Möte med sektionens styrelse den 12-13 december 1992 Protokoll från 1-2 december 1992

PROTOKOLL NR 5/92-93
SW-ORG 72/08/92 Möte med sektionens styrelse den 12-13 december 1992


Ledamöter Närvarande
Rigmor Argren X
Rose-Marie Asker X
Thomas Back X
Magnus Brattgård § 94 - 117
Magnus Breidne X
Siv Erikson X
Jesper Hansén § 101 - 119
Berit Inde X
Annika Lindgren X
Eva Malmstedt § 94 - 116
Christine Pamp § 94 - 116

Suppleanter
Jan Odqvist anmält förhinder
Madelaine Seidlitz § 94 - 107, 110 - 119
Maj-Britt Vianden X

Övriga
Ivar Asp § 101
Gabi Björsson § 102 - 107, 108 - 119
Kristina Båth § 102 - 107, 108 - 119
Linda Bodin § 102
Gillis Falk § 101
Carlos Figueredo § 102
Mats Hanell § 101
Hanna Herz § 100
Petra Hopfgarten § 102
Anita Klum X
Stig Lantto § 114 - 118
Bo Lindblom § 94 - 102
Lars-Olof Olofsson § 101
Bertil Ottosson § 101
Solveig Paulsson § 101
Ville Samuelsson § 102
Sia Spiliopoulou § 102
Göran Svedin sekreterare
Margareta Svensson § 101
Per Wiktorsson § 102

Mötesordförande
Magnus Breidne § 94 - 102, 106 - 107, 112 - 119
Magnus Brattgård § 103 - 105, 108 - 111


§94 Val av justerare

Beslut att välja Rigmor Argren till justerare av protokollet.

§95 Fastställande av dagordning

Beslut att bordlägga frågan om ändamålslotteri och att i övrigt fastställa den föreslagna dagord- ningen med följande tillägg:
* Rapport om arbetet i styrelsens utskott och grupper
* Ian Martin


§96 Val av ordförande, reserv, för nästa möte

Beslut att välja Eva Malmstedt till ordförande, reserv, för nästa möte.


§97 Rapport till Amnestydebatt

Beslut att uppdra åt Jesper Hansén att skriva en rapport från detta styrelsemöte för publi-cering i Amnesty Debatt.


§98 Protokoll från styrelsens möte den 7 november 1992

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§99 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport över arbetet på sekretariatet bl a vad gäller:
l planeringsmöte för kommande kampanj om försvinnanden och politiska mord
l nya aktionsfall gällande Jugoslavien, Iran, Sydafrika, Ryssland och Indien
l bildandet av samordningsgrupper på Kuba och Tchad
l kampanjarbetet bl a vad gäller det forna Jugoslavien och förföljelse av religiösa
l besök på Tunisiska, Turkiska och Vietnamesiska ambassaderna
l massmediearbetet bl a vad gäller Turkiet, Kina, Burma (Myanmar) och asyl-politiken inom EG
l flyktingsamordnarmötet i Amsterdam den 28-29 november
l initiativ för spridning av AIs information om etniska albaner i Kosovo
l utbildning av informatörer och utvärdering av informatörernas arbete
l utvecklingen av lokala SAMFI-grupper
l personalsituationen inklusive frivilliga på sekretariatet


§100 Rapport från Financial Consultative Meeting

Thomas Back och Magnus Breidne rapporterar från Financial Consultative Meeting som ägde rum i London den 13-15 november (se styrelseprotokoll 4/92-93 §90). Tjugosju sektioner fanns representerade på mötet vars syfte bl a var att avgöra om den internationella styrelsen (IEC) lyckats leva upp till de krav det internationella rådsmötet (ICM) 1991 ställde vad gäller förbättrad uppföljning och förvaltning av den internationella rörelsens resurser. Den internationella budgeten för 1992 har trots sektionernas ansträngningar att skjuta till extra medel (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/08/92 punkt 3) skurits ned med 5% och budgeten för 1993 kommer att ligga 12-13 % under den av ICM 1991 kalkylerade nivån.

