Möte med sektionens styrelse den 10-11 juni 1995 Protokoll från 1-2 juni 1995

PROTOKOLL NR 2/95-96


Möte med sektionens styrelse den 10-11 juni 1995

Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren §§ 16-40
Magnus Brattgård X
Charlotte Dunge X
Dan Grundin anmält förhinder
Ewa Fredenberg Nilsson X
Christer Nordberg X
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Eva-Linda Cederholm X

Suppleanter

Åsa Carlberg X
Magnus Cedergren X
Erik Petersson X

Övriga

Mats Andersson §§ 10-14
Thomas Back §§ 10-19
Gabi Björsson X
Carlos Figueredo § 39
Mi Helén §§ 10-15
Kerstin Höijer X
Berit Inde §§ 16-19
Anita Klum X
Stig Lantto §§ 17-19
Annika Lindgren § 15
Christina Lövrander X
Mötesordförande

Magnus Brattgård §§ 16-23
Christine Pamp §§ 10-16, 24-40
§ 10 Val av justerare och rapportör till grupputskicket

Styrelsen brukar utse en rapportör till Amnesty Debatt, men diskuterar att i fortsättningen rapportera i grupputskicket istället. Styrelsen skulle på så sätt nå ut till fler medlemmar och bli mindre anonym.

Beslut att välja Christer Nordberg till justerare av protokollet;

att styrelsen fortsättningsvis vid varje styrelsemöte väljer en rapportör till grupputskicket istället för till Amnesty Debatt;

att välja Christer Nordberg till rapportör till grupputskicket;

att uppdra åt Christer Nordberg att informera Amnesty Debatt om förändringen avseende styrelsens rapport.


§ 11 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 12 Protokoll från styrelsens möte den 4-5 maj 1995

Styrelsen granskar det ojusterade protokollet från styrelsens majmöte. Christine Pamp uppmanar dem i styrelsen och utskotten som har en e-mail adress att lämna den till styrelsesekreteraren.

Beslut att justera protokollet och lägga det till handlingarna.


§ 13 Protokoll från styrelsens möte den 7 maj 1995

Beslut att justera protokollet och lägga det till handlingarna.


§ 14 Ungdomsläger

Årsmötet 1994 i Stockholm beslöt att svenska Amnesty skulle anordna ett internationellt ungdomsläger senast 1996. Frågan diskuterades i B-utskottet och det visade sig vara svårt att få intresserade att planera ett ungdomsläger.

En planeringsgrupp tillsattes dock i början av 1995, som fick i uppdrag att bland annat göra en ekonomisk kalkyl och undersöka intresset i den internationella rörelsen för att sända deltagare till lägret. Dessutom skulle gruppen undersöka vilka sektioner som skulle kunna tänka sig att stödja lägret ekonomiskt och/eller personellt. Intresset visade sig vara ganska svalt, framför allt från de stora sektionerna.

Anna Dahlbäck i planeringsgruppen deltog i "Youth Coordinators meeting" i London, där ett internationellt läger nedprioriterades.

Frågan ligger kvar hos B-utskottet och kommer att beredas i samband med en allmän översyn av ungdomsarbetet. Styrelsen anser att svenska sektionen ska vänta med att arragera ett internationellt ungdomsläger tills vi har en bättre fungerande ungdomsverksamhet i sektionen.

Mats Andersson (medlem i B-utskottet) beskriver ungdomsverksamheten i svenska sektionen som spridda grupper utan samordning. Mats och några andra ungdomar vill utreda hur ungdomsverksamheten ska kunna struktureras bättre i framtiden.

Beslut att inte anordna ett internationellt ungdomsläger 1996;

att tillsätta en ungdomsutredningsgrupp bestående av Mats Andersson (Umeå), Ylva Arvidsson ( Tibro), Anna Dahlbäck (Stockholm), Petra Hopfgarten (Mariefred), Ann Larsson (Laholm) och Mariano Ramirez (Växjö);

att uppdra åt ungdomsutredningsgruppen att tillsammans med B-utskottet till styrelsens septembermöte lämna en delrapport om hur ungdomsverksamheten ska struktureras, samt en slutrapport till styrelsens marsmöte och årsmötet 1996;

att uppdra åt ungdomsutredningsgruppen att tillsammans med B-utskottet arbeta vidare med frågan om ett internationellt ungdomsläger och undersöka möjligheten att genomföra ett sådant vid en senare tidpunkt;

att anslå de medel ungdomsutredningsgruppen behöver för att genomföra tre möten.


