Möte med sektionens styrelse 29-30 nov. och 1 dec. 1997 Protokoll från 1-2 november 1997
PROTOKOLL NR 5/97/98

Möte med sektionens styrelse 29-30 november och 1 december 1997

Ledamöter Närvarande
Charlotte Dunge X
Christian Gräslund §§ 101-108
Jesper Hansén X
Christer Nordberg X
Charlotta Nordenberg X
Lars-Olof Olofsson X
Hanna Roberts X
Johanna Strandh X
Maja Åberg X, ej § 100

Suppleanter
Katarina Bergehed X, ej § 100
Åsa Fahlbeck X
Kaj Köhlquist anmält förhinder

Övriga
Lisbeth Segerlund sekreterare, ej § 100
Dan Grundin §§ 101-102
Hans Hagwall X, ej § 100
Anna-Karin Wesslenius §§ 101-102
Bob Vellucci §§ 84-86
Jan Odqvist §§ 84-99

Mötesordförande
Charlotta Nordenberg §§ 85-93, 99-108
Hanna Roberts §§ 94-98


§ 84 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Åsa Fahlbeck till justerare av protokollet;

att välja Åsa Fahlbeck som rapportör till grupputskicket.

§ 85 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Johanna Strandh till ordförandereserv för nästa möte.

§ 86 Fastställande av dagordning

Beslut om budget 1998 flyttas till efter redovisningsprinciper. Personalrepresentanterna önskar beredas plats för att lämna synpunkter på och ställa frågor om tillsättandet av generalsekreterare innan styrelsen diskuterar frågan. Sune Montáns brev angående försäljningsverksamheten tas upp under punkten rapport från sekretariatet.

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 87 Protokoll från arbetsutskottets möte 30-31 augusti 1997

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från mötet 30-31 augusti 1997.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 88 Protokoll från styrelsens möte 27-28 september 1997

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från styrelsens 27-28 september 1997.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 89 Rapport från sekretariatet

Hans Hagwall berättar bl a om följande:
- skolmaterialet "Födda fria" är nu klart och presenterades vid Skolforummässan i Älvsjö och en lärarutbildningsdag den 29 oktober
- grupper och distrikt: hittills i år har 23 grupper lagts ned, 5 grupper bildats och 2-3 nya grupper är på väg, vilket betyder att det idag finns 264 grupper
- fallet Osmo Vallo har fått stor uppmärksamhet i media och IS kommer att använda fallet i sitt fundraising material som ett exempel på hur väl myndigheterna följt Amnestys rekommendationer
- svenska pressnotiser produceras nu dagligen och läggs ut på Internet
- ungdomskampanjen har verkligen tagit fart, i dagsläget har 160 skolor på 60-70 orter fått besök, kampanjtidningen planeras spridas i 90-100 000 ex, ett nätverk för ungdomsgrupperna håller på att bildas
- 27-28 september ägde ett MEC/MSP-möte rum i Madrid, där bl a vapenexportfrågan och uppförandekoder på området diskuterade. Elisabeth Löfgren från sekretariatet deltog
- i oktober besökte svenska sektionen tillsammans med generalsekreterarna från Danmark, Finland och Norge den kenyanska ambassaden och framförde Amnestys synpunkter under ett nära två timmar långt möte. Besök har också gjorts vid Guatemalas och Pakistans ambassader
- Försvarhögskolans internationella utbildning för "peacekeeping" har nyligen genomförts, där anställda på sekretariatet och frivilliga medverkat. Detta har uppskattats av Försvarshögskolan som önskar utöka samarbetet
- Regionkontoret i Göteborg har under senaste tiden arbetat intensivt med ungdomskampanjen och organisation av Amnestykvällar.
- Södra Älvsborgs distrikt kommer sannolikt att upplösas
- kampanjer: det officiella namnet för MR 50 år blir "Fria och lika - 30 steg för de mänskliga rättigheterna", förberedelser av material och utbildning pågår
- specialgrupper: juristgruppen ordnade nyligen en bra debatt om universialitet och kulturrelativism; gruppen för homosexuella frågor har informerat i Göteborgsdistriktet och arbetar med en informationsfolder; Fackliga gruppens och Barngruppens foldrar är klara
- samordnare: samtliga fem strategiseminarier om Country Review Work har nu genomförts; tre nya samordnare har genomgått utbildning på IS
- personal: Helena Killander Klinga har tillträtt tjänsten som projektledare för Radiohjälpens Höstinsamling; Maria Jonsson, personalhandläggare, slutar i månadsskiftet december/januari; Malin Flobrink, styrelsesekreterare, slutar när hennes vikariat upphör vid årsskiftet; Lennart Larsson, redaktör för Amnesty Press, har beviljats tjänstledigt för arbete vid UD; Ulla Bohman, medlemsutbildare, kommer att vara barnledig fr o m mars 1998, Fredrik Kron, ungdomskampanjen, och Suzy Nilsson, Amnestybutiken, slutar vid årsskiftet när deras projektanställningar upphör; rekrytering av flyktinghandläggare pågår
- stor satsning pågår för att finna nya medlemmar/givare med utskick av ca 225 000 personligt adresserade brev till en utvald målgrupp
- diskussioner mellan Sponsringsrådet och papperstillverkare angående sponsring
- en lösenordsskyddad katalog finns nu på våra hemsidor med internt material såsom dokument från styrelsedatabasen, grupputskick, addressändringsformulär, etc. Alla arbetsgrupper kommer i och med grupputskicket i december att få information angående detta. Detta ger dem möjlighet att komma åt vissa interna dokument via Internet utan att vara uppkopplad direkt genom Lotus Notes. Medlemmar som betalt medlemsavgift för 1998 kommer också att kunna begära tjänsten
- förhandlingar med hyresvärden om minskade lokalytor har inletts, som skulle kunna innebära en besparing på ca 165 000 kr/år. Nya teletjänster håller på att upphandlas, som skulle innebär en besparing på ca 30-35 % på fjärrsamtal
- Amnesty har erhållit 150 000 kr med anledning av medverkan i Musik vid Siljan.

