Konstituerande möte sektionens styrelse 9 maj 1999 Protokoll från 1-2 maj 1999amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfondenProtokoll nr 1/1999/2000

Konstituerande möte med sektionens styrelse den 9 maj 1999


Ledamöter Närvarande
Ordinarie
Jesús Alcalá X
Christian Gräslund X
Robert Hårdh X
Cecilia Kaijser X
Binnie Kristal-Andersson X
Susann Olsson X
Hanna Roberts X
Jenny Wessblad X
Henrik Zetterquist X

Suppleanter
Torbjörn Söderberg X
Maria Eklund anmält förhinder
Mats Andersson anmält förhinder

Övriga
Dan Grundin


§ 1 Mötet öppnas.

Mötet öppnas av sektionens ordförande Jesús Alcalá som hälsar Torbjörn Söderberg välkommen till styrelsen.


§ 2 Val av mötesordförande

Beslut att välja Jesús Alcalá till ordförande för mötet.


§ 3 Val av justerare

Beslut att välja Binnie Kristal-Andersson till justerare.


§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 5 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut att Hanna Roberts kvarstår som vice ordförande för sektionens styrelse för verksamhetsåret 1999/00.


§ 6 Val av sammankallande i utskotten, val av arbetsutskott (AU)

Beslut att till sammankallande i A-utskottet utse Christian Gräslund, i B-utskottet Susann Olsson, i C-utskottet Torbjörn Söderberg och i D-utskottet Henrik Zetterquist,

att sammankallande i utskotten tillsammans med sektionsordförande bildar arbetsutskottet (AU),

att styrelsen på junimötet diskuterar utskottens arbete och sammansättning.


§ 7 Val av representant i den särskilda gruppen för flyktingarbetet

Beslut att Robert Hårdh kvarstår som styrelsens representant i den särskilda gruppen för flyktingarbete.


§ 8 Val av ledamöter till Amnestyfondens styrelse

Beslut att välja Jenny Wessblad (ordinarie) och Binnie Kristal-Andersson (suppleant) till sektionsstyrelsens representanter i Amnestyfondens styrelse,

att Hanna Roberts och Christian Gräslund kvarstår som sektionsstyrelsens representanter i samverkansgruppen för Amnestyfonden och sektionsstyrelsen.


§ 9 Nästa styrelsemöte

Beslut att nästa styrelsemöte äger rum 11-13 juni och innehåller två utbildningspass,
att ordförande och tf generalsekreterare återkommer med förslag på plats,

att välja Hanna Roberts till ordförandereserv för detta möte.


§ 10 Ungdomsansvarig i styrelsen

Beslut att Hanna Roberts kvarstår som ungdomsansvarig i styrelsen.


§ 11 Styrelsens rapport från årsmötet

Beslut att Binnie Kristal-Andersson för styrelsens räkning skriver en rapport från årsmötet i nästa nummer av Grupptrycket


§ 12 ICM-delegationen

Beslut att Henrik Zetterquist i egenskap av kassör ingår i sektionens ICM-delegation,

att Susann Olsson är reserv i händelse av att den av styrelsen föreslagna generalsekreteraren inte kan delta på ICM,

att Christian Gräslund gör en sammanställning över tidigare ICM-förberedelser
inom sektionen.


Dan Grundin Binnie Kristal-Andersson
Sekreterare Justerare
Jesús Alcalá
Mötesordförande