styrelsemöte uppföljning GA Protokoll från 11 juli 2018

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 11 JULI 2018

Tid: Onsdag kl 17.30-18.30

Plats: Videokonferensmöte

Ordförande: Amanda Jackson

Justerare: Lars Gäfvert


Närvarande

Adam Sjöborg, suppleant

Amanda Jackson, ordförande

Anders Hällbom (deltog från resa med sporadisk uppkoppling)

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Gosia Håkansson

Mårten Rosander, kassör

Ulrika Westerlund

Nina Virkkala

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant

 

Frånvarande

Clara Gustafsson

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Peter Kvist, avdelningschef

Lina Jakobsson, organisationsutvecklare

 

 

§ 55. MÖTET ÖPPNAS

Amanda Jackson förklarar mötet öppnat.

 

 

§ 56. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Amanda Jackson förklarar att detta möte endast är tänkt som en uppföljning från Global Assembly.

 

 

§ 57. UPPFÖLJNING FRÅN  GLOBAL ASSEMBLY (GA)

Amanda Jackson börjar med att berätta om de diskussioner som var kring mångfald- och jämställdhetsfrågor under Global Assembly. AIS har genomfört en utvärdering av hur olika sektioner arbetar med dessa frågor och resultatet av utvärderingen presenterades under mötet. Syftet med utvärderingen var att mäta olika sektioners mognad gällande att arbeta med mångfalds- och jämställdhetsfrågor för att framöver kunna skapa bättre förutsättningar för sektionerna att bidra till att skapa en mer inkluderande miljö inom rörelsen. I utvärderingen framkom bland annat att det är stora skillnader i vad olika sektioner räknar till mångfalds- och jämställdhetsfrågor samt vilka frågor de väljer att prioritera.

Nästa steg gällande rörelsens mångfalds- och jämställdhetsarbete är att AIS kommer att arbeta fram en aktivitetsplan för 2019-2020.

 

  • Den internationella styrelsens förslag om att förlänga de nuvarande strategiska målen

t o m 2020.

Lars Gäfvert föredrar. Den svenska delegationens målsättning var att stödja den internationella styrelsens motion om en förlängd strategisk period till och med 2020.

 

Förslaget bygger på att den internationella styrelsen vill ge mer tid åt en grundlig utvärdering av den nuvarande perioden och att dessa analyser ska utgöra en grund vid framtagandet av nya strategiska mål. En annan anledning till förslaget var att den nya generalsekreteraren Kumi Naidoo som tillträder i augusti ska få möjlighet att delta i processen. Förslaget om en ettårig förlängning av de strategiska målen gick igenom.

 

Under mötet fick delegaterna delta i en workshop där olika frågor som kan komma att bli viktiga inför nästa strategiska period diskuterades. Frågor som berördes var bland annat vikten av en effektiv kommunikation även gentemot nya målgrupper, ett fortsatt fokus på tillväxt, huruvida Amnesty ska gå in mer i frågor som rör socioekonomiska ojämlikheter och fördelningspolitik, systematiskt arbete med processföring det vill säga att driva olika frågor i domstol, arbete med kriser och konflikter samt frågor som rör andra maktsfärer än stater, till exempel företag.  

 

Under 2018-2019 ska Amnestys nationella entiteter få tillgång till verktyg som ska användas för att analysera vilka frågor som bör prioriteras. Nästa strategiska period kommer också att diskuteras inom de regionala forumen. I början av 2020 ska det läggas fram skarpa förslag och på GA 2020 kommer rörelsen att fatta beslut om nya strategiska mål.

 

  • Den internationella styrelsens förslag om en förändrad abortpolicy

Amanda Jackson föredrar. Den svenska delegationens målsättning var att resolutionen om abort går igenom med tydligt språk kring avkriminalisering av abort samt fri abort utan krav att uppge skäl. Samt att tidsgränser för sena aborter av livsdugliga foster inte beskrivs som kränkningar av kvinnans rättigheter.

 

Det var mycket diskussioner om förslaget till förändrad abortpolicy. Många av de länder som idag har fri abort betonade vikten av att få in en skrivning om bortre tidsgränser. Det fanns dock andra starka synpunkter om att inte ha med en sådan skrivning. Det fattades inget beslut om att  lägga till en skrivning om bortre tidsgränser, men det togs till protokollet att den internationella styrelsen ska ta med sig de argument som framfördes i den fortsatta processen.

 

Svenska sektionens förslag på skrivning om fri abort utan krav att uppge skäl till aborten gick inte igenom, men i utgångspunkterna till policyn finns skrivningar om avkriminalisering.

 

Kina och Indien lyfte frågan om könsselektiva aborter, som utgör ett stort problem i dessa länder. Det fördes en diskussion kring vikten av att motverka de patriarkala och sociala strukturer och ojämlikhet mellan könen som råder i stora delar av världen och som i vissa länder är den bakomliggande orsaken till prenatal könsdiskriminering / könsselektiva aborter.På grund av att abortfrågan är väldigt känslig i vissa länder blev det inget enhälligt beslut om förslaget till förändrad abortpolicy, men en klar majoritet var positiva till förslaget som gick igenom. Den svenska delegationen bedömer att delegationens målsättningar blev delvis uppfyllda.