§ 15 Rollen som samordnare

Henry Berglund är Ryssland-samordnare och har uttalat sig i bl a Amnesty Press om Amnestys arbete för dödsdömda i Ryssland. Henry Berglund hävdar att Amnesty inte bör arbeta för kriminella dödsdömda.

Annika Lindgren, kontaktperson på sekretariatet för samordningsgrupper, ger styrelsen en bakgrund till frågan om rollen som samordnare och Henry Berglunds åsikter om dödsstraffet.

Idag handlar alla aktionsfall i Ryssland, som svenska grupper arbetar med, om personer som dömts till döden för mord. De grupper som arbetar med sådana fall bör kunna förvänta sig att få ett helhjärtat stöd från samordnaren.

Styrelsen anser att en samordnare måste ställa upp på hela Amnestys åtagande och ge grupperna det stöd de behöver. Vidare har en samordnare en nyckelposition i Amnestys organisation och måste vara extra noga med hur han/hon uttalar sig.

Beslut att Henry Berglund ombedes att skriftligen dementera sina ståndpunkter offentligt, för att kunna kvarstå som samordnare, och att han annars måste avgå;

att uppdra åt Christine Pamp att skriva till Henry Berglund och återge styrelsens diskussion och beslut.


§ 16 Handlingsplanen 1996-2000

Magnus Brattgård, Åsa Carlberg och Berit Inde redogör för förslaget till Handlingsplan för svenska sektionen 1996-2000 och hur C-utskottet arbetat fram förslaget. Förslaget innebär att handlingsplanen är indelad i tre huvuddelar - kampanjarbete, den svenska organisationen och internationellt arbete - som var och en har ett huvudmål samt ett antal delmål.

Styrelsen diskuterar förslagets upplägg och målformuleringar. Synpunkter som framförs är bland annat att målen bör vara utvärderingsbara, att nyckeltal bör finnas med i planen, samt att ekonomin ska vara en integrerad del i de tre huvudmålen.

Styrelsen delar in sig i grupper och diskuterar delmålen.

Christine Pamp beskriver handlingsplaneprocessen och hur denna har förändrats under åren; tidigare var handlingsplanen ettårig och mycket detaljerad och omfattande, men 1992 inleddes en ny handlingsplaneprocess med ett längre perspektiv.

Beslut att C-utskottet fullföljer sitt uppdrag;
att förslaget till handlingsplan remitteras till grupper och distrikt i augusti;
att beslut om handlingsplan ska fattas av styrelsen i mars 1996.


§ 17 Ekonomiskt utfall januari-maj 1995

Stig Lantto (sekretariatet) redogör för resultatrapporten för januari-maj 1995. Det ser mycket bra ut, intäkterna har ökat med drygt fyra miljoner jämfört med förra året.

Beslut att lägga rapporten till handlingarna.


§ 18 Budget 1995 - den rörliga budgetens junidel

Stig Lantto redogör för den rörliga budgetens junidel. Det finns inte något som föranleder någon förändring.


Beslut att fastställa den rörliga budgetens junidel.


§ 19 Försäljningsverksamheten i Malmö

Magnus Brattgård visar diabilder på Amnestybutiken i Malmö. Lokalen är 200 kvadratmeter på två plan. Den är centralt belägen och används av Malmögrupperna som möteslokal.

Magnus Brattgård ger en bakgrund till verksamheten. 1993 togs beslut om att starta verksamheten. Den ursprungliga intentionen med verksamheten var att den skulle bli sektionens "tredje ben" ekonomiskt. Malmödistriktet åtog sig att handha verksamheten. Riktlinjer och målbeskrivning utarbetades och i maj 1994 kom verksamheten igång med två halvtidsanställda.

Magnus Brattgård har tillsammans med Gabi Björsson på sekretariatet och Gunilla Löfström från Malmögrupperna rapporterat från verksamhetens första år. Verksamheten har gått sämre än förväntat, bland annat på grund av att svårigheterna och problemen med denna typ av verksamhet har underskattats. Dessutom har det visat sig att grupper och medlemmar inte är en tillräckligt stor kundgrupp.

