Möte med sektionens styrelse den 12-13 juni 1993 Protokoll från 1-2 juni 1993

Styrelseprotokoll 93-06 12-13
SW-ORG 72/05/93 Möte med sektionens styrelse den 12-13 juni 1993


Ledamöter Närvarande
R igmor Argren 13 juni
Rose-Marie Asker X
Thomas Back X
Sven Bodin X
Magnus Brattgård X
Jesper Hansén X
Berit Inde X
Eva Malmstedt X
Christine Pamp X
Madelaine Seidlitz anmält förhinder
Maj-Britt Vianden X
Suppleanter
Ewa Fredenberg Nilsson anmält förhinder
Annika Löfstrand X
Vilhelm Samuelsson X

Övriga
Gabi Björsson X
Kristina Båth X
Siv Erikson X
Anna-Carin Kandimaa sekreterare
Anita Klum X
Stig Lantto § 38
Maria Mirsch § 25
Ingrid Petersson § 29
Eva Sandhammar § 29,37
Elisabet Stålhane § 29
Göran Svedin X

Mötesordförande
Magnus Brattgård § 29-31
Christine Pamp § 15-28, § 32-42


§ 15 Val av justerare

Beslut att välja Maj-Britt Vianden till justerare av protokollet.


§ 16 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med de ändringar som framgår av protokollet med följande tillägg:
*Konst och de mänskliga rättigheterna
*Försäljning av fastigheten Tranholmen


§ 17 Val av ordförande reserv för nästa möte

Beslut att välja Eva Malmstedt till ordförande reserv för nästa möte.


§ 18 Val av rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att fortsättningsvis välja samma person som justerar protokollet, Maj-Britt Vianden för denna rapport. Punkten skall dock stå kvar på kommande dagordningar.


§ 19 Protokoll från styrelsens möte den 6-7 maj 1993

Vad gäller sektionens representation vid ICM (§ 170) meddelar Christine Pamp att ICM-delegationen består av följande personer:
Rose-Marie Asker, Thomas Back, Magnus Brattgård, Jesper Hansén, Anita Klum och Christine Pamp.
Reserv: Magnus Breidne
Anita Klum har ingen fastställd reserv.

Vad gäller sektionens representation vid den amerikanska sektionens årsmöte i Denton, Texas den 24-27 juni 1993 (§ 183) meddelas att Rose-Marie Asker deltar i mötet.

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§ 20 Protokoll från styrelsens möte den 9 maj 1993

Christine Pamp meddelar att formerna för styrelsens arbete kommer att fastställas på detta junimöte vilket kan innebära förändringar under § 7 och § 8, arbetsutskott och arbetsgivaregrupp.

Beslut att i arbetsutskottet ersätta Berit Inde med Rigmor Argren. AU får därmed följande sammansättning:
Rigmor Argren
Thomas Back
Ewa Fredenberg Nilsson
Jesper Hansén
Christine Pamp (AUs ordförande)

att lägga protokollet till handlingarna med de förändringar som anges under § 32 nedan, styrelsens arbetsformer.