§ 90 Ekonomisk rapport

Hans Hagwall redogör för resultatrapporten januari-oktober 1997 och pekar bl a på följande: intäkterna för insamlingar ligger något under budget, dock har kostnaderna blivit lägre; Humanfonden kommer sannolikt att uppfylla budget; Hjälpfonden budgeterade för 100 000 kr och är nu uppe i 157 000 kr; Antalet givare i Humanfonden har ökat med 100 st och även givarna till Hjälpfonden ökar stadigt.

Charlotte Dunge undrar om det faktum att kostnaderna ligger under budget vad gäller programverksamheten också innebär att verksamhet inte blir utförd. Enligt Hans Hagwall innebär de lägre kostnaderna att viss verksamhet inte utförs, men är också en följd av att t.ex. kurser får färre deltagare eller helt ställs in.

§ 91 Rapport från utskotten

A-utskottet arbetar vidare med genomgång av resolutioner till ICM och frågan om ett Refugee documentation center.

B-utskottet har på sitt senaste mötet bl a diskuterat resolutioner, frågan om hur Amnesty ska ta betalt för uppdrag och planerna för ett ungdomsläger.

C-utskottet har nu fått IT-utredningen och beräknar att kunna kommentera den på AU januari. Diskussionerna med Malmögrupper om försäljningsverksamheten och ett eventuellt aktivistcenter har avstannat. Försäljningsverksamheten diskuteras under annan punkt. Remiss om utredning av årsmöten har hittills gett sex svar, sista svarsdag har dock ännu inte gått ut.

D-utskottet har bl a gått igenom resolutioner och redovisningsprinciper.

§ 92 Internationella frågor

Charlotte Dunge redogör kort för den internationella rörelsens ekonomi, som idag omsätter ca 21 milj pund. Av inkomsterna kommer 94 % från sektionernas bidrag, där de tre största bidragsgivarna (beräknat efter vad sektionerna formellt ska betala) är USA 23 %, Frankrike 15 % och Nederländerna 15 %. Sverige ligger på 6:e plats med 7.3%. Största kostnaden i den internationella budgeten är ca 55 % är lönekostnader, men att notera är kursförlusterna som uppgår till ca 3 %. Det har tidigare varit problem kring rapportering (inkl sena rapporter från sektioner om uteblivna bidrag) och budget, men detta har förbättrats. Den på tidigare ICM beslutade nivån på det egna kapitalet har ännu inte uppnåtts.

Styrelsen diskuterar den internationella rörelsens ekonomi och Johanna Strandh framför att det är viktigt att ICM-delegation uppmärksammar denna fråga på ICM.

§ 93 Protokoll från budgetmötet den 15 november 1997

Styrelsen tar del av protokollet från budgetmötet från den 15 november 1997 och diskuterar budgetmötet.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna

§ 94 Rapport om arbetet med definition av aktiv medlem

Hans Hagwall rapporterar om det pågående arbetet med definition av aktiv medlem och föreslag till tidsplan.

