Möte med sektionens styrelse den 11-12 juni 1994 Protokoll från 1-2 juni 1994

PROTOKOLL NR 2/94-95
SW-ORG 72/05/94 Möte med sektionens styrelse den 11-12 juni 1994


Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Thomas Back X
Sven Bodin X
Magnus Brattgård X
Ewa Fredenberg Nilsson X
Eva Malmstedt X
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz X
Maj-Britt Vianden X
Kari Wennemo X

Suppleanter

Christer Nordberg X
Jan Nygren anmält förhinder
Dan Grundin anmält förhinder

Övriga

Gabi Björsson X
Jan Claar § 38
Per-Åke Danielsson § 38
Jesper Hansén X
Kerstin Höijer § 35 - 44
Anna-Carin Kandimaa sekreterare
Anita Klum X
Stig Lantto § 35 - 43
Annika Löfstrand X
Svante Macris anmält förhinder

Mötesordförande

Rigmor Argren § 34 - 35, 40 - 45
Christine Pamp § 11 - 33, 36 - 39
§ 11 Val av justerare/rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att välja Lars-Olof Olofsson till justerare och rapportör till AmnestyDebatt.


§12 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de ändringar och tillägg som framgår av protokollet.


§ 13 Val av ordförandereserv för nästa möte

Beslut att välja Magnus Brattgård till ordförandereserv för nästa möte.


§ 14 Protokoll från styrelsens möte den 11 maj 1994

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 15 Protokoll från styrelsens möte den 14 maj 1994

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§ 16 Rapport från sekretariatet

Anita Klum ger en rapport från sekretariatet bland annat vad gäller
-grupper: sedan styrelsens möte i maj har tre nya grupper bildats och en
lagts ner. Totalt har sektionen nu 303 grupper.
-aktionsfall: nya aktionsfall angående Sydkorea, Kazakstan, Ryssland, Indien, Ukraina och Kuwait har distribuerats till grupper.
-samordnare: introduktionsutbildning har hållits på sekretariatet för nya samordnare för Bahrein, Oman, Quatar och Förenade Arabemiraten. Ett nordisk möte för sekretariatshandläggare som arbetar med samordningar hölls i Stockholm den 7-8 juni på svenska sektionens initiativ.
-Kampanjen mot "försvinnanden" och politiska mord: inom ramen för kampanjen har Mors dag uppmärksammats och aktionerna har rönt god uppmärksamhet.
-Resa i Baltikum: en resa för att följa upp förra årets Amnestyresa i de baltiska länderna pågår under vecka 24, arrangerad av svenska sektionen i samarbete med Stockholmsdistriktet och IS.
-Colombiakampanjen: material förbereds för en amerikanistkongress i Stockholm 4-9 juli. Representanter från Colombias regering har rest runt i Europa och besökte bland andra den svenska sektionen för att bemöta den kritik som Amnesty riktat mot Colombia.
-lobbying: den nye ambassadören för mänskliga rättigheter, Nils Eliasson, besökte sekretariatet den 24 maj.Vid mötet diskuterades bland annat tillvägagångssätt när Amnesty ber regeringen att agera i enskilda fall.
-parlamentarikergruppen: har haft sitt sista möte för säsongen. Hans-Göran Franck slutar i och med detta möte men gruppen återupptar sitt arbete i höst.
-massmedia: årsmötet gav många bra artiklar, över 100 st hittills. Uttalandet har publicerats på många håll. Speciellt lyckad var mediabevakningen av årsmötesgästerna.
-Amnesty Press: nästa nummer trycks den 22 juni.
-insamling, marknadsföring, medlemsvärvning: förberedelserna inför medlemsvärvningskampanjen 1995 löper vidare. Distrikten har tillfrågats om intresset för att bilda en referensgrupp för kampanjen och hittills har åtta distrikt visat intresse.
-dokumenthanteringsprojektet: sju användare på sekretariatet är nu anslutna till dokument- och kommunikationsprogrammet Notes.
-försäljningen: nya produktkatalogen har gett resultat, många beställningar har inkommit på kort tid.
-medlemmar: den tredje skriftliga påminnelsen om medlemsavgiften är nu utsänd. Bortfallet hittills i år är 13,9 procent. 1000 medlemmar kommer att få påminnelser per telefon, övriga som ej förnyat sitt medlemsskap kommer att få en fjärde skriftlig påminnelse.
-givarbrev: nya givare har värvats genom en ibladning i utskick till en bokklubbs medlemmar samt via utskick till 100.000 villahushåll i Stockholm, Göteborg, Lund, Skanör, Örebro, Uppsala och Umeå.