§ 21 Rapport från sekretariatet

Anita Klum lämnar en rapport över arbetet på sekretariatet vad gäller:
- grupper och distrikt: det finns nu 312 grupper i sektionen. Den svenska sektionens juristgrupp har fått en förfrågan från IS om att delta i ett pilotprojekt med aktionsfall som placeras ut i juristgrupper.
Den nya grupphandboken är i princip klar. Det är en översättning av den engelska handboken, omarbetad för att passa svenska förhållanden. Synpunkter och korrigeringar tas emot av Annika Lindgren för omarbetning sista veckan i juli 1993.
- samordningar: samordnare för följande länder har deltagit i intersektionella möten: Etiopien, Sudan, Indonesien och Filippinerna.
Sektionen har fått två nya samordnare för CARRAN och CASA.
Kinasamordningen täcker nu även Taiwan.
- insamling: sekretariatet arbetar vidare med sponsringsprojektet enligt årsmötesbeslut nr 40, avslag på motionerna A1 och A2.
- kampanjarbetet och då i synnerhet pågående resa i Baltikum som arrangeras tillsammans med övriga nordiska sektioner och det internationella sekretariatet, samt sektionens seminarium i samband med FN:s världskonferens om de mänskliga rättigheterna i Wien. Seminariet hålls den 16 juni och är indelat i en engelsk- och en spansktalande del.
- Runt den 19 juni hålls en specialinsatt kampanj för att uppmärksamma Aung San Suu Kyi.
- Perukampanj som startar under juni månad.
- regionkontoret i Göteborg: regionkontoret arbetar bland annat med ett rikslotteri.
- flyktingarbetet: bland annat vad gäller fallet Monica Castillo från Peru. Antalet frivilliga har minskat samtidigt som trycket på flyktingavdelningen har ökat.
- massmediearbetet: bland annat om den stora uppmärksamheten kring årsmötet, över 100 pressklipp hittills.


§ 22 Rapport från nordiska mötet på Färöarna

Rose-Marie Asker berättar om det nordiska mötet på Färöarna som även Anita Klum deltog i. SYSTEC-frågorna diskuterades, liksom ICM och sektionernas finansiella kris. Sverige, Norge och Danmark har för närvarande en god ekonomisk situation. Färöarna däremot har stora ekonomiska problem. Island har haft en markant ökning i antalet medlemmar, från ca 900 till ca 3000.
Den norska sektionen har beslutat att arbeta för att groupingen skall omfatta samtliga nordiska länder, de baltiska staterna samt norra östeuropa. Den svenska sektionen bör diskutera frågan om groupingens sammansättning och om det fortsatta behovet av nordiska möten beroende på groupingens sammansättning. Nästa möte skall hållas i Stavanger, Norge 4 - 5 juni 1994.


§ 23 Rapport från besök på irländska sektionens årsmöte i Dublin 15 - 16 maj 1993

Christine Pamp rapporterar från sitt besökt vid den irländska sektionen.

§ 24 Ekonomiskt utfall till och med maj 1993
Thomas Back meddelar att den genomsnittliga årliga tillväxten just nu är 16 procent. Enligt den rullande resultatrapporten blir intäkterna för 1993 28 703 570 kr och kostnaderna 25 203 875 kr.
Det prognosticerade underskottet på 2 400 tkr som skulle tas av reserverna ser ut att med nuvarande tillväxttakt förbytas i ett överskott.

§ 25 Utvärdering av medlemsvärvningskampanjen 1993

Maria Mirsch från sekretariatet presenterar sekretariatets utvärdering av 1992 års medlemsvärvningskampanj. I utvärderingen föreslås att ytterligare resurser avsätts för centralt stöd till distriktens medlemsvärvning och att en större satsning på central medlemsvärvning sker minst vart tredje år. Det föreslås att referensgruppen för medlemsvärvning som bildades under 1992 permanentas samt att sektionen även i fortsättningen bör ta hjälp av en annonsbyrå för medlemsvärvings- och insamlingsverksamhet.

Beslut att uppdra åt styrelsens D-utskott (se § 32 nedan) att bereda ett underlag för vidare diskussion om medlemsvärvning.§ 26 Delrapport från försäljningsutredningen

Gabi Björsson presenterar delrapporten från försäljningsutredningen och meddelar att slutrapporten är försenad (se protokoll 5/92-93 § 106). Styrelsen diskuterar frågan om försäljningen skall utlokaliseras helt eller ha fortsatt central anknytning. Styrelsen är enig om att man önskar se försäljningen helt decentraliserad och att man är beredd att utlokalisera hela verksamheten till ett distrikt.

Beslut att bordlägga beslutet om den nya försäljningsorganisationen till styrelsens septembermöte.


§ 27 Delrapport från sekretariatets ADB-utredning

Sven Bodin presenterar ADB-utredningens delrapport i vilken föreslås ett nytt datorbaserat dokument- och kommunikationssystem för sekretariatet. Styrelsen ställer sig positiv till ADB-utredningens förslag till system och till den tidsplan som presenteras i förslaget.

