Möte med sektionens styrelse den 18-19 september 1993 Protokoll från 1-2 september 1993

PROTOKOLL NR 3/93-94
SW-ORG 72/06/93 Möte med sektionens styrelse den 18-19 september 19 93


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Rose-MarieAsker X
Thomas Back X
Sven Bodin X
Magnus Brattgård X
Jesper Hansén X
Berit Inde X
Eva Malmstedt anmält förhinder
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X


Suppleanter

Ewa Fredenberg Nilsson X
Annika Löfstrand X
Vilhelm Samuelsson X


Övriga

Gabi Björsson X
Gerd Falk-Schalk § 58
Per-OlovHenriksson § 58
Camilla Håkangård § 58
Anna-Carin Kandimaa sekreterare
Lena Kappelin § 58
Anita Klum X
Stig Lantto § 54-56, 59-60
Anna-Karin Martinsson § 58
Bruno Morän X
Eva-Lena Pettersson § 58
Lena Rydman § 58
Bitte von Vegesack § 58
Per Wiktorsson § 58

Mötesordförande

Jesper Hansén § 60-69
Christine Pamp § 43-59


§ 43 Val av justerare

Beslut att välja Ville Samuelsson till justerare av protokollet.


§ 44 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med de ändringar som framgår av protokollet med följande tillägg:
*brev från grupp 99
*brev från Lennart Aspegren


§ 45 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut att välja Eva Malmstedt till ordförandereserv för nästa möte.


§ 46 Val av rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att välja Ville Samuelsson till rapportör till Amnesty Debatt.


§ 47 Protokoll från styrelsens möte den 12-13 juni 1993


Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 48 Protokoll från AUs möte den 5 september 1993


Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 49 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport från sekretariatet vad gäller:
-grupper och distrikt: det finns för närvarande 312 grupper i den svenska sektionen. 42 aktionsfall har förmedlats sedan styrelsens junimöte. Den 27-29 augusti hölls en gruppsekreterarkurs i Ljungskile där 14 personer från sju distrikt deltog.
-samordningarna: det finns nu bra täckning för Asien. En ny samordning för Kambodja har bildats och Tchadsamordningen omfattar nu även Rwanda. Svenska sektionen kommer att vara värd för ett intersektionellt möte om aktionsfall den 12-14 november. 16 sektioner har hittills anmält deltagare. Under sommaren deltog Rose- Marie Asker från styrelsen och Andinska samordningen i ett möte i Paris om Colombia och om den förestående "försvinnande"-kampanjen.
-ACU (Amnestys Centrala Ungdomsgrupp) träffades 11-12 september och planerade höstens arbete.
-kampanjen mot "försvinnanden" och politiska mord: material är under produktion. Kampanjen har varit svår att förbereda då material från IS kommit stötvis och varit mycket försenat. Bland materialet märks en 12-sidig sammanfattning rapporten samt en folder med åtta fall som reklambyrån Nord & Co har producerat. Foldern skall gå som bilaga till DN i Stockholms-, Jönköpings-, och Umeåregionerna.
-Region väst: har startat en lokal SAMFI-grupp (SAMFI = Samarbetsgruppen för miljö, fred och internationalisering) och planerar en temadag för lärare.
-flyktingarbete: bland annat har den svenska sektionen vädjat för tre iranier. I dessa fall skall nu en ny utredning ske.
-kontakter med regeringen: bland annat har Anita Klum deltagit i ett möte initierat av UD inför ESK:s kommande möte om den mänskliga dimensionen i Warszawa.
-massmedia: årsrapporten genererade runt 120 artiklar och är snart slutsåld.
-Amnesty Press: tidningen har fått en ny utformning.
-medlemsvärvning: det visar sig att andelen icke-förnyade medlemsskap ligger på 10,9% vilket är lägre än förra året.§50 Rapport från ICM i Boston

Styrelsen kommenterar de rapporter som ICM delegationen sänt ut samt de beslut som fattades i Boston. Det dokument i vilket delegationen ger en sammanfattning av resolutioner och beslut kommer att översättas och sändas ut till grupperna i "Nytt från sekretariatet" i oktober. Jesper Hansén understryker att det under rådsmötet framgick hur mycket den svenska sektionen betyder för många små sektioner.

Styrelsen behandlar frågan om åtgärder med anledning av rådsmötesbeslut. Det klargörs att det ankommer på utskotten att diskutera implementering av de beslut som rör utskottens respektive områden.

Beslut att bordlägga frågan i väntan på det officiella ICM-protokollet
§ 51 Rapport från besök på den amerikanska sektionens årsmöte i Texas 24-27 juni 1993.

