Möte med sektionens styrelse den 3-4 december 1994 Protokoll från 1-2 december 1994

PROTOKOLL NR 6/94-95
Möte med sektionens styrelse den 3-4 december 1994

Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Thomas Back X
Sven Bodin §§ 105-113, 126-127, 130-134
Magnus Brattgård X
Ewa Fredenberg Nilsson X
Eva Malmstedt X
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz anmält förhinder
Maj-Britt Vianden X
Kari Wennemo X

Suppleanter

Dan Grundin anmält förhinder
Christer Nordberg X
Jan Nygren anmält förhinder

Övriga

Gabi Björsson §§ 105-112, 116-125, 128-137
Kerstin Höijer §§ 110-113, 115, 118-125, 128-137
Anita Klum X
Stig Lantto §§ 120-125, 128-129
Christina Lövrander §§ 105-118, 120-125, 128-137
Bo Lindblom §§ 105-112, 114-137
Siv Eriksson §§ 125-127
Joanne Rowley §§ 125-127
Per Adler § 125
Peter Nässén § 125
Per Wiktorsson § 125

Mötesordförande

Christine Pamp §§ 105-114, 126-137
Magnus Brattgård §§ 115-125
§ 105 Val av justerare/rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att välja Rigmor Argren till justerare av protokollet och rapportör till Amnestydebatt.


§ 106 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 107 Protokoll från styrelsens möte den 29-30 oktober 1994

Rigmor Argren var närvarande från § 83 och framåt. Thomas Back var ej närvarande §§ 77 och 86. Christine Pamp var mötesordförande §§ 77-83 och 98-104. Madelaine Seidlitz var mötesordförande §§ 84-97. Under § 86, beslut, ska formuleringen "tortyrseminarium" ändras till "konferens om tortyr". Under § 92 ska "B-utskottet" ändras till "D-utskottet".

Beslut att med ovanstående justeringar lägga protokollet till handlingarna.


§ 108 Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte den 20 november 1994

Anita Klum lämnar en rapport om nyckeltal, i enlighet med arbetsskottets beslut att sekretariatet regelbundet ska inkomma med en rapport om vissa bestämda nyckeltal till varje styrelsemöte.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 109 Diskussion kring Amnesty Press och temanumret om EU

Styrelsen för en diskussion kring Amnesty Press och temanumret om EU, som utkom en vecka före folkomröstningen.

Beslut att uppdra åt B-utskottet att tillsammans med Christine Pamp till styrelsens februarimöte förbereda en diskussion kring Amnesty Press och Amnestys åtagande.


§ 110 Rapport från sekretariatet

Anita Klum ger en rapport från sekretariatet, bland annat:
- Grupper: antalet grupper är 301.
- Aktionsfall: grupper uppmuntras att arbeta med RAN medan de väntar på nya aktionsfall. IS ska diskutera den drastiskt sjunkande produktionen av aktionsfall som man ser som ett allvarligt problem.
- Ny CAFRAN-samordnare är Anna Mårtensson Bjerned som också är medlem i översättargruppen.
- Rikslotteriet startar den 10 december. 165 grupper har beställt 22.188 lotter, dags dato.
- Mexicos nye ambassadör besökte sekretariatet den 14 november.
- Brian Phillips, kampanjsamordnare på IS, besökte sekretariatet den 7-8 november för utvärdering av kampanjen mot "försvinnanden" och politiska mord.
- Elisabeth Löfgren deltog i finländska sektionens höstmöte. En av huvudgfrågorna var bildande av samordningar.
- Massmedia: Svenska sektionens 30-årsjubileum blev mycket uppmärksammat i massmedia. Beträffande Indonesienkampanjen har svenska sektionen haft mest mediateckning av alla sektioner.
- Amnesty International fick pris av MTV den 24 november - Free Your Mind Award.
- Amnesty ska medverka i en utställning på Arbetets museum i Norrköping, "Mänskliga rättigheternas torg", bland annat genom multimedia.
- Ett givarbrev har gått ut till 65.000 kvinnor mellan 45 och 55 år.
- Årets septemberbrev har hittills gett 1.084.000 kr och är det bästa septemberbrevet hittills.


§ 111 Rapport från utskotten

Medlemmar i respektive utskott redogör för utskottens arbete. A-utskottet, Eva Malmstedt. B-utskottet, Rigmor Argren. C-utskottet, Eva Fredenberg-Nilsson. D-utskottet, Thomas Back.

