Möte med sektionens styrelse 2-3 december 1995 Protokoll från 1-2 december 1995

PROTOKOLL NR 4/95/96

Möte med sektionens styrelse den 2-3 december 1995

Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Magnus Brattgård X
Charlotte Dunge X
Dan Grundin X
Ewa Fredenberg Nilsson X
Christer Nordberg X
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Eva Linda Sederholm X

Suppleanter

Åsa Carlberg X
Magnus Cedergren anmält förhinder
Erik Petersson X

Övriga

Hans Hagwall §§ 66-80, §§ 88-96
Ragnar Helin, valberedningen X
Eva Hellström sekreterare
Kerstin Höijer §§ 66-81, §§ 84-87, §§ 89-96
Anita Klum X
Stig Lantto §§ 89-91
Jan-Erik Lundeberg § 82
Elisabeth Löfgren § 84

Mötesordföranden

Christine Pamp §§ 66-84, §§ 88-92
Lars-Olof Olofsson §§ 85-87, §§ 93-96

§ 66 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Rigmor Argren till justerare av protokollet;

att välja Rigmor Argren till rapportör till grupputskicket.

§ 67 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Åsa Carlberg till ordförandereserv för nästa möte.

§ 68 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 69 Protokoll från styrelsens möte den 23-24 september 1995

Styrelsen granskar det justerade protokollet från styrelsens septembermöte. Sekretariatet meddelar angående § 54, andra att-satsen, att ett förslag på hur medlemsstrukturerna kan involveras ytterligare i lobbyarbetet kommer att presenteras för styrelsen på majmötet.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 70 Protokoll från arbetsutskottets möte den 12 november

Styrelsen granskar det ojusterade protokollet från arbetsutskottets novembermöte.

Beslut att justera protokollet och lägga det till handlingarna med följande ändring;

punkt 2, sista stycket formuleras om till en beslutssats.

§ 71 Rapport från sekretariatet

Generalsekreteraren rapporterade om verksamheten på sekretariatet
- Antalet grupper är idag 289.
- Kinasamordningen har haft ett givande möte på Foresta den 11-12 november-
- Maria Baier har ersatt Anita Ankarswärd som distriktsombud för Sandviken/Dalarna.
- Policygruppen har ny ordförande, Christian Gräslund. Gruppen arbetar med revidering av Policyhandboken.
- Aktionsgruppen mot dödsstaff arbetar med en kampanj mot dödstraffet i samband med narkotikabrott. Det är stor efterfrågan på material om dödsstraff från skolor.
- Fackliga gruppen planerar nya uppvaktningar av LO och TCO.
- Datum för Tortyrkonferensen är fastställt till den 24-26 oktober, 1996. Både brittiska och USA-sektionerna har lovat att bidra ekonomiskt till konferensen.
- Svenska sektionen deltar i projektet "Special Program on Africa" som administreras av Holländska sektionen och syftar till att bättre utnyttja existerande resurser för att motverka brott mot de mänskliga rättigheterna i Afrika.
- En flyktingmanifestation tillsammans med andra frivilligorganisationer äger rum den 5/12 över hela Sverige.
- Elisabeth Löfgren har tillsammans med två samordnare och en representant från juristgruppen, deltagit i ett "Open University"-projekt i Polen.
- Madeleine Seidlitz har hjälpt till med författandet av remiss svar på flyktingpolitiska kommitténs betänkande avseende förslag på ändringar i utlänningslagen.
- Postenprojektet har hittills resulterat i 14.000 nya medlemmar. Avslutningen av projektet, Hoppets Helg, planeras i distrikt över hela landet.
- Almanackan säljer bra, finns att köpa i ett antal butiker.
- Lennart Larsson är ny redaktör för Amnesty Press efter Holger Nilén.
- Stafetten, har dragit igång, under namnet "Livlinan".
- Arbetsområdesbeskrivningar för sekretariatets personal har utarbetats.

§ 72 Rapport från utskotten

Såsom framgår av protokoll från arbetsutskottets möte den 12 november skall rapporter från utskotten begränsas till att gälla frågor där utskottet vill stämma av med, eller få synpunkter från hela styrelsen. Anteckningar från utskottens möten kommer att skickas till styrelsen för kännedom.

