Möte med sektionens styrelse den 13-15 juni 1997 Protokoll från 1-2 juni 1997amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden
PROTOKOLL NR 2/97/98Möte med sektionens styrelse den 13-15 juni 1997

Ledamöter Närvarande
Charlotte Dunge X
Christian Gräslund X
Jesper Hansén X
Christer Nordberg X
Charlotta Nordenberg X
Lars-Olof Olofsson X
Hanna Roberts X
Johanna Strandh X
Maja Åberg §§ 12-25, 29-41

Suppleanter
Katharina Bergehed X
Åsa Fahlbeck §§ 12-29
Kaj Köhlquist X

Övriga
Gabi Björnsson §§ 30-33
Magnus Brattgård anmält förhinder
Magnus Cedergren anmält förhinder
Dan Grundin §§ 15-25, 29-41
Kerstin Höijer §§ 29-41
Eva-Linda Sederholm anmält förhinder
Lisbeth Segerlund sekreterare
Anna-Karin Wesslenius §§ 30-33

Mötesordförande
Christer Nordberg §§ 23-33, 35-41
Charlotta Nordenberg §§ 12-22, 34

§ 12 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Beslut att välja Hanna Roberts till justerare av protokollet,

att välja Hanna Roberts till rapportör till grupputskicket.

§ 13 Val av ordförandereserv till nästa möte

Beslut att välja Jesper Hansén till ordförandereserv för nästa möte.

§ 14 Fastställande av dagordning

Följande punkter stryks från dagordningen: Arbetsbeskrivningar, behandlas vid styrelsens möte i september, och Arbete med undervisning och information om mr, behandlas på AU-mötet i augusti. Diskussionerna om prioriteringar i handlingsplanen som planerats till lördagskväll, ersätts med diskussioner om tillsättande av ny generalsekreterare.

Under övriga frågor behandlas även: protokoll från konstituerande styrelsemöte 11 maj 1997, val av ungdomsansvarig inom styrelsen, AI-snack och sektionens samarbete med Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter (MR-fonden).

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 15 Protokoll från styrelsens möte den 8-9 maj 1997

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från styrelsens möte.

Följande kommentarer gjordes. Punkterna är felnumrerade, § 152 saknas. Under § 151 ska tilläggas att aktionen tillsammans med Rysslandsamordningen gäller moratorium om dödsstraff. Tredje stycket i § 154 ska ha följande lydelse: Christian Gräslund har deltagit i danska sektionens årsmöte och berättar om ett seminarium på ämnet "killings in armed conflict med David Petrasek som presentatör. Styrelsen borde bjuda in Petrasek för att få en redogörelse för den utredning han skrivit om "indiscriminate weapons", vilken förväntas leda till en resolution vid ICM 1997. Tredje stycket i § 164 ska ha följande lydelse: Christian Gräslund efterlyser en riskanalys som kan ge underlag för en avvecklingsstrategi om planerna visar sig inte hålla. I första stycket § 164 ska ett förtydligande göras om att den utökade utlokalisering gäller Malmö. Det noterades att justeringen av protokollet tagit lång tid.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 16 Protokoll från arbetsutskottet den 27 april 1997

Styrelsen tar del av det justerade protokollet från arbetsutskottets möte den 27 april 1997.

Följande kommentarer gjordes. Punkterna felnumrerade, punkt nr 13 saknas. Rutiner på sekretariatet efterlystes för hur personer som på olika sätt berörs av styrelsebeslut ska informeras om beslutens innehåll.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 17 Rapport från sekretariatet

