Möte med sektionens styrelse den 13-14 juni 1992 Protokoll från 1-2 juni 1992

PROTOKOLL NR 2/92-93
SW-ORG 72/05/92 Möte med sektionens styrelse den 13-14 juni 1992


   Ledamöter Närvarande
   Rigmor Argren x
   Rose-Marie Asker x
   Thomas Back anmält förhinder

   Magnus Brattgård x
   Magnus Breidne x
   Siv Eriksson x
   Jesper Hansén x
   Berit Inde x
   Annika Lindgren x
   Eva Malmstedt x
   Christine Pamp x   Suppleanter
   Jan Odqvist anmält förhinder
   Madelaine Seidlitz x
   Maj-Britt Vianden x


   Övriga
   Gabi Björsson x
   Mike McCormack § 17
   Kristina Båth x
   Anita Klum x
   Stig Lantto §40
   Ingrid Nilsson-Horvath x
   Göran Svedin sekreterare


   Mötes ordförande
   Magnus Breidne §14-20, 31- 43
   Christine Pamp §20-30§ 14 Val av justerare
Beslut att välja Jesper Hansén till justerare av protokollet.

§ 15 Fastställande av dagordning

Beslut att med följande tillägg fastställa den föreslagna dagordningen:
* Rapport till Amnesty Debatt
* Utredning av Amnestyfonden
* Brev från peruanska sektionen
* Marocko - Ali Bourequat
* Bidrag till den internationella rörelsen


§ 16 Rapport till Amnestydebatt

Beslut: att uppdra åt Eva Malmstedt att skriva en rapport från detta styrelsemöte för publicering i Amnesty Debatt.


§17 Möte med Mike McCormack
   Mike McCormack, medlem av guyanska sektionen och ordförande i den internationella kommittén för utveckling av Amnestyrörelsen (SDC), redogör
   för sin syn på Amnesty Internationals utveckling och pekar särskilt på Amnestys möjligheter att starka kopplingen mellan politiska och medborgerliga rättigheter å ena sidan och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter å den andra genom en ökad kontakt med andra icke-statliga organisationer.

§18 Val av ordförande. reserv. för nästa möte

Beslut att välja Berit Inde till ordförande, reserv, för nästa möte.


§19 Protokoll från styrelsens möte den 78 maj 1992
   Noteras att diskussioner ägde rum med Gerry O'Connel under årsmötet vad gäller prioriteringar i den internationella verksamheten (§162). Magnus Breidne meddelar att styrelsens diskussioner om SYSTECs långsiktiga översyn av Amnestys arbetsmetoder (§170) kommer att äga rum vid ett av höstens möten.
Beslut att lägga protokollet till handlingarna.


§20 Protokoll från styrelsens möte den 10 maj 1992

Beslut att lägga protokollet till handlingarna.

§21 Rapport från sekretariatet
   Anita Klum lämnar en rapport över arbetet på sekretariatet bl a vad gäller:
   - personal- och frivilligsituationen,
   - arbetet på Göteborgskontoret,
   - byte av högvolymskopiator,
   - arbetet med förslag till verksamhetsplan för 1993
   - kontakter med Björn Rosengren (TCO) och Stig Malm (LO), - aktiviteter vid mässan Kvinnor Kan den 14-17 maj,
   - kontakter med representanter för regeringarna i Burundi och Pakistan,
   - initiativ inför internationella miljökonferensen i Rio de Janeiro,
   - kontakter med svenska myndigheter vad gäller ny datalagstiftning,
   - informellt flyktingsamordnarmöte i Köpenhamn den 30-31 maj,
   - upprättande av internationellt aktionsnät för gruppernas flyktingarbete,
   - arbetet på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar,
   - rekrytering av samordnare för Vietnam och Israel,
   - nya aktionsfall i Burundi, Sri Lanka, Sydkorea och Zaire, - insamlingsdagarna den 22-24 maj.

   Styrelsen diskuterar utformningen av generalsekreterarens rapport till styrelsen (se arbetsutskottsprotokoll SW-ORG 73/04/92 punkt 12) och möjligheterna att i skrift återge de viktigaste punkterna.
Beslut att i protokollet återge rubrikerna för de viktigaste punkterna i generalsekreterarens rapport.


§22 Rapport från besök i andra sektioner
   Rose-Marie Asker redogör för sitt besök på schweiziska sektionens årsmöte den 16-17 maj och Rigmor Argren och Gabi Björsson för besök på den tyska sektionens årsmöte den 6-8 juni.

§23 Ekonomisk rapport
   Anita Klum kommenterar det ekonomiska utfallet för perioden t o m maj samt programgenomgång för första tertialet 1992.

