Möte med sektionens styrelse den 11-12 december 1993 Protokoll från 1-2 december 1993

PROTOKOLL NR 5/93-94
SW-ORG 72/08/93 Möte med sektionens styrelse den 11-12 december 1993


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Thomas Back X
Sven Bodin § 99, 101-114
Magnus Brattgård § 94-110
Jesper Hansén X
Berit Inde X
Eva Malmstedt X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X


Suppleanter

E w a Fredenberg Nilsson X
Annika Löfstrand X
Vilhelm Samuelsson X

Övriga
Jesús Alcalá § 94 -98, 100
Gabi Björsson § 99, 101-109
Kristina Båth § 99-109
Birgitta Grind § 106
Christian Gräslund § 106
Anna-Carin Kandimaa sekreterare
Anita Klum X
Stig Lantto § 110

Mötesordförande
Rigmor Argren § 106-109
Christine Pamp § 94-105, 110-114


§ 94 Val av justerare

Beslut att välja Annika Löfstrand till justerare av protokollet samt rapportör till Amnesty Debatt.


§ 95 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med de ändringar som framgår av protokollet med följande tillägg:
* Rapport från besök vid finländska sektionens höstmöte
* Kostnadsramar för nya lokaler för sekretariatet
* Brev från distrikt 18 Västerbotten

§ 96 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut att välja Berit Inde till ordförande reserv för nästa möte.


§ 97 Styrelsens protokoll från mötet den 30-31 oktober1993

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 98 Protokoll från AU-mötet den 21 november 1993

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 99 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport från sekretariatet, bland annat vad gäller:
- kampanjen mot försvinnanden och politiska mord: budkavlen som innebär att ett distrikt i sänder uppmärksammar ett av kampanjfallen har nu nått Gotland. Därefter blir det juluppehåll innan distrikt 1 Södra Skåne tar över. Kampanjen röner fortfarande stor uppmärksamhet i massmedia och över 250 pressklipp har hittills inkommit. Foldern Berättelsen om 8 liv gick ut i Svenska Dagbladet den 13 november, dagen före Fars Dag. Den har hittills gett drygt 500 nya medlemmar och drygt 400 gåvor. Den 9 december genomfördes en ambassadmarsch i samband med kampanjen där man fick komma in eller lämna över information till 14 av de 16 ambassader som besöktes.

- grupper och distrikt: den svenska sektionen har nu 311 grupper. Distrikt 1 Södra Skåne arbetar med ett projekt för att bearbeta vita fläckar. Vad gäller aktionsfall har sektionen fått de första aktionsfallen på Irak och Nordkorea. Den 13-14 november var den svenska sektionen värd för ett internationellt möte angående ett nytt rapporteringssystem för aktionsfall. 18 sektioner deltog. Vad man hoppas att uppnå med det nya systemet är en förbättrad uppföljning av gruppernas arbete samt en enhetlig rapportering av gruppernas arbete med aktionsfallen.

-samordningar: den 20 november hölls ett Libyenseminarium och en ny samordningsgrupp för Libyen har nu bildats. Iransamordningen håller på att ombildas.

-massmedia: aktuella pressmeddelanden har gällt Venezuela, Iran och Pakistan. En massmediegrupp har bildats inför årsmötet 1994. Situationen i Kosovo har varit en uppmärksammad fråga i massmedia och Amnesty har ofta kontaktats för information.
-RAN-aktioner: en så kallad Rapid Respons Action har genomförts vad gäller Burundi. Vid uppföljningen ombads sektionerna att vädja till sitt lands överbefälhavare att skriva till sin motsvarighet i Burundi och protestera mot övergrepp begågna av militären. Svenske ÖB svarade dock nej på Amnestys förfrågan.
-lobbyingarbetet: den svenska sektionen har stått i tät kontakt med UD angående frågan om en högkommissarie för mänskliga rättigheter som just nu behandlas av FN:s generalförsamling.

-flyktingarbetet: på grund av arbetsbelastningen på flyktingavdelningen har sekretariatet ställt som krav att de flyktingfrivilliga är närvarande minst en dag i veckan. Sekretariatet håller på att utbilda växelpersonalen i flyktingfrågor. Ett internationellt möte för handläggare av flyktingfrågor hölls i Dublin i slutet av november. Där framkom att många andra sektioner har ändrat sitt arbetssätt, de minskar ärendehanteringen och satsar på allmän informationsspridning.

-Månadskampanjen: kommer att produceras av Kari Wennemo i Stockholm medan frågan om Månadskampanjens framtid utreds av styrelsens B-utskott.

