Möte med sektionens styrelse den 23 - 24 september 1995 Protokoll från 1-2 september 1995

PROTOKOLL NR 3/95-96

Möte med sektionens styrelse den 23 - 24 september 1995


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren §§ 46-65
Magnus Brattgård anmält förhinder
Charlotte Dunge X
Dan Grundin f rånvarande pga sjukdom
Ewa Fredenberg Nilsson X
Christer Nordberg §§ 41-61
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Eva-Linda Sederholm X

Suppleanter

Åsa Carlberg anmält förhinder
Magnus Cedergren X (närvarade ej under §§60-61)
Erik Petersson §§ 41-63

Övriga

Mats Andersson § 47 samt § 59
Anita Ankarswärd § 59
Pernilla Arvidsson § 59
Elsa Backman § 59
Maria Baier § 59
Kerstin Bergstrand § 59
Anna Dahlbäck § 47, § 59 samt § 63
Bo Danielsson § 57 samt § 59
Carlos Figueredo § 62
Hans Hagwall X
Christer Hammarkvist § 57 samt § 59
Jesper Hansén §§ 54-58
Ragnar Helin § 59
Eva Hellström X
Gertrud Hetta § 59
Kerstin Höijer X
Erik T. Karlsson § 59
Tomas Karlsson § 59
Anita Klum X
Kim Kjelgaard § 59
Stig Lantto §§ 59-61
Maria Lindgren § 59
Elisabeth Lundgren § 59
Gunilla Löfgren § 59 samt § 61
Hanna Roberts § 59
Eva Sandhammar § 59
Bodil Svedbrant Östgå rd § 59
Eva Svennung § 59
Eric Söderberg § 59

Mötesordförande
Christine Pamp §§ 41-53, §59 samt §§ 62-65
Christer Nordberg §§ 54-58 samt §§ 60-61
§ 41 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Eva Linda Sederholm till justerare av protokollet;

att välja Eva Linda Sederholm till rapportör till grupputskicket;

§ 42 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Lars-Olof Olofsson till ordförandereserv för nästa möte.

§ 43 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 44 Protokoll från styrelsens möte den 10-11 juni 1995

Styrelsen granskar det justerade protokollet från styrelsens junimöte.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna med följande rättelser:

§25 Ewa Fredenberg Nilsson är sammankallande i C-utskottet , Lars-Olof Olofsson är sammankallande i B-utskottet.

§26 "distriktsombudsmöte" skall vara "distriktsmöte".

§30 se §25.§32 "som som" skall vara "in som"


§ 45 Protokoll från arbetsutskottets möte den 2 september 1995

Christer Nordberg presenterar ett underlag som visar kostnader för att lägga tortyrkonferensen i Malmö. Detta föranleder en diskussion kring AUs beslut att lägga konferensen i Stockholm. Styrelsen påpekar att alla de aspekter som tas upp i Christer Nordbergs underlag inte fanns med i det underlag AU tog ställning till, styrelsen understryker att AUs beslut kunnat se annorlunda ut om man haft tillgång till detta underlag. Styrelsen enas dock om att inte riva upp AUs beslut.

I samband med genomgången av AU-protokollet diskuterades även den internationella strategiska handlingsplanen och i viss mån även styrelsens utbildningshelg i Gränna den 21-22 oktober.

Beslut att enkäten för den internationella strategiska handelsplanen (ISP) skall beredas av ICM-delegationen och C-utskottet i samarbete med sekretariatet.

att ISP-enkäten skall utgöra rapporteringspunkt vid styrelsens decembermöte.

att styrelsens utbildningshelg i Gränna skall innefatta ett besök av representant från EU-kontoret, diskussioner kring lobbyverksamhet samt praktisk och teoretisk utbildning i IT-frågor och Lotus Notes.
att justera protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 46 Rapport från sekretariatet

Generalsekreteraren berättar om sitt deltagande i NGO Forum, i samband med FN:s kvinnokonferens i Beijing i Kina och konstaterar att konferensen, trots praktiska svårigheter, blev mycket dynamisk. Det material som sektionens
Kinasamordning tagit initiativ till att översätta till kinesiska blev mycket uppskattat.

