Möte med sektionens styrelse 4 december 2004 Protokoll från 1-2 december 2004PROTOKOLL NR 5/2004/2005

Möte med sektionens styrelse den 4 december 2004

Ledamöter Närvarande
Magnus Brattgård X, § 91-99
Ida Burlin X
Jeanette Irekvist X
Anja Melin X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X
Christine Pamp Anmält förhinder
Sara Ångström X
Magnus Öhman Anmält förhinder
Suppleanter
Shirin Heidari X
Erik Jennische Anmält förhinder
Madelaine Seidlitz Anmält förhinder
Sekretariatet
Carl Söderbergh
Dan Grundin
Fredrik Mattsson
X
X
X, sekreterare
Övriga
Mats Engman X, § 93
Jörgen Persson X, § 90-92
Tony Öhrling X, § 90-96
§ 80 Mötet öppnas

Sune Montán förklarar mötet öppnat.


§ 81 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Jeanette Irekvist till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförande, justera protokollet.


§ 82 Val av ordförandereserv för nästa möte

Styrelsen enas om att det är viktigt att ordförandereservskapet ska inbegripa alla styrelseledamöter, såväl suppleanter som ordinarie.

Beslut

att utse Magnus Öhman till ordförandereserv för nästa möte.


§ 83 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 84 Protokoll från möte med sektionens styrelse den 16 oktober 2004

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna.


§ 85 Utvärdering av styrelsemötet den 25-26 september 2004

Mötesordförande redogör för sammanställningen av ledamöternas synpunkter på föregående möte.

Beslut

att lägga utvärderingen av styrelsemötet den 16 oktober 2004 till handlingarna.


§ 86 Rapport om per capsulambeslut

Mötesordförande meddelar att inga per capsulambeslut har fattats sedan styrelsens oktobermöte.


§ 87 Riktlinjer för gruppers insamling

Styrelsen diskuterar vilka riktlinjer som finns när det gäller gruppers egna insamlingar.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att sammanställa ett diskussionsunderlag till styrelsens marsmöte angående riktlinjer för gruppers egna insamlingar.


§ 88 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den tidigare utsända rapporten genom att meddela följande:

Som ett led i kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor presenterades den 25:e november rapporten "Har ej prioriterat frågan", en undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. I samband med att rapporten släpptes anordnades också aktiviteter av lokala Amnestygrupper runt om i hela landet vilket gav ett mycket stort genomslag i media, över 300 pressklipp på bara fem dagar.

Den 26:e november träffade Carl Söderbergh och Katarina Bergehed statsråden Morgan Johansson och Jens Orback med anledning av rapporten.

Shirin Heidari undrar om det finns möjlighet att även få pressklipp från svenska icke-svenskspråkiga tidningar. Carl Söderbergh ska undersöka saken och sedan återkomma.

Carl Söderbergh rapporterar om de senaste händelserna i fallet med de två egyptierna, UD har nu erkänt att de medvetet undanhållit information i ärendet.

Elisabeth Löfgren kommer att medverka i SVT:s program Agenda på söndag den 5 december. Inslaget kommer att handla om Kina.

Vidare informerar Carl Söderbergh att FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor, Yakin Erturk, kommer att besöka sekretariatet den 6:e december i samband med sitt Sverigebesök.

På Mänskliga rättigheters dag den 10 december kommer Amnestys grupp 151 tillsammans med Carl Söderbergh och Maja Åberg att uppvakta Syriens ambassad för att överlämna en protestlista med namnunderskrifter samt ett pepparkaksfängelse.


§ 89 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Carl Söderbergh rapporterar om ett internationellt möte i Amsterdam som handlade om Amnestys pågående arbete med att skapa riktlinjer när det gäller militära interventioner. Stefan Johansson från AIK närvarade vid mötet.

Carls Söderbergh rapporterar om en pågående diskussion inom AIK angående en eventuell resolution om reproduktiva rättigheter vilket är en laddad fråga för vissa sektioner. En svensk resolution vid ICM 2005 kan komma att bli aktuell såvida inte frågan förs fram av den internationella styrelsen (IEC).