Polska sektionen planerar ett ungdomsläger och vi har fått en förfrågan från IS om vi vill samarbeta kring detta.

Standing Committee on Research and Action (SCRA) har konsulterat sektionerna om "Conditionality, Promotional Work, and Links with other NGOs" (POL 30/02/94).

Beslut att uppdra åt Christine Pamp och Anita Klum att tillsammans med B-utskottet sammanställa synpunkter på dokumentet POL 30/02/94 och besvara det senast 13 januari 1995.


§ 112 Rapport från Finance Meeting i London 11-13 november 1994

Thomas Back rapporterar från Finance Meeting, där man bland annat diskuterade det finansiella läget i sektionerna, den internationella insamlingsverksamheten, förändringar i "assessment system", den finansiella planeringen, samt den ekonomiska stabiliteten i den internationella rörelsen. Thomas Back noterade en positiv förändring i tänkandet kring finansiell rapportering.


§ 113 Handlingsplan 1996-2000

C-utskottet presenterar ett förslag till handlingsplaneprocess, med målformuleringar, tidplan och ett förslag till seminarium om trender som kan påverka Amnestys framtida arbete. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och till seminariet.

Beslut att godkänna C-utskottets förslag till handlingsplan,

att uppdra åt styrelsemedlemmarna att till C-utskottet inkomma med skriftliga synpunkter på målformuleringarna i förslaget.


§ 114 Inför ICM

Styrelsen diskuterar en resolution till ICM om att ge den internationella valberedningen utvidgat mandat. Bo Lindblom, från den internationella valberedningen, anser att det vore taktiskt att vänta ytterligare en period och under tiden argumentera för en förändring som skulle innebära att beredningen även föreslår vilka personer som bör ingå i den internationella styrelsen (IEC).

Bo Lindblom berättar hur den internationella valberedningen arbetar, vars uppgift är att söka efter personer som kan nomineras till IEC. Styrelsen diskuterar närvarorätt, samt yttranderätt i beredningsgrupperna vid ICM för nominerade IEC-kandidater. Man diskuterar även anslag till mindre sektioner för att sända nominerade till ICM.

Magnus Brattgård lägger fram förslaget att nominera Christine Pamp till IEC. Styrelsen ställer sig bakom förslaget. Christine Pamp vill ha årsmötets stöd för att ställa upp.

Christine Pamp presenterar ett förslag till svar på skrivelse från den israeliska sektionen.

Beslut att vänta med en resolution om utökat mandat för den internationella valberedningen till ICM 1997,

att uppdra åt C-utskottet att i samråd med Christine Pamp skriva en resolution till ICM om till IEC nominerades närvarorätt och yttranderätt, samt anslag till mindre sektioner för att sända nominerade till ICM,

att nominera Christine Pamp till IEC, samt söka årsmötets stöd för nomineringen,

att godkänna Christine Pamps förslag till svar på skrivelse från israeliska sektionen.


§ 115 Samordningsprojektet

Anita Klum lämnar en rapport om samordningsprojektet och betonar att det är viktigt att fullfölja projektet under 1995 för att få en bestående förstärkning av mellanstrukturerna.

Styrelsen framför synpunkter på en skriftlig rapport om projektet.
Beslut att projektet förlängs under tiden mars-december 1995,

att en delrapport ska lämnas till styrelsen i juni,

att uppdra åt sekretariatet att i projektbeskrivningen för 1995 föra in motivering och problemformulering under varje delmål, samt stöd till och utveckling av mellanstrukturerna inom den sektionsgruppering som svenska sektionen tillhör.


§ 116 Årsmöte 1995

Styrelsen diskuterar hur man kan förbättra tidplaneringen på årsmötet, så att rapporterna från alla beredningsgrupper hinner diskuteras i plenum.

Styrelsen föreslår att i årsmöteshandboken på sid 6, sista stycket, sista meningen "(enkel majoritet)" stryks.

Beslut att fastställa tidsschema för styrelsens årsmötesförberedelser enligt bilaga 1,

att fastställa avgiften för den svenska sektionens årsmöte 1995 till 500 kr,

att bindande anmälan till årsmötet ska ske senast den 1 mars 1995. Vid återtagen anmälan senast 1 april återbetalas erlagd årsmötesavgift minus 200 kronor,

att 1993 års regler för reseersättning för medlemmars deltagande vid årsmötet ska gälla även för 1995 (se protokoll 4/92-93 §92),

att fastställa förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok med ändring enligt ovan,

att fastställa årsmötesbudgeten enligt det arrangerande distriktets förslag,

att samordnare, specialgrupper och distrikt får olika direktiv för verksamhetsberättelser,

att uppdra åt utskotten att ge förslag till seminarier och småmöten.