§ 17 Rapporter från utskotten

Medlemmar i respektive utskott redogör för utskottens arbete: A-utskottet - Maj-Britt Vianden, B-utskottet -Rigmor Argren, C-utskottet -Ewa Fredenberg Nilsson och D-utskottet - Thomas Back.

§ 18 Konstprojektet

Vid styrelsens möten i juni och december 1993 diskuterades ett förslag till ett konstprojekt inför 50-årsfirandet av FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna (se protokoll 2/93-94 § 39, 5/93-94 § 109). Magnus Brattgård från styrelsens C-utskott presenterar ett reviderat förslag med ekonomiska ramar för projektet. Dessa har räknats fram tillsammans med Lars Nittve, chef för konstmuséet Rooseum.

Styrelsen är fortsatt positiv till idén. Eftersom projektet är av internationell karaktär blir nästa steg att tillfråga den internationella styrelsen, IEC, om synpunkter på förslaget.

Beslut att uppdra åt Christine Pamp och Magnus Brattgård skriva ett brev till IEC och presentera förslaget. Brevet skall vara IEC tillhanda innan nästa IEC-möte.

att sända brevet till hela den svenska styrelsen för kännedom.


§ 19 Rapport från det nordiska mötet i Stavanger 3-5 juni 1994

Thomas Back och Anita Klum redogör för sitt besök på det nordiska mötet i Stavanger den 3-5 juni. Det som bland annat diskuterades vid mötet var frågan om framtida nordiskt samarbete (se protokoll 8/93-94, §82).

Samtliga sektioner var positiva till ett fortsatt samarbete. På styrelsenivå skall detta ske genom att varje sektion identifierar lämpliga områden och påbörjar diskussionen med en annan sektion. Reslutat av diskussioner skall delges de övriga sektionerna som sedan får delta efter intresse.

De små sektionerna gav uttryck för hur betydelsefullt de anser att samarbetet på sekretariatsnivå är. Det klargjordes också att det nordiska samarbetet skall integreras i groupingsamarbetet.


§ 20 Rapport från polska Amnestys årsmöte

Ewa Fredenberg Nilsson berättar om sitt besök vid polska Amnestys årsmöte 1994. Bland annat efterlystes samarbete med svenska Amnestyungdomar.


§ 21 Ekonomiskt utfall januari t o m maj 1994

Thomas Back och Anita Klum kommenterar det ekonomiska utfallet till och med maj 1994.


§ 22 Budget 1994 - kompletteringsbeslut i juni

Enligt beslut vid styrelsens decembermöte 1993 (se protokoll 5/93-94 §104) skall det under junimötet fattas beslut
om den rörliga budgetens junidel.

Beslut att anta förslaget till den rörliga budgetens junidel vilket innebär att summan tillägg i juni uppgår till 1 058 tkr.


§ 23 Styrelsens arbetsformer

Christine Pamp redogör för vilka roller styrelsen, arbetsutskottet, utskotten och sekretariatet har i sektionens arbete. Med anledning av utskottens nya roll kan dokumenten arbetsordning och beslutsgång för sektionen behöva revideras.

Beslut att uppdra åt Christine Pamp och Anita Klum att se över ovan nämnda dokument och om det anses nödvändigt presentera förslag på revidering till styrelsens septembermöte.


§ 24 Utvärdering av arbetet i utskott

Utskotten presenterar sin syn på utskottsarbetet under styrelsens arbetsår 1993-94. Det finns fortfarande delar av arbetet som kan förbättras men man är enig om att modellen med utskott fungerar bättre och bättre och är en arbetsform som man vill fortsätta med under 1994-96.

Styrelsen diskuterar även arbetsutskottets (AU) roll i förhållande till utskotten. Man konstaterar att AU fyller en viktig funktion i beredningen av styrelsens möten. Detta förutsätter dock att skriftliga underlag kommer i tid och det understryks att inga ärenden kommer att behandlas på styrelsens möten om de inte först beretts av AU.