Rose-Marie Asker rapporterar från sitt besök vid den amerikanska sektionens årsmöte. Styrelsen diskuterar det blixtbesök till Guatemala som gjordes av en delegation från IS/IEC sammansatt av personer från Kanada, USA, Mexico och IS. Man ställer frågan om det finns någon rapport från denna resa och om effekterna av detta "blixtbesök" har utvärderats.

Beslut att sända ett brev från den svenska sektionens styrelse till IEC med en förfrågan om en rapport om och en utvärdering av Guatemalabesöket.§ 52 Rapport från besök i Colombia och Peru

Rose-Marie Asker berättar om sin resa i Central- och Sydamerika och om sina besök vid de colombianska och peruanska sektionerna.


§ 53 Rapport från Anita Klums och Madelaine Seidlitzs besök hos
Alf Svensson

Madelaine Seidlitz redogör för mötet med Alf Svensson den 25 augusti.


§ 54 Försäljningsverksamheten

Gabi Björsson presenterar slutrapporten i utredningen om Amnestys försäljningsverksamhet. Styrelsen fattade beslut om utredningen 1991 (se protokoll 5/91-92 § 87) som har genomförts av konsulten Christina Lagnelius. Inom ramen för utredningen har två marknadsundersökningar genomförts där ett urval av medlemmarna tillfrågats om nytt produktsortiment och om köpintresse.

Styrelsen diskuterar olika mål med ett nytt produktsortiment. Man konstaterar att den ekonomiska faktorn, att bredda den finansiella basen, kompletteras med målen att synas mer och att framställa produkter som grupperna kan ha nytta av i sin marknadsföring av Amnesty.

Gabi Björsson presenterar även ett förslag till projekt vad gäller organisation av en satsning på utökad försäljningsverksamhet. Förslaget innebär försäljning via postorder som utlokaliseras från sekretariatet till ett distrikt.

Christine Pamp uttrycker vikten av utvärderingsbara mål för projektet.

Beslut att starta en decentraliserad försäljningsorganisation på projektbasis

att efter utvärdering i oktober 1994 ta ställning till en eventuell förlängning

att sektionen är ekonomiskt ansvarig för verksamheten

att uppdra åt styrelsens D-utskott att utarbeta en målbeskrivning för försäljningsverksamheten och presentera denna på AU:s möte den 10 oktober.

att uppdra åt styrelsens D-utskott att i samarbete med aktuellt distrikt utarbeta utvärderingsbara mål för utlokaliseringen.


§ 55 Budget 1993, kompletteringsbeslut

Enligt beslut i styrelsen i december 1992 (se protokoll 5/92-93, § 118) skall det under septembermötet fattas beslut om den rörliga budgetens septemberdel. Stig Lantto presenterar förslaget till beslut som medför vissa förändringar vad gäller kostnader för program. Förslaget innebär att projekten Pressnytt och Amnesty Weekly utgår, i stället tillkommer utredning och utlokalisering av försäljningsverksamheten som flyttades från den rörliga budgetens junidel vid styrelsens möte den 12-13 juni (se protokoll 2/93-94, § 26 och § 28). Summa tillägg i september blir då 1 465 000 kronor.

Beslut att anta förslaget till den rörliga budgetens septemberdel enligt ovan vilket innebär att summan tillägg i september uppgår till 1 456 000 kronor.

§ 56 Fördelning av medel mellan svenska sektionen och svenska Amnestyfonden.

Thomas Back presenterar D-utskottets förslag till komplettering och klargörande av de beslut som finns angående fördelning av medel mellan svenska sektionen av Amnesty International och svenska Amnestyfonden;
-fondstyrelsen F 8, 92, § 121
-sektionsstyrelsen 8/91-92, § 172


Förslaget innebär som tidigare att givarens vilja avgör om gåvor och bidrag tillfaller Amnestyfonden eller sektionen samt att sektionen ger ett årligt bidrag till fonden. Bidraget till Amnestyfonden skall ingå i sektionens basbudget och i händelse av budgetnedskärningar skall detta ske i samma proportion som för övriga program inom basbudgeten. Bidraget utbetalas kvartalsvis i förskott. Thomas Back påpekar att Amnestyfonden inte haft möjlighet att fatta beslut i frågan.

