Möte med sektionens styrelse den 19-20 sept. 1992 Protokoll från 1-2 september 1992

PROTOKOLL NR 3/92-93
SW-ORG 72/06/92 Möte med sektionens styrelse den 19-20 sept. 1992Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Rose-Marie Asker X
Thomas Back X
Magnus Brattgård § 44-58, 66-74
Magnus Breidne § 66-74
Siv Erikson anmält förhinder
Jesper Hansén X
Berit Inde § 44-58, 66-71
Annika Lindgren § 72-74
Eva Malmstedt X
Christine Pamp § 50-58, 66-72


Suppleanter
Jan Odqvist § 73
Madelaine Seidlitz anmält förhinder
Maj-Britt Vianden X


Övriga
Gabi Björsson § 52-59, 62-63, 72-74
Kristina Båth § 48-59, 62-63, 71-74
Anita Klum X
Stig Lantto § 73
Lovisa Stannow § 69-70
Göran Svedin sekreterare


Mötesordförande

Rose-Marie Asker § 44 - 65
Magnus Breide § 66 - 74

§44 Val av justerare

Beslut att välja Maj-Britt Vianden till justerare av protokollet.


§45 Fastställande av dagordning

Beslut att mötet med Lars Ronnås utgår och att i övrigt fastställa den föreslagna dagordningen med följande tillägg:
l Ansökan om garantipengar
l Rapport från distriktsombudsmötet
l Översyn av det internationella mediearbetet
l Direktiv för 59-gruppen

§46 Rapport till Amnestydebatt

Beslut att uppdra åt Magnus Brattgård att skriva en rapport från detta styrelsemöte för publicering i Amnesty Debatt.


§47 Val av ordförande, reserv, för nästa möte

Beslut att välja Magnus Brattgård till ordförande, reserv, för nästa möte.


§48 Protokoll från styrelsens möte den 13-14 juni 1992

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§49 Utvärdering av styrelsemötet den 13-14 juni 1992

Kristina Båth presenterar ett förslag till uppföljning av utbildningsdagen som före-gick styrelsemötet i juni. Utbildningsdagen fokuserades på frågor om målstyrning, arbetsklimat inom styrelsen och samsyn på styrelsens roll i planerings-och besluts-processen.

Styrelsen anser att en utbildningsdag kopplad till det inledande mötet för mandatperioden ger en god start på arbetet. En klarare presentation av syftet med utbildningsdagen och utbildnings-dagens direkta koppling till det påföljande styrelsemötets planeringsarbete borde dock ha givits i förväg och utvecklingen av en samsyn inom styrelsen vad gäller beslutsfattande och planering borde ske mot bakgrund av en pro-blem- inventering.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens möten i december 1992 och mars 1993 förbereda uppföljande diskussioner om arbetsklimat inom styrelsen resp samsyn på styrelsens roll i planerings-och besluts-processen.


§50 Protokoll från arbetsutskottsmötet den 29 augusti 1992

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§51 Arbetsutskottets sammansättning

Arbetsutskottet rekommenderade vid sitt möte den 29 augusti styrelsen att fatta beslut om förändringar i AUs sammansättning (se protokoll SW-ORG 73/08/92 punkt 10).

Beslut att arbetsutskottet ges följande sammansättning:

Rigmor Argren
Rose-Marie Asker
Thomas Back
Magnus Brattgård
Magnus Breidne (ordförande)
Eva Malmstedt (suppleant)


§52 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport över arbetet på sekretariatet bl a vad gäller:
l personalsituationen,
l internationellt möte om insamling i slutet av oktober,
l inställt sektionsgruppsmöte och nordiskt möte,
l mediaintresset kring dödsstraffet i Baltikum,
l Amnestys ställningstagande vad gäller utvisningshotade peruaner,
l gruppsekreterarkursen i augusti,
l nya aktionsfall gällande bl a Lesotho och Maldiverna
l bildandet av samordningsgrupp för östra medelhavsområdet,
l samarbetsgruppen för internationalisering av skolans undervisning (SAMFI),
l flyktingombudsseminarium den 18 oktober,
l kontakter med representanter för regeringarna för Sri Lanka och Venezuela,
l kontakter vid Interparlamentariska unionens möte i Stockholm.