Beslut att uppdra åt sekretariatet att i samarbete med styrelsens D-utskott (se § 32 nedan) arbeta vidare med utredningen och presentera en rapport till styrelsens septembermöte.


§ 28 Budget 1993, kompletteringsbeslut

Enligt beslut i styrelsen i december (se protokoll nr 5/92-93 § 118) skall det under junimötet fattas beslut om den rörliga budgetens junidel. Sekretariatet föreslår vissa ändringar angående fördelningen av kostnader för program vilka innebär att försälj-ningsutlokaliseringen skjuts till september, att kostnader för ett journalist-semina-rium utgår tillsammans med ett projekt "stärka samordningsgrupper". Istället tillkommer under samordningsgrupper ett intersektionellt möte angående aktions-fall, under utveckling av AI ett extra bidrag till Voluntary Contributions Fund samt ett särtryck till Amnesty Press i samband med temakampanjen mot "försvinnanden" och politiska mord. Summa tillägg i juni blir då 1 148 000 kronor.

Christine Pamp uppmärksammar den förfrågan om extra bidrag till Voluntary Contributions Fund som inkommit till den svenska sektionen. Styrelsen ställer sig kritisk till dessa förfrågningar om medel utanför budget men önskar ändå stödja de projekt som är beroende av extra bidrag.

Beslut att anta förslaget till den rörliga budgetens junidel enligt ovan vilket innebär att
summan tillägg i juni uppgår till 1 148 000 kronor.

att ge ett extra bidrag på 100 000 kronor till Voluntary Contributions Fund utöver de 100 000 kr styrelsen skall fatta beslut om vid septembermötet.

att uppdra åt Christine Pamp och Thomas Back att skriva ett brev till IEC snarast möjligt och påpeka faran i ständiga äskanden om ytterligare medel utanför budget.


§ 29 Rådsmötet 1993

Rapport från SCHIFM
Ingrid Petersson rapporterar om arbetet i SCHIFM ( Standing Committee on Human,
Information and Financial Matters ) samt om innebörden av den resolution som kommittén lagt fram till ICM om att bättre integrera sektionernas ekonomiska planering i den internationella planeringen.

Resolutioner
Styrelsen diskuterar bland annat resolutionerna (AI Index POL 40/02/93 Corr) A11 och A12 om nya metoder för hur Amnestys utrednings-arbete skall bedrivas och B11 som behandlar förslag från SYSTEC om nya arbets-metoder och en mer strategisk roll för medlemmarna. C45 som behandlar personal-representation i den internationella styrelsen IEC, vilket även behandlades på svenska sektionens årsmöte (motion C12, beslut 69 där årsmötet ställer sig bakom ett avskaffande av en personalrepresentant från IS med full rösträtt i IEC) och D61 som är ett förslag från SCHIFM angående internationellt integrerad ekonomisk planering (se ovan).

Nomineringar till IEC och andra kommittéer
Anita Klum meddelar att Ed Garcia från Filippinerna och Sophie Shinozaki från Japan avböjt den svenska sektionens förfrågningar om att nominera dem till IEC. Om en styrelsemedlem finner någon ytterligare lämplig kandidat bör detta meddelas ICM-delegationen å det snaraste. Ytterligare aktuella nomineringar är Jesús Alcalá till Membership Appeals Committee (se AU protokoll 17/4-93 punkt 10) samt att tillfråga Bacre Waly Ndiaye, Senegal och Bo Lindblom om de vill ställa upp som kandidater till den internationella valberedningen.

Beslut att tillfråga Bacre Waly Ndiaye från Senegal och om han ställer sig positiv nominera honom till Nominations Preparatory Committee.

att tillfråga Bo Lindblom och om han ställer sig positiv nominera honom till Nominations Preparatory Committee.

att uppdra åt sekretariatet att tillfråga och eventuellt nominera ovanstående personer.