Lars-Olof Olofsson rapporterade från B-utskottets sista möte där man lade upp en grovplanering för hur aktivistutredningen skall genomföras. Man tog också upp frågan om MR-utbildning i skolan och vikten av att samordna dessa aktiviteter med andra organisationer. B-utskottet betraktar dock det uppdrag utskottet hade rörande MR-utbildning såsom fullgjort.

Charlotte Dunge rapporterade från D-utskottet. I arbetet med riktlinjer för finansutskottet kommer vikten att läggas vid förvaltningsrevision, det är verksamheten som skall granskas. Underlag för riktlinjerna distribueras till valberedningen som skall nominera personer till utskottet.

Rigmor Argren rapporterade från A-utskottet. Tidigare har A-utskottet erbjudit styrelsen att ta del av presentationer av Amnesty rapporter som adjungerade i utskottet gjort vid utskottets möten. Till nästa styrelsemöte kommer A-utskottet att förbereda en sådan presentation, i samarbete med sekretariatet.

Beslut att uppdra åt A-utskottet att, i samarbete med sekretariatet, förbereda en presentation av en Amnesty rapport till nästa styrelsemöte.

§ 73 MEK/MSP- grupp i svenska sektionen

Rigmor Argren rapporterade om bildandet av en MEK/MSP-gruppen.§ 74 Rapport från IT-gruppen

Christer Nordberg berättade att han hoppas att ett förslag till strategi kommer att ligga klart till nästa styrelsemöte.

IT-gruppens möte i november blev inställt, vilket föranledde ordföranden att påpeka att även om inte den sammankallande i en grupp kan delta i ett möte bör denne se till att mötet blir av ändå.

§ 75 Slutrapport SAMO-projektet

Styrelsen har tagit del av rapporten.

Beslut att godkänna rapporten med undantag av de rekommendationer som sekretariatet presenterar i rapporten.

§ 76 Rapport om Malmöverksamheten

Hans Hagwall presenterar rapporten och konstaterar att enligt de prognoser som föreligger bör målet för Malmöverksamheten kunna uppfyllas. En marknadsplan för butiken är utarbetad och har remitterats till referensgruppen.

Ordföranden påpekade att det är viktigt att ha i minnet att styrelsen får både positiva och negativa brev rörande Malmöbutiken.

Beslut att samtliga distriktsombud och även de grupper som inkommit med skrivelser angående Malmöbutiken skall få kopior på det svar kassören skriver på brevet från grupp 63.

§ 77 Delrapport om medlemsutbildarprojektet

Styrelsen har tagit del av rapporten och påpekar att det är glädjande att de lokala kurserna haft så många deltagare.

Beslut att godänna rapporten.

§ 78 Ljubljana Action Plan - enkäten

Kerstin Höijer, sekretariatet, presenterar svenska sektionens svar på enkäten till Ljubljana Action Plan, LAP. Man har försökt koppla svaren till den svenska handlingsplanen. En viktig skillnad mellan den svenska handlingsplanen och LAP är att medlemsaktiviteter ges större vikt i den svenska planen. Inga budgetsiffror har givits i enkätsvaren eftersom vår budgetplanering inte överensstämmer med handlingsplanens tidsperspektiv.

Generalsekreteraren kommenterade hur LAP hade diskuterats på Directors meeting. Överlag var svarsfrekvensen på enkäten hög. IS vill decentralisera lågprioriterade arbetsområden till sektionerna, därvid uppstår dock problemet att dessa områden ofta är lågprioriterade även i sektionerna.En skriftlig rapport om Directors meeting kommer från IS.

Eva Linda Sederholm påpekade att man åtagit sig ett mycket brett ansvarsområde och frågade hur prioriteringarna skett. Sekretariatet besvarade detta med att konstatera att vi är en stor sektion som de facto klarar av att ta på sig ett brett ansvarsområde.

Beslut att lägga LAP och enkäten till handlingarna som rör Handlingsplanen och som skall diskuteras i januari.

§ 79 Indirekt statligt stöd

Sekretariatet har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för hur indirekt statligt stöd skall användas i sektionen. D-utskottet har dock inte medverkat till förslagets utformning. Styrelsen diskuterade underlaget, beslut framgår i
§ 80.