Generalsekreteraren rapporterar om bl a följande:
- Ny grupp har bildats i Lysekil och antalet grupper är idag 273
- Samordningar: flera samordnare har slutat och nya på väg att värvas. Samordnarna för Kuba och Baltikum har varit på IS för utbildning. Rapport från Sydasiensamordningens seminarium finns på sekretariatet. Samordnarseminariet om bistånd har lett till att en arbetsgrupp bildats för att utveckla kontakter. Rapport kommer i slutet av september.
- Ungdomskampanjen har fn ett ungdomsläger med deltagare från bl a Bosnien och Norge. Planering pågår för en tidning och centrala/lokala utbildningsinsatser.
- Specialgrupper: fackliga gruppen har utökats och kurser planeras för Amnestymedlemmar Hälso- och sjukvårdsgruppen planerar ett seminarium om flyktingkampanjen tillsammans med Juristgruppen.
- Vädjande har gjorts för avvisningshotade Maria Luisa Benza Pflücker, från Peru, i samband med möte på Invandrarverket. Svenska sektionen har i samarbete med Svenska PEN och Författarförbundet också agerat i fallet Farrah Sarkoohi. Ett brev har skickats till Göran Persson inför EU-mötet i Amsterdam om Amnestys syn på harmoniseringen av regler för asylpolitiken och ett uttalande gjorts med anledning av det spanska lagförslaget.
- Sitt frukostmöte med Göran Persson där situationen i Kina med flera länder diskuterades. Mötet var positivt.
- Kampanjer: Flyktingkampanjen har resulterat i att Ungern inte längre kommer att ha kvar sina geografiska reservationer till Flyktingkonventionen. I Turkiet har en temarapportör äntligen accepterats av regeringen.
- Riksdagstjänstemännen har bildat en Amnestygrupp
- Rapporten om vapenvägrare har lämnats bl a till Riksdagen
- EU-föreningens årsmöte: sektionens kandidat till EU-föreningens styrelse, Magnus Brattgård, blev inte vald
- Sveriges Radio har anmält intresse av det s k MOD-materialet, som Amnesty varit med om att ta fram, och det kommer att ingå SRs satsning för 1998
- Antalet informatörer är idag 80 st och en inventering av informatörsmanualen pågår
- En treårsplan ang utvecklingen av nya sektioner har kommit från IS, där bl a Polen prioriteras, något som sekretariatet tagit fasta på
- Projektgruppen som arbetat med utställningen om dödsstraffet för Baltikum, kommer att ha sin första utställning i Tallin i oktober/november
- Ett utökat nordiskt Generalsekreterarmöte ägde rum på sekretariatet där bl a samarbete om framtida försäljningsverksamhet diskuterades. Danmark är intresserade, ev även Norge och Finland.


- Närmare 32 000 har hittills besökt vår hemsida på internet
- Spararna i Humanfonden ökar i antal och värdet uppskattas idag till ca 5 miljoner kr
- Personalförändringar: Anders Carlgren kommer att sluta sin tjänst som pressekreterare den 30 juni och ersätts av Eva Hellström t o m 31 december. Utlysning av tjänsten kommer att ske senare. Ersättare för Eva är Lisbeth Segerlund t o m 31 augusti och Malin Flobrink fr o m 1 september och t o m 31 december. Andrea Bodekull, kampanjansvarig, är sjukskriven och ersätts under sommaren av Elisabeth Löfgren/Anki Wetterhall/Mats Andersson. Maja Åberg är tjänstledig under hösten. Internannonser för dessa tjänster har gått ut.

§ 18 Ekonomisk rapport

Generalsekreteraren redogör för det ekonomiska utfallet för januari och maj 1997. I jämförelse med maj 1996 ligger årets utfall ca 500 000 kr lägre, vilket bl a beror på att ränteintäkterna i år inte kommer oss tillgodo förrän sista december och att intäkterna från gruppavgifter samt försäljningsverksamheten gått ned. Däremot visar Humanfonden i nuläget ett bättre resultat än budgeterat.

Enligt kassören ser läget som helhet något bättre ut vid en jämförelse med samma tid förra året, men marginalen är fortfarande mycket liten.

§ 19 Rapport från utskotten

Eftersom utskottsrapporterna finns inlagda i styrelsedatabasen, redovisas endast rapporter utöver dessa. Johanna Strandh, A-utskottet har inget övrigt att rapportera. Lars-Olof Olsson, B-utskottet, hänvisar till de bilagda protokollet från B-utskottets möte. Charlotte Dunge, D-utskottet, återkommer med rapport under punkt 11. Utskotten efterlyser allmänt en helhetsdiskussion om utskotten och styrelsen bör ta upp frågan vid ett senare möte.