Man föreslår följande övergripande mål: att verksamheten ska generera vinst, att knyta kompetens inom distriktet till verksamheten för att effektivt utnyttja frivilligkrafter och stärka Malmögruppernas utåtriktade verksamhet, att effektivisera sektionens arbete inom området försäljning.

Vidare föreslår utredningen följande sex åtgärder: 1) löpande budgetuppföljning i styrelsen, 2) tydligare styrning av verksamheten,
3) inrättande av en referensgrupp för Malmöverksamheten, 4) nya sätt att marknadsföra Amnestys produkter, 5) öka omsättningshastigheten,
6) utveckla kontakter med distrikt och grupper. Under åtgärd 3 gör styrelsen tillägget att referensgruppen ska utveckla nyckeltal för Malmöregionen för att kunna avläsa eventuella positiva sidoeffekter av verksamheten.

Styrelsen ger sina synpunkter på rapporten och diskuterar målsättningen. Är målet endast ekonomisk vinst? Hur värderar vi ökad verksamhet och andra positiva bieffekter?

Beslut att rapporten ska kompletteras med styrelsens synpunkter och delges sekretariatet och referensgruppen för försäljningsverksamheten;

att en ny utredning ska presenteras styrelsen i december 1998, då det slutliga beslutet ska tas om verksamheten ska läggas ner eller vidareutvecklas;

att godkänna de tre föreslagna målformuleringarna med tillhörande delmål för försäljningsverksamheten;

att uppdra åt sekretariatet och referensgruppen att arbeta med ledning av de sex åtgärdspunkterna;

att uppdra åt referensgruppen att föreslå nyckeltal för Malmöregionen för att kunna avläsa positiva sidoeffekter av verksamheten, samt presentera dessa till styrelsens decembermöte;

att uppdra åt D-utskottet att bereda denna fråga inför budgetmötet;

att uppdra åt D-utskottet att utse en representant till referensgruppen;

att Malmöverksamheten ska kunna läggas ner före år 1998 om förlusten för år 1996 överskrider 175 000 kronor och om verksamheten inte uppvisar nollresultat år 1997.


§ 20 Projektet "Hoppets Dag"

Kerstin Höijer presenterar projektplanen för projektet "Hoppets Dag", som Amnesty ska genomföra med hjälp av Posten som står för porto, SCA Graphic/Wifsta Finpappersbruk som står för pappret, och reklambyrån Nord och Co. I projektplanen finns syfte, mål, metod/aktiviteter, resursbehov, tidsplan, kostnadskalkyl och utvärderingsplan formulerade.

Beslut att godkänna projektplanen.


§ 21 Framtida projekt - marknadsföring

Styrelsen diskuterar att vidga kontakten med fler reklambyråer framöver och att även ta kontakt med medieplanerare.

Beslut att i framtiden inhämta fler förslag från andra reklambyråer i samband med projekt, samt att ta kontakt med medieplanerare.


§ 22 Utredning av svenska sektionens ekonomiska planering

Underlag saknas.

Beslut att bordlägga frågan.


§ 23 Direktiv för budget 1996

Stig Lantto presenterar förslag till riktlinjer för verksamhetsplanering och budgetarbete avseende 1996. Intäktsbudgeten föreslås ha samma indelning som föregående år. D-utskottets arbete med att utarbeta en ny budgetmanual är påbörjat men ej avslutat, varför kostnadsbudgeten föreslås att liksom tidigare indelas i en basbudget och en rörlig budget.

I underlaget beräknas intäkterna till 39.530 tkr (drygt 5 miljoner mer jämfört med förra året) och ramen för de totala kostnaderna föreslås till 41.170 tkr.


Beslut att 1996 års budget består av en basbudget (80 %) och en rörlig budget
(20 %);

att de ekonomiska ramarna utgår från att intäkterna blir 39 530 tkr och att de sammanlagda kostnaderna blir 41 170 tkr varav 12 890 tkr är IS-avgift och 28 290 tkr är sektionskostnader;

att uppdra åt D-utskottet att göra en översyn av programindelningen i budgetförslaget;

att uppdra åt varje utskott att presentera sina synpunkter på budgetförslaget;

att arbetet bedrivs enligt föreslagen tidplan.