Vidare rapporterar generalsekreteraren från sekretariatet;
- Antalet grupper fortsätter att minska, idag finns det 292 grupper i landet.
- Grupperna har visat ett stort intresse för den förestående Jugoslavienkampanjen.
- Fackliga gruppen behöver fler medarbetare.
- Militärhögskolan har visat stort intresse för samarbete med Amnesty vad gäller utbildning.
- Magnus Brattgård och Anita Klum har deltagit i ett möte med ärkebiskopen angående samarbetsformer för NGOs gällande flyktingfrågor.
- Två vädjanden har gjorts under sommaren, för Åselekurderna och för ett fall från Turkiet. I två fall har vädjanden även gjorts efter initiativ från IS.
- Den 20-30 november åker en grupp från svenska sektionen till Polen för Open
University-projektet.
- AI har fått mycket uppmärksamhet i pressen i och med kvinnokonferensen. Det seminarium som ordnades i samarbete med MR-fonden fick stort gensvar och underlättade kontakter med de svenska journalister som var i Kina.
- Vapenexporten till Oman och det brev generalsekreteraren skrev i samband med detta har fått en hel del uppmärksamhet i media.
- Flera utbildningar har genomförts, Ungdomsforum i Norrköping och en
distriktsombudsutbildning. En gruppsekreterarkurs kommer att hållas i Malmö och på Gripsholm.
- 12 % av medlemmarna har inte förnyat sitt medlemskap trots påminnelser både skriftligen och per telefon.
- Amnesty har fortfarande störst andel sparare i Humanfonden.

§ 47 Delrapport om ungdomsverksamhetens struktur

Mats Andersson och Anna Dahlbäck som representerar den grupp som styrelsen givit i uppdrag att utreda ungdomsverksamheten presenterar sin delrapport. Enligt det förslag gruppen arbetar med kommer ungdomsgrupperna att vara självständiga, de kommer inte att kopplas till andra grupper på något systematiskt sätt. Ungdomsgrupperna kommer förmodligen främst att bildas i skolor och fungera som en inkörsport till amnestyarbetet.

Då utredningsgruppen förlorat en medlem anhåller man om pengar för ytterligare ett möte eftersom arbetsbördan på gruppen i och med detta ökat.

Beslut att bevilja gruppen pengar till ytterligare ett möte.

§ 48 Rapport från utskotten

A-utskottet har diskuterat igenom sina direktiv och fördelat arbetet. Till sitt möte hade man bjudit in Roland Kadefors som deltog i en diskussion om åtagandet. A-utskottet arbetar för att ordna en utbildningshelg om åtagandet och efterfrågar styrelsens synpunkter på denna idé. Styrelsen ställer sig positiv till en utbildningshelg om åtagandet. B- och C-utskotten har haft ett gemensamt möte och dessutom separata möten då de diskuterat igenom sina direktiv och gjort en arbetsfördelning.

B-utskottet hade en gäst från fackliga gruppen på sitt möte, den diskussion som inleddes kommer att fortsätta i december. B-utskottet meddelar att Mariano Ramirez lämnar sitt uppdrag i utskottet.

D-utskottet har sitt första möte i Nässjö den 30 september.

§ 49 Ekonomiskt utfall januari-augusti 1995

Charlotte Dunge redogör för resultatrapporten för januari-augusti 1995.

Beslut att lägga rapporten till handlingarna.

§ 50 Kompletteringsbeslut om budget 1995

Charlotte Dunge redogör för den rörliga budgeten. Stig Lantto har skrivit ett brev till IS angående en räntefordran sektionen har på IS. Då inget svar kommit från IS utgår sektionen ifrån att IS inte har något att invända emot att vi drar av denna fordran vid nästa betalning till IS. I övrigt finns inte något som föranleder någon förändring.

Beslut att fastställa den rörliga budgetens sista steg.