Christer Nordberg, C-utskottet, redogör för förslaget om fortsatt samarbetet med Sierra Leone.

Beslut att samarbetet med AISL fortsätter och utvecklas genom de kontakter som knutits vid Rose-Marie Askers besök

att C-utskottet i nära samarbete med Rose-Marie Asker fortlöpande följer rapporteringen från AISL

att styrelsen och sekretariatet vidarebefordrar den information som kommer från AISL till C-utskottet

§ 20 Rapport från EU-föreningens årsmöte

Generalsekreteraren redogör kortfattat för denna punkt, eftersom Magnus Brattgård anmält förhinder.

Styrelsen påpekar att det är viktigt att A-utskottet fortsatt bevakar och rapporterar från EU-föreningens aktiviteter, även utöver de tidigare beslutade rapporttiderna. En del rapporter om EU-föreningen finns dock i IS-databasen, vilken samtliga har tillgång till.

EU-föreningens verksamhetsrapport "Review of the 1996 activities of the EU sections in the context of the EU Association" delas ut till styrelsen.

§ 21 Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut

Styrelsen tar del av sekretariatets förslag till åtgärder med anledning av beslut på årsmötet.

Följande tillägg ska göras:
Punkt 44, Utvecklingen inom Amnesty: Alla utskott skall vara delaktiga i arbetet med detta ärende. C-utskottet har huvudansvaret för att förslaget sammanställs och presenteras vid distriktsmötet; Punkt 50, Amnesty bör arbeta mot bruket av barnsoldater: att IS rapport redovisas; Punkt 53, Riktlinjer för svenska sektionens flyktingarbete - förslag till revidering: sekretariatet ges i uppdrag att se över språket i dokumentet och att ansvara för att handboken för flyktingombud uppdateras.

Beslut att , efter de ovan angivna ändringar och tillägg, fastställa styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut enligt den åtgärdslista som utgör bilaga till detta protokoll.

§ 22 Utvärdering av årsmötet

Styrelsen tar del av utvärderingen av årsmötet i Uppsala som presenteras av Jesper Hansén, inklusive de synpunkter som Manne Wängborg, ordförande i beredningsgrupp A, lämnat och brevet "Några ord på vägen" från Anna Dahlbeck och Linda Sterner Näslund. Styrelsen diskuterar bl a dagordningen, presidiets arbete i plenum och beredningsgrupper, samt styrelsens deltagande i årsmötet.

Styrelsen betonar vikten av att man har en beredskap för oväntade händelser och bättre förbereder svar inför/förklarar ståndpunkter under årsmötet. Motioner från styrelsen som medför stora och svåra beslut för årsmötet, bör på ett tidigt stadium föras ut i organisationen så att möjlighet ges till att sätta sig in i och diskutera olika frågeställningar. Christer Nordberg påpekar vikten av att noga analysera konsekvenserna av föreslagna motioner, bl a de ekonomiska, och att detta tydligt presenteras i styrelsens svar.

Beslut att ordföranden ges i uppdrag att besvara brevet från Anna Dahlbeck och Linda Sterner Näslund.


§ 23 Distrikt och utskott

Förslaget till fördelning av distriktsansvar diskuteras och det påpekas att även om någon har distriktsansvar, är det inte nödvändigtvis den personen som alltid åker på möten i "sitt distrikt". Charlotte Dunge och Hanna Roberts meddelar att de önskar byta distrikt med varandra.