§53 Rapport från besök i andra sektioner

Styrelsen tar del av en skriven rapport från de polska Amnestygruppernas årsmöte den 23 maj 1992 vid vilket Ann-Christine Ekström deltog från svenska sektio-nens sida.

Styrelsen betonar vikten av att informationen om förestående besök i andra sektio-ner förbättras.


§54 Ekonomisk rapport

Anita Klum kommenterar det ekonomiska utfallet för perioden t o m augusti 1992. Sektionen har fått in 73,5% av de budgeterade intäkterna vilket jämfört med motsvarande period förra året innebär en intäktsökning på ca 1 miljon kr. Kostnaderna ligger på 57,1% av budget vilket är ca 1,2 miljoner kr högre än mot-svaran-de period föra året.

Styrelsen diskuterar i sammanhanget hur information om ekonomin i den internationella rörelsen och den svenska sektionens bidrag till denna skall spridas till grup-per-na (se arbetsut-skotts-protokoll SW-ORG 73/08/92 punkt 3).


Beslut att uppdra åt Thomas Back att skriva till grupperna om den finansiella situationen inom den internationella rörelsen för distribution med grupputskicket i oktober.


§55 Rapport om medlemsvärvningskampanjen 1992

Kristina Båth rapporterar om sekretariatets arbete med medlems- värvnings-kampanjen 1992 (se styrelseprotokoll 2/92-93 §24) och de aktiviteter som initierats på lokal nivå.

Totalt hade sektionen per 14 september 1992 drygt 52.000 medlemmar och antalet medlemmar som inte förnyat sitt medlemsskap har sjunkit till under 12 % jäm-fört med 18% förra året.


§56 Utvärdering av ansökan om Operation Dagsverke och Ändamålslotteri

Kristina Båth presenterar sekretariatets utvärdering av sektionens tidigare an-sökningar om Operation Dagsverke och Ändamålslotteri (se arbetsutskotts-pro-to-koll SW-ORG 73/06/92 punkt 17) samt ger förslag till beslutsgång för för-nya-de ansök-ningar.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att till arbetsutskottsmötet i oktober utarbeta ett förslag till nya tänkbara projekt för ansökan om ändamålslotteri,

att i samband med budgetbeslut i december fatta beslut om ansökan om Operation Dagsverke 1994,

att i övrigt lägga utvärderingen av ansökan om Operation Dagsverke och Ändamåls-lotteri till handlingarna.


§57 Samarbetet med peruanska sektionen

Rose-Marie Asker informerar om arbetet med CANDELA-projektet som sedan 1983 varit decentraliserat till Amnestygrupp 231 i Sunne. Mot bakgrund av bl a att CANDELA-projektet inte lett till ett brett samarbete som stämmer överens med sektionens riktlinjer för utvecklingssamarbete (se SW-ORG 30/01/90), och det faktum att det ekonomiska bidraget till den peruanska sektionen tenderar att bli allt mindre föreslår Rose-Marie Asker att CANDELA-projektet avvecklas men att några produkter från Peru skall ingå i sektionens försäljningsutbud. Den peruanska sektionen föreslår dessutom i en skrivelse till sektionen en övergång till försäljning av kaffe (se vidare §58 nedan).
Styrelsen tackar grupp 231 i Sunne för det arbete de genom åren lagt ned på CANDELA-projektet.

Beslut att avveckla projektet CANDELA fram till årsskiftet 1992-93 och att av- vecklings-kostnaden skall redovisas i sektionens bokslut för 1992,

att uppdra åt grupp 231 i Sunne att försälja det befintliga lagret av CANDELA-produkter till reducerade priser,


att uppdra åt sekretariatet att i anslutning till pågående försäljningsutredning (se styrelse-protokoll 8/91-92 §165) beakta möjligheten till inköp och försäljning av produkter från Peru,

att uppdra åt Rose-Marie Asker att meddela beslutet till den peruanska sektionen,

att uppdra åt sekretariatet att informera grupperna om beslutet.


§58 Kaffe för fred (se också § 57 ovan)

Kristina Båth redogör för sekretariatets kontakter med importör som visat intresse för att eventuellt importera kaffe och på så sätt ekonomiskt stödja den peruanska sektionen (se styrelseprotokoll 2/92-93 §41). Sekretariatet förmedlar kontakten mellan importören och den peruanska sektionen men föreslår inga övriga åtagan-den från sektionens sida.

