Protkoll konstituerande mötet Protokoll från 6 maj 2012

PROTOKOLL FÖR KONSTITUERANDE MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE 6 MAJ 2012

Tid: Söndag 6 maj 2012, kl.15.45 – 16.30
Plats: Polacksbacken, Uppsala
Ordförande: Sofia Halth
Justerare: Andreas Bokerud

Närvarande

Ledamöter
Karin Armgren
Andreas Bokerud
Maria Eklund
Michael Falk
Sofia Halth
Lisbeth Kohls
Kristina Lindquist
Natasja Persson
Pär Sköld
Tora Törnquist (§ 1-7)

Sekretariatet
Hannah Laustiola

Frånvarande
Elisabeth Löfgren (personalrepresentant)
Maja Åberg (personalrepresentant)


§ 1. Mötet öppnas av sektionens ordförande

Sofia Halth öppnar mötet.


§ 2. Val av mötesordförande

Beslut

att välja Sofia Halth till mötesordförande.


§ 3. Val av justerare

Beslut

att välja Andreas Bokerud till justerare.


§ 4. Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen.


§ 5. Första och andra suppleant i styrelsen

Enligt stadgarna tillträder suppleanterna i den ordning de blir valda och styrelsen konstaterar därmed att Pär Sköld är första suppleant och Natasja Persson är andra suppleant.


§ 6. Val av vice ordförande i sektionen

Sofia Halth redogör för posten som vice ordförande och vad uppdraget innebär. Enligt styrelsens arbetsordning utser styrelsen vice ordförande inom sig. Alla ordinarie ledamöter kan välja att kandidera. Endast en kandidat till posten som vice ordförande finns och styrelsen går därför till val genom acklamation.

Beslut

att välja Michael Falk till vice ordförande i sektionen.


§ 7. Innehavare av teckningsrätt

Hannah Laustiola förklarar att då årsmötet 2012 valde Sofia Halth till sektionens ordförande och Maria Eklunds mandatperiod som sektionens kassör sträcker sig fram till 2013, föreslår sekretariatet att teckningsrätten avseende svenska sektionen av Amnesty International kvarstår oförändrad. Styrelsen behöver därmed endast fatta ett förnyat beslut om detta.

Beslut

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Sofia Halth
Kassör, Maria Eklund
Generalsekreterare, Lise Bergh
Avdelningschef, Dan Grundin
Avdelningschef, Fredrik Kron
Avdelningschef, Miriam Isaksson

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

Sektionsordförande, Sofia Halth
Kassör, Maria Eklund
Generalsekreterare, Lise Bergh
Avdelningschef, Dan Grundin
Avdelningschef, Fredrik Kron
Avdelningschef, Miriam Isaksson
Ekonomianställd, Annica Blidegård
Ekonomianställd, Elisabet Dunder

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§ 8. Styrelsens möteskalender 2012-2013

Styrelsen diskuterar de föreslagna mötesdatumen. Flera ledamöter uttrycker problem med att delta under delar av junimötet. Trots det ät mötet av olika skäl problematiskt att flytta på. Andreas Bokerud meddelar förhinder vid decembermötet. Även det mötet är svårt att flytta på, men styrelsesekreteraren Hannah Laustiola noterar detta och ska se efter om möjlighet finns att flytta på decembermötet.

Gällande utbildningsdagarna kvarstår den som hålls i anslutning till junimötet, men på grund av den ändrade mötescykeln har den tidigare utbildningsdagen i december strukits och det finns möjlighet att antingen hålla en utbildningsdag i anslutning till oktober/november- eller februarimötet. Hannah Laustiola och Sofia Halth åtar sig att se över frågan. Möteskalendern kommer därmed att behöva uppdateras vid ett senare tillfälle så att endera av de nämnda mötena blir ett tvådagarsmöte och det andra ett endagarsmöte. Tillsvidare bestämmer sig dock styrelsen för att anta det liggande förslaget till möteskalender.

Beslut

att fastslå möteskalendern för 2012-2013.


§ 9. Faddrar till nya ledamöter

Sofia Halth meddelar att styrelsen har en tradition att utse faddrar till de nya ledamöterna och informerar om att följande personer kommer att agera faddrar:

- Tora Törnquist är fadder för Kristina Lindquist.

- Andreas Bokerud är fadder för Pär Sköld.

- Karin Armgren är fadder för Natasja Persson.

Frågor ställs från de nya ledamöterna kring vad de förväntas läsa in sig på, hur strategigrupperna fungerar och annat som rör styrelsens arbete.


§ 10. Mötet avslutas

Mötet avslutas av Sofia Halth.

Sofia Halth
Ordförande
Hannah Laustiola
Sekreterare
Andreas Bokerud
Justerare