Beslut att sekretariatet ges i uppdrag att sammanställa en lista över höstens distriktsmöten och lägga in denna i styrelsedatabasen.

att distriktsansvar för styrelsen 1997/1998 ska fördelas enligt följande:
Charlotta Nordenberg: Örebro län, Gotland
Jesper Hansén: Gästrikland/Dalarna, Sa Norrland
Charlotte Dunge: Skåne/Blekinge
Åsa Fahlbeck: Östergötland/Södra Sörmland, Skaraborg
Christer Nordberg: Jönköping, Storgöteborg
Hanna Roberts: Kalmar län och Kronobergs län, Halland
Christian Gräslund: Mälardalen, Uppsala län/Gävle
Kaj Köhlquist: Norrbotten, Västerbotten
Johanna Strandh: Storstockholm, Värmland/Dalsland
Lars-Olof Olofsson: Bohuslän/Na Älvsborg, Sa Älvsborg

Styrelsen diskuterar direktiv, storlek och sammansättning av respektive utskott för 1997/1998 med utgångspunkt från de tidigare direktiv som gällde för utskotten 1996/1997 samt de förslag på utskottsmedlemmar som presenteras.

Beslut att fastställa följande sammansättning av utskotten:

A-utskottet: B-utskottet:

Johanna Strandh (sammankall.) Hanna Roberts (sammankall.)
Christian Gräslund Lars-Olof Olofsson
Siv Eriksson Åsa Fahlbeck
Johanna Westesson Gunilla Löfström
Robert Hårdh Josefin Nordin

Anita Klum Dan Grundin

C-utskottet: D-utskottet:

Christer Nordberg (sammankall.) Charlotte Dunge (sammankall.)
Magnus Cedergren Magnus Brattgård
Torbjörn Söderberg Sune Montan
Hilde Selander Eric Ericson
Mi Helén Ann-Cathrin Svenning
Birgitta Grind Gabi Björnsson
Rigmor Argren Kaj Köhlquist
Jesper Hansén
Hans Hagwall
Kerstin Höijer

Beslut att uppdra åt ordföranden att, i samarbete med sammankallande i respektive utskott, sammanställa den slutgiltiga texten för utskottens direktiv för 1997/1998.

De nya styrelsemedlemmarnas kontra avgående styrelsemedlemmars behov av datorer diskuterades och styrelsen konstaterar att i den händelse det saknas datorer, ska 1:a prioritet ges till styrelsemedlemmar. Av praktiska och kostnadsmässiga skäl, bl a med hänsyn till beslut om datorisering av utskotten diskuterades det att utskottens storlek bör begränsas till maximalt sex medlemmar, inklusive sekretariatets representant. Styrelsen betonade vikten av att beakta budgeten vad gäller utskottsarbetet då en del utskott hade svårt att begränsa antalet ledamöter.

Beslut att be Magnus Brattgård och Magnus Cedergren att snarast lämna in sina datorer om inte de nya styrelsemedlemmarnas behov av datorer kan lösas på annat sätt.

§ 24 Center för flyktinginformation

Generalsekreteraren ger en bakgrund till förslaget om att upprätta ett center för flyktinginformation och en kort sammanfattning av innehållet i den rapport som ligger som bilaga till dagordningen. Generalsekreteraren redogör också för den diskussion som förevarit i samband med olika internationella möten och berättar att det råder delade meningar i frågan. På IS är man rädd för att detta center ska leda till dubbelarbete och komma att ta över den rollen IS har av att bedöma ärenden.

Styrelsen diskuterar förslaget. Skälen för att ett center skapas är dels att det skulle underlätta verifieringen hos IS av presumtiva flyktingfall, genom att centralt samla och analysera information i flyktingfrågor, dels kunna leda till en decentralisering och dekoncentration inom AI.

Beslut att A-utskottet ges i uppdrag att fortsatt följa frågan

att sekretariatet formulerar ett brev där Svenska sektionen uttrycker sitt intresse av att hysa ett sådant center under förutsättning att finansieringen kan lösas och som skrivs under av ordförande och skickas till IEC.

§ 25 Rådgivningsbyrån

Dan Grundin redogör för nuläget vad gäller frågan om Rådgivningsbyråns (RGB) ekonomiska situation. För närvarande har RGB ca 900 000 - 1 miljon kr mindre att röra sig med jämfört med tidigare år och det verkar inte troligt att övriga organisationer kan skjuta till ytterligare medel. Om RGB inte kan lösa de ekonomiska problemen genom att söka statliga bidrag, kommer man att bli tvungen att omgående varsla personal. RGB har meddelat att de avvaktar Amnestys diskussion och inställning till sitt styrelsemöte den 25 juni.

