Möte med sektionens styrelse den 7 november 1992 Protokoll från 1-2 november 1992

PROTOKOLL NR 4/92-93
SW-ORG 72/07/92 Möte med sektionens styrelse den 7 november 1992

Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Rose-Marie Asker X
Thomas Back X
Magnus Brattgård anmält förhinder
Magnus Breidne X
Siv Erikson X
Jesper Hansén X
Berit Inde X
Annika Lindgren X
Eva Malmstedt § 75 - 90
Christine Pamp § 80 - 93

Suppleanter

Jan Odqvist anmält förhinder
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X

Övriga

Gabi Björsson § 80 - 93
Carlos Figueredo § 84
Anita Klum X
Stig Lantto § 81 - 90
Göran Svedin sekreterare

Mötesordförande

Magnus Breidne § 75 - 93


§75 Val av justerare

Beslut att välja Siv Erikson till justerare av protokollet.


§76 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagord-ningen med följande tillägg:

l Rapport från distriktsmöten
l Internationellt möte om Amnestys biståndsarbete
l Samordning av aktiviteter mellan sektion och fond
l Reseersättning för deltagande i årsmötet
l Utlokalisering av postorderverksamheten


§77 Rapport till Amnestydebatt

Beslut att uppdra åt Maj-Britt Vianden att skriva en rapport från detta styrelsemöte för publicering i Amnesty Debatt.


§78 Val av ordförande, reserv, för nästa möte

Beslut att välja Magnus Brattgård till ordförande, reserv, för nästa möte.


§79 Protokoll från styrelsens möte den 19-20 september 1992

Thomas Back informerar om arbetsgivaregruppens kontakter med regionrådet i region Väst vad gäller förutsättningarna för fortsatt verksamhet med regional samordnare (se §62) och det beslut som seder- mera fattats vad gäller tillsvidarean-ställning och framtida utvärdering.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§80 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport över arbetet på sekretariatet bl a vad gäller:
l myndigheternas beslut om avvisning av peruaner och kurder,
l samarbetet inom rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och planerna att inkludera UNHCR i projektet,
l aktiviteter i anslutning till Amnestyveckan om förtryck av barn och ungdomar,
l massmediaintresset för Amnestyveckan och Amnestys rapportering om Bosnien-Hercegovina,
l utarbetandet av basannonser och TV-reklam för medlemsvärvning samt introducerandet av medlemskort
l grupper under bildande i Bromma, Hackås och Åre,
l nya aktionsfall gällande bl a Marocko, Sydkorea och Ryssland,
l översyn av utformningen av Amnesty Press,
l investeringar för datakommunikation med IS,
l internationellt möte i Holland om insamling,
l personalsituationen.

Styrelsen tar del av den korrespondens som ägt rum mellan Rona Morän och Magnus Breidne i ett enskilt ärende samt pekar på behovet av en förutsätt-ningslös diskussion om Amnestys roll i en förändrad flyktingsituation.

Styrelsen uttrycker sin uppskattning över sekretariatets arbete inför och i anslutning till Amnestyveckan. De centrala initiativen har givit en bra draghjälp åt det lokala insamlings-, medlemsvärvnings- och mediearbetet.

Beslut att uppdra åt Magnus Brattgård och Anita Klum att förbereda en förutsättningslös diskussion om Amnestys flyktingarbete.


§81 Rapport om arbetet i styrelsens utskott och grupper

Siv Erikson rapporterar om arbetet i A-utskottet, Christine Pamp om B-utskottet, Rose-Marie Asker om CD-utskottet, Berit Inde om resp Handlingsplane- och 59-gruppen och Jesper Hansén om arbetet i ICM-gruppen. Magnus Breidne meddelar att förslag till strategi för sektionens kontakter med riksdag och regering kommer att presenteras för styrelsen i januari 1993 (se styrelseprotokoll 2/92-93 §36).

Beslut att utskott och grupper skall se till att förslag till ICM-resolutioner är Jesper Hansén tillhanda senast den 6 december för beredning.