   Sektionen har fått in 56,5% av de budgeterade intäkterna vilket jämfört med motsvarande period förra året innebär en intäktsökning på 1%. Kostnaderna ligger på 35,6% av budget jämfört med 36,8% under motsvarande period förra året Sekretariatet prognos pekar på att intäkterna vid årets slut kommer att ligga ca 800.000 kr under budget och kostnaderna på knappt 1.000.000 kr under budget.

   På grund av att vissa aktiviteter blivit billigare än planerat och vissa planerade aktiviteter inte kommer att kunna genomföras under året visar programgenomgången för den första tertialet 1992 på utrymme för besparingar på drygt 200.000 kr.

   Styrelsen ställer frågor om intäkterna från försäljningsverksamheten samt lämnar synpunkter på uppställningen av de ekonomiska rapporterna.
§24 Rapport om medlemsvärvningskampanjen 1992
   Kristina Båth presenterar sekretariatets halvårsrapport för medlemsvärvnings-kampanjen 1992 (se styrelseprotokoll 8/91-92 §164) samt redogör för planerade aktiviteter för resten av året. 44.272 medlemmar har per 31 maj 1992 förnyat sitt medlemsskap för 1992, och 4.588 nya medlemmar har värvats. Av de senare kan 2.908 direkt kopplas till centrala värvningsaktiviteter medan 1.680 tillkommit genom annan värvning. För att nå målet 60.000 medlemmar måste ca 1.600 medlemmar värvas varje månad till årets slut. Det mest påtagliga resultatet av medlemsvärvningskampanjen är att andelen medlemmar som förnyat sitt medlemskap är högre och att kurvan för antalet värvade medlemmar per månad är stabilare än tidigare år.

   En sammanställning över antalet värvade medlemmar per distrikt visar att distriktet i Södra Skåne står för den procentuellt största ökningen.

   Styrelsen diskuterar sekretariatets planer för fortsatt medlemsvärvning under året samt förhållandet mellan kostnader och resultat i medlemsvärvningskampanjen. Konstateras att den fulla effekten av medlemsvärvningskampanjen kommer att kunna utläsas först på längre sikt och att mycket av det värvningsmaterial-
   som produceras kommer att vara aktuellt också efter 1992.

§25 Reviderad budget 1992
   Anita Klum presenterar mot bakgrund av programgenomgången för den första tertialet 1992 (se §23 ovan) och planer för fortsatt medlemsvärvning 1992 (se
   §24 ovan) sekretariatets förslag till revidering av budget 1992 (se styrelseprotokoll 5/91-92 §§ 81 och 92). Förslaget innebär att uppdatering av viktigare informationsmaterial samt produktion av biograf- och TV-reklam för medlemsvärvning genomförs under hösten 1992.
Beslut att genom omdisponeringar i budget avsätta 30.000 kr för uppdatering av informationsmaterial och 187.000 kr för medlemsvärvning.


§26 Teckningsrätt
   Styrelsen diskuterar vad gäller teckningsrätt om det belopp där det krävs två personer i förening för att teckna sektionens bank- och postgirokonto skall förändras (se styrelseprotokoll 1/92-93 §10).
Beslut att inte förändra beloppet.


§27 Utvärdering av årsmötet 1992

Styrelsen tar del av en sammanställning av årsmötesdeltagarnas synpunkter och brev från Britt Gunnarsson samt sammanfattar sina egna intryck från årsmötet.
  Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att besvara brev från Britt Gunnarsson.

  §28 Åtgärder med anledning av årsmötesbeslut
    Styrelsen tar del av sekretariatets förslag till åtgärder med anledning av årsmöte ts-

    beslut.
  Beslut att fastställa styrelsens åtgärder med anledning av årsmötestbeslut enligt bilaga 2.


  §29 Handlingsplan 1992-96
    Styrelsen diskuterar i vilken omfattning texten i styrelsens förslag till handlingsplan (se styrelseprotokoll 6/91-92 §104) kommer att förändras till följd av de beslut som fattades vid årsmötet (se årsmötesbeslut 79). Styrelsen anser att huvuddragen i förslaget till handlingsplan inte ifrågasatte st av årsmötet och att texten är så allmänt hållen att större förändringar inte är nödvändiga.
  Beslut att delegera till Magnus Breidne att fastställa den reviderade handlingsplanen för 1992-96,
    att den reviderade handlingsplanen skall distribueras till årsmötesdeltagare, grupper och distrikt tillsammans med årsmötesprotokollet.
  §30 Tidpunkt för årsmötet 1993
    Arbetsutskottet uppdrog vid sitt möte den 25 april (se protokoll SW-ORG 73/06/92 punkt 10) åt Lundagrupperna att tillsammans med distriktet i Södra Skåne arrangera årsmötet 1993 samt åt sekretariatet att undersöka möjligheterna att hålla årsmötet vid tidpunkt som inte sammanfaller med högskoleprov den 8 maj 1993. Sekretariatet meddelar att det p g a förberedelsearbetet inte är praktiskt möjligt att undvika kollisionen vid årsmötet 1993.
  Beslut att fastställa tidpunkten för årsmötet 1993 till den 7-9 maj.

