Möte med sektionens styrelse den 30-31 oktober 1993 Protokoll från 1-2 oktober 1993

PROTOKOLL NR 4/93-94
SW-ORG 72/07/93 Möte med sektionens styrelse den 30-31 oktober 1993


Ledamöter Närvarande
Rigmor Argren X
Thomas Back X
Sven Bodin anmält förhinder
Magnus Brattgård X
Jesper Hansén § 82-93
Berit Inde X
Eva Malmstedt X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X


Suppleanter
Ewa Fredenberg Nilsson X
Annika Löfstrand X
Vilhelm Samuelsson § 83-88, 90-92

Övriga
Jonas Adler § 83
Gabi Björsson § 70-83, 89
Kristina Båth § 80 - 83
Arne Bäckström § 83
Lars Gröndahl § 83
Britt Gunnarsson § 83
Anna-Carin Kandimaa sekreterare
Erik Kjellsson § 83
Anita Klum X
Annika Lindgren § 83
Ingela Taxell § 83
Lennart Tylberg § 83
Margret Östman § 83

Mötesordförande
Eva Malmstedt § 70-80
Christine Pamp § 81-93
§ 70 Val av justerare


Beslut att välja Ewa Fredenberg Nilsson till justerare av protokollet.


§71 Fastställande av dagordning

Beslut fastställa den föreslagna dagordningen med de ändringar som framgår av protokollet med följande tillägg:
* årsmöte 1994
* brev från Bo Danielsson
* ny ansvarig för sektionsgrupperingen i IEC
* nomineringar till de internationella "Standing Committees"

§ 72 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut att välja Rigmor Argren till ordförande reserv för nästa möte.


§ 73 Val av rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att välja Ewa Fredenberg Nilsson till rapportör till Amnesty Debatt

§ 74 Styrelsens Protokoll från mötet den 18-19 september 1993
Styrelsen går igenom protokoll nr 3/93-94 och finner att man i § 60 bör klargöra att det
handlar om de fria reserverna. Man diskuterar även § 56 och får veta att Amnestyfonden
fattat beslut i ärendet (se § 91 nedan). Styrelsen påpekar att det handlar om ett bidrag till
fonden på 1,25% av sektionens budgeterade kostnader och inte 1,2% som står i
beslutstexten i § 56.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna med ovanstående kommentar.


§ 75 Protokoll från AU-mötet den 10 oktober 1993

Vad gäller punkt 5, definition av basbudgeten, klargörs att sekretariatet skall presentera ett förslag vid styrelsens decembermöte.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 76 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport från sekretariatet, bland annat vad gäller:
-kampanjen mot "försvinnanden" och politiska mord: kampanj starten blev mycket uppmärksammad i massmedia, till stor del tack vare bröderna Bourequat och en välplanerad massmediebearbetning före kampanj starten. Det hölls presskonferens i Örebro i samband med starten och en manifestation och ett möte i Kulturhuset i Stockholm. Grupperna har visat ett stort intresse för kampanjen. Flera distrikt planerar även att arrangera speciella manifestationer och aktiviteter i samband med fars dag.
-flyktingverksamheten: vädjanden har sänts för bland andra en iransk kvinna och en iranier i förvar. Sektionen har fått veta att Monica Castillo nu anses vara kvotflykting av UNHCR. Ett flyktingombudsmöte planeras till den 13-14 november.
-lobbyingarbetet: brev sändes till utrikesminister Margaretha af Ugglas i samband med publiceringen av en rapport om situationen i Kosovo den 12 oktober.
-grupper och distrikt: tre grupper har lagts ned i Stockholm och sektionen har nu 309 grupper. Sektionen har tagit emot nya aktionsfall från Azerbajdzjan, Rumänien, Ryssland, Kuba, Sydafrika samt för första gången ett fall från Nordkorea. Den svenska sektionen är den enda som tar emot samtliga aktionsfall.
-samordnarmöten: en samordnare deltog i ett intersektionellt möte om Algeriet i Holland, möten hölls även på IS och i den norska sektionen där två samordnare deltog i vardera mötet.
-Region väst: ett flertal aktiviteter planeras inför hösten.
-Amnesty Press: två nummer har utkommit i det nya formatet. Nytt prenumerationspris är 155 kr per år. Det senaste numret har tryckts i 3000 exemplar extra för att sändas till grupper som ett pilotprojekt i syfte att öka kommissionärsförsäljningen.
-autogiro: det senaste utskicket gav ca 150 nya givare, totalt har sektionen 1567 autogirogivare.