§ 30 Utvärdering av den svenska sektionens årsmöte i Lund 1993

Styrelsen är enhälligt positiv till hur årsmötet avlöpte, såväl innehållsmässigt som praktiskt. Styrelsen beslutar att sända ett tackbrev till Lundagrupperna.

Beslut att uppdra åt Christine Pamp att å styrelsens vägnar sända ett tackbrev till
Lundagrupperna.

§ 31 Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut

Styrelsen tar del av sekretariatets förslag till åtgärder med anledning av årsmötes-beslut 1993. Styrelsen tar fasta på § 59 gruppens förslag om att årligen inhämta idéer och visioner från grupperna.

Beslut att godkänna förslaget till styrelseåtgärder med anledning av årsmötesbeslut 1993 (se bilaga 2).

att i enighet med § 59 gruppens rekommendation sända ett brev från styrelsen till grupperna under året.

§ 32 Styrelsens arbetsformer

Utskottsarbete
Magnus Brattgård presenterar underlaget för utvärderingen av arbetet i utskott. Styrelsen diskuterar förra årets arbete i fasta utskott. Styrelsen är positiv till fortsatt arbete i utskott med vissa förändringar.

Utskotten skall följa A: strategi, B, C och D indelningen och i ett tvåårs persektiv behandla frågor enligt :
A - policyfrågor
B - arbetsmetoder
C - organisation
D - ekonomi

A-utskottet B-utskottet
* uppföljning av ICM-beslut * uppföljning av ICM-beslut
* Aktivt följa SCMs arbete * Strategi
* Identifiera de mandatfrågor som * Flyktingverksamhet
styrelsen bör diskutera * Undervisning-plan
(årsmötesbeslut)
Styrelsemedlemmar * Utbildning-utvärdering
Jesper Hansén (sammankallande)
Maj-Britt Vianden Styrelsemedlemmar
Rigmor Argren (sammankallande)
Eva Malmstedt
Annika Löfstrand
Madelaine Seidlitz

C-utskottet D-utskottet
* uppföljning av ICM-beslut * uppföljning av ICM-beslut
* Handlingsplan * Den internationella ekonomin
* Utveckling; nya projekt * Ekonomisk planering
* Grouping * ADB-utredningen
* Sekretariatets omorganisation * Sponsringsprojekt
(kontakt med de grupper som utvärderar * Frivilligorganisationernas fond
de interna och externa effekterna) * Arbetsgivarfrågor
* LO/TCO-projektet
Styrelsemedlemmar * Medlemsvärvning; policy-mål
Rose-Marie Asker (sammankallande) * Amnestyfonden; se över fördel-
Berit Inde ningen sektion/fonden vad gäller
Ewa Fredenberg-Nilsson insamlade medel
Styrelsemedlemmar
Thomas Back (sammankallande)
Magnus Brattgård

Beslut att styrelsen fortsätter sitt arbete i utskott enligt ovanstående personsammansättning och ansvarsfördelning.

att samtliga utskott till sig skall adjungera icke-styrelsemedlemmar.

att arbetet i utskotten skall dokumenteras.

att utskotten inom sig skriver förslag till direktiv och sänder dessa till ordförande Christine Pamp senast sista veckan i juli.

att beslut om direktiv för utskotten tas vid AU-mötet i september.


§ 33 Arbetsformer

Styrelsen diskuterar hur man kan förbättra kommunikationen med grupper och distrikt. Christine Pamp föreslår att styrelsenskall arbeta enligt IECs modell där man delat upp sektionerna mellan sig i ett kontaktpersonnät. Christine Pamp föreslår att styrelsen skall dela upp distrikten mellan sig vilket ger att varje enskild styrelsemedlem blir kontaktperson för ca två distrikt. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. Styrelsen diskuterar även möjligheten till förbättrad kommunikation med samordningsgrupper och att styrelsen kan förbättra sin landkompetens genom att inbjuda en samordning till varje styrelsemöte. Av tidsskäl är det aktuellt att bjuda in en region per möte för en presentation av aktuella länder inom regionen.