-givarregistret: ett projekt pågår med att registrera samtliga gåvor under 1993 för att skaffa mer information om givarnas beteende och för att kunna skicka riktade givarbrev under 1994.

-personalsituationen: aktuella utannonserade tjänster är vikariat som chef för Programavdelningen, insamlings-, medlemsvärvnings- och marknadsföringsprojektet, personal i Malmö för utlokaliseringen av försäljningen samt projekt på halvtid för utökat stöd till, och utveckling av samordningsgrupper.


§ 100 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter (MR- fonden)

Jesús Alcalá, Amnestys svenska sektions representant i MR-fondens styrelse, redogör för fondens arbete.(Se även protokoll 2/93-94 § 32, protokoll 4/93-94 § 82) Jesús Alcalá menar att när svenska Amnesty 1991 fattade beslut om att vara med och stifta MR-fonden var det ett noga genomtänkt och berett ärende. Om Amnesty nu bestämmer sig för att klippa av de band som finns kan det få ödesdigra konsekvenser för MR-fonden. Det kan även ställa Amnesty i en dålig dager hos de andra stiftarorganisationerna eftersom det inte skett någon förändring i Amnestys policy sedan 1991, anser Jesús. Besluten om ett nej till statliga medel vid ICM i Boston 1993 och vid den svenska sektionens årsmöte 1992 bekräftade endast gällande regler. Vad gäller statliga medel påpekar Jesús Alcalá att det inte finns någon risk för att MR-fonden kommer att ge bidrag till andra Amnestysektioner. MR-fonden har aldrig involverat sig i något projekt som på något sätt har skadat Amnesty.

Styrelsen diskuterar ärendet. Man är enig om att samarbetet med MR-fonden inte bör avbrytas. Ett flertal styrelsemedlemmar förordar utökat engagemang. Det påpekas att styrelsen har haft dålig insyn i fondens verksamhet på grund av att den själv inte bett om någon redogörelse.Vikten av samarbetet understryks, det är viktigt att sprida kunskaper om mänskliga rättigheter via andra organisationer vilket ligger i linje med besluten i Boston om SYSTEC (se ORG 52/01/93, decision 16).

Olika samarbetsformer diskuteras liksom om frågan bör föras till årsmötet.

Beslut att bordlägga frågan till styrelsens nästa möte den 5-6 februari 1994,

att uppdra åt ordförande Christine Pamp och styrelsens C-utskott att fram till nästa möte vidare bereda ärendet.§ 101 Rapport från besök vid den finländska sektionens höstmöte

Jesper Hansén redogör för sitt besök vid den finländska sektionens höstmöte. Den finländska sektionen befinner sig i en ekonomisk kris. De har även tidigare haft svårt att samla in pengar och den lågkonjunktur som landet befinner sig i har förvärrat situationen ytterligare.

Styrelsen diskuterar hur den på bästa sätt kan stödja den finländska sektionens arbete. Det är viktigt att hitta former för samarbete som varaktigt förbättrar situationen för den finländska sektionen.

Beslut att uppdra åt styrelsens C-utskott att i samarbete med sekretariatet utforma förslag till utvecklingssamarbete,

att presentera idéerna för den finländska sektionsstyrelsen.


§ 102 Resultatrapport per den sista november 1993

Anita Klum presenterar det ekonomiska resultatet per den sista november 1993. Allt tyder på att budgeten för 1993 på 28 000 tkr kommer att nås.


§ 103 Ekonomiska ramar för årsshyra för nya sekretariatslokaler

Som meddelats styrelsen tidigare söker sekretariatet nya lokaler. Man behöver större yta, mellan 1200-1400 kvadratmeter. Sekretariatet föreslår en övre gräns för årshyran i eventuella nya lokaler på 1900 tkr. Detta skulle motsvara 9,57% av sektionens totala budget.

Beslut att sätta ett absolut tak för årshyran på 1900 tkr.

att uppdra åt ordförande Christine Pamp och kassör Thomas Back att godkänna det slutgiltiga förslaget.


§ 104 Budget 1994

Förslaget för 1994 är en balanserad budget på 30 000 tkr. Denna ram har diskuterats av styrelsen på junimötet, septembermötet och med distriktsombuden vid budgetmötet. Budgetmötet föreslog inga förändringar.

Thomas Back presenterar det underlag som beskriver de större förändringarna mellan 1993 och 1994 års budget. Dessa är framtagna med referens till Handlingsplanen 1992-96. Det föreslås att dylika sammanställningar skall göras löpande för att förändringarna skall kunna följas.

