Möte med sektionens styrelse den 2-3 maj 2002 Protokoll från 1-2 maj 2002

      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 7/2001/2002

Möte med sektionens styrelse den 2-3 maj 2002

Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts X, mötesordförande § 147 - § 168
Christian Gräslund X, ej § 147 - § 163
Binnie Kristal-Andersson anmält förhinder
Maria Eklund X
David Langlet anmält förhinder
Tina Lundh anmält förhinder
Lotta Reimers X
Maria Ros anmält förhinder
Henrik Zetterquist X
Suppleanter
Carina Gröschner anmält förhinder
Miriam Isaksson anmält förhinder
Magnus Öhman X
Sekretariatet
Renée Andersson
Tessi Fickendey
Annika Flensburg
X, endast § 161
X, sekreterare
X, endast § 157
Dan Grundin X
Carl Söderbergh X
Övriga
Petter Eide
Sune Montán
X, endast § 167
X, endast § 167§ 147 Mötet öppnas

Ordförande Hanna Roberts hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.


§ 148 Val av justerare och rapportör till Grupptrycket

Beslut

att utse Magnus Öhman till rapportör till Grupptrycket samt till att, jämte ordförandena, justera protokollet.


§ 149 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 150 Protokoll från styrelsens möte den 9-10 mars 2002

Dan Grundin påpekar att sista meningen i fjärde stycket under § 127 Kommunikativ plattform behöver förtydligas. Den nya lydelsen av meningen "Spider Relations kommer att tillfrågas utarbeta en IT-strategi tillsammans med sekretariatet" föreslås ersättas av: Spider Relations kommer att tillfrågas utarbeta en IT-policy utifrån den övergripande kommunikativa plattformen tillsammans med sekretariatet .

Beslut

att med ovannämnda ändring lägga protokollet till handlingarna.


§ 151 Protokoll från arbetsutskottets möte (AU) den 21 april 2002

Under AU-protokollets andra punkt Rapport från utskotten har Standing Committee on the Mandate felaktikt förkortats med SCOD. Den korrekta förkortningen är SCM.

Beslut

att med ovannämnda revidering lägga protokollet till handlingarna.


§ 152 Rapport om per capsulambeslut

Hanna Roberts redogör för följande beslut som styrelsen bifallit per capsulam:

22 mars 2002
att nominera Elisabeth Löfgren till ledamot i EU-föreningens styrelse.

12 april 2002
att godkänna Amnesty Business Group's verksamhetsplan och mål för 2002.


§ 153 Rapport från sekretariatet

Carl Söderbergh kompletterar den elektroniskt utskickade sekretariatsrapporten med följande tillägg:

- Amnesty Business Group:s (ABG) debattartikel i Göteborgs Posten och Anbudsjournalen gällande regeringens roll och ansvar i offentlig upphandling har fått uppmärksamhet i ett flertal medier.
- Över 200 personer har deltagit i utbildningar inom sektionen under det senaste halvåret, vilket är den högsta noterade siffran sedan mätningarna påbörjades 1997.
- Carl Söderbergh har på Utrikesdepartementet diskuterat situationen i Mellanöstern och Afghanistan.
- Carl Söderbergh har hållit ett antal föreläsningar samt deltagit i en paneldebatt om inskränkningar av de mänskliga rättigheterna efter den 11 september.
- Dan Grundin och Carl Söderbergh har avslutat sin utbildning i ledarskap för ideella organisationer.

Hanna Roberts informerar styrelsen att hon ämnar delta i personaldagen på Möja den 30 maj.


§ 154 Ekonomisk rapport

- Resultatrapport t o m mars 2002

Dan Grundin sammanfattar den på AU (21 april) framlagda resultatrapporten t o m mars månad. Årets första tertialrapport kommer inom kort att bli klar och utifrån den kommer en utförligare rapport om sektionens ekonomiska situation att kunna ges.
Positivt är att intäkterna från medlemsavgifter ser ut att kunna uppnå budget, då autogiroprojektet håller bortfallet nere. Dan Grundin informerar om de Direktdialogaktiviteter som i april startade i fyra olika städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Aktiviteten, som pågår fram till midsommar, beräknas värva 1500 nya medlemmar. Humanfonden uppvisar ett klart sämre resultat i mars, då den kalkylerade humanfondsutdelningen sjönk med 1 mkr. På kostnadssidan noteras att både flytt- och hyreskostnaderna blir lägre än budgeterat.