§ 117 Styrelsens förslag inför årsmötet 1995

Amnestyfonden har inkommit med ett förslag till årsmötet om att få vara mottagare av inkomsterna för insamlingsdagarna. Jan Nygren (C-utskottet) har inkommit med ett förslag om bildande av Amnestyföreningar. Under § 114 framlades ett förslag att på årsmötet förankra en nominering av Christine Pamp till IEC.

Beslut att styrelsen ställer sig positiv till att intäkterna från insamlingsdagarna ska tillfalla Amnestyfonden,


att uppdra åt Rigmor Argren och Madelaine Seidlitz att bereda ett förslag till årsmötesbeslut,

att uppdra åt Jan Nygren och B-utskottet att arbeta vidare med förslaget om Amnestyföreningar,


§ 118 Klassificering av Amnestydokument

Magnus Brattgård föredrar ett förslag från C-utskottet om tre dokumentklassificeringar (external, internal och classified) samt vilken typ av dokument dessa klassificeringar innefattar.

Beslut att anta förslagets riktlinjer för klassificering av Amnestydokument,

att uppdra åt sekretariatet att indexera riktlinjerna och ytterligare förtydliga dem, samt göra en översyn av de språkliga beteckningarna för klassificering,

att uppdra åt sekretariatet att återkomma till styrelsen med en redogörelse för eventuella konsekvenser av det internationella sekretariatets (IS) översyn av dokumentklassificering,

att svenska Amnestydokument klassificeras enligt riktlinjerna,

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens februarimöte komma med ett förslag till indexeringsrutiner av svenska Amnestydokument.


§ 119 Utvärdering av region Väst

Under denna punkt har styrelsen telefonkontakt med Bo Danielsson i regionrådet för region Väst. Bo Danielsson presenterar den utvärdering som gjorts om den till region Väst utlokaliserade tjänsten. Regionrådet vill utöka den utlokaliserade halvtidstjänsten till en heltidstjänst.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att i samråd med regionrådet i region Väst göra en översyn av konsekvenserna av en utökning av regiontjänsten till en heltidstjänst,

att uppdra åt sekretatiatet att i samband därmed göra en översyn av eventuella behov av regionkontor i de övriga regionerna,

att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med C-utskottet och utvärderingsgruppen (Elisabeth Ståhlhane, Eva Sandhammar och Ingrid Peterson) bearbeta det material som gäller region Väst och som lades fram av utvärderingsgruppen.
§ 120 Rapport från budgetmötet

Christine Pamp rapporterar från budgetmötet den 19 november. Budgetmötet lämnar två rekommendationer till styrelsen; avgiften till Amnesty Internationals EU-förening ska belasta den rörliga budgeten men inte leda till någon kostnadsökning utan finansieras genom minskning av annan verksamhet; intäktsbudgeten för försäljningsverksamheten i Malmö ska minskas till 750.000 kr. I övrigt stödjer budgetmötet styrelsens budgetförslag för 1995.

Styrelsen diskuterar behovet av att klargöra revisorernas roll.

Beslut att uppdra åt kassör Thomas Back och ordförande Christine Pamp att tillskriva samtliga revisorer beträffande deras roll.


§ 121 Sierra Leone - fiskeriprojektet

Anita Klum ger en bakgrund till fiskeprojektet som sektionen i Sierra Leone har bett den svenska sektionen stödja. Projektet kommer troligtvis igång tidigast 1996.

Beslut att svenska sektionen ska stödja sektionen i Sierra Leone beträffande fiskeprojektet,

att omprioritera i budgeten om fiskeprojektet blir av redan 1995,

att uppdra åt C-utskottet att bereda frågan.


§ 122 EU-föreningen i Bryssel

När Sverige blir medlem i EU kommer den svenska sektionen att ansluta sig till Amnestys EU-förening i Bryssel, som utför lobbyverksamhet gentemot EU:s medlemsländer för att påverka dem att agera för mänskliga rättigheter i hela världen. EU-föreningen arbetar också med att sammanställa rapporter med rekommendationer till Amnestysektionerna vars länder är medlemmar i EU. Dessa rapporter, som kommer svenska Amnesty till del, kommer att användas i lobbyverksamhet gentemot Sveriges regering, samt den svenska EU-delegationen i Bryssel och de svenska representanterna i EU-parlamentet.