Diskussionerna vid mötet gällde bl a behovet av en strategi för eventuella nedskärningar av personal och verksamhet, arbetet i den till IEC kopplade permanen-ta kommittén för resursfrågor (SCHIFM) och frågan om internationellt insam-lingsarbete.


§101 Möte med LO och TCO

Margareta Svensson, LO-sekreterare, och Solveig Paulsson, vice ordförande i TCO diskuterar tillsammans med styrelsen och den fackliga referensgruppen frågor kring den ideella sektorns och de demo-kratiska organisationernas roll i det framtida svenska samhället och arbetslöshetens inverkan på frivillig-organisationernas arbete. Dessutom diskuteras konkreta möjligheter till samarbete vad gäller bl a utbildning i mänskliga rättigheter och Amnestys fackliga kampanj och publiceringen av fria fackföre-nings- inter-na-tionalens (FFI) katalog över kränk-ningar av fackliga rättigheter.


§102 Översyn av Amnesty Internationals utredningsarbete

Sekretariatet ger en kort presentation av bakgrunden till den över-syn av utredningsarbetet som initierats av det internationella rådsmötet (ICM) 1991. Översynen, som tillsammans med sektionernas kommentarer presenteras för den internationella styrelsen (IEC) i början av 1993, kommer att utmynna i en slutrapport som föreläggs ICM 1993.

Ville Samuelsson, Carlos Figueredo, Per Wiktorsson, Sia Spiliopoulou och Annika Lindgren sammanfattar samordningsgruppernas synpunkter för resp Afrika, Amerika, Asien, Europa och Mellanöstern. De pekar bl a på vikten av att upprätthålla en miniminivå i utredningsverksamheten på varje land och vikten av goda kontakter mellan samordnare och utredare. Styrelsen tar även del av syn-punk-ter från specialgrupper och styrelseutskott.

Bo Lindblom, sektionens kontaktperson för över-synen (se styrelseprotokoll 7/91-92 §153), presenterar sina synpunkter och foku-se-rar särskilt på problemet med att man i översynen systematiskt undviker att redo-visa sådant jämförelsematerial som är nödvändigt för att prioritera i en verksamhet.

Styrelsen anser att det i diskussioner om hur medlen bäst skall användas är viktigt att framhäva Amnestys unika ställning som världsom-spän-nan-de aktivistorganisa-tion. Det är kombinationen av frivilligarbetande aktivister och professionellt utredningsarbete som gör Amnesty till en viktig organisation i värnet för mänskliga rättigheter och en prioritet i utredningsarbetet måste därför vara att ta fram aktionsmaterial.

Styrelsen anser att metoderna i utredningsarbetet, t ex undersökningsresornas utsträckning i tiden och utlokalisering av delar av verksamheten, måste bygga på faktiska behov och inte på principiella ställningstaganden om organisationsform. Styrelsen pekar på behovet av en central utrednings-avdelning och ser risker i en utpräglad regionalisering. Bilden av Amnesty som en enig och samman-hållen organisation skulle hotas om olika praxis utvecklas för olika regioner och därmed även arbetet för de mänskliga rättigheterna.

Styrelsen pekar vidare på behovet av förändringar i synsätt och attityder om man från det internationella sekretariatets sida på ett mer systematiskt sätt vill involvera sektionerna i utredningsverk-sam-heten.

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att i skrivelse till IEC sammanfatta styrelsens synpunkter.


§103 Rapport om arbetet i styrelsens utskott och grupper

Siv Erikson rapporterar om arbetet i A-utskottet, Christine Pamp om B-utskottet, Rose-Marie Asker om CD-utskottet och Berit Inde om resp Handlingsplane- och §59-gruppen. Medlemmarna i B-utskottet anser att SYSTEC-frågorna (se styrelseprotokoll 3/92-93 §72) inte fått den prioritet de förtjänar och efterlyser därför en förnyad diskussion inom styrelsen och på distriktsmöten. CD-utskottet efterlyser styrelsemedlemmarnas synpunkter på skrivelse ang decentralisering av uppgifter från IS.