När det gäller andra sektioners resolutioner till det internationella rådsmötet 2005 (ICM) kommer AIK att försöka välja ut de för den svenska sektionen mest intressanta frågorna ur den omfattande dokumentsfloran som föregår ICM-mötena.


§ 90 Budgetmötet 2004

Jeanette Irekvist rapporterar från budgetmötet där endast sex distrikt fanns representerade. Det låga deltagarantalet har varit ett bekymmer under de senaste åren. Glädjande är däremot att deltagarna alltmer börjar se mötet mer som en verksamhetsdiskussion istället för en renodlad budgetdiskussion.

Vidare konstateras att Granskningskommittén tycks dela styrelsens syn på hur de senaste årens ekonomiska stagnation bör kunna brytas, exempelvis genom aktiva satsningar inom fundraisingområdet.

Stockholmsdistriktet kassör uttryckte kritik mot att distriktet inte i förväg tillfrågats om sektionens kommande satsning om att starta F2F-verksamhet i egen regi, aktiviteter som planeras att starta i början av 2005 i Stockholm. Distriktet tog även upp det lån som styrelsen tidigare beviljat, vilket distriktet hoppas att styrelsen vill avskriva.

Avslutningsvis enades mötesdeltagarna om sex rekommendationer till styrelsen vilka anges i protokollet från budgetmötet.

Beslut

att uppdra åt Jeanette Irekvist och Jörgen Persson att inkomma till styrelsens januarimötet 2005 med ett utkast på ett förslag för hur budgetmötet ska se ut i framtiden,

att uppmana den tidigare uppdragsgruppen "Gruppernas ansvar för sektionens ekonomi" om att till styrelsens marsmöte 2005 peka på vilka förslag som styrelsen bör prioritera just nu och lyfta fram om man har ytterligare förslag på hur detta kan göras.


§ 91 Budget 2005

Jörgen Persson inleder med att redogöra för resultatrapporten t o m oktober 2004 och redogör därefter för förslaget till budget 2005.

Dan Grundin rapporterar att styrelsens ordförande Christine Pamp stödjer förslaget till budget 2005.

Jeanette Irekvist meddelar att även styrelsens vice ordförande Magnus Öhman stödjer förslaget till budget 2005.

Beslut

att anta den budget för 2005 som presenterades för budgetmötet,

att anta december månads disponibla del.


§ 92 Sektionens reservpolicy

Jörgen Persson redogör för underlaget som innehåller riktlinjer för den svenska sektionens ekonomiska reserver.

Beslut

att lägga översynen av sektionens reservpolicy till handlingarna utan att ändra riktlinjerna,

att härmed upplösa uppdragsgruppen "Översyn av sektionens reservpolicy".


§ 93 Förfrågan om sammanslagning av distrikt

Styrelsen bordlade vid sitt oktobermöte en förfrågan från distrikt 4, Jönköpings distrikt, om en sammanslagning med distrikt 5, Kalmar-Kronoberg. Anledningen är att Jönköpings distrikt på senare tid i stort sett varit vilande med liten eller obefintlig aktivitet. En sammanslagning skulle enligt förslagsställarna kunna blåsa nytt liv i distriktet.

Shirin Heidari, som är styrelsens representant i distriktet, har varit i kontakt med personer i båda av de berörda distrikten och redogör för situationen. Hon påpekar dock att hon vill försöka att komma i kontakt med ytterligare representanter från Jönköpings distrikt innan styrelsen fattar ett slutgiltigt beslut i frågan.

Styrelsen tror emellertid inte att en sammanslagning av de båda distrikten kommer att medföra att aktivismen ökar i Jönköpings distrikt och enas om att en sammanslagning inte är aktuell i detta skede. Styrelsen anser att det är viktigt att Jönköpingsdistriktet i det här läget ges möjlighet till en tidsfrist istället för att enbart tvingas fokusera på distriktsfrågan. Däremot ser man positivt på engagemanget från Kalmar-Kronoberg som kan innebära en välbehövlig drivkraft för Jönköpings distrikt.