§ 51 Rapport om sektionens IT-arbete Christer Nordberg påpekar att han uppfattat att arbetet med Internet skötts på ett sätt som styrelsen ej fattat beslut om. Enligt styrelsens beslut på sitt möte i maj skulle samarbetet med everyday angående Amnestyinformation på Internet endast röra sig om att lägga ut information motsvarande det som finns i välkomsttidningen som skickas ut till nya medlemmar. Idag ligger svenska sektionen ute med en hel del information på Internet, tex årsrapporten. Styrelsen påpekar att arbetet med internet har krävt resurser från sekretariatets sida som borde ägnats åt utbildning av styrelsen i enlighet med de önskemål och prioriteringar styrelsen framfört. IT-gruppen arbetar med en strategi för svenska sektionens IT-arbete, ett underlag är ute på remiss och kommer att behandlas vid IT-gruppens möte i oktober.

Styrelsen framhåller att det viktiga för sektionens framtida IT-arbete är en samverkan mellan de resurser sektionen förfogar över. Dessutom måste frivilligkrafter tas tillvara och utnyttjas på ett positivt sätt. För att föra in en informationsstrategi på ett mer konkret sätt skall IT-gruppen samarbeta med den ad hoc-grupp för information som bildats på sekretariatet.


§ 52 Kostnadsförslag för datorisering av styrelsen

Styrelsen konstaterar att förslaget ryms inom ett tidigare fattat beslut och godkänner upphandling av datorer till styrelsen till en kostnad av 200.000 kronor.

§ 53 Prioritering av kampanjer och aktioner

Ordföranden föreslår bordläggning av ärendet eftersom underlaget inte motsvarar styrelsens beställning. Styrelsen efterfrågar ett underlag som möjliggör en diskussion i ett större perspektiv, där styrelsen tillåts ta ställning till olika förslag. Prioriteringsarbetet skall styras av kriterier som kan användas i ett längre tidsperspektiv. Efter det att styrelsen tagit ställning till dessa kriterier skall de utgöra en modell för hur sekretariatet skall arbeta med prioriteringar inom de ramar som satts i budget.


Beslut att bordlägga ärendet till styrelsens decembermöte,

att ge sekretariatet i uppdrag att utarbeta ett underlag för diskussion om prioritering av kampanjer inom rådande budgetramar .

§ 54 Strategi i arbetet gentemot riksdag och regering

Elisabeth Löfgren från sekretariatet presenterar ett förslag till vidareutveckling och fördjupning av lobbyarbetet inom EU samt ger en överblick av det l obbyarbete som bedrivs idag. Elisabeth Löfgren påpekar att det är svårt att få in grupperna på ett naturligt sätt i lobbyarbetet samtidigt som hon lyfter fram samordningarnas betydelse i kontakter med UD etc. När det gäller kanaler till EU lyfter Elisabeth Löfgren fram riksdagsgruppen som en framkomlig väg, flera medlemmar i denna grupp är EU-parlamentariker.

Beslut att godkänna sekretariatets förslag för det fortsatta lobbyarbetet,

att uppdra åt sekretariatet att utarbeta ett förslag för AU i november 1995 på hur medlemsstrukturerna kan involveras ytterligare i lobbyarbetet,

§ 55 Indexering och åtkomstklassning

Hans Hagwall från sekretariatet presenterar underlaget.

Beslut att godkänna sekretariatets förslag.

§ 56 Sekretariatets roll i genomförande av styrelse och årsmötesbeslut

Kerstin Höijer från sekretariatet presenterar förslaget.

Beslut att bekräfta sekretaritets roll att stödja styrelsen i arbetet med att bevaka att årsmötes- och styrelsebeslut genomförs,

att uppdra åt styrelsens ordförande och generalsekreteraren att göra en översyn av dokumentet "Beslutsgång för styrelsen" och återkomma med ett reviderat förslag till styrelsens decembermöte.


§ 57 Utvärdering av region Väst

Kerstin Höijer presenterar utvärderingen av region Väst. I diskussionen som kom att handla om fördelar med utlokalisering av verksamhet deltog Christer Hammarkvist och Bo Danielsson från Göteborgsdistriktet.

Beslut att uppdra åt sekretariatet, i samarbete med C-utskottet, att till styrelsens decembermöte göra en översyn av vilken verksamhet som lämpar sig för utlokalisering och var denna verksamhet i sådana fall bäst skall bedrivas.