Den svenska sektionens anslutning till Amnestys EU-förening medför en revidering av budgeten för 1995.

Beslut att avgiften till EU-föreningen ska belasta den rörliga budgeten,

att omprioritera i den rörliga budgeten.
§ 123 ADB-projektet

En skriftlig rapport om utvecklingen av sekretariatets ADB-stöd presenteras för styrelsen.

Beslut att lägga rapporten till handlingarna.


§ 124 Den utlokaliserade försäljningsverksamheten

Magnus Brattgård redogör för D-utskottets förslag till direktiv för en ledningsgrupp för Malmöverksamheten. Magnus Brattgård ger också en bakgrund till den utlokaliserade försäljningsverksamheten. Styrelsen föreslår att följande personer ska utgöra ledningsgrupp för försäljningsverksamheten: Magnus Brattgård, styrelsen, Gunilla Löfström, distriktsombud distrikt 1, samt Gabi Björsson, sekretariatet.

Christer Nordberg redogör för D-utskottets förslag till mål för försäljningsverksamheten i Malmö och hur dessa mål kan uppnås. Förslaget till huvudmål är: 1) verksamheten ska generera ett väsentligt ekonomiskt bidrag till den svenska sektionen 2) verksamheten ska spegla Handlingsplanen 3) verksamheten ska vara utvärderingsbar.

Thomas Back föreslår en ändring av formuleringen i det första direktivet för ledningsgruppen i förslaget enligt följande: Ledningsgruppen ska leda försäljningsorganisationens övergripande planeringsarbete och se till att de av svenska sektionen uppsatta målen för Amnestys försäljningsverksamhet uppfylls.

Synpunkten framförs att målen är alltför generella. Det vore önskvärt att målen reflekterar att verksamheten är decentraliserad.

Beslut att anta förslag till ledningsgrupp och direktiv för försäljningsverksamheten i Malmö enligt ovan,

att följa budgetmötets rekommendation att sänka intäktssidan till 750.000 kronor, vilket medför en ytterligare underbalansering av budgeten,

att uppdra åt ledningsgruppen att presentera nya huvudmål för verksamheten då utvärderingen presenteras i juni.


§ 125 Kinasamordningens förslag

Kinasamordningen föreslår att svenska sektionen ska arbeta för att kinesiska blir nästa officiella Amnestyspråk och att svenska sektionen ska stödja en anställning av en översättare som ska översätta Amnestymaterial som handlar om Kina till kinesiska. På ett intersektionellt möte i oktober med Kinasamordnare framgick att detta anses vara en högprioriterad fråga.

Styrelsen anser det inte nödvändigt att göra kinesiska till ett officiellt Amnestyspråk eller att anställa en översättare. Styrelsen föreslår att svenska sektionen ska verka för att årsrapporten samt rapporten inför kvinnokonferensen i Peking 1995, som bland annat handlar om övergrepp mot mänskliga rättigheter i Kina, översätts till kinesiska. Stöd bör sökas från andra sektioner.

Beslut att svenska sektionen ska lägga fram ett förslag till IS om att årsrapporten och rapporten inför kvinnokonferensen ska översättas till kinesiska,

att uppdra åt sekretariatet att göra en uppskattning av kostnaderna,

att medel ska avsättas ur den rörliga budgeten,

att uppdra åt C-utskottet att tillsammans med Kinasamordningen bereda frågan och ta kontakt med andra sektioner för stöd, samt presentera en plan till styrelsen.


§ 126 Policydiskussion om slaveri

Siv Eriksson (Policygruppen) och Joanne Rowley (Policygruppen och A-utskottet) deltar i diskussionen. Slaverifrågan kommer att föras fram av svenska sektionen på ICM 1995 och bereds av A-utskottet tillsammans med Siv Eriksson.

Beslut att uppdra åt A-utskottet att tillsammans med Policygruppen och Bo Lindblom formulera en resolutionstext som uttrycker att Amnesty kan arbeta med slaverifrågan inom mandatet,

att resolutionstexten tillställs IS´ Preparatory Committee (inför ICM) före den 6 januari,

att slaveriutredningen läggs fram för styrelsen i februari.