Beslut

att i detta skede inte bevilja en sammanslagning av distrikt 4 och 5,

att uppdra åt Shirin Heidari att kontakta ytterligare personer i Jönköpings distrikt samt därefter inkomma med ett beslutsunderlag till styrelsens januarimöte 2005.


§ 94 Riktlinjer för landprogram och det framtida kampanjarbetet

Charlotta Savander, samordnare för USA, och Jan Ristarp, f.d. RAN-samordnare för Centralafrika, presenterar uppdragsgruppens förslag till riktlinjer för landprogram och det framtida kampanjarbetet. Nedan följer en kort sammanfattning av underlaget samt den efterföljande diskussionen i styrelsen.

Amnesty International befinner sig för närvarande i ett utvecklingsskede där organisationen håller på att gå över till nya arbetssätt i land- och kampanjarbetet. I princip allt utrednings- och kampanjarbete på IS kommer att ske inom ramen för de åtta målen i den tvååriga internationella handlingsplanen (The IS operational plan). Dessa mål kallas Global Impact Goals (GIG) och omfattar i nuvarande handlingsplan (2004-2006) bl.a. Avskaffa dödsstraffet, Människorättsförsvarare och Stoppa våldet mot kvinnor.

När det gäller arbete på länder har det internationella sekretariatet valt ut 19 strategiska landprogram: Turkiet, Ryssland, EU, Balkan, Indien, Kina, Afghanistan, Indonesien, Colombia, Brasilien, Mexiko, USA, Nigeria, Zimbabwe, Sudan, DRC, Israel/OT/Palestina, Irak samt Nordafrika.

Tanken med landprogrammen är att allt arbete på respektive land; dvs aktionsfall, blixtaktioner, landaktioner och de regionala aktionsnäten framöver ska samlas under samma tak för att öka fördjupningen och samordningen. Alla landprogram kommer dock inte att ha samma aktivitetsnivå och prioritet utan föreslås istället indelas i tre olika kategorier, vilka anges nedan. Uppdragsgruppen förklarar att arbetet med sektionslandprogrammen kommer att bli omfattande och tidskrävande för samordnarna och föreslår därför att det arbetet bör utföras av landprogramsgrupper om minst tre personer.

Utifrån rådande resurser och förutsättningar anser uppdragsgruppen att en rimlig målsättning för den svenska sektionens är att inledningsvis börja arbeta med 10 av de 19 landprogrammen innan 2005 års utgång.

Sektionslandprogram:
Högprioriterade landprogram. Under hösten 2004 kommer tre sektionslandprogram att startas upp i en testfas. Dessa utgörs av Indien, Kina och Colombia.

Aktiva landprogram
Den näst högsta prioriteten. Ambitionen är att göra denna kategori till sektionslandprogram på några års sikt. I nuläget ingår Nigeria, Turkiet, Zimbabwe, Brasilien, USA, Afghanistan, Balkan, Israel/OT/Palestina, EU, Irak, Nordafrika, Ryssland, Indonesien och Sudan i denna grupp.

Vilande landprogram
En kategori som uppdragsgruppen har svårt att se att den svenska sektionen kommer att arbeta med inom den närmsta framtiden. I nuläget ingår DRC och Mexiko här.

Shirin Heidari undrar om det inte finns risk för att införandet av landprogrammen kan få en hämmande effekt på aktivismen. Jan Ristarp svarar att han tvärt om finner det här arbetssättet mycket stimulerande, där kontakten mellan samordnarna från olika sektioner ökar. Införandet av landprogram innebär att nivån höjs för ett fåtal länder medan resterande länder bibehåller samma aktivitetsnivå som förut, menar han.

Carl Söderbergh förklarar att den svenska sektionen inte kommer att vara fastlåsta vid de tre länder som ingår som sektionslandsprogram under testfasen.