Beslut att uppdra åt Christine Pamp att besluta om hur fördelningen distrikt-styrelsemedlem skall se ut.

att uppdra åt sekretariatet att till varje styrelsemöte bjuda in en samordningsgrupp.


§ 34 Tidpunkter för styrelsens möten under perioden

Beslut att godkänna förslaget till möten (se bilaga 3).

§ 35 Ansvars- och arbetsfördelning i sektionen

Anita Klum redogör för de föreslagna förändringarna i arbetsordningen inom svenska sektionen av Amnesty International.
Beslut att anta förslaget (se bilaga 4).


§ 36 Arbetsidé kring insamlings- och informationsprojekt i samarbete med LO och TCO

Magnus Brattgård presenterar förslag till ett samarbetsprojekt med de fackliga
organisationerna LO och TCO.

Beslut att styrelsen ställer sig positiv till Magnus Brattgårds förslag och hänskjuter ärende att behandlas vidare i styrelsens D-utskott (se § 32 ovan).

§ 37 Möte med gruppen för sekretariatets omorganisation

Eva Sandhammar förklarar att gruppen tolkat sina direktiv (se protokoll 5/92-93) enligt följande:
-Att följa upp och utvärdera om och hur omorganisationen av sekretariatet och det därmed förändrade arbetssättet påverkat sektionens inriktning och aktivitet. Tyngdpunkten bör ligga på att utvärdera samspelet mellan sekretariat och medlemmar, grupper och distrikt.
- Att utveckla former och instrument för regelbundet återkommande uppföljning och utvärdering av sekretariatets roll och arbete med särskild hänsyn till utveckling av arbetsfördelning och arbetsmetoder inom Amnesty International.
Styrelsen anser att gruppen uppfattat direktiven korrekt.

Eva Sandhammar meddelar vidare att utredningen troligen inte blir klar till december 1993 som planerats.


Beslut att gruppen arbetar vidare enligt framställt syfte.

att tidsramen får gå utanför 1993 men att gruppen skall sträva efter att slutföra uppdraget så snart som möjligt.


§ 38 Budget 1994

Stig Lantto presenterar förslag till riktlinjer för verksamhetsplanering och budgetarbete avseende 1994. Styrelsen föreslår följande ändringar:
-att OM-budgeten skall strykas och ingå i budgetens rörliga del
-att sekretariatet inkommer med förslag till basbudgetens storlek
-att de ekonomiska ramarna skall utgå ifrån intäkter på 30 000 tkr och att den fastställda budgeten skall omfatta kostnader på 30 000 tkr inklusive härmed förändrad IS avgift.

Beslut att anta sekretariatets förslag till riktlinjer med ovanstående ändringar samt ändringen i tidsplan på grund av förskjutning av AUs möte till den 5 september (se bilaga 5).§ 39 Projekt "Konst och de mänskliga rättigheterna"

Magnus Brattgård presenterar förslag till projekt som innebär att Amnesty skulle samarbeta med stora konstnärer världen över. Dessa skulle åskådliggöra sin syn på de mänskliga rättigheterna i sin konst. Konstverken skulle samlas in för en utställningsturné för att uppmärksamma att FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna fyller 50 år 1998. Styrelsen ställer sig i princip positiv till förslaget.

Beslut att uppdra åt styrelsens C-utskott (se § 32 ovan) att vidare bereda förslaget.


§ 40 F örsäljning av fastigheten Danderyd Tranholmen 1:132

Fastigheten har skänkts till Amnesty International genom gåvobrev den 9 december 1992. Sedan arbetsutskottet beslutat om avyttring av fastigheten har försäljning genomförts för en köpeskilling av 300 000 kronor.

Beslut Styrelsen beslutar att godkänna försäljningen.

att beslutet är omedelbart justerat.

§ 41 Information från Amnesty Fonden

Rose-Marie Asker rapporterar om fondens arbete. Styrelsen föreslår att frågan om insamlingsmetoder och fördelning av medel mellan sektion och fond som beslutades i maj 1992 och som ytterligare behandlades på styrelsens möte den 6-7 maj 1993 (se protokoll 8/91-92 §172 samt protokoll 8/92-93 § 179) skall behandlas i styrelsens D-utskott.

