Styrelsemöte inför GA 2019 Protokoll från 3 juli 2019

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 3 JULI 2019

Tid: 3 juli kl 17.30-20.50

Plats: Videokonferens

 

Närvarande

Amanda Jackson, ordförande

Anna Fairbrass

Clara Gustafsson, suppleant

Lars Gäfvert

Linn Malmborg

Malgorzata Håkansson

Mehjar Azzouz, suppleant (t o m § 43)

Mårten Rosander, kassör

Nina Virkkala

Madelaine Seidlitz, personalrepresentant (t o m § 43)

 

Frånvarande

Ulrika Westerlund

Beatrice Schönning, personalrepresentant

 

Sekretariatet

Anna Lindenfors, generalsekreterare

Karin Olsson, verksamhetscontroller

Peter Kvist, avdelningschef

 

Övriga

Svante Sandberg (§ 42) 

 

§ 31. MÖTET ÖPPNAS

Amanda Jackson förklarar mötet öppnat.

 

 

§ 32.  VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Styrelsen beslutar

 

att välja Amanda Jackson till mötesordförande.

 

 

§ 33.  VAL AV JUSTERARE

Styrelsen beslutar

 

att välja Mårten Rosander till justerare. 

 

 

§ 34. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Styrelsen beslutar

 

att fastställa dagordningen med följande tillägg under Övriga frågor:

 • Anna Dahlbäcks minnesfond

 • Arbetsgivarfråga

 

 

§ 35. PROTOKOLL FRÅN STYRELSENS MÖTE 15 JUNI 2019 

 

Styrelsen bordlägger frågan pga sjukdom och hög arbetsbelastning på sekretariatet. 

 

 

§ 36. UPPFÖLJNING ÖPPNA BESLUT

 

Styrelsen gick igenom dokumentet öppna beslut på styrelsens möte 15 juni. Nästa genomgång sker på styrelsens möte 21 september. 

 

 

§ 37. UPPFÖLJNING AV PER CAPSULAM-BESLUT

 

Inga punkter att diskutera. 

 

 

§ 38. RAPPORT FRÅN SEKRETARIATET

 

Styrelsen bordlägger frågan pga sjukdom och hög arbetsbelastning på sekretariatet. 

 

 

§ 39. INRIKTNINGSBESLUT GÄLLANDE MOTIONER PÅ GA

 

STANDING REPRESENTATIVES’ LEADERSHIP WORKSHOP AND GOVERNANCE MOTION

0.1 IB: Process for Agreeing non-substantive amendments to the Global Governance Regulations; and amendments to the internationally-elected committees’ terms of reference

 

Styrelsen diskuterade vad “icke-substantiella förändringar” kan innebära i relation till vad de får för konsekvenser för svenska sektionens planering. 

Styrelsen förde en diskussion om att verka för att sänka gränsen för antalet stående representanter som gemensamt kan stoppa ett ändringsförslag och kräva att förslaget läggs fram som en motion till Global Assembly. 

 

Styrelsen beslutar

 

att stödja motionen, med tillägget att gränserna för hur stor andel av stående representanter som krävs för att det ska läggas fram som en motion till Global Assembly bör sänkas drastiskt.

 

 

ORGANISATIONAL MOTIONS

1.1 Amnesty International Belgium Flemish: Motion on strengthening Amnesty International’s human rights research

 

Styrelsen diskuterade förslaget i relation till situationen på det internationella sekretariatet och huruvida det är rimligt att genomföra en kartläggning under hösten, utifrån styrelsens ståndpunkt att den ekonomiska situationen bör prioriteras. 

 

Styrelsen beslutar

 

att stödja motionen med tillägget att svenska sektionen inte ser det som önskvärt att kartläggningen genomförs före utsatt deadline.

 

 

2.2 Amnesty International Finland and Amnesty International Poland: Internal Measures to mitigate global warming

 

Styrelsens åsikt är att förslaget är bra, men att svenska sektionen bör ha ett flexibelt förhållningssätt till innehållet och acceptera mer allmänna formuleringar. 

 

Styrelsen beslutar

 

att stödja motionen utifrån dess andemening men ser att specifika operativa förslag kan kompromissas. 

 

 

2.3 International Board: Motion on the Distribution Model

 

Styrelsen förde diskussioner om eventuella gränser för avdrag för fundraisingsatsningar samt hur mandatet för “peer-reviews” ser ut. 

 

Styrelsen beslutar

 

att stödja motionen.

 

 

POLICY AND THEMATIC MOTIONS

3.1 International Board: Developing a policy on Military Occupation 

 

Styrelsen beslutar

 

att stödja motionen. 

 

 

3.2 Amnesty International Netherlands: Motion on vision on migration

 

Styrelsen förde en diskussion om vilken typ av styrande dokument “Vision on migration” är och i vilket forum detta bäst beslutas. 