Styrelsen diskuterar frågan och de konsekvenser som olika ställningstaganden från Amnestys sida skulle kunna få för verksamheten, både för RGB och Amnesty. Genom att Amnesty sitter med i styrelsen för RGB skulle vi formellt vara med om att söka statliga bidrag, även om Amnesty inte erhåller bidragen direkt. Detta kan jämföras med den observatörsstatus som Amnesty har i styrelsen för Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter som också erhåller statliga medel, även om allmänheten inte kanske är medveten om denna skillnad.

Det uppmärksammas att man inom Amnesty internationellt inte verkar ha samma strikta linje vad gäller statliga bidrag som den Svenska sektionen tillämpar. Det är dock viktigt att Amnesty håller en konsekvent linje vad gäller statliga bidrag och denna fråga bör tas upp till en principiell diskussion vid ett senare tillfälle.

Beslut att meddela RGBs styrelse att Amnestys tidigare beslut om att vi inte kan ställa oss bakom att RGB söker statliga medel kvarstår, men att Amnesty är intresserade av att finna andra former för fortsatt samarbete i den händelse vi blir tvungna att lämna styrelsen.

§ 26 Amnestyfondens ansökan till Radiohjälpen

Jesper Hansén redogör för ärendet. Radiohjälpen beslutade 15 maj att Höstinsamlingen 1998 skulle tillfalla Amnestyfonden under förutsättning att samverkan sker med andra organisationer. Vilka dessa organisationer skulle vara är ännu inte beslutat. Amnestyfonden har med hänvisning till sina stadgar, meddelat att man kan komma att bli tvungen att dra tillbaka sin ansökan beroende på hur denna samverkan skulle komma att se ut. Nästa möte med Radiohjälpen äger rum den 25 juni.

Det uppmärksammades att Amnestys tema nästa år, "Mänskliga rättigheter 50 år", sammanfaller mycket bra med en del av Radiohjälpens aktiviteter inför Höstinsamlingen och att detta kan innebär stora fördelar för Amnesty som helhet, bl a vad gäller medlemsvärvning och att föra ut vårt budskap. Styrelsen ställer sig positiva till projektet med Radiohjälpen, men betonar att det ska ses som ett Amnestyprojekt och inte enbart ett projekt för Amnestyfonden.

Charlotte Dunge föreslår att sektionen garanterar och förskotterar kostnader upp till ett belopp av 4 milj kr inklusive kostnader för extra personal.

Beslut att utse Jesper Hansén som sektionsstyrelsens representant i arbetsgruppen för Radiohjälpens Höstinsamling 1998

att sektionen står som ekonomisk garant för kostnader motsvarande ett belopp upp till 4 milj kr, inklusive kostnader för extra personal, och att dessa kostnader förskotteras

§ 27 Sektionsstyrelsens representant i fondstyrelsen

Beslut att utse Jesper Hansén som sektionsstyrelsens representant i fondstyrelsen.

§ 28 Samarbetsdokument mellan sektionen och Amnestyfonden

Ordförande berättar att den föreslagna överenskommelsen till skillnad för tidigare överenskommelser i huvudsak innebär att det som i praktiken varit gällande om uppdelningen av arbetsgivar- respektive arbetsledaransvaret nu formaliseras. Denna förändring är en praktisk a fråga och det ska naturligtvis även i fortsättningsvis ske ett samarbete mellan generalsekreteraren och fondsekreteraren.

Ett tillägg till överenskommelsen föreslås där det anges att den nu föreslagna överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelser i dessa frågor.

Beslut att godkänna denna överenskommelsen med ovan föreslagna tillägg

§ 29 Utlysning av generalsekreterartjänsten

Charlotta Nordenberg redogör för de diskussioner som styrelsen fört inom sig och presenterar ett förslag till rekryteringsprocess Förslaget går i korthet ut på att man inom styrelsen tillsätter en arbetsgrupp, men att så många som möjligt ska ges möjlighet att bli delaktiga i det fortsatta arbetet med att rekrytera och tillsätta en ny generalsekreterare. Ett första "embryo" till hur rekrytering och tillsättning ska gå till bör vara klart till den 1 augusti.