§ 80 Brev från Stockholmsdistriktets styrelse

Stockholmsdistriktets styrelse har äskat medel för en projektanställning. Brevet är en respons på den diskussion distriktsstyrelsen hade med sektionsstyrelsen på mötet i september. De uppgifter distriktet har föreslagit skulle ingå i en projektanställning skulle vara av löpande karaktär men syfta till att stärka distriktet och underlätta frivilligt arbete.

Styrelsen påpekar att det behövs kompletterande uppgifter för att kunna ta ställning till förslaget, såsom en tidsplan där det tydligt framgår när projektet skall avslutas och hur man planerar att arbeta vidare efter projektets slut, projeketets mål bör göras utvärderingsbara, en projektplan måste klargöra hur den anställde kommer att fungera gentemot distriktsstyrelse, sektionsstyrelse och sekretariat, projektets omfattning måste preciseras. Av projektplanen bör även framgå hur projektet kan kopplas till eventuell utokalisering.

Beslut att uppdra åt D-utskottet att, i samarbete med sekretariatet sammanställa de underlag som rör personalförstärkningar, d.v.s:
-Diskussionsunderlag för personalförstärkningar (sekretariatets underlag)
-Rapport om utlokalisering (D-utskottet kommer att omarbeta underlaget)
-Indirekt statligt stöd (D-utskottet kommer att omarbeta underlaget)
-Stockholmsdistriktets äskande av medel för en projektanställning (omarbetat underlag kommer från distriktet)
-Region västs äskande av heltidsanställning (underlag till styrelsens septembermöte)

Detta beslut innebär att sekretariatets underlag för diskussion om personalförstärkningar bordlägges. Rapporten om utlokalisering kommer dock att tas upp till diskussion, utan att beslut fattas.

D-utskottets underlag kommer att presenteras muntligt till AU den 13 januari, ett skriftligt underlag presenteras för styrelsen på mötet den 27-28 januari.

att uppdra åt D-utskottet att sammanställa ett underlag som klargör hur grupper och distrikt skall gå till väga för att äska ekonomiska medel.

§ 81 Stöd till valberedningen

Jan Erik Lundeberg, C-utskottet presenterar underlaget som är ett resultat av C-utskottets arbete med att verkställa den motion gällande stöd till valberedningen som antogs av årsmötet 1995. Underlaget presenterar de krav på kompetens som bör finnas inom Amnestys styrelse, enligt den svenska handlingsplanen.

Ordföranden påpekar att valberedningen bör ta hela styrelsen i beaktande då man nominerar personer, ej endast kompetensen hos dem som skall väljas in.

Styrelsen är enig om att Amnestys styrelse måste ha en förankring i rörelsen samtidigt som det krävs kompetens på många olika områden. Styrelsen vill se ett underlag som ger riktlinjer för hur valberedningen skall arbeta i ett längre perspektiv och inte endast ger hänvisning för arbetet inför nästa årsmöte.

Beslut att uppdra åt C-utskottet att omarbeta underlaget så att det ger mer generella riktlinjer för valberedningens arbete och även inkluderar ökade resurser till valberedningen i förslaget.

§ 82 Ragnar Helin om valberedningens arbete

Ragnar Helin, sammankallande i valberedningen, berättar om valberedningens arbete. Valberedningen har som målsättning att presentera en kandidat till ordförandeposten till januarimötet.

§ 83 Prioriteringar av kampanjarbetet

Elisabeth Löfgren från sekretariatet närvarar för att svara på frågor angående underlaget. Styrelsen konstaterar att om man beslutar enligt förslaget innebär detta ej att man gör en tjänsteförstärkning.

Beslut att godkänna sekretariatets förslag till prioriteringar av kampanjarbetet.

§ 84 Rapport om utlokalisering

Underlaget diskuterades trots att beslut i ärendet skjuts upp till januarimötet. Styrelsen konstaterar att eventuella framtida verksamheter som skulle kunna utlokaliseras saknas i underlaget, så även en presentation av erfarenheter av utlokalisering i andra sektioner och en allmänt mer positiv skrivning.

