Möte vid styrelsens utbildningsdag 9 juli 1994 Protokoll från 1-2 juli 1994

PROTOKOLL NR 3/94-95
SW-ORG 72/06/94 Möte vid styrelsens utbildningsdag den 9 juli 1994


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Thomas Back X
Sven Bodin anmält förhinder
Magnus Brattgård X
Ewa Fredenberg Nilsson X
Eva Malmstedt anmält förhinder
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X
Kari Wennemo X

Suppleanter

Christer Nordberg X
Jan Nygren X
Dan Grundin X

Övriga

Gabi Björsson anmält förhinder
Ross Daniels X
Anna-Carin Kandimaa anmält förhinder
Anita Klum X
Svante Macris X
Ingrid Petersson X

Mötesordförande

Christine Pamp § 46 - 50
§ 46 Val av justerare

Beslut att välja Rigmor Argren till justerare.


§ 47 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen.


§ 48 Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut - uppdrag åt sekretariatet

Inga synpunkter framförs beträffande de uppdrag till styrelsen som formulerats.

Beslut att anta förslaget till uppdrag åt sekretariatet med anledning av årsmötesbeslut.


§ 49 Kartläggning av medlemskåren

Styrelsen anser att IHR:s telefonenkät borde kunna användas som bas för en utvärdering. När rapporten föreligger i mitten av augusti 1994 skall styrelsen tillsammans med IHR och för en kostnad av 10 000 kr göra en fördjupad studie baserad på 5 procent av medlemskåren. Syftet är att kunna få en "bild" av medlemmen, aktivitetsnivån etc. Detta bör ske så snart som möjligt.

Beslut att gå vidare med projektet att kartlägga svenska sektionens medlemskår.


§ 50 Övriga frågor

Thomas Back framför beträffande det ekonomiska läget att det inte inger någon större oro och f n inte föranleder några kommentarer.

Framförs vidare förhoppningen att utskotten trots tidsbrist skall kunna få fram namnförslag på medlemmar innan tiden går ut.

Slutligen berättar Anita Klum att ny styrelsesekreterare, Christina Lövrander, tillträder den 15 augusti 1994. Christina kommer att under viss tid arbeta parallellt med Anna-Carin Kandimaa.


Vid protokollet Justeras
Svante Macris Rigmor Argren

  • Mötesdatum: 1-2 juli 1994
  • Index: ORG 54/006/1994