Konstituerande möte med sektionens styrelse 22 april 2007 Protokoll från 1-2 april 2007
PROTOKOLL NR 1/2007/2008

Konstituerande möte med sektionens styrelse den 22 april 2007

Ledamöter Närvarande
Ida Burlin X
Shirin Heidari X
Sune Montán X
Lisa Moraeus X
Anna Nilsdotter X
Christine Pamp X, mötesordförande
Jörgen Qwist X
Madelaine Seidlitz X
Åsa Vinge X
Suppleanter
Ebba Hagander X
Maria Landenius X
Andrea Bodekull X
Sekretariatet
Dan Grundin X
Kristina Lindquist X, sekreterare

§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens ordförande Christine Pamp, som hälsar de nya styrelseledamöterna och suppleanterna välkomna till styrelsen.


§ 2 Introduktion för nya ledamöter

Ida Burlin och Lisa Moraeus genomför en kortare föredragning av styrelsens huvudsakliga rutiner.


§ 3 Val av mötesordförande

Beslut
att välja Christine Pamp till mötesordförande.


§ 4 Val av justerare

Beslut
att välja Sune Montán till justerare.


§ 5 Fastställande av dagordning

Beslut
att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 6 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut
att utse Anna Nilsdotter till vice ordförande för sektionens styrelse för verksamhetsåret 2007/2008.


§ 7 Innehavare av teckningsrätt

Beslut
att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:
Sektionsordförande, Christine Pamp
Kassör, Jörgen Qwist
Generalsekreterare, Elisabeth (Lise) Bergh
Kontorschef, Dan Grundin

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:
Sektionsordförande, Christine Pamp
Kassör, Jörgen Qwist
Generalsekreterare, Elisabeth (Lise) Bergh
Kontorschef, Dan Grundin
Sekretariatsanställd, Annica Blidegård
Sekretariatsanställd, Elisabet Dunder

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och kontorschefen,

att förklara paragrafen omdelbart justerad.


§ 8 Nästa styrelsemöte

- Val av vice mötesordförande vid styrelsens möte 15 - 17 juni 2006

Beslut
att till styrelsemötet den 15 - 17 juni 2006 utse Åsa Vinge till vice mötesordförande.

- Förslag till möteskalender för styrelseåret 2007/2008

Den föregående styrelsen har på sitt möte den 20 april beslutat att förlägga oktobermötet 2007 till den 20-21 oktober, istället för som föreslaget den 27-28 oktober.

Beslut
att med denna förändring anta förslaget till möteskalender för styrelseåret 2007/2008.

Beslut
att utse Anna Nilsdotter och Sune Montán till mentorer för nya styrelseledamöter fram till styrelsens möte den 15-17 juni 2006.§ 9 Mötet avslutas

Ordförande, Christine Pamp, tackar de närvarande och avslutar mötet.Christine Pamp Sune Montán
Mötesordförande Justerare


Kristina Lindquist
Sekreterare