Personalrepresentanten påpekar att styrelsen skall diskutera vad som kan utlokaliseras, det har däremot inte fattats något beslut om att utlokalisering verkligen skall ske. Om ett sådant beslut fattas måste en tidsplan och en långsiktig planering för tjänstetillsättningar presenteras.

Beslut att bordlägga ärendet till styrelsens januarimöte.

att uppdra åt D-utskottet att, i samarbete med sekretariatet behandla rapporten om utlokalisering enligt den diskussion som fördes i styrelsen, i samband med de underlag som nämndes i beslutet under § 81.

§ 85 Angående Henry Berglunds roll som samordnare

Angående den debatt som förts kring Henry Berglunds roll som samordnare har OSS-samordningen skrivit till styrelsen för att få besked i frågan om Henry Berglund kvarstår som samordnare eller ej.

Styrelsen har i brev till Henry Berglund uppmanat honom att, om han vill fortsätta som samordnare, dementera de åsikter han framfört i Amnesty Press. Istället för att dementera sina åsikter har Henry Berglund, i sin egenskap av somordnare valt att vidhålla dem i ytterligare debattinlägg i Amnesty Press. Henry Berglund har, trots inbjudan, valt att inte delta i styrelsens diskussioner kring detta för att förklara sina ståndpunkter.

Beslut att med hänvisning till svenska sektionens stadgar samt de åtgärder styrelsen vidtagit för att få en förklaring av de åsikter Henry Berglund givit uttryck för i Amnesty Press befria Henry Berglund från uppdraget som samordnare,

att ordföranden meddelar Henry Berglund styrelsens beslut om hans roll som samordnare,

att OSS-samordningen meddelas styrelsens beslut med utdrag ur protokoll.

§ 86 Amnestys representanter i styrelsen för Rådgivningsbyrån

Sekretariatet har varit i kontakt med flera olika personer som alla, av olika anledningar, avböjt erbjudandet att vara Amnestys representant i styrelsen för Rådgivningsbyrån. Suppleant i Rådgivningsbyråns styrelse kommer att vara programchefen på sekretariatet.

Beslut att delegera till ordföranden att i samarbete med sekretariatet utse en ordinarie representant till Rådgivningsbyråns styrelse.

§ 87 Inför årsmötet 1996

Styrelsen har tagit del av förslag till tidsplan för styrelsens årsmötesförberedelser, förslag till kallelse, distriktets förslag till budget för årsmötet samt direktiv för distriktens och samordningarnas verksamhetsberättelser.

Beslut att fastställa tidsplanen för styrelsens årsmötesförberedelser,

att fastställa avgiften för den svenska sektionens årsmöte 1996 till 550 kronor,

att bindande anmälan till årsmötet skall ske senast den 8 mars 1996. Vid återtagen anmälan senast den 8 april återbetalas erlagd avgift minus 200 kronor,

att 1993 års regler för resersättning för medlemmars deltagande vid årsmötet skall gälla gäven för 1996 (se protokoll 4/92-93 § 92),

att godkänna förslaget till kallelse med en justering av formuleringen kring resersättning och en ändring av texten som handlar om medlemskap och rätt till deltagande i årsmötet. Denna text skall ersättas med formuleringar ur sektionens stadgar,

att godkänna budgeten för årsmötet,

att godkänna direktiven för distriktens och samordningarnas verksamhetsberättelser, efter ett tillägg som informerar om att detta är sista året av den löpande handlingsplanen och därmed även sista året verksamhetsrapportering sker på detta sätt.

Styrelsen förde en diskussion om på vilket sätt medlemmars deltagande i årsmöten och även andra möten skall subventioneras av sektionen.

Beslut att föra en principiell diskussion om vilka möten som skall subventioneras och på vilket sätt detta skall ske, denna diskussion skall ske i god tid innan årsmötet 1997.

Styrelsen diskuterade även hur personer som inte betalat medlemsavgift skall behandlas.

Beslut att föreslå årsmötet en ändring av stadgarna så att det framgår att "alla som betalt medlemsavgift innan anmälningstiden går ut har rätt att delta i årsmötet".

