitté. Styrelsen utser AIK i oktober. AIK bereder bland annat vissa av sektionernas motioner och den internationella styrelsens förslag till Global Assembly Meeting. Under våren lämnar AIK sina rekommendationer gällande sektionens ståndpunkter till styrelsen. 

 

Den operativa nivån

Den operativa nivån är uppbyggd i årliga cykler. I linje med Amnesty Sveriges strategi för aktivism, ska intresserade medlemmar ges möjlighet att delta i planeringen av verksamheten, t ex vad gäller sakfrågor och kampanjer. 

 

Det inkluderar:

 • MR-råd för prioriterade MR-frågor. (T ex MR-råd för kvinnors rättigheter.) MR-råden arbetar nära sekretariatets MR-team. I samarbetet ges möjlighet till fördjupad kunskap i ämnet, som tas tillvara i utformning, planering och genomförandet av arbetet. 

 • Inflytande över regionala kampanj- och aktivitetsplaner, exempelvis vilka frågor som bör prioriteras lokalt/regionalt och hur lokala/regionala aktiviteter bör utformas

 • Utvecklande av specifika kampanjer, exempelvis genom att identifiera målgrupper för respektive kampanj, att formulera kärnbudskap och identifiera kampanjkoncept

 • Planering och genomförande av årsmötet, nationella träffar, kampanj- och utbildningsträffar

 

Medlemmarnas dialog med förtroendevalda

 

 • I samband med att styrelsen i oktober fattar beslut om verksamhetsdirektiv för kommande år tar styrelsen ställning till om det finns frågor som föranleder konsultation/dialog med medlemmarna. Frågorna kan vara av internationell eller nationell karaktär. Till exempel ny strategisk period eller framtagandet av ramverk för en ny policy. 

 

 • Representanter från styrelsen ska delta i planeringen och genomförandet av dessa konsultationer och dialoger med intresserade medlemmar. 

 

 • Konsultationer och dialoger ska ske genom fysiska eller digitala möten, alternativt enkäter. Formen väljs utifrån vilka frågor som föreligger, den nivå av inflytande som avses och de förutsättningar som råder. 

 

 • Global Assembly Meeting (det internationella årsmötet) 
  Sektionens delegation deltar på det internationella årsmötet. Delegationen består av sektionens ordförande som är sektionens stående representant i Global Assembly, ytterligare en delegat som styrelsen utser, samt sektionens generalsekreterare. Vart tredje år har sektionen även rätt att inkludera en ungdomsrepresentant i delegationen.

  Efter varje Global Assembly Meeting (vanligtvis i september) ska medlemmarna bjudas in till ett digitalt webbinarium där besluten från Global Assembly Meeting och aktuella frågor inom den internationella rörelsen diskuteras. De viktigaste frågorna på Global Assembly Meeting ska även rapporteras i medlemstidningen Insats. 

  När det finns frågor av hög relevans för svenska sektionen som ska behandlas på ett kommande GA-möte fattar styrelsen beslut om separat konsultation/dialog med medlemsrörelsen, enligt tidigare punkt ovan. 

 

 • Amnesty Sveriges årsmöte
  Alla medlemmar har yttrande- förslags- och rösträtt på Amnesty Sveriges årsmöte. Styrelsen förbereder årsmötet i samarbete med sekretariatet. 

  Årsmötet innehåller bland annat

 

 • beredning och beslut om motioner som medlemmarna har lämnat till årsmötet. 

 • beredning och beslut om styrelsens förslag till årsmötet (inkluderar motioner som styrelsen lämnat till Global Assembly Meeting.) 

 • konsultation/dialog/beslut om andra aktuella frågor 

 • Senast ändrad 2 december 2020 12:58 av lina.jakobsson