- Rapport från Budgetutvärderingsgruppen (BUG)

Henrik Zetterquist meddelar att utifrån den kommande tertialrapporten ska en rambudget för 2003 utarbetas. BUG håller sitt nästa möte den 17 maj då tertialrapporten närmare ska diskuteras och en utförlig rapport till junimötet sammanställas. Sektionen kommer oavsett, i budget 2003, att tvingas skära i de fasta kostnaderna.

Styrelsen diskuterar de effekter som den sjunkande humanfonden får på det kommande budgetarbetet samt sektionens känslighet för börsutvecklingen. Hanna Roberts poängterar att junimötets utbildningsdel måste fokusera på ekonomin. Då personalen kommer att påverkas av nedskärningarna föreslår Hanna Roberts att styrelsen på fredag den 31 maj inleder med ekonomipunkten på sekretariatet.


§ 155 Rapport från utskotten

Styrelsen går igenom A-utskottets sammanställning av ansvarsområden. Mandatrelaterade frågor kommer, om utskotten avskaffas, att behandlas av policygruppen.

Maria Eklund redogör för B-utskottets sammanställning av ansvarsområden, där den fortsatta bevakningen av SCRA (Standing Committee on Research and Action) föreslås delegeras till det framtida internationella utskottet. Kontakterna med gruppbildargruppen och MSP-gruppen samt mr-frågor i riksdagsvalet föreslås skötas av sekretariatet.

Dan Grundin går igenom C-utskottets verksamhetsberättelse och redogör för förslag till fortsatta åtgärder. En handlingsplanegrupp har redan tillsatts och det fortsatta arbetet med distriktsöversynen kommer att tas upp på styrelsens junimöte.

Då D-utskottet inte har inkommit med en sammanställning av sin verksamhet uppdras Henrik Zetterquist att inkomma med en sådan inom en vecka.


§ 156 Rapport från Amnestyfonden

Då både Binnie Kristal-Andersson och David Langlet anmält förhinder utgår rapportpunkten från Amnestyfonden. Styrelsen efterfrågar dock en skriftlig rapport elektroniskt innan junimötet.


§ 157 Kommunikations- och mediapolicy

- Kommunikationspolicy

Hanna Roberts välkomnar Annika Flensburg, sektionens pressekreterare, till styrelsemötet. Annika Flensburg förklarar varför en kommunikationspolicy med tydliga riktlinjer är essentiell för hela svenska sektionen. Det presenterade underlaget är att betrakta som ett utkast. En reviderad version kommer att förankras bland organisationens medlemmar varpå målsättningen blir att skapa en s k kommunikationspärm i pappersformat samt elektroniskt på webben.

Styrelsen diskuterar kommunikationspolicyns innehåll, ansvarsfördelning, tidsplan och utvärderingsrutiner.

Beslut

att styrelsen bör godkänna kommunikationspolicyn och uppdra åt sekretariatet att färdigställa dokumentet.

- Mediapolicy

Annika Flensburg går igenom uppsatta mål för svenska sektionens mediaarbete, som med bredd och största möjliga effektivitet ska vara ett redskap för att bl a öka kunskapen om mr-frågor. Mediaarbetet får under inga omständigheter bli ett självändamål utan ska präglas av trovärdighet, relevans och aktuell information. Annika Flensburg redogör för den strategiska del som mediaarbetet utgör i Amnestys verksamhet och poängterar vikten av gruppernas lokala mediaarbete.

Styrelsen diskuterar informationsansvaret gentemot media, rutiner då Amnesty - etiskt eller i sak - blir felbehandlad i media samt befintlig beredskap för krissituationer.

Annika Flensburg redogör slutligen för de frågor som diskuterats på det internationella pressekreterarmötet i Rom i förra veckan.

Beslut

att sekretariatet vid större revideringar lyfter frågan till styrelsen.