Styrelsen diskuterar förslaget och noterar att det är kort om tid tills dess att generalsekreteraren slutar, med hänsyn till sommarledigheter och annat.

Beslut att tillsätta en arbetsgrupp inom styrelsen

att Charlotte Dunge, Christian Gräslund och Charlotta Nordenberg skall ingå i denna grupp

att tillskriva HTF, personal och distriktsombud

att ge AU i uppdrag att fatta beslut om eventuell tillfällig arvodering av styrelseledamot

att uppdra åt arbetsgruppen att vid behov tillsätta en ställföreträdande generalsekreterare och fastställa dennes arbetsbeskrivning§ 30 Sektionens planering och budgetprocess

Gabi Björnsson redogör för D-utskottets arbete med att se över budgetprocessen och presenterar ett förslag till ny budgetmodell. Förslaget innebär i korthet att budgeten utformas som en långsiktig planering med en tydlig koppling till handlingsplanen, uppdelad på en fast del och två rörliga delar. Beslut om budgeten ska årligen fattas för det kommande året och preliminärt för de två därpå följande åren. Den fria reserven ska användas i högre utsträckning än tidigare som buffert och för projektverksamhet. Förslaget innebär att tidpunkterna för tilläggsbeslut och revideringar under året ändras. Definition av vad som utgör fasta respektive rörliga delar görs av sekretariatet.

Charlotte Dunge påpekar att tanken med den nya modellen är att man ska kunna lösa problemen med kopplingen till handlingsplanen och det faktum att vissa beslut påverkar budget för följande år. Den ska också kunna visa på sammanhanget av prioriteringar över flera år, genom att göra det möjligt att se effekterna av planering, genomförande och utvärdering/uppföljning i ett sammanhang. Budgetmodellen ska vara flexibel och kunna fungera både när det ekonomiska läget är bra och dåligt.

Förslaget diskuteras och man föreslår ett tillägg till sekretariatets uppdrag att utarbeta nya och förbättrade mätinstrument för verksamhetsuppföljning. Sekretariatet ska redovisa tidsramarna för detta uppdrag i AU-mötet i augusti.

Beslut att arbeta enligt planen för en långsiktig ekonomisk verksamhetsplanering

att anta D-utskottets förslag till ett förändrat budgetarbete

att anta den föreslagna planen

att ge sekretariatet i uppdrag att lämna förslag över fasta delar i budgeten

att ge sekretariatet i uppdrag att utarbeta nya och förbättrade mätinstrument för verksamhetsuppföljning samt redovisa tidsramarna för detta uppdrag till AU-mötet i augusti

att ge sekretariatet i uppdrag att utforma riktlinjer för utvärdering och uppföljning av denna modell för verksamhetsplanering

att ge D-utskottet i uppdrag att se över beräkning och storlek av sektionens reserver

§ 31 Prioriteringar i handlingsplanen

Kerstin Höijer presenterar i korthet sammanställningen av de olika utskottens förslag till prioriteringar i handlingsplanen och konstaterar att utskotten har använt olika system för sitt arbete, vilket gjort det svårt att få en enhetlig bild av prioriteringarna i helhet.

Respektive utskott förklarar vilka utgångspunkter man haft för arbetet och kommenterar de olika prioriteringar man gjort. Det konstateras att tydligare direktiv måste lämnas inför nästa gång.

Styrelsen diskuterar prioriteringarna och kommer fram till att man vid detta styrelsemöte endast prioriterar huvudmålen i handlingsplanen. Prioriteringar av delmålen diskuteras vid AU-mötet i augusti.

