Möte med sektionens styrelse den 29-30 oktober 1994 Protokoll från 1-2 oktober 1994

PROTOKOLL NR 5/94-95
SW-ORG 72/08/94 Möte med sektionens styrelse den 29-30 oktober 1994


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren §§ 83, 93-104
Thomas Back X
Sven Bodin förhinder
Magnus Brattgård §§ 77-82, 93-104
Ewa Fredenberg Nilsson X
Eva Malmstedt X
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X
Kari Wennemo X

Suppleanter

Christer Nordberg X
Jan Nygren X
Dan Grundin X

Övriga

Gabi Björsson X
Kerstin Höijer §§ 77-96
Anita Klum X
Stig Lantto §§ 93-95
Christina Lövrander X
Svante Macris §§ 77-92

Mötesordförande

Christine Pamp §§ 1-3, 11-15
Madelaine Seidlitz §§ 4-10







§ 77 Val av justerare/rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att välja Jan Nygren till justerare och rapportör


§ 78 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet


§ 79 Val av ordförandereserv för nästa möte

Förslaget framförs att vice ordförande hädanefter ska vara även ordförandereserv.

Beslut att från och med nu välja vice ordförande till ordförandereserv för kommande styrelsemöten


§ 80 Protokoll från styrelsens möte den 24-25 september 1994

Beslut att lägga protokollet till handlingarna


§ 81 Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte den 15 oktober 1994

Beslut att lägga protokollet till handlingarna


§ 82 Utvärdering av omorganisationen

En utvärdering av 1991 års omorganisation av svenska sektionens sekretariat har genomförts av Ingrid Petersson, Eva Sandhammar och Elisabeth Stålhane.

Ingrid Petersson, Eva Sandhammar och Elisabeth Stålhane ger styrelsen en bakgrund till deras arbete med utvärderingen, vilka metoder de använt och vad som kommit fram i undersökningen. Syftet med utvärderingen var huvudsakligen att undersöka om Amnesty arbetar effektivt med sina resurser.

Styrelsen för en diskussion kring utvärderingen, särskilt de rekommendationer som ges mot bakgrund av utvärderingen.

Beslut att uppdra åt C-utskottet att utifrån rekommendationerna i utvärderingen och styrelsens synpunkter lämna förslag till åtgärder

att tillsätta medel för att utvärdera tjänsten för region Väst

att uppdra åt C-utskottet att förbereda en diskussion kring nyckeltal till styrelsens möte i december

att frågan om sekretariatets roll i genomförandet av styrelse- och årsmötesbeslut förs fram till hela styrelsen efter nästa årsmöte

att uppdra åt sekretariatet att ta initiativ till diskussion med samordnare och distriktsombud om stöd till grupper med problem

att utvärderingsrapporten ska delges alla samordnare och distriktsombud


§ 83 Möte med samordnare för region Amerika

Region Amerika består i svenska sektionen av tre samordningsgrupper som täcker ca 20 länder och fyra RAN. Dessutom ingår i regionen en extra RAN-samordnare för Karibiska övärlden. Närvarande på mötet är samordningsgruppen Södra Latin/Centralamerika, samt CARRAN-samordnaren. Samordnarna presenterar sina respektive länder; Janne Persson, Hanna Herz, Carlos Figueredo, Anna-Lena Löfberg och Rigmor Argren (RAN-samordnare). De ger historiska tillbakablickar och berättar om dagsläget beträffande bland annat det politiska läget och brott mot de mänskliga rättigheterna.

En diskussion förs kring prioriteringar. Vikten av att belysa och prioritera kränkningar av kriminella i fängelser tas upp.

Beslut att uppdra åt samordnarna för region Amerika att till det internationella sekretariatet (IS) kommentera "Transitional Operational Plan 1994-1995
- Americas Regional Program"


§ 84 Medlemsvärvningskampanj 1994/1995

Eva Spjuth på sekretariatet presenterar medlemsvärvningskampanjen som ska genomföras under hösten 1994 och våren 1995.