Beslut att uppdra åt B-utskottet att förbereda en förnyad diskussion om SYSTEC på styrelsemötet i januari 1993,

att uppmana de enskilda styrelseledamöterna att lämna synpunkter till CD-utskottet vad gäller decentralisering av uppgifter från IS.


§104 Sektionens massmediastrategi

Anita Klum presenterar sekretariatets förslag till mediastrategi (se styrelseprotokoll 3/92-93 §69) i vilken förutsättningar, mål och metod för det centrala mass-mediearbetet anges.

Styrelsen kommenterar förslaget och pekar särskilt på att strategin ska omfatta inte bara det centrala utan också det lokala massmediearbetet.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens möte i januari presentera ett nytt förslag till strategi för sektionens massmediearbete.


§105 Principer för sektionens utvecklingssamarbete

Styrelsen tar del av CD-utskottets förslag till principer för svenska sektionens utvecklingssamarbete. Förslaget innebär att själva principerna så som de beslutades av styrelsen i juni 1990 står oförändrade men att texten i övrigt uppdateras vad gäller t ex samarbetet inom sektionsgrupperingen och med sektionen i Peru.

Beslut att fastställa principerna för sektionens utvecklingssamarbete i enlighet med förslaget.


§106 Lägesrapport om försäljningsutredningen

Gabi Björsson presenterar sekretariatets mellanrapport om försäljnings-utredningen (se styrelseprotokoll 8/91-92 §165) vad gäller förslag till produkter, design och för- beredelser för undersökning av medlemmarnas och gruppernas synpunkter på förslagen.

Styrelsen pekar på vikten av att bruket av en enhetlig design inte får leda till att Amnestys logotyp ersätts.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att planenligt fortsätta med försäljningsutredningen samt att underlag för beslut om fortsatta satsningar på försäljningsverksamheten skall presenteras till styrelsens junimöte.
§107 Utvärdering av sekretariatets omorganisation

Rose-Marie Asker redogör för CD-utskottets förslag till genomförande av ut-värderingen av sekretariatets omorganisation (se styrelseprotokoll 4/92-93 §91). För-slaget innebär i korthet att en grupp tillsätts för att ur ett rörelse-perspektiv utvärdera vilken effekt omorganisationen och den åsyftade för-änd-ringen vad gäller inriktningen i sekretariatets arbete haft på medlemmar, grupper och distrikt samt att utveckla instrument för framtida, kontinuerliga utvärderingar.

Beslut att tillsätta en utvärderingsgrupp på fem personer med uppgift att utvärdera hur omorganisationen uppfyller de ursprungliga målen så som de kommer till uttryck i generalsekreterarens förslag till omorganisation av sekretariatet som presen-terades för styrelsen i augusti 1991 (se styrelseprotokoll 3/91-92 §44),

att utvärderingsgruppen skall utgöras av Mats Hanell, Per Kylberg och Eva Sandhammar som ingått i den tidigare beredningsgruppen samt ytterligare två personer som de utser,

att professionell expertis anlitas av utvärderingsgruppen för utformning av enkäter, samt för bearbetning av enkätsvar,

att utvärderingsgruppen till styrelsens januarimöte 1993 ska presentera förslag till budget där ev kostnader för experthjälp ingår,

att utvärderingsgruppen skall ges det arbetsmaterial och den dokumentation som behövs för arbetets genomförande,

att arbetet skall starta i början av 1993 och rapport föreläggas styrelsen före årets slut,

att utse Thomas Back till styrelsens kontaktperson för utvärderingsgruppen för att i det första planeringsstadiet ha täta kontakter med men i övrigt stå utanför utvärderingsgruppens arbete,

att utvärderingsgruppen dessutom får i uppdrag att skapa ett instrument för kontinuerlig utvärdering som skall presenteras för styrelsen i anslutning till budget för 1994.


§108 Information från Amnestyfonden

Rose-Marie Asker lämnar en rapport om aktuella frågor i Amnestyfondens arbete.