Beslut att avslå den peruanska sektionens förslag om marknadsföring och försäljning av kaffe genom den svenska sektionen,

att uppdra åt Rose-Marie Asker att meddela beslutet till den peruanska sektionen.


§59 Plan för uppdatering av sektionens informationsmaterial

Gabi Björsson presenterar sekretariatets plan för uppdatering av sektionens informationsmaterial (se arbetsutskottsprotokoll 73/04/92 punkt 4) vad gäller allmänt och Amnestyinternt informationsmaterial samt utbildningsmaterial. Planen syftar till att genom ett effektivare utnyttjande av den teknik som finns på sekretariatet bredda användningen av de texter som produceras samt att ge informationsmaterialet en sådan form att det lätt kan uppdateras.

Styrelsen pekar på vikten av att grupper och distrikt informeras om de förändringar som sker på det här området samt att de kostnader som har med framställning av informationsmaterial att göra blir synliga i bokföringen.

Beslut att lägga planen till handlingarna.


§60 Begreppen politisk fånge och samvetsfånge

Styrelsen tar del av skrivelse från Bo Lindblom i styrelsens utskott om åtagandet vad gäller uppföljningen av årsmötesbeslut 37/1992 om begreppen politisk fånge och samvetsfånge (se styrelseprotokoll 2/92-93 §28). I skrivel-sen kommenteras de frågor som motionären och årsmötet vill ha besvara-de.

Styrelsen diskuterar huruvida sektionen skall vända sig direkt till den inter-nationel-la mandatkommittén eller om årsmötets hemställan ska riktas till den internatio-nel-la styrelsen för bedömning och prioritering.

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att i skrivelse till IEC framföra årsmötets hemställan att begreppen politisk fånge och samvetsfånge definieras.§61 Flyktingar och tortyr

Arbetsutskottet rekommenderade vid sitt möte i augusti styrelsen att mot bakgrund av årsmötesbeslut 45/1992 fatta beslut om tillsättan-de av en arbets-grupp för tortyrfrågor, samt att anslå 5.000 kr för gruppens fortsatta arbete under 1992 (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/08/92 punkt 12).

Beslut att besluta i enlighet med förslaget ovan.


§62 Utvärdering av Göteborgstjänsten

Anita Klum och Thomas Back redogör för sina kontakter med projektgruppen samt för innehållet i skrivelser från region-rådet och arbetsutskottet för Amnestygrup-per-na i Stor-Göteborg. Kontakterna har inte resulterat i underlag för beslut utifrån de förutsättningar som styrelsen tidigare angivit bl a vad gäller regionens ekonomiska ansvar för finansie- ring av tjänsten och utveckling av regional struktur med styrelse som kan ta ansvar för arbetet inom regionen (se styrelseprotokoll 7/91-92 §139).

Styrelsen är i princip positiv till att permanenta den regionala samord- nartjänsten i Göteborg men ser sig förhindrad att fatta ett sådant beslut så länge man inte fått efterfrågat underlag.

Beslut att uppdra åt arbetsgivaregruppen att fortsätta kontakterna med regionrådet för Region Väst för utarbetande av erforderligt beslutsunderlag ,

att delegera till arbetsgivaregruppen och Magnus Breidne att därefter fatta beslut om fortsatt verksamhet med regional samordnare.


§63 Ansökan om garantipengar

Styrelsen tar del av ansökan från grupp 36 i Malmö om ett garantibelopp för genomförande av konsertprojekt.

Styrelsen välkomnar initiativ som syftar till att bredda den finansiella basen för verk-samheten men anser samtidigt att enskilda grupper i första hand bör vända sig till sitt distrikt för att utröna hur stor del av finansieringen distriktet och/eller grupperna i distriktet är beredda att stå för. Därefter bör distriktet avgöra om man skall vända sig till styrelsen.

Beslut att mot bakgrund av resonemanget ovan avslå ansökan om garantipengar för konsertprojekt i Malmö,

att uppdra åt sekretariatet att meddela gruppen beslutet.

§64 Information från Amnestyfonden

Rose-Marie Asker lämnar en rapport om aktuella frågor i Amnestyfondens arbete.

§65 Arbetsgivarefrågor

Beslut att fastställa ny lönebasnivå för handläggare med arbetsledande funktion och handläggare med specialkompetens (tidsbunden anställning) .


