Möte med sektionens styrelse den 24-25 september 1994 Protokoll från 1-2 september 1994

PROTOKOLL NR 4/94-95
SW-ORG 72/07/94 Möte med sektionens styrelse den 24-25 september 1994


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Thomas Back X
Sven Bodin §§ 62-65, 73-76
Ewa Fredenberg Nilsson X
Eva Malmstedt X
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp §§ 70-76
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden §§ 51-65, 70-76
Kari Wennemo X

Suppleanter

Christer Nordberg anmält förhinder
Jan Nygren X
Dan Grundin §§ 51-65, 72-76

Övriga

Gabi Björsson §§ 72-76
Anita Klum X
Christina Lövrander X
Svante Macris §§ 56-65, 72-76
Stig Lantto §§ 65, 69, 72-76


Mötesordförande

Magnus Brattgård X
§ 51 Val av justerare/rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att välja Thomas Back till justerare/rapportör

§ 52 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de ändringar som framgår av protokollet


§ 53 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut att välja Madelaine Seidlitz till ordförandereserv för nästa möte


§ 54 Protokoll från styrelsens möte den 11-12 juni 1994

Beslut att lägga protokollet till handlingarna


§ 55 Protokoll från styrelsens möte den 9 juli 1994

Lars-Olof Olofsson hade anmält förhinder, vilket inte framgår av protokollet.

Beslut att med denna ändring lägga protokollet till handlingarna


§ 56 Protokoll från arbetsutskottets (AU) möte den 3 september 1994

Under punkt 6 lyder den andra att-satsen enligt följande: att sekretariatet i samarbete med D-utskottet ges i uppdrag att redigera den slutliga versionen.

Under punkt 10 påpekas att Britt Gunnarsson redan har gjort en översättning av material frå n SCOD som rör arbete på eget land. Maj-Britt har skrivit ett diskussionsunderlag för distriktsmöten om arbete på eget land.

Under punkt 14 meddelar Magnus Brattgård att C-utskottets sammansättning kommer att vara klar till nästa AU.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna


§ 57 Rapport från sekretariatet

Anita Klum ger en rapport från sekretariatet bland annat vad gäller
- Grupper: vi har idag 299 grupper, det lägsta antalet på många år. Hittills i år har 21 grupper lagts ner och 9 bildats. Nya grupper är dock på gång.
- Aktionsfall: ovanligt få nya fall sedan i våras, troligen beroende på omorganisationen på IS. De fall vi får är svårplacerade.
- Samordningsgrupper: nya samordnare för Georgien/Azerbajdzjan/ Armenien (Bodil Mortensson), Västeuropa (Amelie Bendz) och för Liberia/Sierra Leone/Nigeria (Svante Macris). Kuba-samordningen har lagts ner. Ett internationellt möte för Grekland/Cypern-samordnare har hållits i september och ett internationellt möte för Kina-samordnare kommer att hållas i oktober.
- "RAN - en vägledning för grupper" har producerats.
- Distrikten: distriktsombud saknas för distrikt 10 och 20.
- Kampanjer: Indonesienkampanjen startar 28 september. 110 grupper är anmälda hittills. Colombiakampanjen är avslutad och ska utvärderas inom kort.
- Ambassadbesök: Irans och Colombias ambassadörer har besökt sekretariatet.
- Baltikumresan: i somras gjordes en lyckad resa till Litauen, som en uppföljning på förra årets Amnestyresa till Baltikum. Stort intresse från allmänhet och massmedia. En grupp har registrerats och två är under bildande.
- Specialgrupperna: barngruppen vill avsluta sitt engagemang och vi ska försöka få nya medlemmar till gruppen bl a genom ett grupputskick. Juristgruppen har tappat många medlemmar i Stockholm, men i Uppsala har juristgruppen fått flera nya medlemmar. AMD ska i oktober arrangera ett dödsstraffseminarium.
- Amnesty Press: det första temanumret av Amnesty Press har tryckts och handlar om Indonesien. Ett säljblad har gått ut till grupper och distrikt. Vi ska försöka få igång grupprenumerationer på Amnesty Press.
- Massmedia: årsrapportens publicering fick det största massmediala genomslaget någonsin. Danmarksrapporten fick också stor uppmärksamhet och ledde till att den danska polisen beslöt sluta använda så kallad benlåsning.
- Landinformation: Ett avgiftssystem har införts (varefter 17 mottagare har avsagt sig prenumerationen hittills).
- Årsrapporten: trycktes i 1700 ex. Idag finns 448 ex kvar.
- Almanackan 1995: är klar. Den kommer att säljas bl a i butiker och på museer. Medlemmarna kommer att få den i november. Grupper kan beställa den och sälja den under Amnestyveckan.
- Rikslotteriet: blir av. Vi har fått tillstånd efter överklagande till lotterinämnden.
- Göteborg: regionrådet ska göra en utvärdering av regionens verksamhet, som ska vara klar till styrelsemötet i december.
- Medlemmar: bortfallssiffran är just nu 11.9 procent, dvs medlemmar 1993 som ännu ej förnyat sitt medlemsskap. Målet är 10 procent. Telefonpåminnelser gjordes i somras med lyckat resultat.
- Insamling: sommarens givarbrev om Taslima Nasrin hade efter 34 dagar gett 1,4 miljoner kronor - det bästa resultatet hittills på ett brev.
- Humanfonden: en ökning med ca 900 personer sedan årsskiftet. Om det var utdelning idag skulle Amnesty få ca 2,7 miljoner kronor.
- 30-årsjubileet: i samband med Anitas rapport från sekretariatet diskuterar styrelsen hur man ska definiera hur gammal den svenska sektionen är. Styrelsen anser att sektionen grundades 1964 då Amnestygrupper fanns över hela landet - ett viktigt kriterium för sektionsstatus. Styrelsen diskuterade även det faktum att de första Amnestygrupperna bildades redan 1962 i Göteborg och att detta måste ses som ett viktigt skede i sektionens historia.