§109 Arbetsgivarefrågor

Anita Klum infomerar om personalsituationen på sekretariatet samt om en planerad omplacering.

Beslut att nu gällande principer för lönesättningen från och med 1 januari 1993 ersätts av de grundläggande principer för lönesättningen som KFO och HTF centralt träffat överenskommelse om.
§110 Amnestys biståndsarbete

Rose-Marie Asker redogör i korta drag för de huvudfrågeställningar som skall behandlas vid det internationella möte vilket, som ett led i genomförandet av rådsmötesbeslut 51/1991 om en översyn av policyn för Amnestys biståndsarbete, äger rum på Gripsholms folkhögskola den 19-21 februari 1993.

Rose-Marie Asker meddelar att Per Stadig, Rose-Marie Asker och Gunilla Odin skall delta från svenska sektionen (se protokoll 4/92-93 §83).

Beslut att uppdra åt Rose-Marie Asker och Magnus Breidne att inför styrelsemötet i januari 1993 förbereda en utförligare diskussion om policyn för Amnestys bistånds-arbete.


§111 Årsmötet i Lund 1993

Göran Svedin presenterar förslag till kallelse till årsmötet i Lund 1993, tidplan för styrelsens årsmötesförberedelser, förslag till arbetsordning för års-mötet samt förslag till direktiv för distriktens och samordningarnas verksamhetsberättelser.

Beslut att fastställa årsmötesavgiften 1993 till 450 kr för dem som betalar avgiften senast den 15 mars 1993 och 650 kr för dem som betalar därefter,

att bindande anmälan till årsmötet skall ske senast den 15 mars 1993. Anmälda därefter kan inte garanteras plats. Vid återtagen anmälan senast den 15 april 1993 återbetalas erlagd årsmötes-avgift minus 200 kr,

att fastställa tidschema för styrelsens årsmötesförberedelser enligt bilaga 2,

att fastställa förslag till arbetsordning samt årsmöteshandbok,

att godkänna direktiven för distriktens verksamhetsberättelse.


§112 Rådsmötet i Boston 1993

Magnus Breidne presenterar förslag till preliminär delegation till det internationella rådsmötet (ICM) i Boston den 6 14 augusti 1993. På grund av den svåra ekonomiska situationen har den internationella styrelsen (IEC) beslutat att en sektion får skicka högst sex deltagare för svenska sektionens del fem delegater och en observatör. Beredningsgrupp D om ekonomi kommer att äga rum innan beredningsgrupperna A om policy, B om arbetsmetoder och C om organisation, och inte parallellt med dem vilket varit brukligt vid tidigare ICM.

Jesper Hansén meddelar att ICM-gruppen inte fått in några förslag till resolutioner från styrelsens övriga utskott och grupper (se styrelseprotokoll 4/92-93 §81), och att den allmänna uppfattningen inom styrelsen är att sektionen inför ICM 1993 skall reagera snarare än agera samt aktivt delta i förberedelserna genom att följa de till IEC kopplade permanenta utskotten.

Jesper Hansén meddelar vidare att i de internationella förberedelserna för ICM förslag finns om att resolutioner skall ges olika prioritet vilket i sin tur skulle innebära strikta tids-begräns-ningar för behandlingen av vissa resolutioner. Styrelsen anser att ett sådant förfarande inte får inskränka en sektions möjlighet att presentera sin resolution för beredningsgruppen.

Styrelsen diskuterar huruvida årsmötesbeslut 44/1992 om internationell kampanj och kon-ferens mot tortyr 1995 föranleder resolution till ICM (se styrelseprotokoll 2/92-93 §28). Den allmänna uppfattningen är dock att ICM inte är rätt forum för beslut av den typ som här avses. Magnus Breidne meddelar att de informella kontak-ter som tagits gett positiv respons (se styrelseprotokoll 3/92-93 §67) och att frågan formellt förts vidare genom en skrivelse till IEC.

