Konstituerande möte med sektionens styrelse den 11 maj 2003 Protokoll från 1-2 maj 2003

   amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 1/2003/2004

  Konstituerande möte med sektionens styrelse den 11 maj 2003


  Ledamöter Närvarande
  Hanna Roberts X, mötesordförande
  Anja Persson X, mötessekreterare
  Fredrik Kroon X
  Lisa Moraeus X
  Jeanette Irekvist X
  Christian Gräslund X
  Maria Eklund X
  Magnus Öhman X


  Suppleanter
  Christian Engberg X
  Sune Montán X

  Sekretariatet
  Carl Söderbergh X  § 1 Mötet öppnas

  Mötet öppnas av sektionens ordförande Hanna Roberts, som hälsar de nya styrelseledamöterna och suppleanterna välkomna till styrelsen.


  § 2 Val av mötesordförande

  Beslut

  att välja Hanna Roberts till ordförande för mötet.


  § 3 Val av justerare

  Beslut

  att välja Maria Eklund till justerare.


  § 4 Fastställande av dagordningen

  Beslut

  att fastställa dagordningen med de ändringar och tillägg som framgår av protokollet.


  § 5 Val av vice ordförande i sektionen

  Beslut

  att utse Christian Gräslund till vice ordförande för sektionens styrelse för verksamhetsåret 2003/2004.


  § 6 Innehavare av teckningsrätt

  Beslut

  att Hanna Roberts, Jeanette Irekvist och Carl Söderbergh äger rätt att teckna sektionens firma.

  att Hanna Roberts, Jeanette Irekvist, Carl Söderbergh, Dan Grundin, Jörgen Persson och Annica Blidegård äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto var för sig vid belopp upp till 15 tkr och två i förening vid belopp överstigande 15 tkr.

  att förklara §6 omedelbart justerad.


  § 7 Nästa styrelsemöte

  - Val av ordförandereserv

  Hanna Roberts meddelar att styrelsens junimöte kommer att hållas i Stockholm den 13-15 juni.

  Beslut

  att nästa styrelsemöte äger rum den 13 juni -15 juni i Stockholm.

  att välja Christian Gräslund till ordförandereserv.

  - Förslag till möteskalender för styrelseåret 2002/2003

  Hanna Roberts går igenom det föreliggande förslaget till möteskalender för styrelseåret 2003/2004.

  Beslut

  att anta förslaget till möteskalender för styrelseåret 2003/2004.


  § 8 Övriga frågor

  Hanna Roberts meddelade att den inbördes ordningen mellan suppleanterna avgjorts vid rösträkningen och att Sune Montán är förste suppleant.


  § 9 Mötet avslutas

  Ordförande, Hanna Roberts, tackar de närvarande och avslutar mötet.  Hanna Roberts
  Mötesordförande
  Anja Persson Maria Eklund
  Sekreterare Justerare