Styrelsen kommenterar det oroväckande faktum att svenska sektionen är den enda som tar emot samtliga aktionsfall och avser återkomma i ärendet.

§ 77 Rapporter från distriktsmöten

Styrelsens medlemmar redogör för sina besök vid höstens distriktsmöten. Styrelsen diskuterar vilka åtgärder som bör vidtas för att hjälpa de distrikt som har problem. Man understryker här vikten av att koordinera insatserna med sekretariatet.

Styrelsen kommenterar det nya systemet med distriktsansvariga i styrelsen och är positiv till arbetet hittills.

§ 78 Ekonomiskt utfall till och med september 1993

Anita Klum och Thomas Back redogör för det ekonomiska resultatet fram till den sista
september 1993. Resultatet är tillfredsställande och med nuvarande tillväxttakt kommer
årsresultatet att överträffa budget för 1993. Styrelsen kommer med önskemål om att större
kostnader som inte hunnit bokföras i samband med rapportering för styrelsen,
preliminärbokas så att resultatrapporten ger en riktig bild av sektionens ekonomiska situation.

Styrelsen konstaterar att grupperna i större utsträckning ger gåvor till Amnestyfonden
vilket har medfört motsvarande minskning av gåvor till sektionen.


§ 79 Förberedelser inför budgetmötet
Anita Klum presenterar ett förslag till underlag för budgetmötet att tillställa distrikten.


§ 80 Ut1okaliseringen av försäljningsverksamheten

Gabi Björsson presenterar förslag till beslut om utlokalisering. Vid sitt möte den 18-19
september beslutade styrelsen att starta en decentraliserad försäljningsorganisation på
projektbasis (se protokoll 3/93-94, § 54). Den 11 oktober beslutade Malmögrupperna
inom distrikt 1 Södra Skåne att erbjuda sig att ta över försäljningsverksamheten.

Beslut att decentralisera sektionens försäljningsverksamhet till Malmögrupperna inom distrikt 1 Södra Skåne.

att uppdra åt styrelsens D-utskott att utse en representant till referensgruppen för projektet "decentraliserad försäljningsorganisation".


§81 Framtida medlemsvärvningskampanjer

D-utskottet presenterar sitt underlag angående framtida medlemsvärvningskampanjer.
Styrelsen tar del av sekretariatets kritik av underlaget och styrelsen diskuterar skillnaden
mellan mål och strategi och enas om att en strategi är långsiktig och övergripande. Mål
sätts för varje enskild kampanj. Man enas dessutom om att det inte går att skilja på central
och lokal medlemsvärvning. Styrelsen uttrycker önskemål om utbildning av sekretariatets
personal vad gäller utvärderingar.

Beslut att uppdra åt D-utskottet att till styrelsens februarimöte presentera förslag till strategi för framtida medlemsvärvningskampanjer.


§ 82 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter

Styrelsen diskuterar vilken grad av engagemang sektionen har i Frivilligorganisationernas
fond för mänskliga rättigheter (MR-fonden). Man tar del av underlaget från styrelsens
D-utskott respektive från referensgruppen för MR-fonden (se protokoll 2/92-93 §35).

I referensgruppens underlag föreslås att sektionen skall avsluta sina kontakter med
MR-fonden. D-utskottet däremot uttrycker en vilja till fortsatt samarbete, möjligtvis med
vissa ändringar i samarbetets former.

Beslut att bordlägga beslutet i ärendet till styrelsens decembermöte då sektionens representant
i MR-fondens styrelse deltar.


§ 83 Möte med Afrikasamordningarna

Åtta representanter från afrikasamordningsgrupper redogör för situationen för mänskliga
rättigheter samt för Amnestys arbete i regionen (se bilaga 2).

§ 84 Internationella möten 1995:ICM 1995 1 Internationell konferens om tortyr

Ordförande Christine Pamp meddelar att sektionen sänt en preliminär anmälan till IS om att
få arrangera ICM 1995. Sektionen har emellertid redan tidigare, efter årsmötesbeslut
nr 44 1992 (se SW-ORG 92/02/92), uttryckt en önskan om att arrangera en internationell
konferens om tortyr under 1995. Styrelsen konstaterar att sektionen inte har kapacitet att
stå som värd för två internationella möten under 1995.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att dra tillbaka ansökan om att få arrangera ICM 1995.

att uppdra åt styrelsens B-utskott att fortsatt verka för att svenska sektionen skall stå
som värd för en internationell konferens om tortyr 1995.