Beslut att utse preliminär ICM-delegation 1993 enligt följande:

Rose-Marie Asker (preliminärt beredningsgrupp B)
Thomas Back (definitivt beredningsgrupp D och preliminärt C)
Magnus Brattgård (preliminärt beredningsgrupp C)
Magnus Breidne (preliminärt beredningsgrupp D och A)
Kristina Båth (preliminärt beredningsgrupp B eller C)
Anita Klum (preliminärt beredningsgrupp A)
Christine Pamp (preliminärt beredningsgrupp B)
Göran Svedin (preliminärt beredningsgrupp A)

att uppdra åt Magnus Breidne att i april - maj 1993 när mer information finns om vilka frågor som kommer att behandlas, ur den preliminära delegationen utse sex personer till ICM-delegation 1993,

att uppdra åt ICM-gruppen att i skrivelse till ICM Preparatory Committee framföra styrelsens synpunkter vad gäller tidsbegränsningar.


§113 Arbetsklimatet i styrelsen

Styrelsen diskuterar arbetsklimatet i styrelsen och fokuserar därvid den enskilde styrelseledamotens uppfattning om hur arbetet fungerar dels vad gäller styrelsen som kollektiv och dels den individuella insatsen (se styrelseprotokoll 3/92-93 §49).


§114 Ekonomisk rapport

Stig Lantto kommenterar det ekonomiska utfallet för perioden t o m november samt för intäkter för perioden t o m första veckan i december.


§115 Rapport om medlemsvärvningskampanjen 1992

Kristina Båth presenterar sekretariatets arbete med medlemsvärvnings-kampanjen och fokuserar särskilt på aktiviteter i anslutning till Amnestyveckan och de mänskliga rättigheternas dag den 10 december (se styrelseprotokoll 3/92-93 §55).

Totalt hade sektionen per den 2 december drygt 54.000 medlemmar. Vid brytpunkten den 19 oktober 1992 intäkter från därefter influtna medlemsavgifter bokförs som intäkter 1993 var -drygt 53.067 medlemmar vilket gör att budgetmålet 55.000 inte nåddes.


§116 Särskilda insamlingsprojekt 1993

Kristina Båth presenterar sekretariatets förslag till extra satsningar för att öka intäkterna från insamlings-verk-samheten under 1993 för att på så sätt skapa förutsätt-ningar för extra bidrag till den internationella rörelsen (se styrelse-protokoll 4/92-93 §88). De alternativa satsningar som föreslås innebär i korthet att ett extra brev skickas ut till givarna, att anordna ett mindre rikslotteri eller att deltaga i ett av den internationella rörelsen diskuterat försäljnings-projekt.

Styrelsen diskuterar de olika alternativen och pekar särskilt på vikten av att en eventuell satsning, för att samla in pengar direkt till den internationella rörelsen, skall falla utanför ramen för sektionens ordinarie insamlingsarbete. Styrelsen är skeptisk till att centralt anordna ett lotteri eftersom detta skulle innebära konkurrens på ett område som av tradition är lämnat åt det lokala insamlingsarbetet. Det inom den internationella rörelsen diskuterade försäljningsprojektet är i sin nuvarande form för osäkert för att utgöra grund för beslut.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att följa diskussionerna om internationell insamling för att vid lämplig tidpunkt återkomma till styrelsen med förslag till beslut.


§117 Rapport från budgetmötet

Maj Britt Vianden rapporterar om budgetmötet samt redogör för mötets rekommen- dationer vilka sammanfattningsvis innebär en budget med utgångspunkt i bud-getf- örslagets 25-miljonerkronorsnivå (se styrelseprotokoll 3/92-93 §73).

Beslut att i de fall budgetmötets rekommendationer inte harmonierar med målsättningen i av årsmötet fastställd handlingsplan ha som princip att följa den senare.