Diskussion förs kring delmål, det lokala arbetet och handledning till grupper.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att gå ut till grupperna med en plan för medlemsvärvningskampanjen med identifierade målgrupper och delmål


§ 85 Rapport från sekretariatet

Anita Klum ger en rapport från sekretariatet bland annat:
- Den 7-9 oktober hölls ett intersektionellt möte i Stockholm för Kina-samordnare.
- Den 4-6 november deltar tre samordnare i "Fellesseminar" anordnat av den norska sektionen.
- Besök av Myroslav och Lioubov Marynovytch från Ukraina, en fd samvetsfånge med hustru. De deltog bl a i ett dödsstraffsseminarium.
- ESK-konferensen i Budapest pågår. En rapport från Amnesty med rekommendationer har överlämnats till den svenska delegationen.
- FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Ayala Lasso, har varit på besök. Våra förväntningar på honom presenterades.
- Utrikesutskottet har för första gången bjudit in Amnesty för att få Amnestys syn på situationen för MR i länder som kan bli föremål för eventuella vapenleveranser.
- Brian Phillips, kampanjsamordnare från IS, besöker Sverige 7-8 november för att utvärdera kampanjen mot "försvinnanden" och politiska mord.
- Indonesienkampanjen kom bort i media i och med Estoniakatastrofen. "Efter tre" var de enda som tog upp kampanjen den dagen. Sedan dess har dock kampanjen tagit fart. Den ska aktualiseras i samband med APEC-mötet nästa vecka.
- Temanumret om Indonesien har fått väldigt positivt gensvar och många beställningar. 126 resebyråer har fått sig den tillsänd.
- Sekretariatet har via brev försökt återvärva personer som varit medlemmar 1992 och/eller 1993.
- Sekretariatet har gått ut med ett brev till medlemmarna i Halmstadsdistriktet beträffande missbruket av vårt medlemsregister. Vi ska hädanefter strama upp rutinerna kring medlemsregistret.
- Septemberbrevet till givarna har efter 34 dagar gett 930.000 kr.
- Humanfonden: Amnesty är fortfarande nummer ett vad gäller sparad förmögenhet. Om det varit utdelning 30 sept. hade vi fått 2.456.000 kr.


§ 86 Rapport från utskotten

Medlemmar i respektive utskott redogör för utskottens arbete: A-utskottet - Eva Malmstedt, B-utskottet - Lars-Olof Olofsson, C-utskottet - Ewa Fredenberg Nilsson och D-utskottet - Thomas Back.

B-utskottet lämnar en rapport om planer på en konferens om tortyr. Diskussion förs kring bakgrunden till konferensen.

Förslag framförs att på årsmötet 1995 ha seminarieverksamhet kring Amnesty som aktivistorganisation.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att meddela generalsekreteraren i brittiska sektionen, David Bull, att vi är intresserade av att arrangera ett tortyrseminarium tillsammans med den brittiska sektionen


§ 87 Rapport från norska sektionens årsmöte

Lars-Olof Olofsson rapporterar från norska sektionens årsmöte, där man bland annat förde en diskussion kring huruvida alla gruppaktiva ska betala medlemsavgift eller ej.




§ 88 Grouping 2 möte i Prag 30 september - 2 oktober 1994

Christine Pamp lämnar en skriftlig rapport från Grouping 2 mötet i Prag 30 september - 2 oktober 1994 där hon och Anita Klum deltog från den svenska sektionen.


§ 89 Integrated Strategic Plan

Christine Pamp föredrar ett förslag till svar i den första konsultationsfasen angående Integrated Strategic Plan. Thomas Back föreslår ett tillägg om sektionernas ekonomiska rapportering till det internationella rörelsen.

Beslut att Christine Pamp skickar svaret till IS, med ett tillägg som Thomas Back formulerar


§ 90 Månadskampanjen

Svante Macris presenterar sekretariatets förslag beträffande Månadskampanjen, enligt årsmötesbeslut 58 (motion B9).

Beslut att Månadskampanjen ska behålla sin nuvarande form

att fall ska tas från Pådraget

att namnet ska ändras


§ 91 Flyktingmanifestation

Svante Macris presenterar sekretariatets förslag beträffande en flyktingmanifestation, enligt årsmötesbeslut 45 (motion A6)

Beslut att Amnesty International tar initiativ till att i samarbete med andra organisationer förbereda en nationell flyktingmanifestation att äga rum under 1995 med tonvikt på lokala aktiviteter

att om möjligt koppla flyktingmanifestationen till någon händelse under 1995, exempelvis FN:s 50-årsjubileum


§ 92 Planering/utvärdering av kampanjer

Sekretariatet och B-utskottet fortsätter att bearbeta förslaget till planering/utvärdering av kampanjer.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att presentera en ny version till styrelsens decembermöte


§ 93 Ekonomiskt utfall t o m september 1994

Stig Lantto redogör för det ekonomiska utfallet t o m september 1994. Läget är fortsatt stabilt. Försäljningsverksamheten kommer att belasta kostnadsbudgeten och reserven.