  §31 Ansvars-och arbetsfördelning i sektionen
    Styrelsen diskuterar mot bakgrund av inom sektionen gällande arbetsordning (se styrelseprotokoll 7/89-90 § 118) och beslutstgång (se styrelseprotokoll 2/90-91 §23) ansvars- och arbetsfördelningen i sektionen.
  §32 Arbetsgivarefrågor
    Styrelsen diskuterar viktigare arbetsgivarefrågor under det kommande året, bl a en revidering av nuvarande lönepolitik.

  §33 Information från Amnestyfonden
    Rose-Marie Asker lämnar en rapport om aktuella frågor i Amnestyfondens arbete.
  §34 Internationellt möte om Amnestys biståndsarbete
    Rose-Marie Asker redogör för sina kontakter med den schweiziska sektionen vad gäller det internationella mötet om Amnestys biståndsarbete (se styrelseprotokoll 8/91-92 §171). Mötet kommer att äga rum i Sverige i slutet av februari
    1993 och bland de frågor som skall diskuteras finns t ex frågan om bistånd till dödsdömda och frågan om bistånd till anhöriga till "försvunna" och utomrättstligt avrättade.

  §35 Utredning av Amnestyfonden
    Rose-Marie Asker redogör för fondstyrelsens beslut att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda dels Amnestyfondens relation till sektionen och dels Amnestyfondens och sektionens relation till Frivilligorganisationernas fond för män skliga rättigheter (MR- fonden) och i synnerhet frågan om relationen påverkas av rådande situation, där Amnesty inte får ta emot statliga pengar medan MR-fonden huvudsakligen finansierar sin verksamhet med statliga pengar. Amnesty-fonden har beslutat adjungera Magnus Breidne till arbetsgruppen för den del som gäller MR-fonden och för vilken rapport skall lämnas till styrelsen för beslut innan det internationella mötet om Amnestys biståndsarbete äger rum (se §34 ovan).

  §36 Styrelsens arbetsformer 1992/93
    Styrelsen identifierar viktigare frågor att behandla under mandatperioden samt diskuterar förslag om att bedriva delar av styrelsearbetet i fasta utskott (se styrelseprotokoll 6/91-92 § 118).
  Beslut att tillsätta tre fasta utskott med sammansättning och arbetsområden enligt följande:

  Åtagandet:
  - Årsmötesbeslut 38 och 70 (se bilaga 2).
    - Att följa arbetet i det internationella utskottet om åtagandet.
  Sammansättning: Siv Erikson  Arbetsmetoder:
  - Årsmötesbeslut 47 om SYSTEC (se bilaga 2).
    - Samordningsgrupperna.
  Sammansättning: Christine Pamp (sammankallande), Rigmor Argren och Jesper Hansén.


  Organisation/Ekonomi:
  - Årsmötesbeslut 69 (se bilaga 2).
    - Utveckling av AI-rörelsen.
    - Referensgrupp i försöksverksamheten med sponsoring (se styrelseprotokoll 7/91-92 §135).
    - Utvärdering av omorganisationen (se styrelseprotokoll 6/91-92 §107 och arbetstutskottsoprotokoll SW-ORG 73/06/92 punkt 9).
    - Internationella ekonomin.
    - Arbetsgivarefrågor (se styrelseprotokoll 1/92-93 §8).

  Sammansättning: Rose Marie Asker (sammankallande), Thomas Back, Magnus Brattgård, Berit Inde, Eva Malmstedt och Madelaine Seidlitz.
    att uppdra åt Magnus Brattgård (sammankallande), Berit Inde, Eva Malmstedt och Maj-Britt Vianden att svara för styrelsens uppföljning av handlingsplanen vad gäller målsättningar för grupper och distrikt samt för fortlöpande kontakter med distrikten,

    att uppdra åt Magnus Breidne (sammankallande), Rose-Marie Asker och Anita Klum att utarbeta förslag till strategi för sektionens kontakter med riksdag och regering att presentera för styrelsen i december 1992,

    att uppdra åt Christine Pamp (sammankallande), Magnus Brattgård och Jesper Hansén att förbereda styrelsens deltagande i ICM 1993,

    att uppdra åt sammankallande i ovan beslutade utskott och grupper att i samråd med Magnus Breidne utarbeta förslag till direktiv för respektive utskott och grupp samt att förslagen skall skickas till styrelsens medlemmar senast den 1 augusti för synpunkter,

    att uppdra åt arbetsutskottet att vid sitt möte i augusti fastställa direktiv för utskott och grupper,

    att utskott och grupper till sig kan adjungera personer för hela eller delar av arbetet,

    att uppdra åt Anita Klum att besluta om sekretariatets medverkan i utskott och grupper,

    att, mot bakgrund av här inrättade utskott och grupper, uppdra åt Magnus Breidne att till arbetsutskottets möte i augusti lämna förslag till förändrad sammansättning av arbetsutskottet.