Dessutom har C-utskottet, med hjälp av Charlotta Nordenberg, Manne Wängborg och Britt Gunnarsson, arbetat fram ett förslag till revidering av årsmöteshandbok och förslag till arbetsordning. Detta underlag presenteras av Ewa Fredenberg Nilsson.

Beslut att godkänna C-utskottets förslag till revideringar av årsmöteshandbok och förslag till arbetsordning utan förändringar i röstningsförfarandet,

att fråga de personer som hjälpt till med arbetet med underlaget om deras åsikt om en förändring i röstningsförfarandet. Om det anses nödvändigt med en sådan förändring skall detta bli förslag till årsmötet.

Styrelsen diskuterade planeringen av lördagskvällen på årsmötet.

Beslut att presentera genomförandet av handlingsplanen och aktivistutredningen för diskussion under lördagskvällen. Utskotten uppmanas att samarbeta och förbereda diskussioner inom dessa övergripande områden.

Sekretariatet presenterade sina förslag på gäster till årsmötet.

Beslut att bjuda in andra sektioner enligt samma principer som använts tidigare år, man skall även bjuda in representanter från Polska sektionen och några av medlemmarna i den nya grouping som svenska sektionen ingår i .

att bjuda in Dalai Lama och Ragnar Hagelin till årsmötet 1996.

§ 88 Ekonomisk rapport

Stig Lantto från sekretariatet presenterar resultatrapporten för januari-november.

§ 89 Uppföljning av budgetmötet

Kassören kommenterar den andra att-satsen bland rekommendationerna till styrelsen i protokollet från budgetmötet som lyder: "att styrelsen undersöker möjligheten att ändra i avgifterna från grupper eller medlemmar för att minska nuvarande inkomstbortfall av gruppavgifter". Kassören påpekar att detta måste tolkas som en rekommendation på längre sikt, ej för årets budget.

§ 90 Budget 1996

Budgetförslaget har omarbetats efter de rekommendationer som gjordes av budgetmötet och fastställdes av arbetsutskottet den 12 november.

Beslut att godkänna budgetförslaget.

§ 91 Brev till styrelsen från Magnus Cedergren

Magnus Cedergren, som anmält förhinder att delta i styrelsens möte, har skrivet ett förslag till styrelsen med anledning av sitt deltagande i "OpenUniversity"-projektet i Polen.

Beslut att invänta en formell rapport från "OpenUniversity"-projektet innan beslut fattas angående Magnus Cedergrens förslag.

§ 92 Förslag till revidering av Beslutsgång för styrelsen och Arbetsordning inom sektionen

Ordföranden och generalsekreteraren har presenterat ett förslag till revidering av dokumenten "Beslutsgång för styrelsen" och "Arbetsordning inom sektionen".

Beslut att godkänna de föreslagna revideringarna.

§ 93 Personalrepresentantens roll i styrelsen

Underlaget härrör sig från ett muntligt förslag i AU om att se över personalrepresentantens roll i styrelsen. Ordföranden påpekar att förslaget ej syftar till att upprepa förslaget från 1992, att avskaffa personalrepresentanter. Anledningen är att nya problem uppstått i och med utskottsarbete och datoriseringen av styrelsen.

Personalrepresentanten påpekar att diskussionen bör behandla hela styrelsens sammansättning och de problem som kan uppstå med dubbla roller, t ex om man som distriktsombud sitter i styrelsen.

Beslut att uppdra åt C-utskottet att i samarbete med nuvarande eller tidigare personalrepresentanter och generalsekreteraren se över personalrepresentantens roll i styrelsen med utgångspunkt från det underlag som presenterades och den diskussion som fördes under styrelsens möte. Denna översyn skall presenteras för styrelsen i maj.

§ 94 Information från Amnestyfonden

Ewa Fredenberg-Nilsson informerade om Amnestyfondens arbete.

§ 95 Arbetsgivarfrågor

Anita Klum informerade bl a om personalsituationen på sekretariatet.

Beslut att uppdra åt Åsa Carlberg, i samarbete med D-utskottet, att se över kommunikationen mellan styrelse och sekretariat.Eva Hellström Rigmor ArgrenLars-Olof OlofssonChristine Pamp

  • Mötesdatum: 1-2 december 1995
  • Index: ORG 54/007/1995