Beslut att styrelsen anser att den svenska sektionen kan fira 30-årsjubileum1994


§ 58 Rapport från utskotten

Medlemmar i respektive utskott redogör för utskottens arbete: A-utskottet - Eva Malmstedt, B-utskottet - Rigmor Argren, C-utskottet - Ewa Fredenberg Nilsson och D-utskottet - Thomas Back.


§ 59 Rapport från mötet med MR-fonden

Magnus Brattgård och Anita Klum rapporterar från MR-fondens möte den 1 september. Vikten av Amnestys kunskapsmässiga betydelse betonades på mötet.

Beslut att bjuda in Amnestys representant i MR-fonden till ett styrelsemöte


§ 60 Inför sektionsgruppering två i Prag

Styrelsen är nöjd med förslaget till den nya grupperingen och positiv till grupperingen som beslutsforum. Styrelsen anser att problemen kring utvecklingsfrågor bör klargöras. Frågan om språkprogrammet ska utvecklas till fler språk än huvudspråken diskuteras.

Magnus Brattgård ger en summering av förslaget kring frågan om arbete på eget land, i POL 20/01/94, sid 4. Styrelsen anser att man i svenska Amnesty bör föra en öppen och aktiv diskussion kring arbete på eget land och att det är viktigt att diskussioner förs kring detta i distrikten.

Rigmor Argren påpekar att Standing Committee on Research and Action (SCRA) har framfört önskemål om att sektionsgrupperingarna ska diskutera hur man kan stärka de mellanliggande strukturerna.


§ 61 Integrated Strategic Plan - Long Term Objectives

Magnus Brattgård går igenom dokumentet POL 50/03/94 om de långsiktiga målen. Bland annat framför han att det i och med stora förändringar är viktigt att klargöra Amnesty Internationals identitet i framtiden.

Thomas Back understryker det fundamentala i att skapa en ekonomisk struktur när nya krav ställs på Amnesty International. Vidare bör ekonomiska rapporter från sektionerna till IS lämnas, vilket inte nämns i förslaget från IS.

Anita Klum föreslår att utskotten tittar på Summary of Global Trends (POL 50/03/94, sid 7) i förhållande till målen när de diskuterar förslaget.

Beslut att utskotten lämnar skriftliga synpunkter på förslaget senast 20 oktober till Christine Pamp, som för dem vidare till IS


§ 62 Medlemsutbildning

Rigmor Argren redogör för målen i förslag till utbildningsplan 1994-1998 för svenska sektionen.

Thomas Back efterlyser en referensgrupp för utbildning som ett mellanled mellan sekretariatet och dem som utbildas. Anita Klum anser att distriktsombuden kan vara en sådan referensgrupp. Thomas Back framför vidare vikten av en löpande rapportering för att kunna utvärdera insatser och resultat.

Styrelsen anser att den person som ska ansvara för medlemsutbildning ska utveckla utbildningen inom sektionen och se till att den integreras som en naturlig del i sektionens arbete. Medlemsutbildaren ska inte själv stå för all utbildning, utan vid behov rekrytera utbildare utifrån.

