Protokoll konstituerande mötet maj 2011 Protokoll från 1-2 maj 2011

PROTOKOLL FÖR KONSTITUERANDE MÖTE MED SVENSKA SEKTIONENS STYRELSE

Tid: 8 maj 2011, kl.15.45-16.15
Plats: Handelshögskolan, Göteborg
Ordförande: Sofia Halth
Justerare: Anton Lidström

Närvarande

Ledamöter
Karin Armgren

Christer Arnrup
Andreas Bokerud
Maria Eklund
Michael Falk
Sofia Halth
Lisbeth Kohls

Anton Lidström
Elisabeth Löfgren (personalrepresentant, § 1- 8)

Tora Törnquist

Sekretariatet
Hannah Laustiola (§ 1 -8)


Frånvarande
Gustaf Löfgren
Maja Åberg (personalrepresentant)


§ 1 Mötet öppnas

Sektionens ordförande Sofia Halth öppnar mötet.

Hannah Laustiola och Elisabeth Löfgren meddelar att de måste lämna mötet exakt vid utsatt sluttid och därför kan komma att missa punkter om mötet drar över tiden.


§ 2 Val av mötesordförande

Beslut

att välja Sofia Halth till mötesordförande.


§ 3 Val av justerare

Beslut

att utse Anton Lidström till justerare.


§ 4 Fastställande av dagordningen

Beslut

att fastställa dagordningen.§ 5 Första och andra suppleant i styrelsen

Första och andra suppleant i styrelsen bestäms enligt stadgarna i den ordning de väljs in. Därmed blir Christer Arnrup första suppleant och Tora Törnquist andra suppleant i styrelsen.


§ 6 Val av vice ordförande för sektionen

Enligt styrelsens arbetsordning utser styrelsen vice ordförande inom sig. Alla ordinarie ledamöter kan välja att kandidera. Endast en kandidat till posten som vice ordförande finns och styrelsen går därför till val genom acklamation.

Beslut

att välja Michael Falk till vice ordförande i sektionen.


§ 7 Innehavare av teckningsrätt

Beslut

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Sofia Halth
Kassör, Maria Eklund
Generalsekreterare, Lise Bergh
Avdelningschef, Dan Grundin
Avdelningschef, Fredrik Kron
Avdelningschef, Miriam Isaksson

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

Sektionsordförande, Sofia Halth
Kassör, Maria Eklund
Generalsekreterare, Lise Bergh
Avdelningschef, Dan Grundin
Avdelningschef, Fredrik Kron
Avdelningschef, Miriam Isaksson
Ekonomianställd, Annica Blidegård
Ekonomianställd, Elisabet Dunder

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§ 8 Styrelsens möteskalender

Christer Arnrup meddelar förhinder den 24 september, så även Karin Armgren och Lisbeth Kohls. Eftersom tre ledamöter inte kan närvara vid en av septembermötets två dagar vore det önskvärt om tidpunkten för mötet kunde justeras. Styrelsesekreterare Hannah Laustiola får i uppdrag att se om det går att ändra datum men meddelar att det kan bli svårt eftersom det hänger samman med Distriktombudsmötet som redan har börjat planeras. Hon lämnar besked i styrelseforum så snart som möjligt för ett per capsulam-beslut.


§ 9 Faddrar till nya ledamöter

Sofia Halth meddelar att styrelsen har en tradition att utse faddrar till de nya ledamöterna och informerar om att följande personer kommer att agera faddrar:

- Lisbeth Kohls till Tora Törnquist
- Anton Lidström till Karin Armgren
- Michael Falk till Andreas Bokerud
- Christer Arnrup till Gustaf Löfgren§ 10 Mötet avslutas

Sofia Halth avslutar mötet.
Sofia Halth
ordförande
Hannah Laustiola
sekreterare
Anton Lidström
justerare