Beslut att godkänna rapporten

§ 95 Rapport om sektionens försäljningsverksamhet

Hans Hagwall rapporterar att försäljningsverksamheten nu är avvecklad och att kvarstående produkter finns lagrade. De tidigare planerna på ett nordiskt samarbete är i nuläget inte aktuella, bl a till följd av praktiska svårigheter. I brev från Sune Montán angående försäljningen framgår att Lundagrupperna under vissa förutsättningar är intresserade av att ta över försäljningsverksamheten.

Katharina Bergehed tycker att beslutet om avvecklingen borde har förberetts bättre så att grupperna under november och december kunnat beställa varor, eftersom den största försäljningen sker under denna period. Lars-Olof Olofsson tycker att Suzy Nilssons erfarenheter från Malmöbutiken bör tas tillvara som utredningsresurs för framtiden.


Beslut att uppdra åt sekretariatet att med beaktande av det intresse som Lundagrupperna visat, låta utreda frågan om en framtida försäljningsverksamhet och att resultatet från utredningen redovisas vid nästa styrelsemöte.

§ 96 Inför årsmötet 1998

Förslag till budget inför årsmötet 1998 i Växjö
Hans Hagwall presenterar förslag till budget inför årsmötet 1998 i Växjö. Som framgår av budgetförslaget finns en del sponsorpengar. Detta gör att man kan sätta en låg årsmötesavgift, vilket är mycket positivt.

Charlotte Dunge är positiv till att man lyckats hålla kostnaderna nere och anser att styrelsen kan godkänna budgeten.

Beslut att godkänna arrangörernas förslag till budget för årsmötet 1998

Förslag till kallelse
Styrelsen tar del av förslag till kallelse och påpekar ett fel i kallelsen vad gäller sista anmälningsdag, som skall vara 1998, att alternativ med inkvartering utan mat bör införas, att de olika valmöjligheterna i alternativ 2 bör särskiljas för att undvika missförstånd. Styrelsen har inga synpunkter vad gäller sista anmälningsdag eller reseersättning.

Beslut att godkänna förslag till kallelse med de ändringar och tillägg som framgår av protokollet

Förslag på tänkbara gäster
Styrelsen tar del av och diskuterar förslag på tänkbara gäster. Christer Nordberg anser det positivt att bjuda in Humanfonden för att ge dem möjlighet att få inblick i hur Amnesty arbetar. Johanna Strandh tycker att årsmötet 1998 bör fokusera på mr-aktivister med tanke på kampanjen MR 50 år. Humanfonden kan bjudas in till mötet, ev. hålla ett seminarium på kvällen tillsammans med MEC/MSP, men inte ges utrymme att tala i plenum. Katarina Bergehed och Åsa Fahlbeck tycker det är viktigt att utrymme ges åt medlemmarna att träffas, utbyta erfarenheter och få tid att tala utan allt för stor tidspress under mötesdagarna.

Beslut att uppdra åt Hans Hagwall att till AU-mötet i januari undersöka gästernas bakgrund, om de kan medverka och vilka som är tänkta som talare respektive "bara" gäster

Förslag till dagordning
Styrelsen tar del av och diskuterar förslag till dagordning och påpekar att en punkt med granskningskommittén saknas, att det är viktigt att nybörjarmötet inte krockar med mötets inledning, och att valberedningen ges tillräckligt utrymme.

Beslut att uppdra åt Jesper Hansén att se till att rätt starttid för mötet sätts och att slutgiltig dagordning fastställts

Styrelsen tar del av förslag till arbetsordning resp. årsmöteshandbok och påpekar att årsmöteshandboken inte nämner granskningskommittén, vilket den bör göra.

När det gäller förslag från styrelsen , uppmanar Charlotta Nordenberg utskotten att se över vilka frågor som kan bli aktuella inför årsmötet och att informera styrelsen.

Styrelsen tar del av Granskningskommitténs rapport och kommentarer. Rapporten har nyligen diskuterats på budgetmötet och styrelsen har i övrigt inga kommentarer kring denna.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att distribuera rapporten till grupperna.

§ 97 Amnesty och statliga medel

Johanna Strandh redogör för A-utskottets arbete med frågan och konstaterar att svenska sektionen inte har en konsekvent hållning i frågan. Underlaget innehåller frågor som bör besvaras för att kunna fastställa hur vi ställer oss till statliga bidrag. Underlaget kommer att gå vidare till ICM.