§118 Budget 1993

Sekretariatet redogör för ansökningar för inköp av teknisk utrustning för totalt ca 60 tkr som mot bak-grund av årsmötesbeslut 49/1992 om stöd till samordnings- och specialgrupper lämnats in från Koreasamord-ningen, Kinasamordningen, Policygrup-pen och Aktionsgruppen mot döds-straffet.Vidare redogörs för korrigeringar i beslutsunderlaget vad gäller de budgeterade kostnaderna för avgiften till den internationella rörelsen, det internationella rådsmötet, försäljnings-utredningen, styrelsen, kalendern och arbetsgivaravgifter.

Styrelsen lägger vikt vid att det nu etablerade ansökningsförfarandet inte får inne-bära att ansökningar görs utan att berörda först undersökt hur mycket de grup-per som får service av samordnings- och special-grupperna är beredda att bidraga med.

Sekretariatet förordar att styrelsen skall besluta om en verksamhetsnivå som utgår från att intäkterna blir 25.136 tkr samt presenterar förslag till periodisering och beslutsintervall vad gäller de aktivite-ter som faller utanför basbudgetförslaget om 23.500 tkr (se styrelse-protokoll 3/92-93 §73). Förslaget innebär att avgiften till den internationella rörelsen budgeteras till 9.583 tkr, sekretariatskostnaderna till 4.065 tkr, personalkostnaderna till 5.645 tkr och programkostnaderna till 6.559 tkr.

Styrelsen diskuterar sekretariatets förslag till periodisering och anger därvid att aktiviteter vad gäller stödet till samordningsgrupper, medlemsutbildning, temakampanjer och utveckling av Amnestyrörelsen som i handlingsplanen pekas ut som prioriterade områden samt stöd till administrationen på sekretariatet, skall ligga inom ramen för basbudget. Justeringar för att åstadkomma nödvändigt utrymme kan göras genom periodisering av kostnaderna för löpande verksamhet inom områden som t ex medlemsvärvning. Styrelsen anser det vidare lämpligt att dela in de aktiviteter som faller utanför basbudget i tre nivåer om vilka beslut fattas i mars, juni resp september 1993.

Styrelsen diskuterar mot bakgrund av behovet av ökat stöd till adminis-tra-tionen och förberedelser för den förestående temakampanjen mot försvinnan-den och politiska mord principerna för tidsbegränsade projektanställningar. I princip bör tidsbegränsade projektanställningar äga rum endast för utveckling av arbetet inom ett visst område, samt, när det gäller utveckling av rutiner, leda till en bestående rationalise-ring.


Thomas Back pekar på att budgetförslaget utöver avsättning för avgiften till den internationella rörelsen, inte innehåller avsättningar till reserven men föreslår att sektionen skall ha som ambition att under 1993 öka den fria reserven.

Beslut att i budget avsätta 60 tkr för inköp av teknisk utrustning till samordnings- och specialgrupper,

att uppdra åt Anita Klum att tillsammans med Thomas Back och Magnus Breidne slutgiltigt justera budget för 1993 i enlighet med styrelsens diskussioner ovan,

att vid styrelsens möten mars, juni och september 1993 fatta beslut om igångsättande av de aktiviteter som faller utanför basbudget.


§119 Ian Martin

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att å sektionens vägnar skriva till den nu avgångne generalsekreteraren Ian Martin och tacka för det arbete han genomfört inom Amnesty International.
Vid protokollet Justeras

Göran Svedin Rigmor Argren

Magnus Brattgård

Magnus Breidne

Bilaga 1

Underlag för styrelsemötet den 12-13 december 1992

Paragraf: Underlag:

95 Kallelse och förslag till dagordning SWORG 71/08/92

98 Protokoll från styrelsens möte den 7 november 1992 SW-ORG 72/07/92

100 Rapport från Financial Consultative Meeting i London
13-15 november, Magnus Breidne, 1992.12.06

101 Skrivelse från Mats Hanell i Fackliga gruppen, 1992.12.03

Ang Mötet med Björn Rosengren och Stig Malm den 12 december,
sekretariatet, 1992.12.07