 

  • Den internationella styrelsens förslag om en narkotikakontrollpolicy

Anna Lindenfors föredrar. Den svenska delegationens målsättning var attresolutionen om narkotikakontroll och mänskliga rättigheter tydligt utgår från principerna; icke-diskriminering, proportionalitet och rätten till hälsa och att avkriminalisering och statlig reglering kan vara exempel på metoder som kan användas och som då bör kompletteras med andra socioekonomiska insatser samt att tydliggöra hur olika de två beslutsförslagen gällande narkotika och abort är i sin utformning avseende detaljnivå och att detta är problematiskt.

 

Anna Lindenfors framför att processen kring framtagandet av förslaget till narkotikakontrollpolicy har varit mycket bättre än processen för policyn om rättigheter för personer som säljer sex. Den svenska delegationen lyckades få med många av de ändringar som föreslogs. T ex att policyn på ett tydligt sätt ska utgå från mänskliga rättigheter, tydligare skrivningar om staters skyldigheter, om att sätta barnens rättigheter i centrum, vikten av att arbeta för att försena ett eventuellt första användande av icke medicinska droger och undvika beroende samt tydligare skrivningar om att man ska utgå från varje lands specifika kontext.

 

Förslaget på utgångspunkter till en policy om narkotikakontroll och mänskliga rättigheter gick enhälligt igenom.

Den svenska delegationen bedömer att delegationens målsättningar blev nästan helt uppfyllda.

Nästa steg är att ta fram ett sista utkast till policy som sektionerna kommer att få möjlighet att kommentera. Därefter fattar den internationella styrelsen beslut.

 

  • Den internationella styrelsens förslag om riktlinjer för den internationella valberedningen

Lars Gäfvert föredrar. Den svenska delegationens målsättning var att förslaget går igenom, vilket också skedde.

 

  • Den internationella styrelsens förslag om procedurer för “the membership review committee “ och styrelsens procedurer för implementerandet av artikel 34 i Amnesty Internationals stadgar

Lars Gäfvert föredrar. Den svenska delegationens målsättning var att förslaget går igenom, vilket också skedde.

 

  • Den internationella styrelsens förslag om ändringar gällande ORG 50 7296 2017: Global Governance Regulation”

Lars Gäfvert föredrar. Den svenska delegationens målsättning var att förslaget går igenom, vilket också skedde.

 

  • Den kanadensiska sektionens förslag gällande röstmodell för förtroendevalen

Lars Gäfvert föredrar. Den svenska delegationens målsättning var att dela med sig av den svenska sektionens erfarenheter av röstmodell.

 

Beslutet gick igenom med ett tillägg om att först studera flera olika modeller. Den internationella styrelsen fick i uppdrag att återkomma med ett förslag till GA 2019.

 

  • Diskussion om utkast till strategi gällande klimatförändringar

Anna Lindenfors föredrar. Den svenska delegationens målsättning var att ha en positiv inställning till förslaget om klimatstrategi och möjligen lyfta att förslaget är väldigt omfattande.

 

En workshop om mänskliga rättigheter och klimatförändringar hölls på GA. Svenska sektionens GA-delegation deltog i diskussionerna. Det som diskuterades var bland annat kopplingen mellan klimatförändringar, företags ansvar och kränkningar av mänskliga rättigheter.

 

Deadline för att återkomma med inspel gällande klimatpolicy samt klimatstrategi är 15 augusti respektive 10 september 2018.

Svenska sektionen har i nuläget ingen sakkunnig inom området klimatförändringar och mänskliga rättigheter varför svenska sektionen inte kommer att lämna några synpunkter på föreslagen policy och strategi i augusti/september.

 

  • Diskussion om “Us versus them”/”politics of demonization”

Anna Lindenfors föredrar. Den svenska delegationens målsättning var att bidra positivt i diskussionerna kring “politics of demonization” och verka för att identifiera kärnfrågor kopplade till vår identitet inom detta område.

 

Frågan fick inte det utrymme svenska sektionen hade räknat med och det fanns inga tydliga forum där frågan blev diskuterad och delegationen kunde bidra.

 

  • Diskussion om ICM-beslut 7 2017 “Role of sections”

Den svenska delegationens målsättning var att aktivt delta i diskussionerna kring Role of Sections. Att fortsätta att arbeta för alla sektioners/strukturers delaktighet och ägandeskap av vårt gemensamma arbete och att ansvar och mandat ska delegeras så långt ut i organisationen som möjligt.

 

Anna Lindenfors föredrar och berättar att flera länder lyfte frågor kopplade till hälsa och säkerhet. De betonade bland annat vikten av att ha ett hälsosamt arbetsklimat med rimlig arbetsbörda och att det behövs fler stödmekanismer.

 

Den internationella styrelsen svarade att frågor kopplade till hälsa och säkerhet är en prioriterade frågor. Global management team och Regional Advisory Group ska se över hur dessa frågor ska hanteras framöver och ska bland annat skapa utrymme för den här typen av frågor inom ramen för de regionala forumen.

 

 

§ 58. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor föreligger.

 

Amanda Jackson informerade om att Amnestys internationella generalsekreterare Salil Shetty avluslutar sitt uppdrag i sommar och att Kumi Naidoo tillträder som ny internationell generalsekreterare. Kumi Naidoo kommer från Sydafrika och har bland annat varit aktiv i antiapartheidkampen under 1970- och 1980-talet. Han kommer senast från ett uppdrag som generalsekreterare för Greenpeace.

 

 

§ 59. MÖTET AVSLUTAS

Amanda Jackson avslutar mötet.

 

 

 

 

Amanda Jackson

Ordförande

 

 

 

 

Lars Gäfvert
Justerare

 

 

 

Lina Jakobsson

Sekreterare