§ 25 Styrelsens arbete under 1994-95

Christine Pamp presenterar ett förslag till reviderade utskottsdirektiv för 1994-95 samt ett förslag till tidplan för utskottens ärenden. Styrelsen diskuterar vilka övriga ärenden som tillkommit med anledning av årsmötesbeslut.

Beslut att anta de reviderade direktiven för utskotten.

att utskotten består av följande ledamöter:
A-utskottet
Eva Malmstedt (sammankallande)
Madelaine Seidlitz
Maj-Britt Vianden

B-utskottet
Rigmor Argren (sammankallande)
Lars-Olof Olofsson
Kari Wennemo
Christer Nordberg (resurs) C-utskottet
Ewa Fredenberg Nilsson (sammankallande)
Jan Nygren
Magnus Brattgård

D-utskottet
Thomas Back (sammankallande)
Lars-Olof Olofss o n
Christer Nordberg (resurs)
Magnus Brattgård

att uppdra åt utskotten att på styrelsens septembermöte presentera en tidplan för möten och ärenden under året.

att uppdra åt Christine Pamp att sända ett brev till distriktsombuden med förfrågan om förslag på personer som kan adjungeras till de olika utskotten.

att uppdra åt Christine Pamp och sammankallande i respektive utskott att slutgiltigt fastställa utskottens sammansättning.


§ 26 Val av Arbetsutskott (AU)

Under styrelsens arbetsår 1993-94 var sammankallande i respektive utskott ordinarie ledamot i AU. Inför året 1994-95 föreslås att varje utskott har en representant i AU som utses av respektive utskott. Om denna inte kan delta träder annan styrelseledamot från utskottet in som suppleant med full rösträtt.

Beslut att följande styrelsemedlemmar också är AU-ledamöter:

A-utskottet - Madelaine Seidlitz

B-utskottet - Kari Wennemo

C-utskottet - Jan Nygren

D-utskottet - Magnus Brattgård Christine Pamp


§ 27 Distriktsansvar i styrelsen

Christine Pamp presenterar förslag till distriktsansvar inom styrelsen.

Beslut att anta förslaget till distriktsansvar inom styrelsen (se bilaga 2)

§ 28 Kontakperson i styrelsen för Amnestys centrala ungdomsgrupp, ACU

Beslut att välja Rigmor Argren till kontaktperson för ACU.


§ 29 Tidpunkter för styrelsens möten

Beslut att hålla styrelse- och AU-möten enligt tidplan i bilaga 3.


§ 30 Kontakter med samordningsgrupper och specialgrupper

Styrelsen har under året 1993-94 påbörjat en serie möten med samordnare regionvis. Återstår gör möten med samordnare för länder i Europa och för länder i Amerika. Dessa möten kommer att äga rum under styrelsens oktober- respektive decembermöten. Därefter föreslår man att möten med specialgrupperna skall arrangeras på liknande sätt.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att efter möten med samordnare bjuda in specialgrupper till styrelsens möten.


§ 31 Viktigare ärenden under perioden

Styrelsen går igenom sekretariatets uppdelning av viktigare ärenden under perioden.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att uppdatera dokumentet m a p utskottens tidplan och styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut.


§ 32 Utvärdering av årsmötet

Styrelsen är enig om att årsmötet avlöpte väl. Styrelsen tar del av ett brev från Birgitta Grind angående tidsfördelning mellan beredningsgrupper och plenum. Styrelsen instämmer i att det är olyckligt att D-frågorna och ekonomin alltid hamnar sist och blir drabbade av tidsnöd. Styrelsen kommer att ha detta i åtanke vid planeringen inför nästa årsmöte.

Anita Klum berättar om den stora uppmärksamhet som årsmötesgästerna rönt i massmedia och om det lyckade försöket med att kontakta distriktsombuden före årsmötet för att få in insändare om mötet i lokalpressen.


§ 33 Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut

De åtgärder som berör styrelsens arbete under året redovisas i direktiv för utskotten (se § 25). Övriga åtgärder kommer att diskuteras på styrelsens möte den 9 juli.