Följande prioriteringar av huvudmålen i handlingsplanen görs ("högre" = H och "lägre" = L):

Huvudmål 1998 1999 2000

1 H L L
2 H H H
3 H L L
4 H H H
5 L L L
6 H H L
7 L H L
8 L L H

Beslut att uppdra åt sekretariatet att beakta dessa prioriteringar i sin fortsatta planering

§ 32 Beslut om rörlig budget - junidelen

Anna-Karin Wesslenius presenterar innehållet i den rörliga budgeten, junidelen. Prognosen pekar på att intäkterna kommer att hamna på ca 38, 6 milj kr, vilket totalt sett skulle innebära ett överskott på 300 000 kr, och sekretariatet föreslår att den rörliga budgetens junidel antas i sin helhet.

Anita Klum redogör för sekretariatets begäran om att få överskrida tidigare beslutad budget för övertid med 200 000 kr för 1997. Den tidigare beslutade budgeten för övertid 1997 innebar en neddragning med 65 % jämfört med tidigare år och har inte varit möjlig att nå trots hårda restriktioner för övertidsarbete.

Styrelsen tar del av förslaget om rörlig budget och diskuterar frågan om övertid. Charlotte Dunge anser att det ekonomiska läget nu ser bättre ut vid en jämförelse med samma tid förra året, men att marginalen fortfarande är väldigt liten och ställer sig tveksam till att besluta om både den rörliga budgeten och övertidsuttaget samtidigt. Grundintentionen i tidigare budgetbeslut är viktig, samtidigt som man dock inte bör "panikbromsa".

Anita Klum påpekar att Amnestys verksamhet i stora delar består av konsultativt arbete gentemot olika delar i organisationen, som bl a är viktig för att motverka den sjunkande aktivitetsnivån ute i distrikten, och att det skulle få allvarliga konsekvenser för verksamheten om inte ytterligare medel för övertid beviljas.

Hanna Roberts anser att det finns behov av en principiell diskussion om hur verksamheten fortsatt ska kunna bedrivas utan att övertid beviljas, utan att detta direkt är knutet till ett aktuellt beslut om budget.

Beslut att godkänna att ett överskridande av övertidsbudgeten för ske med högst 200 000 kr 1997 och att detta ska finansieras inom ramarna för nuvarande budget.

att anta den rörliga budgetens junidel i sin helhet

§ 33 Direktiv för budget 1998

Anna-Karin Wesslenius presenterar förslag till riktlinjer för den fortsatta verksamhetsplaneringen och budgetarbetet avseende 1998. Reviderade bilaga 3.1 och 3.2 distribuerades. Förslaget innebär i korthet att samma indelning som tidigare år vad gäller intäktsbudget, att kostnadsbudgeten följer D-utskottets förslag till ny budgetprocess, och att en prioritering av aktivitetsområden måste ske. Förslaget innehåller två alternativ till intäktsbudget. Ett på 39 milj kr, dvs en oförändrad budget jämfört med 1997, och ett på 41 milj kr, som innebär en intäktsökning om 5 %. Det senare alternativet utgår ifrån ett ökat antal medlemmar och fortsatta intäkter från Humanfonden. Utöver detta tillkommer en förfrågan från sekretariatet om vägledning i budgetarbetet vad gäller prioriteringar av ett antal områden, som sammanlagt skulle innebära kostnader om 1,5 milj kr.

Generalsekreteraren påpekar att det har funnits önskemål om att genomföra projekt inom de listade områden en längre tid och att om Amnesty vill göra dessa projekt, måste något annat plockas bort eller så får man skära i de fasta kostnaderna.

Dan Grundin ställer frågan om vad som är basbudget respektive rörlig/disponibel budget. Det försiktiga alternativet om 39 milj kr utgörs inte enbart av s k basbudget. Detta måste definieras och den presenterade prioriteringslistan är ett sätt att underlätta detta arbete för sekretariatet.

Styrelsen tar del av förslaget och diskuterar de olika alternativen, men anser det vara svårt att prioritera i listan utan att se hela budgeten specificerad.

Charlotte Dunge undrar om vi verkligen kommit så lång med budgetarbete enligt den nya modellen, där rörliga delar går att plocka bort, så att det skulle vara möjligt att utgå från det högre alternativet om 41 miljoner, och förordar att sekretariatet tills vidare arbetar vidare utifrån de båda alternativen samt att man i nuläget inte gör någon prioritering av de listade områdena.