 

Styrelsen beslutar

 

att stödja motionen med ett starkt önskemål om att beslut om “Vision on migration” fattas av Global Assembly.

 

REPORTS

 • State of Amnesty Youth 2018

Styrelsen lyfte behovet av att Amnesty Sverige ska rapportera på State of Youth. Sekretariatet är medvetna om problematiken, men informerade om att det idag inte finns förutsättningar för att kunna rapportera. 

 

 • International Treasurer’s report

Styrelsen förde en diskussion om att informationen i rapporten inte längre är relevant, med anledning av att det är förra årets siffror. För att kunna föra relevanta diskussioner efterfrågas uppdaterad information. Förslag finns att skicka en fråga till den internationella styrelsen om att få uppdatering om “going-concern”-processen, som är en extern granskning av det internationella sekretariatet med fokus på dess förutsättningar att fortleva. 

 

 • RAM (Resource Allocation Mechanism) Review

Sekretariatet informerade om att rapporten lyfter två olika frågeställningar

 1. Hur det bidrag de finansierade sektionerna får ska utformas. Där det presenteras tre förslag; ett som utgörs av ett grundanslag med schablonmässig uppräkning, ett som kan sökas samt ett som innebär en kombination av de två. Sekretariatets rekommendation är det sistnämnda. 

 2. Huruvida RAM-anslag ska beslutas centralt eller regionalt. 

Sekretariatets rekommendation är centralt beslutfattande för att undvika konkurrens om bidrag inom respektive region. 

 

 • Movement Impact Report

Styrelsen har två frågor att ställa till IB, som presenteras under § 40. Styrelsens medskick är att sekretariatet har mandat att besluta om dessa bör mailas in i förväg eller ställas på plats. 

 

 

DISCUSSION PAPERS

 • Roles of Sections: Road Towards More National Empowerment

Styrelsen diskuterade hur Roles of Sections-processen hänger ihop med övriga organisationsförändringar på det internationella sekretariatet. Sekretariatet informerade om bakgrunden utifrån GTP (Global Transition Programme) , Leading from the ground etc. Därtill diskuterade styrelsen vem som äger processen om Role of Sections, då det i vissa fall är det internationella sekretariatet, i andra fall sektioner och utöver det även finns arbetsgrupper som arbetar med frågan. 

 

Styrelsens medskick är att lyfta frågan om det är möjligt att lyfta ut några prioriterade delar ur processen, för att skapa en rimlig ambitionsnivå. 

 

 • Considerations for the complete nomination to election process for internationally-elected positions

Styrelsen diskuterade eventuella brister i maktanalys i förslaget om representation. Därtill uttrycktes önskemål om att se en konkret rösträkningsmodell. 

 

 • Underlag Nästa strategiska period

Styrelsen diskuterade underlaget som sammanfattar den diskussion som fördes på styrelsens möte 15 juni, angående utgångspunkterna för konsultationen i relation till Amnesty Norges rapport “The Global Authoritarian Turn: Making Humanity Win”. Styrelsen enades om att underlaget till stor del speglar diskussionerna som fördes på styrelsens möte 15 juni. Den fråga där styrelsen inte är enig gäller synen på systemförändring och huruvida Amnesty ska arbeta med grundorsaker till MR-kränkningar. 

 

Styrelsen beslutar

 

att ge svenska GA-delegationen i uppdrag att på Global Assembly 2019 arbeta i enlighet med ovanstående beslut, med mandat att förhandla om frågorna utifrån den anda som besluten ovan bygger på.

 

 

§ 40. EVENTUELLA FRÅGOR TILL DEN INTERNATIONELLA STYRELSEN

 

 1. Ang Treasurers Report 

Den svenska delegationen önskar en uppdatering med den senaste informationen för att kunna vara uppdaterade och ställa rätt frågor. Detta rör bl a frågan om “going concern”-utredningen som görs av de externa revisorerna. 

 

Styrelsen önskar en långsiktig ekonomisk prognos för att få insyn i hur den ekonomiska situationen kommer att kunna se ut efter att nuvarande kris är hanterad. 

 

Styrelsen diskuterade behovet av att ha ett helhetsperspektiv inför att nedskärningar görs, för att säkerställa att rätt prioriteringar görs och undvika att välja de enkla lösningarna. 

 

Styrelsen önskade en diskussion om de förändringar som görs i relation till Amnestys MR-arbete, och vill säkerställa att substantiella riktningsförändringar beslutas om på Global Assembly. 

 

 1. Ang Movement Impact Report

Under denna punkt lämnar styrelsen till sekretariatet att avgöra huruvida frågorna ska mailas in inför mötet, eller ställas på plats. 

 • Amnesty International has for several years worked to focus our overall goals. There may be a paradox if we work to have focused goals at the global level while simultaneously decentralize and encourage national entities (NE) to work on locally relevant human rights issues/violations. How does the IB/SG see that we merge the need of having common clear goals at the global level while encouraging local engagement on human rights?