§ 85 Sektionens årsmöte 1995

Beslut att uppdra åt distrikt 16, Sandviken/Dalarna att arrangera sektionens årsmöte den
5-7 maj 1995 i Borlänge.


§ 86 Gäster vid sektionens årsmöte 1994

Sekretariatet presenterar förslag på tänkbara gäster till sektionens årsmöte 1994.
Styrelsen uttrycker sitt stöd för förslaget.


§ 87 Nomineringar till den internationella rörelsens "Standing Committees"

Christine Pamp meddelar att den internationella styrelsen (IEC) har för avsikt att dra tillbaka
sin representation i den internationella rörelsens kommittéer. Styrelsen tar del av förslag på
lämpliga personer att nominera.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att nominera personer enligt styrelsens önskemål (se bilaga 3).


§ 88 Ny ansvarig i IEC för sektionsgrupperingen
Anita Klum meddelar att ny ansvarig i IEC för den svenska sektionens
sektionsgruppering är Gerry O'Connell.

§ 89 Ärenden från utskotten

En representant från respektive utskott redogör för utskottets arbete: A- Jesper Hansén,
B- Rigmor Argren, C- Ewa Fredenberg-Nilsson och D- Thomas Back.

På grund av att styrelseledamot Rose-Marie Asker har meddelat att hon önskar avsäga
sig sitt uppdrag med omedelbar verkan, måste en ny sammankallande utses
för styrelsens C-utskott.

Beslut att utse Ewa Fredenberg Nilsson till ny sammankallande i styrelsens C-utskott.
att utse Jesper Hansén och Magnus Brattgård till nya medlemmar i C-utskottet.

§ 90 Val av ny ordförande i Amnestyfonden

Beslut att välja Madelaine Seidlitz till ny ordförande i Amnestyfonden efter Rose-Marie Asker.


§ 91 Information från Amnestyfonden

Madelaine Seidlitz informerar om Amnestyfondens arbete. Amnestyfonden har fattat
beslut i frågan om regler för fördelning mellan svenska sektionen och svenska
Amnestyfonden (se protokoll 3/93-94, §56). Amnestyfonden föreslår några ändringar
i sektionens förslag (se protokoll från fondstyrelsen F3 1993-10-24, § 43).

Beslut att anta Amnestyfondens förslag till ändringar/tillägg till gällande regler för fördelning
av medel mellan svenska sektionen och svenska Amnestyfonden


§ 92 Brev från Region väst

Styrelsen tar del av brev från Region väst med en anhållan om att få disponera 70.000
kronor i samband med det rikslotteri man ämnar arrangera. Styrelsen ställer sig positiv
till projektet med ett rikslotteri men påpekar att de 70.000 måste ses som ett lån och inte
som ett garantisumma om lotteriet skulle gå med förlust.
Beslut att bevilja lån till Region väst på 70.000 kronor.


Vid protokollet Justeras
Anna-Carin Kandimaa Ewa Fredenberg Nilsson
Eva Malmstedt
Christine Pamp


Bilaga 1

Underlag för styrelsens möte den 30-31 oktober 1993

Punkt Underlag

71 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/07/93)

74 Protokoll från styrelsens möte den 18-19 september (SW-ORG 72/06/93)

75 Protokoll från AU-möte den 10 oktober (SW-ORG 73/09/93)

77 Rapport från sekretariatet om höstens distriktsmöten

78 Resultatrapport per sista september 1993

79 Förslag till underlag till budgetmötet (sekretariatet)

80 Förslag till beslut angående en decentraliserad försäljningsorganisation
(sekretariatet)

81 Framtida medlemsvärvningskampanjer (D-utskottet)

81 Kommentarer till D-utskottets underlag (sekretariatet)

82 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter (D-utskottet)

82 Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter (referensgruppen)

82 IECs kommentarer om MR-fonden
(utdrag ur IECs protokoll ORG 72/01/01-1991)

84 ICM 1995: Vad krävs av svenska sektionen? (sekretariatet)

84 Brev från IS, Erik Prokosch angående internationell konferens om tortyr

87 Angående förslag på nya medlemmar till IECs kommittéer
(Christine Pamp och Anita Klum)

87 Svar från Roland Kadefors och Charles Campbell

91 Utdrag ur protokoll från fondstyrelsens möte 1993.10.24 (F3, § 43)

92 Brev från Region väst angående rikslotteri

93 Brev från sekretariatets HTF-klubb

  • Mötesdatum: 1-2 oktober 1993
  • Index: ORG 54/007/1993