Beslut att sekretariatet tillsvidare arbetar med två budgetförslag, en budgetram på 39 miljoner kr, och en på 41 milj kr

att sekretariatet i budgetarbetet beaktar styrelsens prioriteringar i handlingsplanen

§ 34 Inför ICM 1997

Charlotta Nordenberg informerade om bl a följande.

- Det har kommit nya ICM-cirkulär, som också finns inlagda i en särskild databas.
- Reserverna till ICM-mötet i Sydafrika är i dagsläget Madelaine Seidlitz , Christian Gräslund, Magnus Brattgård, Johanna Strandh. De ska ha all information som kommer om ICM och delta i förberedelsemötet i Vimmerby i november.
- Ett nordiskt möte inför ICM är planerat till den 23-24 augusti i Finland. Deltar gör generalsekreteraren, Christer Nordberg och Charlotta Nordenberg.
- Charlotta Nordenberg åker till Groupingmötet i Kampala, Uganda i september

Styrelsen diskuterar ICM-mötet. Jesper Hansén tar upp de informella möten som brukar pågå parallellt under ICM, där tillfälle ges att dryfta specifika frågor. Sista anmälningsdag för att arrangera sådana möten är 10 augusti. Statliga bidrag föreslås som ett tema för ett informellt möte som den svenska sektionen skulle kunna arrangera.

Beslut att svenska sektionen anmäler intresse om att arrangera ett möte på temat statliga bidrag

att David Petrasek inbjuds som gäst till det förberedande mötet i november

§ 35 Möte med specialgrupperna

Robert Hårdh från Juristgruppen har skrivit till styrelsen och föreslagit att specialgrupperna bjuds in samtidigt, istället för en och en, som tidigare varit bestämt.

Styrelsen tycker att det är ett bra förslag och diskuterar förslaget samt lämplig tidpunkt för ett sådant möte. AU-mötet i augusti, "förstärkt" med övriga styrelsemedlemmar, föreslås.

Beslut att bjuda in specialgrupperna till ett "förstärkt" AU-möte 30-31 augusti

§ 36 Brev från grupp 333

Grupp 333 i Stockholm har skrivit till styrelsen och bett om ett förtydligande av styrelsens beslut rörande Henry Berglund.

Beslut att uppdra åt ordföranden besvarar brevet

§ 37 Brev från Arne Bolander

Arne Bolander har skrivit till styrelsen och undrar bl a varför det inte finns någon Amnestygrupp i Stockholm som arbetar med iranska fångfall.

Beslut att ordföranden besvarar brevet och tar med informationen i den kommentar som Mats Andersson, kontaktperson för distrikten på sekretariatet, lämnat, samt informerar om Iran-samordningen

§ 38 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 11 maj 1997

Styrelsen tar del av det justerade protokollet och noterar att punkterna är felnumrerade, § 10 står på två ställen.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna

§ 39 Ungdomsansvarig i styrelsen

Styrelsen saknar fn en ungdomsansvarig, något som behövs inför ungdomskampanjen, och Hanna Roberts föreslås.

Beslut att utse Hanna Roberts som ungdomsansvarig i styrelsen

§ 40 AI-snack

Charlotta Nordenberg tar upp frågan om hur styrelsen bör agera när det gäller de diskussioner som pågår i diskussionsforumet på internet kallat AI-snack. Fortsatta diskussioner om detta kommer att tas upp i styrelsens diskussionsdatabas.

Beslut att eventuella inlägg av styrelsekaraktär i diskussionerna i AI-snack i förväg ska stämmas av med ordföranden

§ 41 MR-fonden

Med anledning av diskussionerna kring Rådgivningsbyrån föreslås att styrelsen bör ta upp en principdiskussion om statliga bidrag också i relation till MR-fonden.

Beslut att ge A-utskottet i uppdrag att till styrelsemötet i november bereda frågan och presentera ett underlag till diskussion

Lisbeth Segerlund Hanna RobertsCharlotta NordenbergChrister Nordberg