    Styrelsen beslutar vidare

    att utse Thomas Back till styrelsens kontaktperson för projektgruppen i region Väst,

    att utse Madelaine Seidlitz till styrelsemedlem med särskilt ansvar för ungdomsverksamheten (se årsmötesbeslut 71)

    att avskaffa regionansvaret i styrelsen


  §37 Tillsättande av grupp för översyn av planeringsprocessen
    Styrelsen diskuterar förslag på personer att ingå i den av årsmötet beslutade gruppen för översyn av planeringsprocessen inom sektionen (se årsmötesbeslut 59 i bilaga 2) och följande namn utkristalliseras: Anne Sofi Karlsson (Eskilstuna), Dagmar Kågström (Örnsköldsvik), Lars Bornedal (Nora), Thomas Nilsson (Stockholm) och Gunilla Löfström (Malmö).
  Beslut att uppdra åt sekretariatet att snarast tillfråga personerna ovan om de är villiga att ingå i den av årsmötet beslutade gruppen,
    att utse Berit Inde och Maj-Britt Vianden till styrelsens representanter,

    att uppdra åt Anita Klum att besluta om sekretariatets medverkan i gruppen,

    att uppdra åt gruppen för uppföljning av handlingsplanen (se §36 ovan) att till arbetsutskottsmötet i augusti presentera förslag till direktiv för gruppen,

    att delegera till arbetsutskottet att vid sitt möte i augusti fatta beslut om gruppens sammansättning och direktiv för gruppens arbete,

    att gruppen själv beslutar om vem som skall vara sammankallande.


  §38 Tidpunkter för styrelsens och arbetsutskottets möten
    Styrelsen tar del av sekretariatets förslag till tidpunkter för styrelsens och arbetsutskottets möten. Noteras att det kan bli aktuellt att lägga in ett extra arbetsutskottsmöte mellan styrelsens möten i september och december samt att styrelsens möte i mars 1993 av praktiska skäl kan behöva flyttas fram en vecka.
  Beslut att fastställa tidpunkter för styrelsens och arbetsutskottets möten enligt bilaga 3  §39 FIyktingpolitiska rådet
    Anita Klum meddelar att Gunnel Lidåker avsäger sig uppdraget som ersättare till Anita Klum i flyktingpolitiska rådet (se arbetsutskottsprotokoll 73/04/91 punkt 16).
  Beslut att utse Ingrid Falk till ersättare för Anita Klum i flyktingpolitiska rådet.  §40 Direktiv och tidplan för arbetet med budget 1993
    Stig Lantto presenterar sekretariatets förslag till direktiv och tidplan för budget 1993.

    Förslaget innebär att budgeten ges samma uppställning som budget för 1992 (se styrelseprotokoll 5/91-92 §92) med intäktsslagen uppdelade i fem huvudgrupper och kostnaderna på åtta programområden. För varje program skall - så långt det är möjligt - anges utvärderingsbara mål på grupp-, distrikts- och central nivå. Delprojekten skall klassificeras i tre grupper där de högst prioriterade delprojekten utgör basbudget till vilken kopplas delprojekt med lägre prioritet som kan genomföras om den ekonomiska utvecklingen så tillåter.

    Mot bakgrund av det ekonomiska utfallet (se §23 ovan) föreslås att 1992 års intäktsbudget med justering för den av årsmötet beslutade höjningen av gruppavgiften, tills vidare får gälla även 1993, och att totalramen för kostnadsökningar exklusive kostnader för avgift till den internationella rörelsen, sätts till 4 %. Detta innebär att intäkter och kostnader budgeteras till 25485 tkr.
  Beslut att fastställa ovan angivna förslag till direktiv och tidplan för arbetet med budget 1993.


  §41 Peruanska sektionen
    Rose-Marie Asker meddelar att den svenska sektionen i en skrivelse från den peruanska sektionen föreslås importera kaffe för försäljning för att på så sätt stödja den peruanska sektionen ekonomiskt.

    Styrelsen är bl a mot bakgrund av den pågående försäljningsutredningen (se styrelseprotokoll 8/91-92 §165) skeptisk till att i detta skede utöka försäljningen av andra sektioners produkter.
  Beslut att uppdra åt sekretariatet att bereda frågan för beslut i styrelsen innan årsskiftet.