Beslut att följande tillägg görs till de riktlinjer för insamlingsmetoder och fördelning av medel sektion/fond vilka kan träda i kraft under förutsättning att Amnestyfonden godkänner förslaget.

att i händelse av att Amnestyfondens styrelse inte godkänner förslaget återsända ärendet till styrelsens D-utskott för utarbetande av nytt förslag.

att texten under punkt 2 i nu gällande beslut "Gåvor som tillfaller Amnestyfonden. Följande bidrag skall alltid tillfalla Amnestyfonden" ersätts med "Amnestyfonden skall intensifiera sin marknadsföring inom följande insamlingsområden:" samt tillägget att "Sektionen bedriver ingen marknadsföring inom dessa områden."

att sektionen ger ett ekonomiskt bidrag för täckande av fondens administrativa kostnader med ett belopp motsvarande 1,2 procent av sektionens budgeterade kostnader.

Övergångsbestämmelser

att för åren 1993 och 1994 täcka bidragsbeloppet från sektionens fria reserv. I 1995 års budget skall bidragsbeloppen ingå i basbudgeten.
§ 57 Ärenden från utskotten

Sammankallande i respektive utskott; A-Jesper Hansén, B-Rigmor Argren, C-Rose- Marie Asker och D-Thomas Back redogör för utskottens arbete och planering.§ 58 Möte med Asiensamordningarna

Representanter från flertalet asiensamordningar presenterar situationen i de länder de arbetar med samt redogör för nuvarande och framtida strategier för arbetet i området. (Se bilaga 2)

§ 59 Möte med distriktsombuden

Ordförande Christine Pamp inleder styrelsens möte med distriktsombuden.

Lägesrapport kopplad till Handlingsplanen
Berit Inde och Ewa Fredenberg Nilsson presenterar C-utskottets arbete med en lägesrapport kopplad till Handlingsplanen. Rapporten skall presenteras på årsmötet 1994. Frågan ställs hur det informationsmaterial på vilket lägesrapporten skall baseras, skall kunna inhämtas. Distriktsombuden får två dokument med frågor som rör arbetet på distrikts- respektive gruppnivå. Frågorna tas upp på höstens distriktsmöten. Distriktsombuden ansvarar för att samla in informationen från sina distrikt och rapporterar sedan till styrelsen via Berit Inde senast i slutet av november.


Budget 1994
Thomas Back, Anita Klum och Stig Lantto presenterar förslaget till budget för 1994. Ramarna för budgetens inkomster och kostnader är 30 000 tkr. Thomas Back redogör för begreppen bas- respektive rörlig budget. Det klargörs även att arbete fortfarande pågår med att definiera vilka kostnader som bör tillhöra basen respektive en rörliga delen.

Anita Klum presenterar förslag vad gäller personalförstärkning och projekt under 1994. Utskotten kommenterar budgeten utifrån sina respektive områden. Frågan om rullande medlemsskap tas upp liksom ytterligare önskemål om underlag inför budgetmötet; kriterier för periodisering samt nettoinkomster för Månadskampanjen, Pådraget osv. Eventuella kommentarer/önskemål om underlag för budgetmötet kan under hand lämnas till sekretariatet eller styrelsen.§ 60 Beslut om ADB-investeringar

Sven Bodin presenterar sekretariatets förslag till investering i ett ADB-baserat dokumenthanterings- och kommunikationssystem. Förslaget är första steget i en mer omfattande förnyelse och utvidgning av sekretariatets ADB-stöd. Stig Lantto påpekar att det första steget inte nödvändiggör ytterligare investeringar. Om styrelsen skulle anse det nödvändigt kan projektet begränsas till detta första steg.

Beslut att 1 000 000 kronor reserveras för investering i maskin- och programvara för ett nätverksbaserat dokumenthanteringssystem.

att utöver investeringsramen tillsätta medel för serviceavtal, löpande kostnader, utbildning och tillfällig personalförstärkning.

att den redovisade kostnaden för projektet under år 1 och 2 (1993 och 1994) belastar reserverna.

att kostnaderna från och med 1995 ingår i budget.


§ 61 Omorganisationen av IS

Anita Klum presenterar ett förslag till kommentarer att tillställa det internationella sekretariatet (IS) i frågan om dess omorganisation. Förslaget är en sammanställning av de synpunkter som gavs vid styrelsens arbetsutskottsmöte den 5 september (se protokoll SW-ORG 73/06/93, punkt 17) samt vid en presentation för personalen på det svenska sekretariatet.

Thomas Back ger ytterligare synpunkter gällande avsaknad av den ekonomiskt ansvarige i det internationella sekretariatets ledning.