§ 34 Den särskilda gruppen för flyktingfrågor

Anita Klum och Madelaine Seidlitz presenterar sitt förslag till den tredje personen i den av årsmötet beslutade särskilda gruppen för flyktingfrågor (se protokoll 1/94-95 § 7). Förslaget är advokat Ingemar Strandberg som dock inte är tillfrågad. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

Beslut att uppdra åt Anita Klum och Madelaine Seidlitz att tillfråga Ingemar Strandberg och i händelse av att han tackar nej, tillfråga och presentera ett nytt förslag till styrelsens möte den 9 juli.


§ 35 Arbete gentemot riksdag och regering

Rigmor Argren redogör för B-utskottets arbete med en strategi för sektionens lobbyarbete samt utformningen av ett pilotprojekt inför indonesienkampanjen. Styrelsen ställer sig positiv till projektet och till det underlag för presentation av projektet som Eva Malmstedt från B-utskottet visar.

Styrelsen diskuterar vikten av utvärdering av olika projekt och att professionell utvärdering kräver kompetens och kunskap som inte nödvändigtvis finns inom styrelse/sekretariat.

Beslut att sekretariatet genomför och dokumenterar pilotprojektet kontinuerligt så att resultatet kan redovisas i mars 1995.

att sekretariatet fortsätter att dokumentera utbildningsbehovet hos samordningsgrupperna vad gäller arbete gentemot riksdag och regering så att de kan inkorporeras i den nya utbildningsplanen.

att uppdra åt sekretariatet att i samarbete med samordningsgrupperna utarbeta långsiktiga strategier för arbetet gentemot riksdag och regering.

att uppdra åt Christine Pamp att presentera ett förslag på hur utvärderingen av olika projekt i sektionen skall kunna förbättras genom utbildning av styrelse och sekretariatspersonal.


§ 36 Budget 1995

Stig Lantto presenterar förslag till riktlinjer för verksamhetsplanering och budgetarbete avseende 1995. I underlaget föreslås en kostnadsram på 34 650 tkr och budgeterade intäkter på 33 000 tkr, vilket skulle medföra att 1 650 tkr tas från reserverna. Styrelsen är positiv till förslaget men uttrycker önskemål om att höja budgeterade intäkter och minska planerat uttag från reserverna.

Beslut att eventeulla beslut om ytterligare prioriteringar beaktas i det fortsatta planerings- och budgetarbetet.

att 1995 års budget består av en basbudget och en rörlig budget.

att de ekonomiska ramarna utgår ifrån en intäktsnivå över 33 000 tkr där exakta siffror presenteras vid styrelsens septembermöte, och att de sammanlagda kostnaderna blir 34 650 tkr varav 11 650 är IS-avgift och 23 000 tkr är sektionskostnader.

att arbetet bedrivs enligt föreslagen tidplan.

att uppdra åt sekretariatet att snarast möjligt uppmana distrikt, samordningsgrupper och grupper att inkomma med äskanden inför 1995.


§ 37 Definition av basbudget

På styrelsens decembermöte (se protokoll 5/93-94, § 110) fick sekretariatet i uppdrag att till styrelsens junimöte presentera ett förslag på hur basbudgetens delar skall beräknas inför budgetarbetet med 1995 års budget. På grund av tidsbrist finns emellertid inget färdigt förslag varför sekretariatet föreslår att frågan bordläggs till styrelsens septembermöte.

Beslut att bordlägga ärendet till styrelsens septembermöte.§ 38 Möte med representanter för Riksspelet

Per- Åke Danielsson från Riksspelet presenterar idén om ett folkrörelsespel kallat Hipp!Hipp!Hurra!. Spelet, som skall sändas i TV, är tänkt att präglas av humanism, idrott och miljö. Amnestys roll i spelet skulle vara att delta i programmen och i marknadsföringen utan några ekonomiska åtaganden.

Styrelsen diskuterar vilka möjligheter och risker ett deltagande från Amnestys sida skulle kunna medföra.

Beslut att ställa sig positiv till att Amnesty finns med i den fortsatta planeringen av Riksspelet.

att uppdra åt sekretariatet att vidare undersöka vilka juridiska konsekvenser projektet skulle kunna få för Amnesty.


§ 39 Tillsättande av expertgruppen för informationsteknologi

Beslut att tillsätta en expertgrupp för informationsteknik med följande medlemmar: Stig Lantto, Christer Nordberg, Christine Pamp och Per Schmeling.

att uppdra åt gruppen att själv utse en sammankallande och presentera förslag på direktiv för gruppens arbete vid styrelsens septembermöte.

att uppdra åt gruppen att till styrelsens septembermöte även förbereda en internutbildning för styrelsen om IT-frågor.