§ 24 Utvärdering av årsmötet i Borlänge 1995

Styrelsen ventilerar sina synpunkter på årsmötet 1995 i Borlänge, samt tar del av årsmötesarrangörens utvärdering utifrån utvärderingsblanketterna som fylldes i av 104 årsmötesdeltagare (av ca 250). Styrelsen diskuterar bland annat att arbetsordningen och årsmöteshandboken kan förbättras.

Lars-Olof Olofsson berättar att årets årsmötesarrangörer, Dalarna-Sandviken distriktet, avser att revidera "lathunden" för årsmötesarrangörer.

Beslut att på styrelsens septembermöte behandla frågan om en översyn av årsmöteshandboken.


§ 25 Val av arbetsutskott (AU)

De sammankallande i utskotten samt ordföranden föreslås utgöra arbetsutskottet (AU). Om någon av de sammankallande i utskotten inte kan delta träder annan styrelseledamot från utskottet in som suppleant med full rösträtt.

Beslut att utse följande styrelsemedlemmar till AU-ledamöter:
A-utskottet - Rigmor Argren
B-utskottet - Ewa Fredenberg Nilsson
C-utskottet - Lars-Olof Olofsson
D-utskottet - Charlotte Dunge
Christine Pamp.


§ 26 Distriktsansvar i styrelsen

Styrelsemedlemmarna har distriktsansvar för två till tre distrikt var, vilket innebär bland annat telefonkontakt med distrikten och deltagande i distriktsmöten. Kan styrelsemedlemmen inte delta i ett distriktsombudsmöte ska han/hon försöka ordna så att någon annan person kan delta som representant för styrelsen.

Beslut att uppdra åt Christine Pamp att göra en lista över distriktsansvar.§ 27 Kontaktperson för ACU

Styrelsen har att utse en kontaktperson för Amnestys Centrala Ungdomsgrupp (ACU).

Beslut att utse Magnus Brattgård till kontaktperson för ACU.


§ 28 IT-gruppen

En IT-grupp tillsattes för ett år sedan, med uppgift att bevaka och utveckla möjligheterna för styrelsen och sektionen att använda sig av ny informationsteknik.

IT-gruppen består nu av Hans Hagwall, Joakim Jardenberg, Christer Nordberg (sammankallande), Stig Lantto och Per Schmeling.

Beslut att IT-gruppen ska rapportera om sitt arbete i grupputskicket tre till fyra gånger per år med start i november;

att förslag från IT-gruppen med eventuella implikationer i budgeten ska inlämnas till styrelsens septembermöte.


§ 29 Ordförandereserv på styrelsens möten

Styrelsen beslöt på sitt möte i oktober 1994 (SW-ORG 72/08/94) att vice ordförande även ska vara ordförandereserv på styrelsens möten. Nu framförs förslaget att återgå till att utse en ny ordförandereserv till varje styrelsemöte. Anledningen till detta är bland annat att vice ordförande ska kunna ta ordförandens plats då denna har förhinder.

Beslut att styrelsen ska välja en ordförandereserv vid varje styrelsemöte;

att utse Christer Nordberg till ordförandereserv för nästa möte.


§ 30 Viktigare ärenden under perioden & styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut

Styrelsen går igenom åtgärder med anledning av årsmötesbeslut och lämnar sina synpunkter på detta underlag.

De sammankallande i utskotten (A-utskottet - Rigmor Argren, B-utskottet Ewa Fredenberg Nilsson, C-utskottet - Lars-Olof Olofsson, D-utskottet -Charlotte Dunge) redogör för ärenden som ska beredas i respektive utskott under verksamhetsåret 1995/96.

Minnesanteckningar från utskottens möten förs av deltagande sekretariatspersonal och lämnas till styrelsesekreteraren som förmedlar dessa till ordförande Christine Pamp och den sammankallande i utskottet.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att följa upp årsmötesbesluten från årsmötet 1993 och 1994.

att utse följande kontaktpersoner på sekretariatet för utskotten:
A-utskottet - Anita Klum
B-utskottet - Kerstin Höijer
C-utskottet - Kerstin Höijer
D-utskottet - Hans Hagwall


§ 31 Tidpunkt för styrelsens möten under perioden

Styrelsen diskuterar förslag till tidpunkter för styrelsens möten under perioden 1995/96. Ett förslag framförs att lägga in en utbildningshelg i oktober och att utrymme lämnas för ett kortare styrelsemöte i samband med denna och att detta styrelsemöte inte ska föregås av ett AU.