Styrelsen går igenom intäktsbudget och kostnadsbudget för 1994, båda på 30 000 tkr. Sekretariatet presenterar ett förslag till tillägg på kostnadssidan på 160 tkr.

Beslut att anta en balanserad budget med intäkter och kostnader för 30 000 tkr och därmed avslå sekretariatets förslag till tillägg (se bilaga 2).

att i december 1993 och i mars, juni och september 1994 fatta beslut om den rörliga budgetens respektive delar.


§ 105 Beslut om den rörliga budgetens decemberdel

Enligt den ovan antagna budgeten för 1994 skall styrelsen i december 1993, mars, juni och september 1994, besluta om den rörliga budgetens olika delar.

Beslut att anta den rörliga budgetens decemberdel.


§ 106 Årsmöte 1994

Birgitta Grind och Christian Gräslund presenterar Stockholmsdistriktets budget för årsmötet 1994. Eftersom hyran för lokaler beräknas bli avsevärt högre än vid årsmötet i Lund 1993, föreslår distriktet en höjning av årsmötesavgiften på 50 kr från 450 till 500 kr.

Beslut att fastställa avgiften för den svenska sektionens årsmöte 1994 till 500 kr.

att bindande anmälan till årsmötet skall ske senast den 15 mars 1994. Senare anmälda kan inte garanteras plats. Vid återtagen anmälan senast den 15 april 1994 återbetalas erlagd årsmötesavgift minus 200 kr.

att fastställa tidsschema för styrelsens årsmötesförberedelser enligt bilaga 3.

att fastställa förslag till arbetsordning samt årsmöteshandbok.

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med styrelsens C-utskott formulera direktiv för distriktens-, samordningarnas- och specialgruppernas verksamhetsberättelser och knyta dessa till sektionens Handlingsplan 1992-96.

att 1993 års regler för ersättning för medlemmars deltagande vid årsmötet även gäller för 1994 (se protokoll 4/92-93 §92).§ 107 Sektionsgrupperingen

E wa Fredenberg Nilsson presenterar C-utskottets underlag angående sektionsgrupperingen (se proto koll 2/93-94 §32) och olika anledningar till den svenska sekti onens missnöje med den nya indel ning en av sektioner efter 1991 . Sektionsgrupperingarnas roll diskuteras. Det påpekas att syftet med grupperingarna inte i första hand är utvecklingsarbetet utan samordning vid planering och beslutsfattande. Styrelsen är enig om att utvecklingssamarbetet är mycket viktigt men inte nödvändigt att driva det inom grupperingen.


Beslut att sektionen aktivt skall verka för samordning av planering och beslutsfattande inom nuvarande sektionsgruppering.

att uppdra åt styrelsens C-utskott att granska de nu gällande principerna för svenska sektionens utvecklingssamarbete.


§ 108 Sponsringsprojektet - en lägesrapport

D-utskottet ger en lägesrapport vad gäller projekt för sponsringssamarbete.


§ 109 Ärenden från utskotten

Representanter från styrelsens A-utskott - Jesper Hansén, B-utskott - Annika Löfstrand, C-utskott - Ewa Fredenberg Nilsson och D-utskott - Thomas Back, redogör för det pågående arbetet i respektive utskott.

Magnus Brattgård, medlem av C-utskottet, presenterar förslag till utveckling av ett konstprojekt (se protokoll 2/93-93 §39).

Beslut att uppdra åt C-utskottet att vidare bereda ärendet och att för styrelsen presentera ett förslag att tillställa IEC.


§ 110 Definition av basbudgeten

Stig Lantto presenterar ett förslag till definition av basbudget som de resursinsatser som behövs för att sektionens aktioner och dess organisatoriska och ekonomiska styrka inte skall minska.

Styrelsen diskuterar vilka konsekvenser ovan föreslagna definition skulle få för budgetarbetet. Styrelsen klargör att avsikten med en defintion av basbudget inte är att ge prioriteringar om vilken verksamhet som skall skäras ned i händelse av ekonomisk kris i sektionen. Definitionen skall vara ett hjälpmedel för sekretariatet i det årligen återkommande budgetarbetet. Styrelsen bekräftar strävan att kostnaderna för den fasta personalen skall ligga i basbudgeten. Detta innebär dock inte den fasta personalens hela arbetstid skall bindas upp med verksamheter i basbudgeten.

Beslut att basbudget definieras som de resursinsatser som behövs för att sektionens aktioner och dess organisatoriska och ekonomiska styrka inte skall minska. Basverksamheten bör kunna bedrivas med ca 80% av de fasta personella resurserna.

att sekretariatet i samband med fastställande av direktiv för arbetet med 1995 års budget (juni - 94) presenterar hur basbudgetens delar skall beräknas.