§ 40 Information från Amnestyfonden

Madelaine Seidlitz informerar om Amnestyfondens arbete. Styrelsen diskuterar hur beslutet om närvaro vid denna slutna punkt skall tolkas.

Beslut att styrelsen, styrelsesekreteraren och ledningsgruppen får närvara vid punkten Information från Amnestyfonden.


§ 41 Inför ICM 1995

Från ICM Steering Committee har kommit en förfrågan om förslag på funktionärer vid ICM 1995.

Beslut att uppdra åt styrelsen att fundera över sommaren och komma med förslag på funktionärer vid styrelsens septembermöte.


§ 42 Traktamenten - tillägg till beslut vid AU den 15 januari 1994

Vid Arbetsutskottets möte den 15 januari 1994 (se protokoll SW-ORG 73/01/94, punkt 11) beslutades om principer för traktamenten för styrelsens medlemmar som innebär att 30% av fulla traktamentesbeloppet utgår även vid helpension. Det klargörs här att dessa principer endast gäller resor till internationella rådsmöten.

Beslut att komplettera beslutet från AU den 15 januari 1994 angående traktamenten med att principerna endast gäller för resor till internationella rådsmöten.


§ 43 Presstöd

Med anledning av årsmötets starka uttalande om nej till alla former av statligt stöd anser styrelsen att man inte längre kan ta emot presstöd till Amnesty Press och taltidningen.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att tacka nej till fortsatt presstöd.

att uppdra åt sekretariatet att informera medlemmarna om beslutet.

att uppdra åt styrelsens A-utskott att förbereda en diskussion om statliga medel till nästa årsmöte.


§ 45 Arbetsgivarefrågor

Anita Klum presenterar ett förslag till personalförstärkningar 1994. En diskussion förs om övertidsarbete och verktyg för prioriteringar. I samband med projekt bör övertid redovisas separat då den kan bero på för knappa personella resurser. Övrig övertid skall vara mycket väl motiverad för att godkännas. Styrelsen rekommenderar att övertid i möjligaste mån kompenseras i ledig tid i anslutning till övertidsarbetet. Styrelsen efterlyser egna verktyg för prioriteringar och stöd från sekretariatet i sådana diskussioner. Dessa frågor tas upp vid ett senare tillfälle.

Sekretariatet föreslår förstärkning med 2,25 fasta tjänster.

Beslut att från och med den 1 augusti 1994 inrätta 1,75 fast tjänst och 0,5 projektanställning under två år samt att anslå medel motsvarande
300 000 kronor för innevarande år.


Vid protokollet Anna-Carin KandimaaJusteras

Lars-Olof Olofsson
Rigmor Argren
Christine Pamp

Bilaga 1

Underlag till styrelsens möte den 11-12 juni 1994


Punkt: Underlag

12 Kallelse och förslag till dagordning (SW-ORG 71/05/94)

14 Protokoll från styrelsens möte den 11 maj (SW-ORG 72/03/94)
OJUSTERAT!

15 Protokoll från styrelsens konstituerande möte den 14 maj
(SW-ORG 72/04/94) OJUSTERAT!

20 Rapport från Amnestys årsmöte i Polen

21 Ekonomiskt utfall t o m maj 1994

22 Budget 1994, kompletteringsbeslut

23 Arbetsordning för svenska sektionen av AI

23 Beslutsgång för svenska sektionen av AI

25 Riktlinjer för styrelsens arbete i utskott

27 Distriktsansvar i styrelsen

25 Direktiv för styrelsens utskott 1993-95

29 Tidpunkter för styrelsens möten under perioden

25 + 33 Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut
31 Viktigare ärenden under perioden

32 Brev från Birgitta Grind ang. årsmötet

35 Arbete gentemot riksdag och regering
36 Tidplan och direktiv för framtagande av budget för 1995

37 Angående beräkning av basbudget

18 Ang. internationellt konstprojekt

24 Utvärdering av arbetet i utskott (A, B och C-utskotten)

38 Riksspelet - kort skriftlig presentation

39 Förslag om inrättandet av en referensgrupp för ADB-stöd

  • Mötesdatum: 1-2 juni 1994
  • Index: ORG 54/005/1994