  §42 Marocko - Ali Bourequat
    Rose Marie Asker informerar om den före detta långtidsfången Ali Bourequats besök i Sverige, hans uppgifter om förhållandena i Marocko och Amnesty Internationals bristfälliga handläggning av hans fall.
  Beslut att uppdra åt Magnus Breidne att i skrivelse till IEC ta upp frågan om Amnesty Intenationals handläggning av Ali Bourequats fall.


  §43 Bidrag till den internationella rörelsen
    Styrelsen tar del av skrivelse från den internationella styrelsen (IEC) i vilken sektionerna uppmanas lämna bidrag till Voluntary Contributions Fund för finansiering av projekt rörande forskning, organisation och kampanj arbete.

    Mot bakgrund av de ökade krav på den internationella rörelsen som ställdes och de löften om bidrag utöver beslutad avgift som sektionerna gav vid rådsmötet 1991 att IECs förfrågan behandlas i positiv anda.
  Beslut att delegera till Magnus Breidne och Thomas Back att i samråd med Anita Klum att besluta om eventuella bidrag till Voluntary Contributions Fund.

  Vid protokollet: Justeras
  Göran Svedin Jesper Hansén
  Magnus Breidne
  Christine Pamp
   Bilaga 1

   Underlag för styrelsemötet den 7-8 maj 1992

   Paragraf: Underlag:
   15 Kallelse och förslag till dagordning SW-ORG 71/05/92
   16 Brev från Britt Gunnarsson ang rapporter till Amnesty
   Debatt, 1992.05.14
   19 Protokoll från styrelsens möte den 7-8 maj 1992 SW-ORG 72/04/92
   20 Protokoll från styrelsens konstituerande möte den 10 maj SW-ORG 72/03/92

   22 Rapport från schweiziska sektionens årsmöte den 16-17 maj, Rose-Marie Asker
     Rapport från tyska årsmötet den 68 juni, Rigmor Argren och Gabi Björsson, 1992.06.11
   23 Kommentar till ekonomiskt utfall april/maj 1992, sekretariatet, 1992.06.11
     Tertialgenomgången 1/1992, sekretariatet, 1992.06.11

   24 Halvårsrapport för medlemsvärvningskampanj en, sekretariatet, 1992.06.11

   25 Budgetrevision 1992, sekretariatet, 1992.06.11

   27 Ojusterat protokoll från årsmötet i Linköping, 1992.05.25 Utvärdering
   av årsmötet i Linköping, sammanställning av enkätsvar Reflexioner kring årsmötet,
   Britt Gunnarsson, 1992.05.14
   28 Förslag till styrelsens åtgärder med anledning av årsmötesbeslut, sekretariatet, 1992.06.03

   29 Styrelsens förslag till Handlingsplan 1992-96 SW-ORG 91/02/92
   31 Arbetsordning inom sv. sektionen SW-ORG 82/01/90
   Beslutsgång för styrelsen SW-ORG 70/03/90
   35 Förslag till direktiv för arbetsgruppen för utredning av
   Amne styfonden
   36 Skrivelse från Magnus Breidne, 1992.05.20
   Inledande och avslutande synpunkter, Bo Lindblom, 92.05.11

   37 Betr. sammansättningen av den sk femmannagruppen, Ragnar Helin, 1992.06.08

   38 Tidpunkter för styrelsens och arbetsutskottets möten 1992/93, sekretariatet, 1992.06.03
   40 Inför budgetarbetet 1993, sekretariatet
   43 Als current finances: Section contributions urgently needed FIN 61/01/92
     Förslaget innebär vidare att arbetet med budget 1993 sker enligt följande tidplan:
     - En preliminär budget presenteras för styrelsen inför arbetsutkottsmötet den 29 augusti.
     - Styrelsen fastställer vid sitt möte den 19-20 september det förslag till budget som skall
     vara underlag för budgetmötet och som skickas ut till grupper och distrikt under
     första veckan av oktober

     - Den 21 november hålls budgetmötet vid vilket förutom styrelsens förslag till budget också budgetmotioner från distrikten behandlas.

     - Styrelsen fastställer vid sitt möte den 12-13 december budget för 1993 samt beslutar
     om tidpunkt för revidering.

   Bilaga 2
   STYRELSENS ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV ÅRSMÖTESBESLUT


   Beslut/Åtgärd

   37. Begreppen "politisk fånge" och "samvetsfånge" (Motion 1)
   att styrelsen skall hem ställa hos IEC eller den mandatkommitté som beslutats (ICM-beslut 20 och 66/l991) att definiera begreppen politisk fånge och samvetsfånge.

   att uppdra åt motionären (Policygruppen) att till styrelsens septembermöte 1992 ge underlag för skrivelse i frågan.


