Konstituerande möte med sektionens styrelse 8 maj 2005 Protokoll från 1-2 maj 2005PROTOKOLL NR 1/2005/2006

Konstituerande möte med sektionens styrelse den 8 maj 2005

Ledamöter
Magnus Brattgård
Ida Burlin
Johan Bäck
Emma Josefsson
Shirin Heidari
Sune Montán
Lisa Moraeus
Christine Pamp
Berivan Öngörur

Suppleanter
Madelaine Seidlitz
Jörgen Qwist
Åsa Vinge

Sekretariatet
Carl Söderbergh
Dan Grundin
Fredrik Mattsson
Närvarande
Anmält förhinder
X
X
X
X
X
X
X, mötesordförande
Anmält förhinder


Anmält förhinder
X
X


X
X
X

§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens ordförande Christine Pamp, som hälsar de nya styrelseledamöterna och suppleanterna välkomna till styrelsen.


§ 2 Val av mötesordförande

Beslut

att välja Christine Pamp till mötesordförande.


§ 3 Val av justerare

Beslut

att välja Johan Bäck till justerare.


§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 5 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut

att utse Lisa Moraeus till vice ordförande för sektionens styrelse för verksamhetsåret 2005/2006.


§ 6 Val av reserver till den svenska sektionens ICM-delegation 2005

Christine Pamp informerar att reserven kommer att delta i det förberedande arbetet inför det internationella rådsmötet tillsammmans med delegationen.

Beslut

att utse en reserv, Åsa Vinge, till den svenska sektionens ICM-delegation.


§ 7 Innehavare av teckningsrätt

Beslut

att Christine Pamp, Magnus Brattgård, Carl Söderbergh samt Dan Grundin äger rätt att teckna sektionens firma,

att Christine Pamp, Magnus Brattgård, Carl Söderbergh, Dan Grundin, Jörgen Persson och Annica Blidegård äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto var för sig vid belopp upp till 15 tkr och två i förening vid belopp överstigande 15 tkr,

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och kontorschefen,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§ 8 Introduktion, kommunikation ovh mentorskap

Christine Pamp och Lisa Moraeus informerar kort om hur styrelsen arbetar.

Christine Pamp meddelar att styrelsens junimöte den 4-5 juni kommer att föregås av en utbildningsdag vid sekretariatet i Stockholm fredagen den 3 juni. Styrelsemötet kommer sedan att ske i internatform i Gustavsberg.

Fram till styrelsen junimöte kommer Shirin Heidari och Sune Montán att vara mentorer för nya ledamöter.


§ 9 Nästa styrelsemöte

- Val av ordförandereserv

Beslut

att nästa styrelsemöte äger rum den 3-5 juni i Stockholm och Gustavsberg,

att välja Lisa Moraeus till ordförandereserv.

- Förslag till möteskalender för styrelseåret 2005/2006

Christine Pamp går igenom förslaget till möteskalender för styrelseåret 2005/2006 och föreslår att styrelsen endast antar möteskalendern för år 2005 utifrån årsmötesbeslut som kan komma att kräva justeringar när det gäller tidsplaneringen för 2006 års möten.

Beslut

att anta förslaget till möteskalender för styrelseåret 2005,

att tillsvidare bordlägga förslaget till möteskalender för styrelseåret 2006.


§ 10 Mötet avslutas

Ordförande, Christine Pamp, tackar de närvarande och avslutar mötet.Christine Pamp Johan Bäck
Mötesordförande JusterareFredrik Mattsson
Sekreterare