Beslut att godkänna utbildningsplanen

att en utvärderingsrapport ska tas fram till 1998 och en delrapport till oktober 1996

att en kontinuerlig utvärderingsstrategi utarbetas som möjliggör en effektiv återföring

att beslut rörande tjänst på medlemsutbildning tas under budgetberedningen (§ 76)


§ 63 Policy

A-utskottet framför ett förslag till diskussionspunkter kring olika policyfrågor som A-utskottet anser det angeläget att styrelsen tar upp framöver. Dessa punkter är bland annat arbete på eget land (APEL), slaveri och könsstympning.

Beslut att styrelsen ska ha som målsättning att diskutera dessa policyfrågor under verksamhetsåret

att ge A-utskottet i uppdrag att förbereda diskussionerna

att som kontaktpersoner för Policygruppen utse A-utskottet


§ 64 Val av ledamot till styrelsen för Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter

Beslut att utse Jesús Alcalá som ordinarie ledamot från Amnesty i Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, för mandatperioden 1994/95 - 1996/97.


§ 65 Översyn av regler beträffande elektroniskt baserad Amnestyinformation

Diskussion förs kring riskerna för spridning av internt Amnestymaterial och huruvida elektroniskt spridd information ska behandlas annorlunda än annan information.

Beslut att ge C-utskottet i uppdrag att tillsammans med sekretariatet göra en översyn av klassificeringsgraderingen av dokument som innehåller Amnestyinformation

att C-utskottet lämnar ett förslag som diskuteras på styrelsens decembermöte
§ 66 Förslag på funktionärer till ICM 1995

Styrelsen föreslår Jesús Alcalá som mötesordförande i den spansktalande beredningsgruppen och Ingrid Petersson i D-beredningsgruppen.

Beslut att tillfråga dessa personer


§ 67 Skrivelse från den israeliska sektionen beträffande ICM

Beslut att alla utskott granskar skrivelsen och ger sina synpunkter skriftligen till nästa styrelsemöte


§ 68 Landstrategier

Beslut att godkänna sekretariatets förslag till svarsbrev till IS beträffande synpunkter på ny modell för utveckling av landstrategier (POL 50/04/94)


§ 69 Direktiv för IT-gruppen

Beslut att godkänna direktiven för IT-gruppen


§ 70 Information från Amnestyfonden

Madelaine Seidlitz informerar kort om senaste nytt från Amnestyfondens verksamhet.


§ 71 Arbetsgivarefrågor

Thomas Back informerar om de löneprinciper som gäller för personal vid Amnestys sekretariat, samt ger en historisk återblick av lönesättningen vid sekretariatet.


§ 72 Möte med distriktsombuden

Styrelsens ordförande Christine Pamp hälsar distriktsombuden och styrelsen välkomna till detta gemensamma möte.

Den internationella strategiplanen (Integrated Strategic Plan)

Magnus Brattgård presenterar Integrated Strategic Plan; de sju faserna i genomförandet av den strategiska planen, samt de 13 målen.

Frågan ställs hur grupperna ska kunna ta till sig planen. Grupperna kan förslagsvis diskutera målen stegvis, till exempel med hjälp av ett pedagogiskt material från sekretariatet.

Oro uttrycks för att Amnesty ska bli alltför centrerat kring sektionen och att aktivistmänniskan med pennan som vapen kommer att försvinna. Anita Klum hävdar dock att aktivisten och aktionsfallen även i fortsättningen kommer att vara grunden för Amnestys verksamhet, men att vi måste ta hänsyn till trenderna och utvecklingen i världen för att uppnå målet att de mänskliga rättigheterna ska respekteras.

Vidare diskuteras målen för Amnestys finansiella kapacitet.

Budget 1995

Anita Klum, Stig Lantto och Thomas Back presenterar förslaget till budget för 1995. Budgetunderlaget är nu uppdelat i två delar, en del som beskriver process och struktur och en del som beskriver den föreslagna verksamheten. Förslaget till årets budget är underbalanserat med 1,2 miljoner. Det finns utrymme för detta i reserven.

Styrelsens utskott kommenterar budgeten utifrån sina respektive verksamhetsområden. Diskussion förs kring hur vi ska hantera intäkter, kostnader och reserven. Frågan om hur realistiskt målet för medlemsvärvningen är tas upp. Synpunkter framförs på underbalansering av budgeten.

Önskemål framförs att styrelsen ska arbeta fram ett material där budget och budgetprocess beskrivs på ett pedagogiskt sätt, som hjälpmedel för distriktsombuden när de ska presentera budgeten för grupperna.