§ 127 Policydiskussion om kvinnlig könsstympning

Siv Eriksson och Joanne Rowley deltar i diskussionen. Frågan om kvinnlig könsstympning kommer förmodligen upp på ICM 1995. Den brittiska sektionen har redan beslutat att den ska arbeta mot kvinnlig könsstympning.

Beslut att frågan tas upp på styrelsens februarimöte, då man beslutar om motion till årsmötet.


§ 128 Sponsring

Magnus Brattgård redovisar en kalkyl för sponsringsprojektet med Posten; kalkylerade resultat i form av nya medlemmar, intäkter och kostnader beroende på svarsfrekvens och beroende på om vi får sponsring i form av bland annat tryck och papper. Styrelsen diskuterar tidpunkten för projektet; att antingen genomföra projektet i vår och avlägga en rapport på årsmötet i maj, eller att presentera projektplanerna för årsmötet och be om klarsignal att genomföra projektet nästa höst. Det senare alternativet ger större möjlighet till eventuell ytterligare sponsring och planering av uppföljning av projektet både lokalt och centralt.

Beslut att tillfråga årsmötet om att få genomföra sponsringsprojektet med Posten i oktober 1995, förutsatt att projektet får kostnaderna täckta med minst 200.000 kronor i form sponsring av bland annat tryck och papper,

att uppdra åt D-utskottet att formulera ett förslag till årsmötet 1995.


§ 129 Budget 1995

Förslaget för 1995 är en underbalanserad budget. Denna har diskuterats på styrelsens junimöte, septembermöte och oktobermöte, samt med distriktsombuden vid budgetmötet (se §120 för budgetmötets rekommendationer). Sekretariatet redogör för de förändringar som gjorts sedan det första budgetförslaget presenterades i september.

Beslut att föra in sponsringsprojektet i budgeten,

att anta förslaget till budget 1995,

Övriga beslut se §§ 120, 121, 122, 124, 125 och 128.


§ 130 Ersättning för förlorad inkomst

Sekretariatet presenterar ett förslag till beslut beträffande ersättning för förlorad inkomst, samt ersättning för rese- och måltidsersättning för styrelse- och utskottsmedlemmar.

Beslut att styrelse- och utskottsmedlemmar boende mindre än fem mil från orten för mötet kan få ersättning för rese- och måltidskostnader i samband med styrelse- arbetsutskotts- och utskottsmöten. Reseersättning utgår antingen med den skattefria delen av bilersättningen eller, för allmänna transportmedel, för faktisk kostnad. Vid ersättning för faktisk kostnad ska kvitton bifogas. Måltidsersättningen utgår med schablonbelopp motsvarande det måltidsavdrag som görs på traktamente för heldag,

att en skattepliktig ersättning motsvarande förlorad arbetsinkomst utgår vid begäran till personer som på styrelsens eller sektionens uppdrag medverkar i möten på arbetstid. Ersättningens belopp är individuellt och utgår tillsammans med traktamente. Beloppet ska verifieras med specifikation från arbetsgivaren om gjort löneavdrag.


§ 131 Ansökan från sektionen i Puerto Rico

Sektionen i Puerto Rico har inkommit med en ansökan om ekonomiskt bistånd till kontorsutrustning. Svenska sektionens principer är att denna typ av ansökningar ska gå via Section Development Committee (SDC).

Beslut att uppdra åt sekretariatet att besvara brevet med en hänvisning till SDC.


§ 132 Brev från Henry Berglund

Henry Berglund har tillskrivit styrelsen beträffande Amnestys utvidgade åtagande, med hänvisning till motion A2/1994 och artikel i AmnestyDebatt 2/1994.

Beslut att uppdra åt A-utskottet att behandla frågan och lämna ett förslag till åtgärd till arbetsutskottet i januari.


§ 133 Brev från Peter Carlsson

Peter Carlsson, studieorganisatör i Svenska Freds, har tillskrivit styrelsen med en förfrågan om Amnesty vill bidra till ett utbildningsprojekt i gymnasieskolor, i form av sakkunskap och visst ekonomiskt stöd (5.000 -10.000 kronor för marknadsföringskostnader).

Beslut att uppdra åt sekretariatet att besvara brevet i positiv anda.


§ 134 BBS (Bulletin Board System)

Styrelsen framför kravet att de ansvariga för BBS:en i Gislaved får möjlighet att själva hämta IS-dokument ur sekretariatets datasystem. Sven Bodin förklarar att vissa tekniska svårigheter föreligger. All elektronisk post går idag till en och samma databas, vilken även innefattar post till enskilda handläggare på sekretariatet.