§66 Rapport internationella konferensen om politiska mord och försvinnanden

Magnus Breidne ger en rapport från den internationella konferensen om politiska mord och försvinnanden som ägde rum i Amsterdam den 4-6 september 1992. Konferensen är en del i förberedelserna för den kampanj på samma tema som skall äga rum under 1993. Konferensen behandlade bl a frågan om regeringars ansvar att ställa förövare inför rätta samt väpnade oppositions-gruppers över-grepp. Från svenska sektionens sekretariat deltog även Elisabeth Löfgren.


§67 Internationell konferens mot tortyr

Styrelsen diskuterar hur man ska gå vidare i uppföljningen av årsmötesbeslut 37/1992 om anordnandet av en internationell konferens mot tortyr 1995 (se styrelse-protokoll 2/92-93 §28). Styrelsen anser att man innan frågan rent formellt förs vidare inom rörelsen skall kontakta den internationella styrelsen (IEC) och söka mer information om lämpligheten i att 1995 anordna en internationell konferens mot tortyr. Även den holländska sektionen (se föregående paragraf) skall kontaktas för att öka kunskapen om vad anordnandet av en internationell konferens kräver av resurser från värdsektionen.

Beslut att uppdra åt Magnus Breidne och Anita Klum att ta de kontakter som ovan anges.


§68 Rapport från distriktsombudsmötet

Berit Inde ger en kort rapport från det distriktsombudsmöte som äger rum denna helg och vid vilket ett antal styrelseledamöter deltagit i olika frågor.


§69 Massmediastrategi

Lovisa Stannow, pressekreterare, ger en presentation av sekretariatets arbete gentemot de svenska medierna samt presenterar förslag till förändringar i inriktningen av medie-arbetet (se styrelseprotokoll 7/91-92 §127). För-slagen innebär i korthet att översättning och bearbetning av pressmeddelanden nedprioriteras till förmån för andra arbetsområden t ex utvecklandet av kontakterna med utrikeskor-respondenter och andra journalister, arbetet med featureartiklar och deltagandet i den offentliga debatten. Dessutom föreslås en fortsatt prioritering av arbetet med TV, bild och ljud.

Styrelsen ställer sig i princip bakom sekretariatets förslag till förändringar för att bidra till att frågor om mänsk-liga rättigheter får en bättre täckning i mass-media och pekar därvid också på vikten av att det lokala massmediearbetet får fortsatt stöd från sekretariatet. Styrelsen diskuterar vidare möjligheterna att genom val av olika media bredda målgruppen för information om mänskliga rättigheter samt i vilken grad material skall bearbetas för specialtidskrifter etc.
Beslut att uppdra åt sekretariatet att mot bakgrund av styrelsens diskussioner ge förslag till kortfattat handlingsprogram för sektionens massmediearbete till styrelsens decembermöte.


§70 Översyn av det internationella mediearbetet

Rigmor Argren och Lovisa Stannow presenterar och kommenterar den översyn av det internationella mediearbetet som efter behandling av IEC kommer att föreläg-gas rådsmötet 1993. Kommentarerna gäller bland annat möjligheterna till media-kontakter i anslutning till uppdragsresor, utformningen av pressmeddelanden och regional samordning av mediakontakterna.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att framföra sektionens synpunkter på den här aktuella översynen till det internationella sekretariatet.


§71 Direktiv för 59-gruppen

Berit Inde presenterar förslag till direktiv för den av årsmötet inrättade gruppen för översyn av plane-rings-processen (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/08/92 punkt 8) som i fortsättningen kommer att kallas 59-gruppen.

Beslut att fastställa direktiv för den av årsmötet tillsatta gruppen enligt bilaga 2.


§72 SYSTECs långsiktiga översyn av Amnestys arbetsmetoder

Christine Pamp presenterar frågeställningarna i den långsiktiga översyn av Amnestys arbetsmetoder som genomförs av SYSTEC (den internationella kommittén för systematisk utvärdering av Amnestys tekniker). Frågorna gäller bl a stra-tegiskt tänkande i arbetet på alla nivåer, specialisering och reglerna om arbete på eget land.