§82 Rapport från distriktsmöten

Berit Inde rapporterar från möte i Falun (distrikt 16 Sandviken/Dalarna), Eva Malmstedt från Osby (distrikt 2 Norra Skåne/Blekinge), Maj-Britt Vianden från Söder-hamn (distrikt 17 Södra Norrland), Christine Pamp från Trelleborg (distrikt 1 Södra Skåne) och Rigmor Argren från Linköping (distrikt 6 Östergötland/Södra Södermanland) och Karlskoga där två granndistrikt höll gemensamt möte (distrikt 11 Värmland/Dalsland och distrikt 12 Örebro län).


§83 Internationellt möte om Amnestys biståndsarbete

Rose-Marie Asker redogör för ett planeringsmöte på IS inför det förestående mötet om Amnetys biståndsarbete den 19 - 21 februari. I mötet deltog förutom Rose-Marie Asker representanter för schweiziska sektionen, den internationella styrelsen (IEC) och det internationella sekretariatet (IS).

Beslut att uppdra åt Rose-Marie Asker och Magnus Breidne att avgöra vem från sektionens sida som skall delta i det internationella mötet om Amnestys biståndsarbete.


§84 Samordning av aktiviteter mellan sektion och fond

Carlos Figueredo i Amnestyfondens styrelse redogör för Amnestyfondens plan för insamlingsaktiviteter vilken innebär att en annonskampanj i dags-och veckopress genomförs med start i december 1992 och att denna följs upp med bl a stafett-brev och reklam-film under 1993. Carlos Figueredo pekar på det prin-cipiellt viktiga i att sektions-styrelsen genom att fatta beslut om en enskild kampanj inte inskränker fondstyrelsens rätt att fatta beslut om sina insamlingsaktiviteter.

Anita Klum redogör för sekretariatets medlemsvärvnings- och insamlings- aktiviteter vilka bl a inne-bär att satsningar görs på annonsering i dags- och veckopress under decem-ber. Anita Klum pekar på vikten av samordning och förordar en senareläggning av Amnestyfondens annonskampanj.

I den debatt som följer framförs från sekretariatets sida att det är viktigt att den av styrelsen prioriterade medlemsvärvningskampanjen under 1992 får genomföras utan risk för sammanblandning, och från Amnestyfondens sida att antalet exponeringar i media höjer effekten för både fond och sektion oavsett annonsernas inbördes utformning och budskap samt att december är den bästa månaden för insamling.

Styrelsen konstaterar att sektionens och fondens medlemsvärvnings- och insamlingsaktivi-teter kolliderar vad gäller annonsering i dags- och veckopress och att en risk för konkurrens föreligger. Styrelsen delar dock fondstyrelsens uppfattning att en ökad exponering leder till ökad effekt oavsett om annonserna har en enhetlig utformning.

Beslut att uppdra åt Anita Klum att mot bakgrund av styrelsens diskussioner så långt som möjligt samordna sektionens och fondens parallella annonskampanjer.§85 Ekonomisk rapport

Anita Klum kommenterar det ekonomiska utfallet för perioden t o m september samt intäkter för perioden t.o.m oktober.


§86 Konsekvenser av årsmötesbeslut 73/1992

Thomas Back presenterar en analys av konsekvenserna av årsmötets beslut att upp-häva den s.k. 20%-regeln vad gäller gruppernas andel av sektionens budget (se styrelseprotokoll 2/92-93 §28). Slutsatsen är att 20%-regeln aldrig haft någon funktion som styrinstrument och att den återspeglar ett snävt synsätt på gruppernas och distriktens bidrag till sektionens ekonomi eftersom endast kontan-ta bidrag beaktats och inte bredden i den finansiella basen. Thomas Back pekar vidare på att en förbättrad utvärdering av hur väl sektionen förmår bredda den finansiella basen förutsätter att intäkterna i högre grad redovisas per distrikt.