   38. Slaveri (Motion 2)
   att uppdra åt styrelsen att utreda frågan om hur Amnesty på ett effektivt sätt skulle kunna motarbeta slaveri inom ramen för sitt åtagande, och att därvid beakta det arbete som redan utförs av andra organisationer. Rapport ska lämnas till årsmötet 1994.

   att uppdra åt styrelsens utskott om åtagandet (§ 36)

   att besluta om formerna för utredningen samt lämna förslag till direktiv,


   att en lägesrapport skall lämnas till styrelsen i maj 1993 och slutrapport i januari 1994,

   att medlemmar av policygruppen, barngruppen och juristgruppen bör involveras i utredningsarbetet.


   43. Ordlista över centrala Amnestybegrepp (Motion 4) Motionären drog tillbaka motionen eftersom det redan finns fransk/engelskt material av den typ som efterlyses i motionen.

   att uppdra åt sekretariatet att via grupputskick och på annat sätt sprida kännedom om de ordlistor, översättarhandböcker, listor etc på olika språk som finns tillgängliga inom Amnesty.


   44. Internationell konferens mot tortyr 1995 (Motion 5) att uppdra åt styrelsen att verka för att en kampanj mot tortyr genomförs 1995,

   att svenska sektionen inför kampanjen anordnar en konferens mot tortyr, om detta befinns vara en effektiv metod.

   att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens septembermöte 1992 presentera förslag till skrivelse att tillställa IEC,
   att om så anses nödvändigt följa upp frågan genom resolution till ICM 1993.


   45. Flyktingar och tortyr (Motion 6)
   att svenska sektionen i en kampanj mot tortyr ger instruktioner till grupperna, vilka målgrupper, som bör få information och protester mot en urholkning av den svenska lagstiftningens och tortyrkonventionens syften,
   att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som bevakar dessa frågor,
   att rekommendera styrelsen att till ordförande i gruppen utse Brita Grundin.

   att uppdra åt Brita Grundin att till styrelsens septembermöte 1992 förbereda tillsättandet av en specialgrupp mot tortyr, att gruppen ges ett bredare mandat än vad som efterfrågas i motionen,
   att en av gruppens första uppgifter blir att under hösten 1992 utarbeta ett underlag för sekretariatet vad gäller motionens första att-sats.
   att uppdra åt sekretariatet att mot bakgrund av detta underlag och inom ramarna för Amnestys åtagande ge instruktioner till grupperna under 1993.


   47. SYSTECs översyn av Amnestys arbetsmetoder (Förslag 3)
   att ge styrelsen i uppdrag att snarast tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att följa SYSTECs arbete, föra ut diskussionerna i sektionen och ansvara för att svenska sektionens synpunkter blir kända för SYSTEC och kommer med delegationen till rådsmötet 1993,
   att styrelsen beslutar om arbetsgruppens slutliga sammansättning men att distrikten inkom mer med förslag på intresserade personer.

   att uppdra åt sekretariatet att så snart som möjligt uppmana distrikten att nominera personer,
   att uppdra åt styrelsens utskott om arbetsmetoder (§36) att för SYSTEC-frågorna till sig adjungera personer som nominerats av distrikten,
   att utskottet kontinuerligt skall informera styrelsen om SYSTEC-arbetet samt att slutrapport skall lämnas till s styrelsen i juni 1993.

   54. Amnestys kampanj för flyktingar (Motion) att uppdra åt styrelsen att sammanställa en materialbank vilken kan användas i en aktion mot främlingsfientlighet, att sådana aktioner snabbt ska kunna startas av enskilda grupper vid behov.

   att uppdra åt sekretariatet att tillsammans med flyktingombuden bygga upp en materialbank under hösten 1992 samt, att därefter informera grupperna om tillgängligt material.


   55. Svår engelska i blixtaktioner och andra texter (Motion) att uppdra åt svenska sektionens styrelse att internationellt verka för att internationella sekretariatet strävar efter enklare engelska i sina texter.

   att uppdra åt översättargruppen och sekretariatet att bevaka språkbruket och framföra synpunkter till IS.

   56 och 58. Stadgeändringar

   att uppdra åt sekretariatet att uppdatera och distribuera stadgarna.

   70. Nationella MR-organisationer (Förslag 14)
   I förslaget yrkas att svenska sektionen ska verka för att på sikt öka Amnestys närvaro i regioner med problem inom området mänskliga rättigheter, främst genom personliga kontakter med företrädare för nationella organisationer för mänskliga rättigheter.

   att uppdra åt styrelsens utskott om åtagandet (§36) att till styrelsens marsmöte 1993 lämna förslag till reviderat förslag att tillställa årsmötet 1993.

   att återremittera förslaget till styrelsen.