När det gäller uppdragsgruppens förslag till riktlinjer föreslår Jeanette Irekvist att "geografisk spridning" bör strykas från förteckningen över de kriterier som ska ligga till grund för de landprogram som ska väljas ut.

Styrelsen uttrycker också önskemål om att nomenklaturen i förslaget bör ses över när det gäller rubriceringarna för de olika landprogramskategorierna.

Beslut

att stryka kriteriet "geografisk spridning" i förslaget,

att i möjligaste mån förbättra nomenklaturen i förslaget,

att med ovannämnda ändringar inkluderade, anta förslaget för riktlinjer för landprogram och det framtida kampanjarbetet.


§ 95 Inför årsmötet 2005

Styrelsen diskuterar vilka nödvändiga förberedelser som redan nu behöver börja planeras in inför årsmötet 2005.

- Bordlagd motion från årsmötet 2004 angående representativ demokrati

Beslut

att uppdra åt Magnus Öhman och Christine Pamp att inkomma med bakgrundsinformation om frågan om representativ demokrati i form av ett diskussionsunderlag inför styrelsens marsmöte 2005,

att uppdra åt Magnus Öhman och Christine Pamp att inför styrelsens marsmöte 2005 formulera ett förslag på yttrande angående den bordlagda motionen från årsmötet 2004 om representativ demokrati samt föreslå hur samma motion praktiskt ska hanteras vid årsmötet 2005.

- Bordlagd motion från årsmötet 2004 angående Amnestys framtida omvärldsbevakning

Beslut

att uppdra åt Erik Jennische att formulera ett förslag på yttrande till styrelsens marsmöte 2005.

- Preliminär kallelse

Dan Grundin redogör för den preliminära kallelsen till årsmötet 2005 som bland annat innehåller tidsangivelser för sista anmälningsdag till årsmötet, sista inlämningsdag för motioner, årsmötesavgiftens storlek, m.m. I underlaget finns ännu inte några boendealternativ angivna.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att arbeta vidare med kallelsen till årsmötet 2005.

- Förslag till dagordning

Styrelsen går igenom förlaget till årsmötesdagordningen.

Ida Burlin påminner om att Ungdomsrådet bör ges utrymme vid årsmötet 2005, eventuellt genom en kortare presentation i plenum.

Tony Öhrling från valberedningen föreslår att alla nominerade kandidater, valberedningens förslag samt övriga förslag, presenteras vid ett och samma tillfälle vid årsmötet 2005. En sådan förändring medför att nuvarande punkt 24 i årsmötesdagordningen 'Valberedningens förslag och meddelande om tidpunkt för nomineringsstopp' behöver formuleras om och senareläggas.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att förändra dagordningen till årsmötet 2005 på så sätt att presentationer av valberedningens nominerade kandidater samt övriga nomineringar sker samtidigt.

- Distriktets preliminära förslag på budget för årsmötet 2005

Styrelsen tar del av distriktets preliminära förslag till budget.

Beslut

att godkänna distriktets preliminära förslag till budget för årsmötet 2005.

- Förslag till arbetsordning och årsmöteshandbok

Styrelsen tar del av dessa två årsmöteshandlingar.

Beslut

att godkänna förslaget till arbetsordning och årsmöteshandbok för årsmötet 2005.

- Förslag till seminarier, gäster och funktionärer

Dan Grundin redogör för tänkbara gäster, seminarier och funktionärer vid årsmötet.

En diskussion förs beträffande tänkbara årsmötesfunktionärer. Vid Amnestys årsmöten utgörs presidiet av två ordförande och eftersom ordförandeskapet under senare år har roterat mellan ett fåtal personer ser styrelsen gärna att minst en av dessa två personer vid 2005 års årsmöte utgörs av någon som tidigare inte innehaft uppgiften.

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att arbeta vidare med planeringen för seminarier, gäster och funktionärer inför årsmötet 2005 utifrån styrelsens diskussion.