102 Review of Amnesty Internationals Research POL 40/01/92

Rough costings of recommendations in the draft reviewPOL 40/02/92

Review of AIs research: Short summary of some key issues POL 40/04/92

Skrivelse från Bo Lindblom vad gäller Review of AIs Research,
1992.09.24-28

Ang. Review of AIs research, sekretariatet, 1992.10.07

Ang. Review of AIs research, sekretariatet, 1992.11.25 med
följande bilagor:

RD Review: Synpunkter från Afrika-samordningar
RD Review: Synpunkter från Amerika-samordningar
RD Review: Synpunkter från Asien-samordningar
RD Review: Synpunkter från Europa-samordningar
RD Review: Synpunkter från Mellanöstern-samordningar
RD Review: Synpunkter från policygrupp och utskott
RD Review: Statistik
Anteckningar från möte den 12 november, sekretariatet

104 Svenska Amnestys mediestrategi, sekretariatet, 1992.12.07

105 Principer för utvecklingssamarbetet, CD-utskottet, 1992.11.16

106 Mellanrapport om försäljningsutredningen, sekretariatet, 1992.12.01

107 Förstudie: Utvärdering av sekretariatets omorganisation, Eva Sand-
hammar m.fl, 1992.08.24

Utvärdering av sekretariatets omorganisation, CD-utskottet,
1992.12.10

110 Relief Policy Review: Discussion Paper FIN 50/03/92

Invitation to Participate in The International Review of Relief
Policies and Procedures, Swedish & Swiss sections, 1992.11.18
111 Ang Årsmötet 1993, sekretariatet, 1992.12.02

112 ICM-delegation 1993, Magnus Breidne, 1992.12.01

ICM 1993:Proposed Standing Orders ORG 51/01/92

ICM 1993:Circular II ORG 50/04/92

ICM 1993: IEC decisions for the 1993 ICM ORG 50/05/92

ICM 1993: Implementation of 1991 ICM-decision 65 ORG 50/06/92

114 Resultatrapport 1992 för perioden t.o.m november

115 Rapport till styrelsemötet den 12-13 december 1992 ang.
medlemsvärvningskampanjen, sekretariatet

116 Extra bidrag till den internationella budgeten, sekretariatet,
1992.12 03

117 Protokoll från budgetmötet i Stockholm 1992 SW-FIN 92/01/92

118 Ansökningar från samordnings- och specialgrupper om medel
till teknisk utrustning, sekretariatet, 1992.11.02

Budget 1993: Förslag till hur frågan om periodisering av delprojekt
skall hanteras i 1993 års budget (med 3 bilagor), sekretariatet,
1992.12.02

Budget 1993 med 13 bilagor, sekretariatet, 1992.11.02


Bilaga 2Tidsschema för styrelsens årsmötesförberedelser

12-13 dec Styrelsen beslutar om årsmötesavgift, senaste anmälningsdag, förslag till arbetsordning, årsmöteshandbok samt diskuterar grovplanering för årsmötet.

13 januari Kallelse och information om reseersättningar ut med grupputskicket.

16 januari Arbetsutskottet beslutar om grovplan samt diskuterar arbetsfördelning inom styrelsen vad gäller underlag och andra förberedelser.

26 januari Kallelse ut till alla medlemmar via Amnestypress

30-31 januari Styrelsen förbereder förslag till årsmötet.

26 februari Motions- och nomineringsstopp.

27 februari Arbetsutskottet ger direktiv för beredandet av styrelsens yttranden över inkomna motioner, samt tar del av och kommenterar förslag till verksamhetsberättelse.

6-7 mars Styrelsen fastställer verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 1992. Styrelsen fastställer yttranden över inkomna motioner, egna förslag till årsmötet och förslag till dagordning samt tar del av 59-gruppens rapport.

16-20 mars Under vecka 10 och 11 redigeras och trycks årsmöteshandlingar.

22-26 mars Under vecka 12 distribueras årsmöteshandlingar från sekretariatet och via Amnesty Press (trycks 25 mars).

17 april Arbetsutskottsmöte: Avstämning

7-9 maj Årsmöte i Lund

  • Mötesdatum: 1-2 december 1992
  • Index: ORG 54/008/1992