Styrelsen diskuterar frågan. Lars-Olof Olofsson anser att alltför strikta regler kan ge oss minskat handlingsutrymme. Maja Åberg påpekar att oklarheterna för svenska sektionen ligger i olika samarbetssituationer med andra frivilligorganisationer och gäller inte direkta statliga bidrag till Amnesty. Charlotta Nordenberg framhåller att vi måste vara klara med målsättningen till varför vi tar upp detta, dvs att det gäller ett klarläggande av grå zonerna och inte att öppna upp för mera statliga bidrag.

Beslut att frågan bordläggs till AU i januari för att styrelsen ska kunna tillgodogöra sig erfarenheterna från ICM

§ 98 Rapport från Amnestyfonden

Jesper Hansén rapporterar från det senaste styrelsemötet och kommenterar granskningskommitténs rapport om önskemål om budget. Frågan kommer att diskuteras vidare. Vissa problem i kontakterna med IS, bl a till följd av att det inte funnits någon relief officer eller att ansvaret periodvis hamnat hos annan handläggare, har försvårat arbetet på senare tid och medfört uppskjutna möten på IS.

Projektledare för Radiohjälpens Höstinsamling är anställd, Helena Killander Klinga, som också har deltagit i möte SVT. Möte har också ägt rum med revisorn ang. Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI).

§ 99 Frågor från personalrepresentanterna ang. tillsättningen av ny generalsekreterare

Personalrepresentanterna ställde ett antal frågor kring tillsättandet av ny generalsekreterare bl a med anledning av brevet från HTF till styrelsen den 19 november. I brevet framgår personalens synpunkter angående vad de ansåg vara bristerna hos den av styrelsen förordade kandidaten vid en jämförelse med de tidigare beslutade kriterierna för ny generalsekreterare. Styrelsen besvarade frågorna.

§ 100 Arbetsgivarfrågor

Beslut att ajournera beslut i denna fråga till den 1 december 1997 kl. 20.00.

Styrelsen beslutade enhälligt

att erbjuda Ann-Marie Orler tjänsten som generalsekreterare för svenska sektionen av Amnesty International .

§ 101 Redovisningsprinciper - förslag till nya avskrivningstider

Charlotte Dunge redovisar förslaget till nya avskrivningsregler.

Styrelsen diskuterar förslaget. Christer Nordberg undrar om inte 4 år för programvara är för lång tid. Charlotte Dunge förklarar att hänsyn också tagits till programvara för registret.

Beslut att svenska sektionens avskrivningstider ändras till 5 år för inventarier och till 4 år för datorer och programvara

att de nya avskrivningsreglerna gäller från och med räkenskapsåret 1997

§ 102 Beslut om budget 1998

Anna Karin Wesslenius redogör för skillnaden i det nu liggande förslaget jämfört med det som presenterades i september. I det aktuella budgetförslaget har neddragningar i kostnader gjorts för Kortkampanjen, Pådraget, Amnesty Press och almanackan och en ökning av kostnader med anledning av årsrapporten och för personal. Möjliga områden för och konsekvenser av omfördelningar redovisas. Områdena är personalutbildning, medlemsutbildning, övertid och samordningsgrupper.

Dan Grundin förtydligar att vad gäller samordningsgrupper kommer planerade aktiviteter trots allt att genomföras, men med mindre resurser. Vissa medel för samordnare finns också reserverade på annat håll i budgeten. När det gäller medlemsutbildning kommer neddragningarna innebära att denna verksamhet tappar tempo, bl a då vidareutbildning tillfälligt dras in.

Styrelsen diskuterar förslaget och olika lösningar. Katarina Bergehed anser att ungdomssatsningen kommer att avstanna om vi inte gör en satsning på det fortsatta arbetet. Charlotte Dunge anser att en tjänst för registeranalys är viktig för att bl a ta reda på varför intäkterna minskar och därmed få ut mer av de kostnader vi lägger ner på att samla in pengar. Dan Grundin informerar om att de traditionella sätten att samla in pengar ger allt mindre utdelning och att det råder ett allt svårare insamlingsklimat. Därför behöver vi utveckla nya givarformer, där registeranalysen är en grund för detta arbete. Hanna Roberts föreslår att styrelsen rangordnar de olika möjliga omfördelningarna och att en satsning görs på ungdomskampanjen och registeranalys.