§ 94 Budget 1995

Stig Lantto presenterar det omarbetade budgetförslaget för 1995, med förändringar och omdisponeringar. Stig Lantto presenterar även ett nytt budgetdokument (budgetmanual) som beskriver hur budgeten arbetas fram och hur den är uppbyggd.

Beslut att godkänna budgetförslaget

att budgetförslaget delas i tre dokument: budgetförslag 1995, bilaga, samt budgetmanual


§ 95 Inför budgetmötet

Stig Lantto presenterar ett förslag till dagordning för budgetmötet.

Beslut att godkänna förslaget till dagordning

att följande personer representerar utskotten: Anita Klum A-utskottet, Lars-Olof Olofsson B-utskottet, Jan Nygren C-utskottet och Thomas Back D-utskottet.


§ 96 Reviderade riktlinjer för sektionens flyktingarbete

Enligt årsmötesbeslut 43 (motion A4) ska styrelsen presentera riktlinjer för svenska sektionens flyktingarbete till årsmötet 1995. Madelaine Seidlitz presenterar förslaget till riktlinjer som styrelsen diskuterar. Styrelsen vill att flyktingombuden ska ombes konkretisera vilka förändringar de vill ha till stånd i Amnestys flyktingpolicy för att ta ställning till om dessa ska tas upp inför ICM 1995.

Styrelsen efterlyser ett aktuellt dokument från IS med riktlinjer för flyktingfrågor.

Anita Klum meddelar att gruppen för flyktingfrågor har konstituerat sig. Den består av Anita Klum, Madelaine Seidlitz och Ingvar Strandberg.

Beslut att godkänna förslaget med av styrelsen föreslagna förändringar

att förslaget till riktlinjer ska gå ut på remiss till flyktingombuden

att uppdra åt Madelaine Seidlitz att meddela detta till flyktingombuden

att be IS om ett dokument som sammanfattar aktuella riktlinjer för flyktingarbete inom Amnesty International


§ 97 Avgiftssystemet

Thomas Back redogör för hur diskussionerna förs inom Standing Committee on Human, Information and Financial Matters (SCHIFM) kring ett nytt avgiftssystem. Thomas Back ger en bakgrund, redogör för olika alternativ, frågeställningar och problematik.

Styrelsen lämnar sina synpunkter på förslaget till avgiftssystem.


§ 98 Rapport från seminarum i Belgien

Magnus Brattgård rapporterar från ett seminarium i Bryssel om insamling. Där framkom bland annat att de mindre sektionerna behöver stöd i kampanjarbetet eftersom de inte har tillräckliga resurser. Många sektioner har haft stor framgång med direktreklam och med insamling genom testamenten. Man diskuterade samarbete kring försäljning.

I samband med denna rapport diskuterar styrelsen pilotprojekt om sponsring. På årsmötet 1993 togs ett beslut om att ett pilotprojekt om sponsring ska redovisas på årsmötet 1995.

Beslut att uppdra åt D-utskottet att presentera en lägesrapport om sponsringsprojekt till arbetsutskottets möte den 20 november


§ 99 Inför ICM

Styrelsen noterar hålltider inför ICM, samt hur ICM-dokumenten ska hanteras fram till dess att en delegation utsetts.

Anita Klum redogör för förslagen i dokument ORG 50/05/94: " Amnesty International Open University" med seminarier och workshops om AI och mänskliga rättigheter, en kulturfestival för mänskliga rättigheter i samband med ICM, samt jounalistseminarier. Styrelsen anser förslagen vara bra och att den svenska sektionen bör erbjuda sig att ställa upp med exempelvis resurspersoner och material.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att bjuda in Bo Lindblom till styrelsens möte i december, att tala om hur den internationella valberedningen arbetar

att uppdra åt styrelsens utskott att bereda ICM-dokumenten inför styrelsemötena tills en delegation utsetts

att uppdra åt sekretariatet att besvara ORG 50/05/94

att uppdra åt sekretariatet att förmedla idéerna i ORG 50/05/94 till samordningsgrupperna för synpunkter
att skrivelsen från den israeliska sektionen bordlägges till styrelsens möte i december.

att uppdra åt utskotten att inkomma med skriftliga kommentarer på skrivelsen från den israeliska sektionen till Christine Pamp


§ 100 Medel för omkostnader i samband med flyttning av sekretariatet

Sekretariatet presenterar en detaljerad lista över omkostnader i samband med flyttning av sekretariatet.