§ 111 Lägesrapport kopplad till handlingsplanen

Berit Inde från styrelsens C-utskott presenterar arbetet med den lägesrapport kopplad till handlingsplanen som skall presenteras på årsmötet 1994. Utskottet har sänt ut en enkät till grupper och distrikt för att få in information till lägesrapporten. Svarsfrekvensen har varit ca 40%. Styrelsen tar del av enkätsvaren och diskuterar vilka slutsater som kan dras av dessa.

Beslut att uppdra åt styrelsens C-utskott att sända det första utkastet till lägesrapport på remiss till styrelsens medlemmar,

att bordlägga frågan till styrelsen nästa möte den 5-6 februari 1994.


§ 112 Undervisning i mänskliga rättigheter för olika yrkeskategorier

Anita Klum presenterar ett förslag till redogörelse för vad som gjorts sedan 1987 vad gäller undervisning i mänskliga rättigheter för vissa yrkeskategorier enligt årsmötesbeslut 1993 SW-ORG 92/02/93, punkt 47 samt protokoll 2/93-94 § 31).
Styrelsen ger synpunkter på redovisningens struktur och innehåll.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att färdigställa redovisningen av vad som gjorts sedan 1987 vad gäller undervisning i mänskliga rättigheter för vissa yrkesgrupper, enligt årsmötesbeslut 47 1993.
att uppdra åt Christine Pamp och Anita Klum att godkänna redovisningen.


§ 113 Information från Amnestyfonden

Madelaine Seidlitz informerar om Amnestyfondens arbete och rapporterar från besök på det internationella sekretariatet tillsammans med fondens sekreterare, Gunilla Odin.

Det klargörs att de nya riktlinjer för Amnestys biståndsarbete som antogs vid ett internationellt möte i Gripsholm (se FIN 50/01/93) inte träder i kraft förrän de sänts ut till sektionerna i juni 1994. Detta står förklarat i ICM-beslutet om riktlinjer för biståndsarbetet (se ORG 52/01/93, decision 15).

Styrelsen framför önskemål om att få en sammanställning av de nya riktlinjerna och en redovisning av hur utbetalningarna fördelat sig på regionerna under 1993, vilken sorts bidrag som är vanligast i de olika regionerna samt om det skett någon förändring jämfört med tidigare år.


§ 114 Brev från distriktsombud i Västerbotten

Styrelsen tar del av ett brev från Mats Andersson, distriktsombud i Västerbotten, där 2500 kr äskas för att täcka en eventuell förlust vid ett planerat regionmöte i Umeå för distrikten Västerbotten, Södra Norrland och Norrbotten.

Beslut att bevilja äskade medel.
Vid protokollet Justeras
Anna-Carin Kandimaa Annika Löfstrand
Rigmor Argren
Christine Pamp


Bilaga 1

Underlag för styrelsens möte den 11-12 december 1993

Punkt Underlag

95 Kallelse och förslag till dagordning 11-12 december (SW-ORG 71/09/93)

97 Protokoll från styrelsemötet den 30-31 oktober (SW-ORG 72/07/93)

98 Protokoll från AU den 21 november (SW-ORG 73/11/93)

100 Underlag om sektionens fortsatta engagemang i MR-fonden
(D-utskottet)

100 Underlag om sektionens fortsatta engagemang i MR-fonden
(referensgruppen)

100 Anteckningar från styrelsen diskussion om MR-fonden på
mötet den 30-31 oktober

100 Stadgar för MR-fonden

100 MR-fondens bistånd från jan-92 - feb-93

100 Årsredovisning/verksamhetsberättelse 920701 - 930630 MR-fonden

100 Verksamhetsplan 1993/94 för MR-fonden

102 Resultat per den sista november 1993(endast intäkter)

103 Förslag från sekretariatet om ramar för årshyra för nya lokaler

104 Budget 1994
105

104 Budget 1994 (sekretariat/kassör inkl. prot från budgetmötet)

106 Underlag inför årsmötet 1994 (sekretariatet-inkl.budget från Stockholmsdistr.)
107 Underlag om sektionsgrupperingen

109 Förslag angående konstprojekt (C-utskottet/M Brattgård)

110 Basbudget - förslag till definition samt några kommentarer

111 Utkast till lägesrapporten kopplad till Handlingsplanen

112 Rapport om utbildning i MR av bland andra polis och militär

114 Brev från distriktsombud Mats Andersson i Västerbotten distrikt 18

  • Mötesdatum: 1-2 december 1993
  • Index: ORG 54/008/1993