   71. Ungdomsverksamheten (Motion)
   att en av de anställda på sekretariatet fungerar som kontaktförmedlare mellan Amnestys Centrala Ungdomsgrupp (ACU) och ungdomar,
   att en av styrelsens ledamöter har ungdomsverksamheten inom sitt ansvarsområde.

   att uppdra åt sekretariatet att i grupputskicket i augusti 1992 informera om ansvarig i styrelsen (§36) och kontaktperson på sekretariatet.

   72. Gruppavgiften (Motion 10) och gruppernas andel av budget (Förslag 19)
   att gruppavgiften 1993 höjs till 7 kr,
   att varje distrikt bör utreda vilket som är det mest naturliga sättet att utvecklas i ekonomiskt hänseende.

   att uppdra åt sekretariatet att i sitt förslag till budget för 1993 beakta beslutet,
   att uppdra åt sekretariatet att uppmana distrikten att under hösten 1992 inleda en diskussion om sina respektive distrikts möjligheter att utvecklas i ekonomiskt hänseende,
   att avstämning och utbyte av idéer sker på budgetmötet i november 1992.

   74. Medlemsavgift 1993 (Förslag 5)
   att medlemsavgiften förblir oförändrad 1993- 190 kr/år eller 120 kr/år för personer under 19 år, heltidsstuderande och förtids- och ålderspensionärer.

   att uppdra åt sekretariatet att i sitt förslag till budget för 1993 beakta beslutet.

   Beslut kopplade till handlingsplanen

   Åtgärd

   46. Polis och militär (Motion 7) att uppdra åt styrelsen att fortsätta aktuella myndighetskontakter på central nivå vad gäller polis och militär, att uppmuntra och stödja kontakt- och informationsarbete på lokal nivå genom Amnestys lokala arbetsgrupper att verka för bildandet av polis- och militärgrupp med status motsvarande juristgruppen eller liknande.

   att i verksamhetsplan och budget för 1993 ange de första stegen för att uppnå de mål som anges i motionen,
   att uppföljning sker i samband med kommande års verksamhetsplanering.


   48. Grupper och medlemmar (Förslag 6)
   att distrikten ska försöka bygga upp en sådan struktur och verksamhet att det ska finnas en möjlighet att etablera en grupp i varje kommun och att varje kommun bör ha en grupp per 24.000 invånare.

   att i verksamhetsplan och budget för 1993 ange vad som behövs av information och stöd till grupper och distrikt för att uppnå de mål som anges i motionen,
   att uppföljning sker i samband med kommande års verksamhetsplanering.

   49. Stöd till samordnare (Förslag 7)
   att genom centrala insatser försöka hjälpa till med att värva medarbetare till de samordningsgrupper som behöver fler,
   att sektionen under perioden 1992-96 ska bygga ut nätverket av samordnare så att det täcker alla 'änder där mänskliga rättigheter inom Amnestys åtagande kränks,
   att styrelsen tar initiativ till ekonomiskt stöd till samordnings- och specialgrupperna så att de kan anskaffa nödvändig utrustning, t ex kopieringsapparat och telefax.

   att i verksamhetsplan och budget för 1993 ange de första stegen för att uppnå de mål som anges i motionen,
   att uppföljning sker i samband med kommande års verksamhetsplanering,
   att uppdra åt sekretariatet att snarast informera samordnings- och specialgrupper om möjligheten att aska medel för anskaffning av utrustning etc,
   att ansökningar ska vara sekretariatet tillhanda i oktober för bedömning och eventuell komplettering,
   att beslut fattas i samband med budgetbeslut i december.

   50. Målgruppsarbete (Förslag 8)
   att distrikt och grupper skall intensifiera arbetet på kontakter med olika målgrupper inom ramarna för kampanjarbetet,
   att grupperna inom distrikten samarbetar på det här området så att alla intressanta målgrupper ges möjlighet att ta del av och agera med utgångspunkt från Amnestys material.

   att i verksamhetsplan och budget för 1993 ange vad som behövs av information och stöd till grupper och distrikt för att uppnå de mål som anges i motionen,
   att uppföljning sker i samband med kommande års verksamhetsplanering.

   51. Medlemsvärvning (Förslag 15)
   att uppmana distrikten att 1993 genomföra medlemsvärvningskampanjer med målsättning att uppnå en 20-procentig ökning av medlemsantalet till 1994.

   att i sitt förslag till verksamhetsplan och budget för 1993 ange vad som behövs av information och stöd till grupper och distrikt för att uppnå de mål som anges i motionen, att uppföljning sker i samband med kommande års verksamhetsplanering.