Beslut att uppdra åt Christine Pamp och Thomas Back att tillsammans med sekretariatet föreslå hur vi ska öka tillgängligheten av dokument samtidigt som privata eller känsliga dokument skyddas.


§ 135 Praktiska researrangemang

Bokning av resor och hotell bör göras med så god framförhållning som möjligt. Ett avtal bör förhandlas fram med ett hotell nära det nya sekretariatet, samt ett hotell nära SJ:s Centralstation.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att undersöka möjligheterna till hotellavtal.


§ 136 Riktlinjer för strategisk kampanjplanering

Riktlinjerna för strategisk kampanjplanering av arbetet inom svenska sektionen är ett instrument för planering av verksamheten. Det är inget slutgiltigt dokument, utan kommer att kunna skrivas om utifrån förändrade behov.

Beslut att anta riktlinjerna för strategisk kampanjplanering

att planeringen av medlemsvärvningskampanjen ska skrivas om i enlighet med riktlinjerna för strategisk kampanjplanering

att rapport om planering av kampanjer och aktioner ska vara en stående punkt på styrelsens möten hädanefter, samt att rapporteringen ska ske i enlighet med riktlinjerna för strategisk kampanjplanering


§ 137 Styrelsens arbetsformer

Christine Pamp betonar att styrelsens uppgift i huvudsak är att behandla stora frågor av policykaraktär och att mindre ärenden ska hänvisas till arbetsutskottet. Vidare betonas att underlag ska vara styrelseledamöterna tillhanda i god tid före arbetsutskottets möten.Vid protokollet
Christina Lövrander
Justeras
Rigmor Argren
Magnus Brattgård
Christine Pamp


Bilaga 1
Underlag till styrelsens möte den 3-4 december 1994
Punkt Underlag

106 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/08/94)

107 Protokoll från styrelsens möte den 29-30 oktober 1994 (SW-ORG 72/08/94)

108 Protokoll från AU den 20 november 1994 (SW-ORG 73/11/94)

111 Consultation with sections on: 1.Development... 2.Promotional Work... 3.Links with other NGO:s (POL 30/02/94)

113 Handlingsplan 1996-2000 (C-utskottet)

114 ICM 1995, Circular 2 & 4

Papper om IEC-ledamöter, kandidater och valberedningen (Bo Lindblom)

Förslag till svar på skrivelsen från israeliska sektionen

Skrivelse från israeliska sektionen

115 Fortsättning av samordningsprojekt -1995

Rapport om projektet för samordningsgrupper - 1994

116 Inför årsmötet 1995: tidplan för styrelsens årsmötesförberedelser, kallelse, arbetsordning och årsmöteshandbok, direktiv för verksamhetsberättelse, årsmötesbudget, reseersättning

117 Insamlingsdagarna (Amnestyfonden)

Förslag om Amnestyföreningar (Jan Nygren, C-utskottet)

118 Dokumentklassificering (C-utskottet)

119 Utvärdering av region Väst (sammanställning av Katarina Risberg)

Historik beträffande utlokaliserad tjänst / Göteborgsprojektet (samt komplett bilaga 4; Redovisning och sammanfattning av projekt "region Väst" och tjänsten som regional samordnare i Göteborg)

120 Protokoll från budgetmöte 19 november 1994

121 Brev från sektionen i Sierra Leone betr. fiskeprojekt

123 Beskrivning av arbetet med att utveckla sekretariatets ADB-stöd, dat. 941124

124 Direktiv för ledningsgrupp i Malmö (D-utskottet)
Mål för Amnestys försäljningsverksamhet (D-utskottet)

Brev från styrelsen till Malmögrupperna och Distrikt 1

125 Förslag från Kinasamordningen

126 Diskussionsunderlag om slaveri (A-utskottet)

127 Diskussionsunderlag om kvinnlig könsstympning (A-utskottet)

128 Sammanställning olika utfall sponsringsprojektet

129 Budget 1995, dat. 941201 (förändringar)

Budgetförslag 1995, dat. 941101

130 Underlag om ersättning till styrelsemedlemmar för förlorad arbetsinkomst...

131 Ansökan från sektionen i Puerto Rico

132 Brev från Henry Berglund

133 Brev från Peter Carlsson

136 Riktlinjer för strategisk kampanjplanering av arbetet inom Amnesty, dat. 941202

  • Mötesdatum: 1-2 december 1994
  • Index: ORG 54/009/1994