Styrelsen konstaterar att det i den av Thomas Back presenterade analysen finns en koppling till de frågeställningar som behandlas av 59-gruppen (se styrelseprotokoll 3/92-93 §71)

Beslut att utan vidare uppmaningar uppmärksamma 59-gruppen på analysen,

att lägga dokumentet till handlingarna.


§87 Ändamålslotteri

Styrelsen uppdrog vid sitt möte i september åt sekretariatet att till det sedermera inställda arbetsutskottsmötet i oktober utarbeta förslag till flera tänkbara projekt för ansökan om ändamålslotteri (se styrelseprotokoll 3/92-93 §56).

Styrelsen kritiserar sekretariatet för att underlag i frågan kommit sent samt att det endast presenterar ett projekt.

Beslut att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.


§88 Särskilda insamlingsprojekt 1993

Arbetsutskottet uppdrog vid sitt möte i augusti åt sekretariatet att i budgetarbetet utreda förslag till extra satsningar för att öka intäkterna från insamlings-verksamheten under 1993 (se arbetsutskotts-protokoll 73/08/92 punkt 3).

Styrelsen kritiserar sekretariatet för att underlag i frågan uteblivit.

Beslut att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.


§89 Budgetmötet

Styrelsen tar del av underlaget för det förestående bud-get-mötet samt av ansökningar från samordnings- och specialgrupper om medel till teknisk utrustning (se års-mötesbeslut 49/1992).Styrelsen diskuterar hur ansökningar från samordnings- och specialgrupper skall behandlas av budgetmötet samt om antalet deltagare från styrelse och sekretariat kan begränsas.

Styrelsen konstaterar att inget distrikt i linje med gällande handlingsplan (SW-ORG 94/02/92) inkommit med budgetmotioner med förslag om eko- nomiskt stöd för tidsbegränsade projekt som har till syfte att öka och intensifiera distriktets ekonomiska verksamhet.

Beslut att ansökningar från samordnings- och specialgrupper presenteras budgetmötet som fristående projekt som kan kopplas till styrelsens förslag till budget för 1993,

att från styrelsens sida Thomas Back, Berit Inde och Maj-Britt Vianden deltar i bud-getmötet samt att be Anita Klum att överväga en begränsning av sekre-tariatets deltagande.


§90 Financial Consultative Meeting

Magnus Breidne och Thomas Back inhämtar styrelsens synpunkter inför Financial Consultative Meeting som äger rum i London den 13-15 november. Mötet skall bland annat göra en översyn av den internationella budgeten för 1992 och 1993, diskutera systemet för sektionernas avgifter till den internationella rörelsen och möjligheterna till internationell samordning av större insamlingsinitiativ.

Styrelsen lämnar bl a följande synpunkter:
l de förslag om större samordning av sektionernas och den internationella rörelsens finanser får inte leda till ökad centralisering,
l en följd av krav på förbättrad ekonomisk rapportering från sektionerna till IEC bör vara att den ekonomiska rapporteringen från IEC till sektionerna förbättras,
l det är viktigt att rörelsen inte låter det långsiktiga arbetet förlamas av det nuvarande ekonomiska läget utan att de diskussioner som pågår inom ramen för SYSTEC och den internationella översynen av Amnestys utredningsarbete fortsätter,
l som en följd av konflikten mellan stora krav och begränsade resurser måste det internationella sekretariatet slå vakt om möjligheterna till flexibel organisation.


§91 Utvärdering av sekretariatets omorganisation

Rose-Marie Asker redogör för innehållet i slutrapporten från den av styrelsen tillsatta gruppen med uppgift att bereda en utvärdering av sekretariatets omor-ga-ni-sation (se styrelseprotokoll 6/91-92 §107) och för CD-utskottets diskus-sioner i frågan. I slutrapporten föreslås bl a att arbetet med utvärderingen skall sätta igång i början av 1993 och att arbetet i stor omfattning skall ske med hjälp av frivilliga. Utskottet vill ha styrelsens synpunkter på förslag till tidpunkt för och omfånget av utvärderingen.

