Konstituerande möte med sektionens styrelse 26 april 2009 Protokoll från 1-2 april 2009


PROTOKOLL FÖR KONSTITUERANDE MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 26 APRIL 2009

Tid: Söndag 26 april klockan 16.00 – 17.00
Plats: Polhemsskolan, Lund
Ordförande: Anna Nilsdotter
Justerare: Maria Landenius

Närvarande

Ledamöter
Ida Burlin
Sofia Halth
Ernesto Katzenstein
Maria Landenius
Anna Nilsdotter
Anton Lidström
Mahyad Hassanzadeh Tavakoli
Lars Olsson

Sekretariatet
Fredrik Jansson
Dan Grundin


§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens ordförande Anna Nilsdotter.


§ 2 Val av mötesordförande

Beslut

att välja Anna Nilsdotter.


§ 3 Val av justerare för mötet

Beslut

att välja Maria Landenius.


§ 4 Fastställande av dagordningen

Beslut

att flytta fram punkt två gällande genomgång av styrelsens rutiner och lägga den efter punkten om fastställande av dagordningen,

att anta dagordningen med gjorda ändringar.


§ 5 Genomgång av styrelsens rutiner

Styrelsen går igenom vilka rutiner som gäller för bland annat webbforum (ska kollas av en gång i veckan) och mail. Alla nya styrelseledamöter ska meddela styrelsesekreteraren sina kontaktuppgifter.


§ 6 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut

att välja Ida Burlin till vice ordförande i sektionen för verksamhetsåret 2009/2010.


§ 7 Förste och andre suppleant i styrelsen

Styrelsen konstaterar att årsmötet valde Anton Lidström till förste suppleant och Mahyad Hassanzadeh-Tavakoli till andre suppleant i styrelsen.


§ 8 Faddrar till nya styrelseledamöter

Beslut

att utse Maria Landenius till fadder för Maria Eklund, Ernesto Katzenstein för Marie Norling och Sofia Halth för Lars Olsson.


§ 8 Innehavare av teckningsrätt

Beslut

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

Sektionsordförande, Anna Nilsdotter
Kassör, Maria Eklund
Generalsekreterare, Lise Bergh
Avdelningschef, Dan Grundin
Avdelningschef, Fredrik Kron
Avdelningschef, Miriam Isaksson

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

Sektionsordförande, Anna Nilsdotter
Kassör, Maria Eklund
Generalsekreterare, Lise Bergh
Avdelningschef, Dan Grundin
Avdelningschef, Fredrik Kron
Avdelningschef, Miriam Isaksson
Ekonomianställd, Annica Blidegård
Ekonomianställd, Elisabet Dunder

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§ 9 Val av vice mötesordförande för nästa styrelsemöte

Beslut

att välja Ida Burlin


§ 10 Möteskalender för styrelseåret 2009/2010

Styrelsen tittar på förslaget. En utbildningsdag ska arrangeras i samband med decembermötet. Det är osäkert var och när nästa årsmöte kommer att hållas. Därmed är det också osäkert när styrelsens sista möte innan årsmötet kommer att hållas.

Beslut

att tillsvidare plocka bort årsmötet och sista styrelsemötet från möteskalendern och uppdra åt sekretariatet att till junimötet inkomma med ett nytt förslag till möteskalender inkluderande datum för årsmöte och sista styrelsemöte 2010,

att lägga till en utbildningsdag den 6 dec i möteskalendern.


§ 11 Mötets avslutande

Mötet avslutas av Anna Nilsdotter.

Anna Nilsdotter
OrdförandeFredrik Jansson
SekreterareMaria Landenius
Justerare
Förklaringar:
IS - Internationella Sekretariatet
ISP (Integrated Strategic Plan) - den internationella handlingsplanen som omfattar en period på sex år
ICM (International Council Meeting) - det internationella rådsmötet
AIK - Amnestys Internationella Kommitté - en arbetsgrupp som bistår styrelsen i det internationella arbetet
Per Capsulam - beslut som tas av styrelsen mellan styrelsemöten i deras interna forum på hemsidan