Beslut att uppdra åt ordförande Christine Pamp och generalsekreterare Anita Klum att sända den svenska sektionens kommentarer till det internationella sekretariatet.
§ 62 Review of AI's International Development Program 1993-95

Styrelsen diskuterar de internationella dokument som sänts ut
(se ORG 30/04/93, ORG 30/05/93, ORG 30/06/93, ORG 30/07/93, ORG 30/08/93 samt ORG 30/09/93) samt de underlag som B- och C-utskotten presenterar. Styrelsen konstaterar att det dokument som behandlar Central- och Östeuropa skiljer sig från övriga dokument på flera punkter. Styrelsen diskuterar det faktum att 65% av resurserna för utveckling går till Latinamerika.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att utarbeta ett förslag till kommentarer från den svenska sektionen. Kommentarerna sänds till det internationella sekretariatets "Membership Unit" samt till IEC för kännedom.§ 63 Nominering av personer till den internationella organisationens "Standing Committees"

Christine Pamp påpekar att det är dags för val av nya medlemmar till de internationella "Standing Committees".

Styrelsen föreslår att Roland Kadefors skall nomineras till SCM (Standing Committee on the Mandate), att Ingrid Petersson skall nomineras till SCHIFM (Standing Committee on Human, Information and Financial Matters) och att Charles Campbell från Sierra Leone skall nomineras till SCOD ( Standing Committee on Organization and Development).

Beslut att uppdra åt sekretariatet att tillfråga ovan nämnda personer och om de accepterar, att nominera dem till respektive kommitté.
§ 64 Information från Amnestyfonden

Rose-Marie Asker informerar om Amnestyfondens arbete.
§ 65 Arbetsutskottsmöte den 9 oktober

Christine Pamp föreslår att arbetsutskottets möte den 9 oktober flyttas till söndagen den 10 oktober på grund av den mängd distriktsmöten som är förlagda till den 9:e.

Beslut att flytta AU:s möte från den 9 oktober till den 10 oktober.


§ 66 Kontaktperson i styrelsen för Amnestys Centrala Ungdomsgrupp (ACU)

Den nya styrelsen skall inom sig utse en ny kontaktperson för Amnestys Centrala Ungdomsgrupp.

Beslut att utse Annika Löfstrand till ny kontaktperson för ACU.
§ 67 Brev från Lennart Aspegren

Styrelsen diskuterar det brev som Lennart Aspegren sänt med anledning av Expressens kampanj "Svart på vitt".

Beslut att uppdra åt ordförande Christine Pamp att besvara brevet å styrelsens vägnar.

att i händelse av en publicering av brevet i Amnesty Press skriva en kommentar från styrelsen i frågan.§ 68 Brev från grupp 99

Grupp 99 har sänt ett brev till styrelsen angående målgruppsarbete vad gäller polisen.

Beslut att uppdra åt ordförande Christine Pamp att besvara brevet från grupp 99.
§ 69 Arbetsgivarefrågor

Styrelsen diskuterar och fastställer de ekonomiska ramarna för årets lönerevision för sekretariatets personal.Vid protokollet Justeras
Anna-Carin Kandimaa Ville Samuelsson

Jesper Hansén

Christine PampBilaga 1

Underlag för styrelsens möte den 18-19 september 1993

Punkt Underlag

44 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/06/93)

47 Protokoll från styrelsens möte den 12-13 juni 1993 (SW-ORG 72/05/93)

48 Protokoll från AU-mötet den 5 september 1993 (SW-ORG 73/07/93)

50 ICM: Resolutions and decisions

ICM: rapport från Christine Pamp

ICM: Election results

51 Rapport från AIUSA:s årsmöte i Denton 24-27 juni 1993
av Rose-Marie Asker

53 Rapport från möte med Alf Svensson den 25 augusti 1993
av Madelaine Seidlitz

54 Slutrapport "Sälja Mera"

Projektbeskrivning försäljningsutlokalisering

55 Kompletteringsbeslut budget 1993 - den rörliga budgetens septemberdel

56 Underlag från D-utskottet angående fördelning av medel sektion/fond

59 Budgetförslag 1994

Underlag för diskussion om budget: verksamhetsplan 1994

Styrelsens presentation av den nya budgetstrukturen

Kompletterande material till budget 1994

60 Slutrapport ADB-utredningen

Förslag till beslut om ADB-investeringar

61 New IS structure (ORG 61/01/93)

Förslag till kommentarer

62 Review of AI's International Development Program 1993-95:
ORG 30/04/93
ORG 30/05/93
ORG 30/06/93
ORG 30/07/93
ORG 30/08/93
ORG 30/09/93

Diskussionsunderlag från B-utskottet

Diskussionsunderlag från C-utskottet

67 Brev från Lennart Aspegren

68 Brev från grupp 99

69 Insamlingstjänsten

  • Mötesdatum: 1-2 september 1993
  • Index: ORG 54/006/1993