Extra möte med sektionens styrelse 17 juni 1998, telefonmöte Protokoll från 1-2 juni 1998

Protokoll nr 4/1998/1999

Extra möte med sektionens styrelse den 17 juni 1998,
telefonmöte


Deltagare:
Ordinarie ledamöter:
Jesper Hansén, Johanna Strandh, Cecilia Kaijser, Susann Olsson, Hanna Roberts, Robert Hårdh, Eric Ericsson, Christian Gräslund;

Suppleanter: Åsa Falbeck, Jenny Wessblad, Maja Åberg.

§ 39 Mötet öppnas

Jesper Hansén öppnade mötet i den ordinarie ordförandens frånvaro.

§ 40 Förhandling

Jesper Hansén redogör för Juseks krav avseende Ann-Marie Orler. Kraven har föregående vecka framförts till honom, Johanna Strandh, Jenny Wessblad och Robert Hård. Jusek menar bl a att styrelsen med sitt agerande provocerat fram en förhandling och kräver fem årslöner samt ideellt skadestånd. Nästkommande vecka ska en representant för KFO tillsammans med Jesús Alcalá träffa motparten för förhandling.

Styrelsen diskuterar vilket mandat denna delegation ska ha.

Styrelsen anser att risken för en rättegång i AD bör undvikas.

Jesper Hansén sammanfattar diskussionen:

Även om motbudet inledningsvis bör vara den halvårslön som anställningskontraktet anger, bör man kunna gå med på upp till ett års garanterad lön. Dessutom bör man kunna gå med på ytterligare lön till dess hon får ny anställning, dock högst en årslön till.

§ 41 Arbetsplikt

Jesper Hansén meddelar att Ann-Marie Orler för närvarande har ledigt, men att hon ber att inte behöva inträda i
tjänst igen.

Styrelsen beslutar att villfara hennes begäran.

§ 42 Information om löneläget

Jesper Hansén informerar om att en platssökande har så högt lönekrav att styrelsen bör ta upp det som policyfråga vid sitt nästa möte.

§ 43 Sponsring

Eric Ericsson informerar om en skriftlig förfrågan från Sune Montan.

Styrelsen beslutar att hänskjuta frågan till sekretariatet och sponsringsrådet.

§ 44 Årsrapporten

Robert Hårdh informerar om presskonferensen där årsrapporten presenterats.

§ 45 Styrelsens utbildningshelg

Jesper Hansén ber om förslag på datum och innehåll för styrelsens utbildningshelg.

§ 46 Konflikt om protokoll

Jesper Hansén och Robert Hårdh informerar om konflikt mellan ordföranden och den tillfälliga sekreteraren angående viss formulering i protokollet från den 2 juni.

§ 47 Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa möte ska äga rum på kvällstid den 6 juli. Christian Gräslund och Cecilia Kaijser meddelar att de inte har möjlighet att deltaga.

Styrelsen beslutar att ledningsgruppen ska inbjudas till mötet. Huvudsyftet är att diskutera tf GS samt rekrytering av ny GS.

§ 48 Mötets avslutande

Jesper Hansén förklarar mötet avslutat.Vid protokollet Justeras


Christian Gräslund Jesper Hansén