§ 73 Ekonomiskt utfall t o m augusti 1994

Stig Lantto kommenterar det ekonomiska utfallet till och med augusti 1994. Läget ser fortsatt stabilt ut.


§ 74 Komplettering av budget 1994

Beslut att godkänna förslaget till den rörliga budgetens septemberdel


§ 75 Definition av basbudget

Stig Lantto presenterar förslag till definition av basbudget. Diskussion förs kring sambandet mellan bas- och rörlig budget.

Diskussion förs kring hur de generella budgetdokumenten ska se ut. Två målgrupper diskuteras; dels grupper och dels styrelse och budgetmötesdeltagare.

Beslut att D-utskottet i samarbete med sekretariatet arbetar fram dokument rörande budgetprocess och definition av basbudget

att basbudgeten inte är given eller knuten till ett bestämt nuläge utan är riktningsgivande för att utnyttja maximal flexibilitet i budgetarbetet

att dokumenten ska eftersträva enkelhet och formen av en handbok

att dokumenten ska beakta utformandet efter de målgrupper som ska ta del av dem

att förslag på dessa dokument och definition av basbudget lämnas till styrelsen marsmöte


§ 76 Budget 1995

Styrelsen diskuterar intäkts- och kostnadsnivå, fördelningen mellan basbudget och rörlig budget, ekonomiska ramar och fria reserver.

I samband med budgetdiskussionen behandlas också medlemsvärvning, medlemsutbildning, samt samordningsprojektet.

Beslut att instifta en fast heltidstjänst för medlemsutbildning

att förlägga den föreslagna förlängningen av samordningsprojektet i den rörliga budgetens marsdel

att sekretariatet presenterar en utvärdering av samordningsprojektet och underlag för fortsättning till styrelsens decembermöte

att omfördela 1-1,5 miljon kronor från basbudgeten och den rörliga budgetens första del till den rörliga budgetens delar två, tre och fyra

att försäljningsverksamheten i fortsättingen ska bruttoredovisas

att en uppräkning av samtliga projektanställningar och en beskrivning av dessa ska finnas med i budgetförslaget till budgetmötet

att med beslutade ändringar godkänna förslaget till budget

Vid protokollet
Christina Lövrander
Justeras
Thomas Back
Magnus Brattgård


Bilaga 1
Underlag till styrelsens möte den 24-25 september 1994
Punkt: Underlag:

52 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/06/94)

54 Protokoll från styrelsens möte den 11-12 juni 1994 (SW-ORG 72/05/94)

55 Protokoll från styrelsens möte den 9 juli 1994 (SW-ORG 72/06/94)

56 Protokoll från AU den 3 september 1994 (SW-ORG 73/07/94)

59 Minnesanteckningar från möte med Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter den 1 september 1994

60 Preliminär dagordning
Brev från Marie Staunton daterat 940222
Integrated Strategic Planning Process For Amnesty International (POL 50/01/94)
C-utskottets synpunkter inför Groupingmötet

61 Integrated Strategic Plan Part One: Long Term Objectives (POL 50/03/94)

62 Preliminär utvärdering av sektionens medlemsutbilding 1990-1993
Utbildningsplan 1994-1998 för svenska sektionen (reviderad 940916)

63 Vårt behov av policydiskussioner (A-utskottet)

64 Brev från Birgitta Berggren betr. val av ledamöter till Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter

65 Förslag om översyn av regler betr. elektroniskt baserad Amnestyinformation
Brev från Britt Gunnarsson
Brev från Bo Lindblom

67 Skrivelse från den israeliska sektionen

68 Ang. POL 50/04/94 " a new model for the development of country strategies" Sammanställning av kommentarer från samordnare och styrelse betr. POL 50/04/94
Förslag till svarsbrev till IS betr. POL 50/04/94

69 Förslag till direktiv för arbetet inom referensgruppen för IT-frågor

71 Protokoll från MBL-förhandling den 19 september 1994

73 Resultatrapport 1994 (januari-augusti)

74 Budget 1994 - den rörliga budgetens septemberdel

75 Brev från sekretariatet betr. basbudget, budgetstruktur och budgetprocess

76 Budgetförslag 1995
Bilagedel
Förslag till budgetmanual: Svenska Amnestys budget


Övrigt:

Diskussionsunderlag från C-utskottet ang. verksamhetsrapporteringen vid den informella diskussionen med DO

  • Mötesdatum: 1-2 september 1994
  • Index: ORG 54/007/1994