Lars-Olof Olofsson uttrycker sin oro för att Humanfonden är budgeterad med en så stor andel av den totala budgeten. Charlotte Dunge påpekar att man inom D-utskottet just nu tittar på frågan, också med hänsyn till reserverna, men att hon anser bedömningen rimlig.

Beslut att i budgetförslaget om 39 milj kr bereda plats för ett projekt för fortsatt ungdomssatsning och en projektanställning för analys av medlems- och givarregister med början i september till en kostnad om totalt 250 000 kr

att styrelsen förordar att prioritering i följande ordning ska gälla om medel frigörs på annat håll: personalutbildning, övertid, medlemsutbildning och samordningsgrupper

att fastställa 1998 års budget i enlighet med budgetförslaget från oktober 1997 och med de ändringar som framgår av protokollet

att preliminärt fastställa den fasta verksamheten för 1999

§ 103 Bidrag till den internationella rörelsen

Charlotte Dunge redogör kort för den ekonomiska kris som IS hamnat i bl a till följd av kursförluster, och om dess begäran om extra bidrag.

Christer Nordberg undrar om sektionen, med tanke på det ekonomiska läget, har råd med detta. Charlotte Dunge menar att reserver finns och att pengarna trots allt går till Amnestyverksamhet.

Beslut att svenska sektionen lämnar ett extra bidrag till den internationella rörelsen på 500 000 kr

att svenska sektionen ska tillskriva IEC i ärendet

§ 104 Inför ICM

- Resolutioner: bearbetas fortlöpande i de olika utskotten och att synpunkter i övrigt lämnas till delegationen direkt
Grouping 2 möte: kommer att äga rum i Kapstaden, bl a för att diskutera Kampala kontoret, bestämma tid och plats för nästa groupingmötet där ev. står Sverige som värd. Ett annat alternativ är London, vilket ger möjlighet framför allt för de afrikanska sektionerna att besöka IS
- Nomineringar: till IEC nomineras Christine Pamp; till den internationella valberedningen, där Bo Lindblom suttit tills nu, nomineras de två sittande ledamöterna; till Membership Appeal Committee, där Jesús Alcalá ingår, nomineras Bo Lindblom som tar hans plats.

Jesper Hansén berättar hur arbetet med att välja ledamöter till IEC går till och efterlyser synpunkter på sammansättning av IEC generellt.

Beslut att utse Johanna Strandh som kontaktperson och ansvarig för styrelsen under perioden under 8 - 30 december 1997.

§ 105 Skrivelse från Nils E Hyll

I skrivelsen tar Nils E Hyll upp frågan om styrelsens agerande vad gäller Henry Berglund.

Beslut att uppdra åt ordföranden att besvara brevet

§ 106 Brev från Nicke Wedin

I brevet presenteras planerna om bildandet av en stiftelse där man genom premieobligationer ska skapa avkastning för svenska sektionen. Kassören ombeds skriva ett stiftelseförordnande och man ber om möjlighet att skicka ut information i grupputskicket.

Charlotte Dunge ser inte något hinder för den planerade stiftelsen. Styrelsen föreslår att gruppen kontaktar Juristgruppen för att få hjälp med stiftelseurkund mm som erfordras.

Beslut att uppdra åt kassören att besvara brevet och beakta de synpunkter som kommit fram vid styrelsens diskussion.

§ 107 Skrivelse från Bo Lindblom

Skrivelsen innehåller ett förslag om att en Emergency Resolution väcks vid ICM om att använda liknande arbetsmetoder som inom den internationella minkampanjen för en totalmobilisering inför den planerade kampanjen om tortyr.

Enligt Jesper Hansén är inte detta en fråga för ICM, utan mer lämpat för IS eller sekretariatet. Däremot kan ICM-delegationen under mötet utnyttja möjligheterna till att diskutera frågan med andra delegater.

Beslut att ICM-delegationen på bästa sätt utnyttjar möjligheterna till att under ICM diskutera idéerna med lämpliga personer

att uppdra åt Jesper Hansén att besvara brevet

att sekretariatet beaktar förslaget i det löpande kampanjarbetet

§ 108 Skrivelse från översättargruppen

Styrelsen tar del av brevet.

Beslut att överlämna brevet till tf. generalsekreteraren då tillsättning av tjänster är delegerat till generalsekreteraren

Vid protokollet


Lisbeth Segerlund Charlotta Nordenberg


Åsa Fahlbeck Hanna Roberts  • Mötesdatum: 1-2 november 1997
  • Index: ORG 54/008/1997