Styrelsen anser att arbetet med en utvärdering bör sättas igång så snart som möjligt men lägger samtidigt vikt vid att utvärderingen sker på ett professionellt sätt.

Beslut att uppdra åt CD-utskottet att bearbeta beredningsgruppens förslag för beslut vid styrelsens decembermöte.§92 Reseersättning för deltagande i årsmötet

Styrelsen tar del av sekretariatets förslag till förfarande för utbetalning av reseersättning för deltagande i årsmötet vilket innebär att medlemmar i första hand uppmanas vända sig till sin grupp och/eller till distriktet för att utröna hur stor del av resebidraget de är beredda att stå för. Därefter kan distriktet avgöra om man skall vända sig till styrelsen med ansökan om resebidrag för medlemmarna.

Beslut att beslut om resebidrag för medlemmars deltagande i årsmötet i största möjliga utsträckning skall fattas på grupp- eller distriktsnivå,

att distrikten kan vända sig till styrelsen med ansökan om resebidrag för medlemmarnas deltagande i årsmötet tillsammans med besked om hur stor del av resebidraget de själva kan bära,

att medlemmarna i kallelsen till årsmötet uppmärksammas på att de skall vända sig till gruppen eller till distriktet med frågor om resebidrag för deltagande i årsmötet.


§93 Utlokalisering av postorderverksamhet

Styrelsen tar del av skrivelse från Malmögrupperna beträffande ev utlokalisering av försäljningsorganisationen (se styrelseprotokoll 8/91-92 §165). I skrivelsen tas bl a frågor om ansvarsfördelning, ekonomi, anställd personal upp.

Styrelsen anser att flera av frågorna i skrivelsen är för tidigt ställda och att ett detaljerat svar inte kan avges förrän beslut har fattats om försäljningsverk-samheten i stort och om reglerna för en eventuell utlokalisering.

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att besvara brevet.


Vid protokollet Justeras

Göran Svedin Siv Erikson
Magnus Breidne


Bilaga 1

Underlag för styrelsemötet den 7 november 1992

Paragraf: Underlag:

76 Kallelse och förslag till dagordning SWORG 71/07/92

79 Protokoll från styrelsens möte den 19-20 september 1992 SW-ORG 72/06/92

80 Brev till Styrelsen ang. Felipe Aredo, Rona Morän, 1992.10.20

Brev från Magnus Breidne till Rona Morän

84 Insamling för Amnestyfonden, hösten 1992, Gunilla Odin,
1992.10.30

Samordning av aktiviteter mellen sektionen - fonden,
Erik Zachrison och Maria Mirsch, 1992.11.05

85 Resultatrapport 1992 för tiden t o m september, sekretariatet

Resultatrapport 1992 för perioden t.o.m oktober (endast intäkter)

86 Årsmötesbeslut 73/92, Thomas Back, 1992.10.29

87 Ändamålslotteri 1993, sekretariatet, 1992.11.03

89 Budgetmötet 1992, sekretariatet, 1992.11.01

Budget 1993 med 13 bilagor, sekretariatet, 1992.11.02

Ansökningar från samordnings- och specialgrupper om medel
till teknisk utrustning, sekretariatet, 1992.11.02

90 Letter to all sections Chairpersons from Ross Daniels ORG 72/11/92

Annual Report of the Financial Control Committee FIN 30/02/92

Discussion Paper on the Assessment System, SCHIFM

Memorandum, Jack Healey, 1992.09.25

91 Förstudie: Utvärdering av sekretariatets omorganisation,
Eva Sandhammar m.fl, 1992.08.24

92 Reseersättning för deltagande i årsmöten, sekretariatet,
1992.10.26

93 Beträffande utlokalisering av postorderverksamhet, Malmö-
grupperna gm Christer Arnrup, 1992.10.17

  • Mötesdatum: 1-2 november 1992
  • Index: ORG 54/007/1992