§ 58 Uppföljning av ICM

Styrelsen fick en genomgång av de resolutioner som behandlats vid ICM i Ljubljana med utgångspunkt från den sammanställning Christine Pamp gjort över resolutionerna.

§ 59 Möte med distriktsombuden

Söndagen inleds med ett möte med distriktsombuden och en presentation av förslaget till Handlingsplan av Ewa Fredenberg Nilsson, Berit Inde och Jan Erik Lundeberg.

I diskussionen med distriktsombuden framkommer uppfattningen att Handlingsplanen bör ge konkreta direktiv till distrikten, samtidigt anser många att det är positivt att Handlingsplanen som förslaget ser ut, ger distriktet stor frihet att arbeta utifrån sin egen kapacitet. Christine Pamp påpekar att målen i Handlingsplanen bör göras utvärderingsbara.

Diskussionen fortsätter med det förslag till verksamhetsrapportering som C-utskottet arbetat fram. Tanken med förslaget är att verksamhetsrapporteringen skall vara enkel och inte kräva för mycket arbete av distrikten. C-utskottets förslag går ut på att man sammanställer delar av årsmöteshandlingarna till en instruktion för verksamhetsrapportering samt att målen i Handlingsplanen skall styra rapporteringen för att göra den överskådlig och användbar i utvärderingssammanhang. Distrikten skall även begära in rapporter från si na grupper för att sammanställa dessa i sin rapport.

Mötet med distriktsombuden fortskrider med en presentation av styrelsen och en genomgång av sekretariatets budgetförslag. Hans Hagwall från sekretariatet inleder med att lyfta fram viktiga delar av budgeten såsom stafetten, tortyrkonferensen, Hjälpfonden, utbildning och IT-arbetet.

Stig Lantto från sekretariatet redogör för budgetförslaget och påpekar att intäkterna i absoluta tal i denna budget ökar mer än någonsin. Detta härrör sig till dels postenprojektet som kommer att innebära en ökad medlemsvärvning och dels till ökade satsningar på insamling, framförallt genom stafetten.

Kerstin Höijer från sekretariatet kommenterar verksamhetsplanen och lyfter, utöver den löpande verksamheten, fram satsningen på medlemsutbildning, tortyrkonferensen och postenprojektet. Kerstin Höijer påpekar att även kampanjmaterial skall utarbetas på ett sådant sätt att kampanjarbetet kan integreras med medlemsvärvning och insamling.

Efter genomgången av budgetförslaget bereds utskotten möjlighet att yttra sig om budgetförslaget och därefter kommenterar kassören förslaget som hon uppfattar som realistiskt samtidigt som hon påpekar att förslaget bygger på en stor intäktsökning som alla medlemmar bär ansvaret för att medverka till. Den diskussion som följer på budgetpresentationen kom också att handla om vilket ekonomiskt ansvar grupperna bör ha och vilken betydelse gruppernas insamlingar har för Amnesty som aktivistorganisation.


§ 60 Budget 1996

Charlotte Dunge påpekar att budgeten för 1996 är den sista under den löpande Handlingsplanen, budgeten ligger i linje med en långsiktig plan och innehåller därför inte särskilt mycket nytt.

Lars-Olof Olofsson tar upp skolmaterial som en post som borde finnas med i budgeten. Styrelsen är överens om att en uppdatering och omarbetning av materialet behövs.

Beslut att medel skall avsättas för en uppdatering av skolmaterialet,

att B-utskottet arbetar fram ett förslag på hur skolmaterialet skall omarbetas, och vilka kostnader det för med sig.

att med ovanstående tillägg godkänna sekretariatets budgetförslag.

§ 61 Förberedelser inför budgetmötet

Christine Pamp föreslår att budgetmötet i november skall inledas med en diskussion kring intäkter och medlemsansvar. Gunilla Löfström, distriktsombud från Malmödistriktet berättar att distriktsombuden på sitt möte kommit överens om att föreslå att man inte ska ägna mer tid på budgetmötet åt att diskutera sektionens försäljningsverksamhet i Malmö än vad som enligt budgetförslaget är skäligt.