Beslut att uppdra åt styrelsens D-utskott (se § 32 ovan) att behandla frågan om insamlingsmetoder och fördelning av medel mellan sektion och fond.

§ 42 Arbetsgivarfrågor

Styrelsen diskuterar det förslag till insamlings-, medlemsvärvnings- och marknadsföringsprojekt som utarbetats av sekretariatet och det faktum att HTF har protesterat mot att en fast tjänst omvandlas till projektanställning (se protokoll 8/92-93 § 178) utan föregående MBL-förhandling. Styrelsen har inte ansett förändringen vara väsentlig och anser sig därmed ej vara förhandlingsskyldig.

Beslut att godkänna projektförslaget.Vid protokollet Justeras
Anna-Carin Kandimaa Maj-Britt Vianden
Magnus Brattgård
Christine Pamp

Bilaga 1

UNDERLAG FÖR STYRELSEMÖTET DEN 12-13 JUNI 1993

§: Underlag:

16 Kallelse och förslag till dagordning SWORG 71/05/93

19 Protokoll från styrelsemötet den 6-7 maj SW-ORG 72/03/93

20 Protokoll från styrelsemötet den 9 maj SW-ORG 72/04/93

23 Irländska sektionens årsmöte, Christine Pamp,1993.06.01

24 Resultatrapport för perioden januari t o m maj 1993 (intäkterna)

25 Utvärdering av medlemsvärvningskampanjen, sekretariatet, 1993.06.01

26 Delrapport om försäljningsutredningen, sekretariatet, 1993.06.02

27 Utkast till datorbaserat dokumenthanterings- och kommunikations-
system för AIs svenska sekretariat, ADB-gruppen, 1993.06.01

28 Budget 1993 den rörliga budgetens junidel, sekretariatet, 1993.06.01

Brev från Ross Daniels till sektionerna, 1993.05.13

Projects for special fundraising, 1 june 1993

Intersektionellt möte i Stockholm, sekretariatet, 1993.05.17

29 ICM 1993: Strategic Plan and 1993 ICM ORG 50/10/93

ICM 1993: Key Development Issues ORG 30/02/93

ICM 1993: Report by the Standing Committee on the Mandate POL 21/03/93

ICM 1993: Human Rights Education, AIs policy POL 32/03/93

Human Rights Education Program Plan 1994 - 2000 POL 21/04/93

ICNM 1993: Review of AIs Research Final Report POL 40/02/93

ICM 1993: Summary of the SYSTEC-report ACT 11/02/93

ICM 1993: Report of the Financial Control Committee FIN 20/01/93

ICM 1993: Integrated Financial Planning System FIN 30/02/93

ICM 1993: Resolutions ORG 51/01//93

ICM 1993: Nomination of IEC members and other officers ORG 50/04/93

Brev från franska sektionen ang Catherine Meurcier, 1993.05.25

30 Ojusterat protokoll från Årsmötet i Lund 1993, sekretariatet, 1993.06.02
Pressklipp: Svenska Amnestys Årsmöte 1993 + tillägg

31 Styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut, sekretariatet,
1993.06.08

32 Utskottsarbete. En utvärdering, Rigmor Argren, 1993.05.30

Viktigare uppgifter under perioden, sekretariatet, 1993.06.08

Ang. Lägesrapport kopplad till handlingsplanen inför årsmötet 94,
Handlingsplanegruppen, 1993.06.03

34 Förslag till tidpunkter för styrelsens och arbetsutskottets möten,
sekretariatet, 1993.06.02

35 Förslag till arbetsordning in svenska sektionen av AI, sekretariatet,
1993.06.01

36 Arbetsidé kring insamlings och info.projekt, Magnus Brattgård,
1993.06.01

38 Förslag till tidplan och direktiv för budgetarbetet 1994, sekretariatet

39 Konst och de mänskliga rättigheterna, Magnus Brattgård, 93.06.03

40 Förslag till beslut ang fastighet Tranholmen 1:132

42 Förslag till insamlings- medlemsvärvnings- och marknadsförings-
projekt, sekretaritet, 1993.05.26Bilaga 4


ARBETSORDNING INOM SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL


1. Stadgarna, årsmötet
Verksamheten inom svenska sektionen av Amnesty International (AI) regleras i stadgarna. Enligt stadgarna är årsmötet högsta beslutande organ.