Beslut att anslå beloppet 470.000 kronor för utgifter förenade med flytten

att kostnaderna belastar reserven

att medlen får disponeras från och med den 1 november 1994

att avskrivningar på de tre posterna inköp och dragning av datorkablar, installation av larm, samt inventarier utgör tillkommande inslag i 1995 års budget


§ 101 Amnestys Centrala Ungdomsgrupp (ACU)

Rigmor Argren redogör för ett brev från Amnestys Centrala Ungdomsgrupp (ACU) till styrelsen, angående ACU:s framtida roll. Gruppen efterfrågar direktiv från styrelsen. Styrelsen diskuterar huruvida ACU ska ges samma status som en specialgrupp med de ökade krav och behov av stöd som det innebär.

Beslut att uppdra åt Rigmor Argren att besvara brevet från ACU

att uppdra åt ACU att tillsammans med Rigmor Argren presentera ett förslag till direktiv för ACU:s arbete, till styrelsens möte i februari


§ 102 "IHR-rapport"

Christine Pamp ger en bakgrund till "IHR-rapporten". Fem elever vid Institutet för högre kommunikations och reklamutbildning (IHR) skrev ett arbete om Amnesty - "Hur fler gör mer i Amnesty". Syftet var att se hur Amnesty kan öka sitt medlemsantal och få fler aktiva medlemmar.

Två av de nu före detta eleverna som skrev "IHR-rapporten", Helena Kettner och Gunlög Solax redogör för arbetet inför styrelsen.

Styrelsen för en diskussion kring innehållet i "IHR-rapporten" och hur Amnesty kan använda materialet.

Beslut att uppdra åt B-utskottet att diskutera vidare hur innehållet i rapporten kan komma till användning i sektionens arbete



§ 103 Information från Amnestyfonden

Madelaine Seidlitz informerar om senaste nytt från Amnestyfondens verksamhet.


§ 104 Arbetsgivarefrågor

Anita Klum informerar om de pågående löneförhandlingarna på sekretariatet.



Vid protokollet Justeras




Christina Lövrander Jan Nygren




Madelaine Seidlitz




Christine Pamp


Bilaga 1
Underlag till styrelsens möte den 29-30 oktober 1994
Punkt Underlag

78 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/07/94)

80 Protokoll från styrelsens möte den 24-25 september 1994 (SW-ORG 72/07/94)

81 Protokoll från AU den 15 oktober 1994 OJUSTERAT (SW-ORG 73/09/94)

82 Utvärdering av 1991 års omorganisation, rapport och 3 bilagor

83 Förteckning över medlemmar i samordningsgrupper

Förteckning över RAN-samordnare

Landrapporter från samordnarna för region Amerika: Argentina, Brasilien, Paraguay, Mexico, Costa Rica, Belize, Panama, Honduras och Guatemala

84 Förslag till medlemsvärvningskampanj 1994/95

86 Rapport om planer på Internationell tortyrkonferens

87 Rapport från norska Amnestys årsmöte 1994

88 Rapport från Grouping 2 i Prag 30 september - 2 oktober 1994

89 ISP - Swedish section comments to the first consultation phase

90 Förslag ang. Månadskampanjen

91 Förslag ang. en riksomfattande flyktingmanifestation

92 Riktlinjer för en strategisk planering av kampanjarbetet inom svenska Amnesty (En omarbetad version)

93 Resultatrapport januari - september 1994

94 Budgetförslag 1995 (dat. 941006)

Kommentarer till budgetförslaget (dat. 941101)

Redovisning av förändringar med anledning av Medlemsvärvningskampanjen

Svenska Amnestys Budget - en beskrivning av hur den arbetas fram och hur den är uppbyggd

95 Förslag till dagordning för budgetmötet

96 Reviderat förslag till riktlinjer för svenska sektionens flyktingarbete
97 Brev betr. Report on the Assessmentsystem från Thomas Back till Elizabeth Jenkins och Harris van Beek

Report on the Assessmentsystem (FIN 61/02/94)

Review of assessment system. Section response (FIN 61/03/94)

98 Rapport från insamlingsseminarium i Bryssel 21-24 oktober 1994

99 22nd International Council 1995 Circular 1-3 (ORG 50/03/94, ORG 50/04/94, ORG 51/01/94)

Discussion paper for meetings of human rights strategy... (ORG 50/05/94)

100 Medel för omkostnader i samband med flyttning av sekretariatet

101 Brev från Amnestys Centrala Ungdomsgrupp (ACU)

102 "Hur fler gör mer i Amnesty" ("IHR-rapporten")

  • Mötesdatum: 1-2 oktober 1994
  • Index: ORG 54/008/1994