   59. Fyraårsplan (Förslag 4)
   att sektionens handlingsplan fr o m 1992 skall täcka fyra år istället för två,
   att styrelsen vartannat år skall lämna en lägesrapport kopplad till handlingsplanen.
   att uppdra åt styrelsen att tillsätta en grupp bestående av fem personer plus två styrelseledamöter med stöd från sekretariatet med uppgift att göra en översyn av planeringsprocessen inom sektionen,
   att gruppen ska rapportera till årsmötet 1993

   Se §37 samt beslut 60,63,64,65 och 78 nedan.

   att uppdra åt sekretariatet att ge verksamhetsberättelsen för 1992 en sådan utformning att jämförelser med handlingsplanen underlättas.
   Se beslut 59 ovan.

   60. Distrikt & Regioner (Förslag 9)
   I förslaget yrkas att sektionen under perioden 1992-96 bygger upp en struktur bestående av sju regioner och 32 distrikt.

   att remittera förslaget till den under § 59 tillsatta gruppen.

   63. Ang. förslaget till handlingsplan (Motion, B. Holm bäck
   m.fl.)
   I motionen yrkas att årsmötet skall uttala sig för att förslag till detaljreglering av arbetsformerna för grupper och distrikt skall diskuteras i och förankras hos berörda parter vid distrikts- och distriktsombudsmöten, innan de föreläggs årsmötet.

   Se beslut 59 ovan.
   att remittera förslaget till den under § 59 tillsatta gruppen.

   64. Handlingsplanen (Motion, Stockholmsdistriktet) I motionen yrkas att årsmötet skall uppdra åt styrelsen att till årsmötet 1993 utarbeta förslag till stadgeändring vad gäller tidpunkten för utsändande av förslag till handlingsplan samt, vad gäller årlig utvärdering och revidering av handlingsplanen.

   Se beslut 59 ovan.
   att remittera förslaget till den under § 59 tillsatta gruppen.

   65. Ang. förslaget till handlingsplan (Motion, grupp 71) I motionen yrkas att styrelsens förslag till handlingsplan och förslagen i anslutning till denna omarbetas.

   Se beslut 59 ovan.
   att remittera förslaget till den under § 59 tillsatta gruppen.

   66. Deltagande i distriktsmöten (Förslag 11)
   att varje grupp bör eftersträva att vara representerad vid distriktets möten.

   att uppdra åt sekretariatet att fortlöpande informera grupperna om beslutet samt ge information och stöd till distriktsombuden för bättre framförhållning.

   67. Decentralisering (Förslag 12)
   att svenska sektionen skall vara beredd att ta på sig arbetsuppgifter som är avsedda att komma hela rörelsen till godo.
   att inleda diskussioner med IEC under hösten 92 (t ex i samband med kassörsmötet i november) samt beakta beslutet i samband med budgetbehandlingar under handlingsplaneperioden.

   69. Utveckling av Amnestyrörelsen (Förslag 13)
   att svenska sektionen delfinansierar och med sina erfarenheter och kunskaper stödjer lämpliga utvecklingsprojekt i sektioner som behöver sådant stöd,
   att svenska sektionen fortlöpande håller grupper och medlemmar informerade om utvecklingssamarbetet och främjar direkta och personliga kontakter mellan medlemmar på alla nivåer inom vår sektionsgrupp,
   att svenska sektionen i förhållande till andra delar av den internationella rörelsen främjar direkta och personliga kon-takter mellan medlemmar på alla nivåer och vidgar den internationella kontaktytan med syftet att mer aktivt kunna påverka utvecklingen av Amnesty internationellt.

   att uppdra åt styrelsens utskott om organisation och ekonomi (§36) att till styrelsens möte i december 1992 presentera förslag till beslut vad gäller:
   - reviderade principer för sektionens utvecklingssamarbete, Strategidokument för sektionens internationella kontakter, -avsättningar i budget för bidrag till Voluntary Contributions Fund (VCF).

   73. Bredda den finansiella basen - med förnuft! (Motion) att upphäva årsmötesbesslut från 1988 att en fixerad andel av sektionens totala intäkter skall komma från grupper och distrikt.

   att uppdra åt kassören att till styrelsens septembermöte 1992 förbereda en diskussion om hur detta beslut skall tolkas och vad det får för konsekvenser för innehållet i den reviderade handlingsplanen.


   78. Starkare distrikt (Förslag 18)
   I förslaget yrkas att distrikten skall kunna lämna in budgetmotioner till det årliga budgetmötet, med förslag om ekonomiskt stöd för tidsbegränsade projekt som syftar till att öka och intensifiera den ekonomiska verksamheten inom distriktet och/eller att befrämja och utveckla samordningen och samarbetet inom distriktet.

   Se beslut 59 ovan.
   att remittera förslaget till den under § 59 tillsatta gruppen.

   79. Handlingsplan 1992-96
   att uppdra åt styrelsen att revidera handlingsplanen 1992-96 i enlighet med de beslut som fattats vid årsmötet 1992.
   Se §29.

   • Mötesdatum: 1-2 juni 1992
   • Index: ORG 54/005/1992