§ 96 Inför ICM 2005

- Förslag på den svenska delegationens sammansättning

Sune Montán går igenom förslaget på delegationen till det internationella rådsmötet (ICM) 2005 som tagits fram av Christine Pamp. Följande personer föreslås deltaga: sektionens ordförande, sektionens generalsekreterare, sektionens kassör, Stefan Johansson (AIK), Lisa Moreaus (ordinarie styrelseledamot) samt Sune Montán (ordinarie styrelseledamot). Utöver de sex föreslagna personer ska även två reserver utses.

Beslut

att anta förslaget på sammansättning av den svenska delegationen till det internationella rådsmötet 2005,

att snarast efter årsmötet 2005 utse ytterligare två personer till reserver till delegationen.

- Förslag till resolution angående demokratiprocessen mellan de internationella rådsmötena

Anja Melin och Sune Montán har formulerat ett förslag på resolution till ICM 2005 som handlar om hur demokratiprocessen inom rörelsen ska kunna stärkas i tidsspannet mellan de internationella rådsmötena. Förslagsställarna föreslår bland annat att Chairs Forum's (AI's internationella ordförandemöten) roll stärks. Resolutionen föreslås skickas in till ICM 2005 för att sedan utmynna i ett förslag vid ICM 2007.

Styrelsen tycker sammantaget att resolutionsförslaget är bra men har ett par invändningar. Dels anser man att målsättningen bör vara att hela resolutionen ska behandlas vid ICM 2005 istället för 2007, en annan invändning gäller formuleringar i texten som rör IEC, Amnestys internationella styrelse.

Beslut

att uppdra åt Anja Melin, Sune Montán och Magnus Brattgård i samråd med Stefan Johansson, omformulera förslaget till resolution utifrån styrelsens diskussion varefter beslut fatts per capsulam,

att i händelse av att det 'nya' förslaget till resolution inte hinner bli klart innan den 15 januari 2005, vilket är sista inlämningsdag för resolutioner till ICM 2005, skicka in det redan befintliga förslaget.

- Förslag till resolution angående IS arbete med aktionsfall

Distriktet södra Norrland har inkommit med ett förslag till styrelsen där de uttrycker bekymran över att IS tilldelar allt mindre resurser för arbetet med aktionsfall. Detta menar distriktet inte bara gäller framtagandet av nya aktionsfall utan också 'underhållet' av pågående aktionsfall. Gruppen har erfarit hur IS har lagt ner fall av utomrättsliga avrättningar trots att fallen inte fått någon lösning.

Distriktet ber styrelsen diskutera möjligheten för den svenska sektionen att lämna in en resolution till ICM 2005 som innebär att ICM fastställer att Amnesty aldrig lägger ner fall när den drabbade individen fortfarande lever eller skulle kunna vara vid liv.

Styrelsen håller med distriktet i sak men har svårt att se hur sektionen ska få respons på en resolutionen med den föreslagna ordalydelsen och menar att förslaget måste arbetas om varefter styrelsen kan fatta beslut per caspulam.

Beslut

att styrelsen ställer sig positiv till andan i resolutionsförslaget men däremot inte kan ställa sig bakom förslaget som det nu är formulerat,

att uppdra åt Magnus Brattgård att kontakta Maria Eklund i distrikt södra Norrland för att undersöka möjligheten att tillsammans med henne formulera ett nytt förslag på resolution angående IS arbete med aktionsfall, varefter beslut fattas per caspulam.


§ 97 Övriga frågor

- Brev från IEC

Ida Burlin informerar om ett brev från IEC, Amnestys internationella styrelse, där alla sektioner och strukturer tillfrågas om de är intresserade av att delta i en internationell diskussion angående aktivism.

Beslut

att uppdra åt Ida Burlin och Stefan Johansson, AIK, att besvara brevet från IEC.


§ 98 Nästa styrelsemöte

Datum för nästa styrelsemöte är den 22-23 januari 2005.


§ 99 Mötet avslutas

Sune Montán tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.Sune Montán Jeanette Irekvist
Mötesordförande Justerare
Fredrik Mattsson
Sekreterare

  • Mötesdatum: 1-2 december 2004
  • Index: ORG 54/008/2004