Grännagrupperna har lämnat in önskemål om att styrelsen ska förlägga ett möte i Gränna.

Beslut att förlägga en utbildningshelg den 21-22 oktober i Gränna;

att uppdra åt styrelsen att i samarbete med sekretariatet planera utbildningshelgen i oktober.


§ 32 Inför ICM

Christer Nordberg i ICM-delegationen har lämnat återbud och ersätts av Kerstin Höijer. Ewa Fredenberg Nilsson går som som reserv.

De sammankallande i utskotten presenterar ett urval av ICM-resolutioner och ger en bakgrund till dessa.

Beslut att uppdra åt ICM-delegationen att utse ytterligare en reserv;

att med anledning av årsmötesbeslut 45 dra tillbaka svenska sektionens ICM-resolution A 7.6 om slaveri.


§ 33 Delrapport om samordningsprojektet

Styrelsen tar del av en lägesrapport för samordningsprojektet.

Beslut att lägga rapporten till handlingarna.


§ 34 Region Väst

Styrelsen tar del av en rapport om region Väst och konsekvenserna av en utökning av regiontjänsten.
Beslut att bordlägga utvärderingen av region Väst till styrelsens septembermöte.


§ 35 Rapport från sekretariatet

nita Klum redovisar nyckeltal, som bland annat innefattar antal nya medlemmar, arbetsgrupper och section level actions. Vidare lämnar Anita Klum en rapport från sekretariatet bland annat vad gäller:
- Antalet grupper är nu 296.
- Den 12-14 maj hölls ett internationellt möte för Korea/KOTARAN-samordnare i Stockholm.
- Den nya barngruppen har haft sitt första möte. Åsa Karlsson från Stockholm är ny samordnare och deltagarna gjorde en preliminär uppdelning av arbetsuppgifter och kommer att börja arbeta efter sommaren.
- Juristgruppen i Uppsala hade ett seminarium om Kina den 9 maj, med 70 deltagare.
- Amnesty har arrangerat ett seminarium om Turkiet och (bristen på) yttrandefrihet tillsammans med TCO. Jonathan Sugden från IS deltog i detta.
- Vid ICM i Boston 1993 togs ett beslut att ersätta Annual Review of Country Work med en konsultativ prioritets- och planeringsprocess för landstrategi (beslut 16). Syftet är att i högre grad involvera sektionerna i det strategiska planeringsarbetet. Det första dokumentet om Country Strategy Review har nu kommit och handlar om Asien. Ett "Regional Strategy Forum" ska hållas i London i november, till vilket sektionen kan nominera en deltagare.
- Ett initiativ har tagits till göra en översyn av Amnestys arbete gällande Afrika och hur vi kan hitta nya vägar och utveckla nya metoder för att förbättra MR-situationen i Afrika. Holländska sektionen har tillfrågats om de vill ansvara för en sådan översyn.
- Representanter från Irans ambassad besökte sekretariatet den 2 juni då tillfälle gavs att presentera den nya rapporten.
- Sekretariatet har haft besök från Perus ambassad, med anledning av Amnestys brev till Leif Blomberg angående asylpolitiken gällande peruaner.
- Den 21 juni uppvaktar AI Tysklands ambassad med anledning av rapporten om polisövergrepp.
- Öppningsdatumet för Arbetets museums utställning om Mänskliga rättigheter i Norrköping är ändrat till den 2 september.
- Givarbrevet om Iqbal Masih har hittills givit det bästa resultatet någonsin: 628 000 kronor på fem dagar.
- Gabi Björsson presenterar ADB-utvecklingen. Målsättningen är att alla sekretariatsanställda ska vara grundutbildade och uppkopplade på nätet den 31 augusti 1995. Även beslutsfattande instanser ska kopplas upp. Från Internationella sekterariatet (IS) föreligger ett förslag om att utvärdera Lotus Notes som Amnestys framtida gemensamma programvara.