 • As one of the sections in the North, we recognize that we today submit a substantial part of our income to the global movement. This is something that we think is important and we do willingly in solidarity with our joint human rights efforts. We therefore find the narrative challenging at times when we perceive that it is implied that we resist in sharing our income with the global movement. For example, in the Movement Impact report p 27 ‘The consequences of this evolution and its impact in conjunction with the Distribution Model means that more resources are kept in the sections in the Global North and less is made available for the International Budget and the Global South’. We would love to see the global and south parts of our movement to grow and to be able to contribute to that we need to invest and work very hard for our fundraising in a saturated fundraising market. Is the IB/SG perceiving that sections in the North are withholding funds in an inappropriate manner?

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra till sekretariatet att maila in ovanstående frågor till det internationella sekretariatet före utsatt deadline. 

 

 

§ 41. KONSULTATION NÄSTA STRATEGISKA PERIOD AIS 

 

Styrelsen diskuterade följande punkter: 

 

1.4 Om samarbeten - hur ska vi prioritera dem och vad är svenska sektionens inställning till hur samarbeten ska prioriteras med tanke på begränsade resurser.

1.5 Styrelsen är inte enig om hur Amnesty ska jobba med root causes och systemförändring. 

3.2 Styrelsen diskuterade innebörden av “verksamhet i eget land”. Styrelsen ser tre olika perspektiv: 

 • Verksamhet med globalt/internationellt fokus. 

 • Verksamhet i eget land. 

 • Verksamhet riktat mot andra länders institutioner. 

Styrelsen påpekade att de tre perspektiven bör vara med i konsultationssvaren. 

5.1 Styrelsen diskuterade huruvida prio ska vara kommunikationsarbete eller faktabaserad påverkan, i den mån de står emot varandra, främst kopplat till hur snabba vi kan vara med att verka för medialt genomslag.

5.3 Styrelsen var inte enig i frågan om huruvida vi ska prioritera frågor om teknologi och personlig integritet samt makt och orättvisor. Därtill såg styrelsen behov av att dela upp punkten 5.3.e 

i underlaget till flera olika punkter.  

 

Styrelsen beslutar

 

att uppdra till planeringsutskottet att utifrån styrelsens medskick revidera konsultationssvaren för nästa strategiska period i samarbete med sekretariatet;

 

att efter att planeringsutskottet slutgiltigt godkänt engelska versionen av konsultationssvaren, uppdra till sekretariatet att skicka in konsultationssvaren för nästa strategiska period före utsatt deadline.

 

 

§ 42. AMNESTYS BISTÅNDSVERKSAMHET

Svante Sandberg, ordförande Amnestyfonden, medverkade för att dela fondstyrelsens bild och åsikter som också formulerats i det positionspapper som bifogats handlingarna inför mötet. Fondstyrelsens huvudsakliga medskick till sektionsstyrelsen är: 

 • De nedskärningar som görs får inte påverka verksamhetens inriktning. 

 • Oavsett hur biståndsverksamheten organiseras måste det finnas en funktion på det internationella sekretariatet med ansvar för övergripande frågor.  

 • Fonden är positiva till en decentraliseringsprocess och ser att det kan bidra till effektivisering av biståndsarbetet. En sådan process måste initieras av det internationella sekretariatet. 

 • Angående det ekonomiska ansvaret så ska det inte innebära några förändringar i nuvarande ekonomiska relation mellan fonden och sektionen, utan det bör falla inom ramen för fondens ekonomi. 

 

Styrelsen diskuterade vad decentralisering kan innebära i praktiken - inom globala rörelsen och svenska sektionen. 

 

Styrelsen beslutade

 

att styrelsen ställer sig positiva till att diskutera vidare med det internationella sekretariatet och AI Schweiz om ansvar och samordning av det framtida biståndet;

 

att utgångspunkten är att biståndsarbetet inte ska ta mer resurser än idag från sektionen;

 

att sektionens styrelse bekräftar att MR-biståndet är en strategisk del av sektionens MR-arbete. 

 

 

§ 43. ÖVRIGA FRÅGOR

 

Anna Dahlbäcks minnesfond

Anna Dahlbäck har tidigare arbetat inom Amnesty. Vid hennes bortgång inrättades en minnesfond i hennes namn. Sektionens styrelse har inbjudits till att närvara vid den årliga minnesstunden, där pris till MR-försvarare delas ut. Ceremonin hålls den 6 september, kl 17, i Stockholm. Sista dag att anmäla sig är den 7 juli. Linn och Gosia anmäler sig från sektionsstyrelsens sida. 

 

Arbetsgivarfrågor

Protokollförs ej. 

 

 

§ 44. MÖTET AVSLUTAS

Amanda Jackson avslutar mötet.

 

 

 

 

Amanda Jackson

Ordförande

 

 

 

 

Mårten Rosander

Justerare

 

 

 

 

 

Karin Olsson

Sekreterare