Angående det brev som grupp 63 skrivit till styrelsen angående försäljningsverksamheten i Malmö hänvisar styrelsen till beslutet som fattades på styrelsens junimöte.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att nominera ordförande till budgetmötet samt att förse den person som nomineras med all nödvändig information inför mötet,

att uppdra åt Christine Pamp att förbereda en inledning samt att formulera diskussionsfrågor för budgetmötet, i samarbete med B- och C-utskottet.

att uppdra åt C- och D-utskotten att förbereda diskussionen på budgetmötet,

att uppdra åt sekretariatet att arbeta fram ett förslag till dagordning för budgetmötet,

att uppdra åt ordförande, kassör och generalsekreterare att godkänna dagordningen för budgetmötet,

att uppdra åt kassören att besvara brevet från grupp 63.

§ 62 Amnestyfonden

Carlos Figueredo informerar om Amnestyfondens verksamhet.

§ 63 Brev från Stockholmsdistriktet om decentralisering

Anna Dahlbäck redogör för brevet som handlar om decentralisering inom sektionen och efterfrågar riktlinjer för arbetet inom distriktet.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att organisera ett möte med representanter från Stockholmsdistriktet.

§ 64 Styrelsens utbildningshelg i Gränna

Styrelsen tar del av distriktets förslag till program. Styrelsens eget program kommer att bestå av ett besök från EU-kontoret och lobbydiskussioner under förmiddagen på lördagen. Under eftermiddagen kommer styrelsen att presentera sig för distriktet och dessutom berätta om något aktuellt inom rörelsen. Styrelsen kommer även att delta i den marsch som distriktet planerar genomföra.

Söndagen kommer att ägnas åt IT-frågor, i form av både teoretisk och praktisk utbildning.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att förbereda lördagens diskussioner,
att uppdra åt IT-gruppen att förbereda både teoretisk och praktisk IT-utbildning.

§ 65 Arbetsgivarefrågor

Anita Klum redogör för personalsituationen på sekretariatet.
Styrelsen diskuterar och beslutar om de ekonomiska ramarna inför de förestående löneförhandlingarna.

Eva Hellström

Eva Linda Sederhom
Christer Nordberg

Christine Pamp

Bilaga 1

Underlag till styrelsens möte den 23-24 september 1995

Punkt Underlag:

43. Kallelse och förslag till dagordning (SE-ORG 71/07/95) reviderad.
44. Protokoll från styrelsens möte den 10 - 11 juni 1995 (SE-ORG 72/05/95)
45. Protokoll från AUs möte den 2 september 1995 (SE-ORG 73/07/95) ojusterat.
47. Delrapport om ungdomsverksamhetens struktur
48. Eva Linda Sederholm om flyktinggruppen
49. Ekonomiskt utfall januari-augusti 1995
50. Kompletteringsbudget 1995
51. Utvärdering av BBS
52. Kostnadsförslag för datorisering av styrelsen
53. Prioritering av kampanjer och aktioner (reviderat underlag+tidigare utsända bilagor)
54. Förslag till vidareutveckling och fördjupning av lobbyarbetet inom EU
(reviderat underlag)
Pilotprojekt, Indonesienkampanjen
Lobbying - vem gör vad?
Arbete gentemot riksdag och regering
Nine Thesis of Rome
55. Förslag till regler för svenska sektionens arkiv + bilaga
56. Sekretariatets roll i genomförandet av styrelse- och årsmötesbeslut
POL 50/05/95
57. Rapport om region Väst
Stockholmsdistriktets brev om decentralisering
Brev från Lennart Forslund, Regionrådet Väst/distriktet stor-Göteborg
58. Sammanfattning av beslut vid ICM
59. Handlingsplan 1996-2000
Verksamhetsrapportering
Förslag till budget 1996
Budgetmanual
60. Förslag till budget 1996
Verksamhetsplan
Information om hjälpfonden
Budgetmanual
Brev från grupp 63 + rättelse
Protokoll från MBL-förhandling 13 september 1995
63. Stockholmsdistriktets brev om decentralisering
64. Grännagruppens program för 21-22 oktober

OBS! Kursiverade underlag under punkt 54 utgör referensdokument.

  • Mötesdatum: 1-2 september 1995
  • Index: ORG 54/006/1995