2. Styrelsen
Mellan årsmötena ansvarar styrelsen för verksamheten inom svenska sektionen av Amnesty International och ansvarar för att årsmötets beslut verkställs.

Viktigare ärenden rörande verksamhetens inriktning och organisation samt ärenden av principiell art avgörs under verksamhetsåret av styrelsen. Styrelsen fastställer budget enligt de riktlinjer som årsmötet angivit. Styrelsen eller den styrelsen utser, fastställer slutligt årsrapporten i svensk version, övriga rapporter på svenska och skrivelser till svenska regeringen.

Styrelsen utser inom sig arbetsutskott och de andra utskott och arbetsgrupper som kan behövas.

3. Sekretariatet
Ett sekretariat underställt styrelsen och under ledning av en generalsekreterare sköter den löpande verksamheten.

4. Generalsekreteraren
Generalsekreteraren utses av styrelsen och leder sekretariatets verksamhet och svarar för den inför styrelsen.

Generalsekreteraren leder och fördelar arbetet inom sekretariatet och ansvarar för personalpolitiken inklusive att anställa och avskeda personal. Generalsekreteraren har arbetsgivaransvar och fullgör samtliga arbetsgivarfunktioner.

Vid förhandling om löner och allmänna anställningsvillkor medverkar representant(er) för styrelsen.

5. Handlingsplan och budget
Generalsekreteraren ansvarar för att förslag till handlingsplan och budget för sektionen utarbetas. Därvid skall kontakt hållas med de ledamöter inom styrelsen som utsetts som ansvariga för frågorna.

6. Utåtriktad verksamhet
Generalsekreteraren ansvarar för sektionens utåtriktade verksamhet. Samråd kan därvid ske med sektionens ordförande.
Utgående officiellt material såsom skrivelser, telex, telefax, pressmeddelanden, annonser och foldrar skall godkännas av generalsekreteraren.

Offentliga uttalanden å sektionens vägnar görs av styrelsens ledamöter, generalsekreteraren och pressekreteraren eller av dem utsedd person.

7. Ekonomiska frågor
Generalsekreteraren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av styrelsen angiven budget. Styrelsen skall löpande hållas informerad om den ekonomiska situationen.

Generalsekreteraren beslutar i frågor som rör omfördelning av budgeterade medel. I viktigare frågor skall samråd ske med ordföranden eller kassören.

Generalsekreteraren kan göra upphandling i enlighet med fastställd budget.
Annan anställd kan i enlighet med fastställd budget göra upphandling inom en ram av 5 000 kr. Om detaljerad inköpslista skriftligen godkänts av generalsekreteraren, kan den anställde göra upphandling i enlighet med inköpslistan.

Beslut om upphandling skall omgående rapporteras i enlighet med av generalsekreteraren fastställd rutin.

Upphandling skall ske genom inhämtande av offerter. Vid upphandling som beräknas överstiga 5.000 kr skall tre skriftliga offerter inhämtas. Avsteg från detta får medges av generalsekreteraren.

Räkning godkännes av för upphandlingen ansvarig anställd. Denne förvissar sig om att det upphandlade är i avtalat skick och att debiterat pris är korrekt. Räkning skall attesteras av generalsekreteraren eller, i dennes frånvaro, av person som därtill utsetts.

Kostnader som generalsekreteraren ådragit sig i tjänsten attesteras av ekonomiansvarig.


Bilaga 2


Bilaga 3


Bilaga 5

  • Mötesdatum: 1-2 juni 1993
  • Index: ORG 54/005/1993