Styrelsen koncentrerar sina diskussioner till frågan om vad strategiskt tänkan-de i arbetet rent konkret innebär för svenska sektionen och hur man bäst skapar förut-sätt-ningar för att nya arbetssätt etableras. Styrelsen diskuterar vidare hur SYSTEC-frågorna under hösten skall föras ut till grupper och distrikt och lägger därvid stor vikt vid att de kopplas till konkreta problem- och frågeställningar.

Beslut att uppdra åt B-utskottet (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/08/92, bilaga 4) att i samråd med sekretariatet i brev till grupperna informera om styrelsens för-beredelser vad gäller diskussioner om SYSTEC vid höstens distriktsmöten samt, att likaledes i samråd med sekretariatet samordna styrelsens agerande på höstens distriktsmöten och samla upp de synpunkter som framförs i SYSTEC-frågorna.


§73 Budget 1993

Anita Klum presenterar sekretariatets förslag till budget för 1993 vilket är uppställt så att aktiviteterna placerats i tre olika kategorier inom spannet 25,5 miljoner kr +-6% och där den högst prioriterade kategorin utgör bas- budget om 23,5 miljoner kr (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/08/92, punkt 5).

Styrelsen diskuterar möjligheten att placera olika aktiviteter på en tidsaxel där man vid årets början inleder aktiviteter i basbudgetnivån för att sedan övergå till ak-tiviteter i de andra nivåerna allteftersom intäkterna flyter in. Detta förhållningssätt står inte i motsats till styrelsens strävan att nå det budgetalternativ som bygger på intäkter om 26,5 miljoner kr.

Styrelsen lägger stor vikt vid att en situation skapas som ger möjlighet till flexibilitet och priori-teringar och vill genom att presentera budgetförslag i tre olika nivåer tydliggöra för grupper och distrikt det utrymme för förändringar som för närvarande finns inom sektionen.

Beslut att i budgetförslaget till grupper och distrikt ange intäkter enligt bilaga 3 och kostnader enligt bilaga 4,

att uppdra åt sekretariatet att inför budgetbeslut i december presentera ett förslag där aktiviterena så långt som möjligt är placerade på en tidsaxel.


§74 Tillsättande av ICM-delegation

Magnus Breidne föreslår att frågan om tillsättande av delegation till det internationella rådsmötet (ICM) 1993 bordläggs till styrelsemötet i december.

Beslut att bordlägga frågan om tillsättande av ICM-delegation till styrelsemötet i december.
Vid protokollet Justeras

Göran Svedin Maj-Britt Vianden

Magnus Breidne
Rose-Marie Asker

Bilaga 1

Underlag för styrelsemötet den 19-20 sept 1992
Paragraf: Underlag:

45 Kallelse och förslag till dagordning SWORG 71/06/92

48 Protokoll från styrelsens möte den 13-14 juni 1992 SW-ORG 72/05/92

49 Utvärdering av utbildning av styrelsen, sekretariatet,
1992.09.17

50 Protokoll från arbetsutskottsmötet den 29 augusti 1991 SW-ORG 72/03/92

53 Rapport från Amnestys årsmöte i Polen 23/5 1992,
Anne Christine Ekström

54 Resultatrapport 1992 för tiden t o m augusti, sekretariatet

55 Rapport om medlemsvärvningskampanjen t o m 14 sept 1992,
sekretariatet

56 Utvärdering av ansökan om Operation Dagsverke och Ända-
-målslotteri, sekretariatet, 1992.09.17

57 CANDELA-projektet, Rose-Marie Asker, 1992.09.14

58 Kaffe för fred, sekretariatet, 1992.09.16

59 Plan för uppdatering av sektionens informationsmaterial, sekretariatet, 1992.09.17

60 Skrivelse från Britt Gunnarsson, 1992.08.19

Kommentar till Britt Gunnarssons brev 92.08.19, Bo Lindblom

61 Skrivelse från Brita Grundin ang Arbetsgrupp för Tortyrfrågor

62 Minnesanteckningar från regionrådets möte 31/8

Ang beslut om Region Väst, Bo Danielsson, 1992.09.18

Regiontjänsten i Göteborg, Erik Wilke, 1992.09.16

63 Ansökan om garantipengar för konsertprojekt, Grupp 36,
1992.09.03

69 Mediearbetet på svenska Amnesty, sekretariatet, 1992.09.11

Förbättring av Amnestys massmediaarbete, Rigmor Argren,
1992.08.21

70 AI Worldwide media program - 1992ACT 80/02/92

Förslag till kommentarer på Worldwide Media Program, Rigmor
Argren och Christine Pamp, 1992.09.08