§ 36 Rapport från utskotten

A-, B- och D-utskottet har ingenting att rapportera. Ewa Fredenberg Nilsson, C-utskottet, rapporterar bland annat från Nordic Meeting på Island 3-5 juni, samt utskottets arbete med att göra en översyn av principerna för svenska sektionens utvecklingssamarbete. C-utskottet finner inga skäl till att ändra i sektionens riktlinjer med anledning av de nya internationella riktlinjerna för utvecklingssamarbete.

Beslut att inte ändra i svenska sektionens riktlinjer för utvecklingssamarbete.


§ 37 Konferens mot tortyr 1996

Styrelsen finner underlaget med kostnadsberäkningar för alternativa orter för konferensen mot tortyr otillräckligt. Styrelsen har bland annat önskemål om att en beräkning av resekostnader ska finnas med.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att till arbetsutskottets möte i september presentera ett nytt underlag med alternativa orter och ett förslag till datum för konferensen mot tortyr;

att uppdra åt kassören att formulera kriterier för ett nytt underlag.


§ 38 EU-föreningens årsmöte

Rigmor Argren rapporterar från EU-föreningens årsmöte i Belgien 19-22 maj, samt från ett möte med sektionernas EU-kontaktpersoner på EU-kontoret i Bryssel den 19 maj.

Beslut att bjuda in en representant från EU-kontoret till styrelsens decembermöte.


§ 39 Amnestyfonden

Carlos Figueredo i fondstyrelsen informerar om senaste nytt från Amnestyfondens verksamhet.
Sektionsstyrelsen utsåg två representanter till fondstyrelsen på sitt möte den 7 maj: Magnus Brattgård och Christine Pamp. Christine Pamp avsäger sig uppdraget och ber styrelsen att utse en ny representant.

Beslut att utse Ewa Fredenberg Nilsson till representant i fondstyrelsen istället för Christine Pamp som frånträder.


§ 40 Arbetsgivarefrågor

Ordföranden redogör för styrelseledamöternas roll i förhållande till sekretariatets personal.

Styrelsen ger generalsekreteraren i uppdrag att anställa en assistent till henne med uppgift att bistå med bland annat:
- övergripande planering och utvärdering
- kontakter med den internationella rörelsen
- kvalitetskontroll av styrelseunderlag
- uppföljning av styrelsebeslut.
På förekommen anledning diskuteras rutiner för anställningar på sekretariatet.

Christina Lövrander

Christer Nordberg
Magnus Brattgård
Christine Pamp

Bilaga 1
Underlag till styrelsens möte den 10-11 juni 1995

Punkt Underlag

11 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/06/95)
12 Protokoll från styrelsens möte den 4-5 maj 1995 (SW-ORG 72/03/95)
13 Protokoll från styrelsens möte den 7 maj 1995 (SW-ORG 72/04/95)
14 Underlag för beslut om ev internationellt ungdomsläger

Underlag från ungdomsgrupp/Mats Andersson
15 Underlag från sekretariatet/Annika Lindgren ang. Henry Berglund, Ryssland-samordnare
Brev från Henry Berglund till Christine Pamp
16 Förslag till handlingsplan för den svenska sektionen 1996-2000
17 Resultatrapport januari-maj 1995
18 Rörlig budget - junidelen
19 Utredning av Malmöverksamhetens första år + komplettering
20 Projektplan "Hoppets Dag"
23 Riktlinjer för verksamhetsplanering och budgetarbete avseende 1996
Jämförelse ökningstakt kostnader, 1985-1996
24 Utvärdering av årsmötet i Borlänge 1995: statistik av utvärderingsblanketterna
30 Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut 1995
Viktigare uppgifter under perioden 1995/96
31 Förslag till planering av styrelsens möten under 1995/96
32 Förteckning över ICM-resolutioner som ska diskuteras inför ICM
33 Lägesrapport: projektet för samordningsgrupper
34 Rapport om region Väst
35 Nyckeltal (t o m 950531)
36 Översyn av principer för utvecklingssamarbete (C-utskottet)
Rapport från AI:s årsmöte i Tyskland
Rapport från International Trade Union Coordinators Meeting i London 12-14 maj -95
37 Underlag om konferens mot tortyr 1996
38 Rapport från EU-föreningens årsmöte

  • Mötesdatum: 1-2 juni 1995
  • Index: ORG 54/005/1995