Synpunkter på Worldwide Media Program, sekretariatet, 1992.09.14

71 Förslag till direktiv för arbetsgrupp enl § 59

72 Challenges in Technique and Strategies ACT 11/01/92

SYSTEC workshop outline ACT 11/02/92

A report on challenges and possible trends for the future of AI ACT 11/03/92

Deadline for intial section responses to SYSTEC ACT 11/04/92

Report of the Meeting of SYSTEC 28-29 March ACT 11/05/92

73 Budget 1993 (5 bilagor), sekretariatet, 1992.09.14

Bilaga 2

Direktiv för 59-gruppen

Årsmötet i Linköping 1992 beslutade (§59): att uppdra åt styrelsen att tillsätta en grupp bestående av fem personer plus två styrelse-leda-möter med stöd från sekretariatet med uppgift att göra en översyn av planerings-proces-sen inom sektionen samt, att gruppen ska rapportera till årsmötet 1993. Till 59-gruppen remitterades även besluten 60, 63, 64, 65 och 78.

Inledning
Inom sektionen finns ett kommunikationsproblem mellan styrelsen å ena sidan och distrikt/grupper å andra sidan. Gapet mellan styrelse och grupper/medlemmar tenderar också att öka, troligen som en följd av att rörelsen vuxit.

Styrelsen vill att distrikt/grupper i högre grad deltar i beslutsfattandet än vad som nu är fallet. Styrelsen vill att distrikts/gruppers planer och tankar ska komma styrelsen till del, så att dessa kan innefattas i sektionens handlingsplan. Styrelsen vill också att distrikt/grupper tar större del av ansvaret för Amnestyrörelsens utveckling såväl inom sektionen som internationellt.

Amnestygruppen är basen för Amnestys arbete. Inom Amnestygrupper och distrikt finns idéer, tankar och visioner som ofta stannar i dessa grupper. Amnestygrupper och distrikt vill att kanalerna för ömsesidigt utbyte av idéer etc utvecklas och förbättras.

Uppgift
Mot ovanstående bakgrund ska 59-gruppen göra en översyn av sektionens besluts- och planeringsprocess. Därvid ska särskild hänsyn tas till årsmötets, styrelsens, distriktens, samordnings- och specialgruppernas samt amnestygruppernas roller. 59-gruppen ska ge förslag till hur handlingsplan, budget och rapporter från amnestygrupper och distrikt ska behandlas.

Övriga frågor som överlämnades till 59-gruppen och som kommer att tas upp var:

Beslut 60: styrelsens förslag till indelning av sektionen i distrikt och regioner.

Beslut 63: "......förslag om att detaljreglering av arbetsformerna för grupper och distrikt skall diskuteras och förankras hos berörda parter vid distrikts- och distriktsombudsmötet, innan de föreläggs årsmötet."

Beslut 64: om att utarbeta förslag till stadgeändring vad gäller tidpunkten för utsändande av förslag till handlingsplan samt
vad gäller årlig utvärdering av handlingsplanen.

Beslut 65: där motionärerna gav uttryck för en önskan om mindre central styrning

Beslut 78: med styrelsens förslag om budgetmotioner till budgetmötet, intensifierad ekonomisk verksamhet i distrikten samt ändrad struktur.


Tidplan
59-gruppen ska rapportera till årsmötet 1993. Ett skriftligt material ska föreligga i senare delen av februari 1993. 59-gruppen har haft ett första möte den 29-30 augusti 1992. Ytterligare tre mötestillfällen föreslås nämligen:
31 oktober - 1 november
22 november
6-7 februari 1993.

Deltagare
Lars Bornedal Thomas Nilsson
Ann-Sofie Karlsson Berit Inde (styrelserepresentant)
Dagmar Kågström Maj-Britt Vianden (styrelserepresentant)
Gunilla Löfström Kerstin Höijer (sekretariatet)


Resurser
Gruppen planerar att ha tre möten utöver det som redan ägt rum. Kostnaden för dessa fyra möten beräknas till 18 000 kr varav 4 500 hänförs till 1993. I beloppen ingår resor och traktamenten för deltagarna.

  • Mötesdatum: 1-2 september 1992
  • Index: ORG 54/006/1992