- IT-strategi

Hanna Roberts redogör för de beslut som fattades på styrelsens majmöte 1998 avseende en IT-strategi i svenska sektionen. Då IT idag är en integrerad del i sektionens strategier, föreslår Hanna Roberts att frågan avförs från styrelsens dagordning.

Beslut

att avföra alla beslut från maj 1998 avseende IT-strategi som inte genomförts hitills från styrelsens dagordning,

att utifrån Amnestys kommunikativa plattform och handlingsplan se över Amnestys externa och interna internetsidor samt

att styrelsen på sitt junimöte definierar ett sådant uppdrag.


§ 158 Översyn av styrelsens arbete

- Förslag till ny beredningsorganisation

Hanna Roberts informerar styrelsen om att hon kontaktat ett antal distriktsombud för att inhämta synpunkter kring en ny beredningsorganisation. Både positiva och negativa kommentarer till tillsättandet av uppdragsgrupper har framkommit. Då endast hälften av styrelsens beslutsföra ledamöter finns vid sittande bord, föreslår Hanna Roberts, att frågan om en ny beredningsorganisation tas upp för diskussion och beslut under junimötet.

Styrelsen bordlägger frågan om en ny beredningsorganisation till junimötet (31 maj - 2 juni).

- Styrelsens rapport till årsmötet avseende beslut 57/2001

Styrelsen diskuterar hur innehållet i rapporten gällande översyn av styrelsens arbete bäst kan delges årsmötet. Hanna Roberts föreslås avrapportera vad styrelsen gjort avseende beslut 57/2001 samt vilka intentioner som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

- Rekommendation 1-10 - Det fortsatta arbetet

Hanna Roberts går igenom det framtagna arbetsdokumentet innehållandes de tio föreslagna rekommendationerna. Tillsammans med sekretariatet har dokumentet utformats i tabellform, där rekommendationen åtföljs av de tre kolumnerna Styrelsens åtgärd, Ansvarig samt Tidsplan/status.

Styrelsen diskuterar åtgärderna på de olika rekommendationerna och kommer med redaktionella ändringsförslag.

Beslut

att godkänna arbetsdokumentets upplägg av rekommendationerna 1-10 samt

att arbetsdokumentet tas upp på styrelsens möten fram till och med maj 2003.


§ 159 Utvärdering av styrelseåret

Hanna Roberts har tillsammans med Carl Söderbergh sammanställt en utvärderingsenkät av styrelseåret 2001/2002. Enkäten ska komplettera utvecklingssamtalen för att möjliggöra förbättringar av rutiner inför kommande styrelseår. Hanna Roberts ber de närvarande styrelseledamöterna att svara på de nio ställda frågorna och returnera enkäten innan den 15 maj.


§ 160 Årsmöte på distans

Maria Eklund redogör för B-utskottets utredning av möjligheterna och lämpligheten i att erbjuda sektionens medlemmar att aktivt delta i årsmötet på distans. En undersökning bland sektionens grupper påvisade ett svagt intresse inom väljarkåren för distansdeltagande. Potentiella förseningar i plenumarbetet tillsammans med omotiverade höga kostnader är andra aspekter som B-utskottet lyfter fram i sin rapport.

Styrelsen diskuterar B-utskottets utredning utifrån ett demokratiperspektiv. Medlemmar kommer under årsmötet i Ljungskile att för första gången kunna följa förhandlingarna på distans via internet. Givet sektionens ansträngda ekonomiska situation anser dock styrelsen att ett distansdeltagande blir alltför kostsamt i förhållande till de förväntade resultaten.

Beslut

att inte erbjuda sektionens medlemmar möjligheten att aktivt delta i årsmötet på distans.


§ 161 Amnesty Business Group

Hanna Roberts hälsar Renée Andersson, projektledare för Amnesty Business Group (ABG), välkommen till styrelsemötet. Styrelsen antog på sitt marsmöte samarbetsavtalet och stadgarna för ABG men hade vid det tillfället inte tid att diskutera innebörden av begreppet "partnerpaket". Det av Hanna Roberts sammanställda brevet med frågeställningar har tillskickats IEC, som i ett nästa skede kommer att skicka ut en enkät till samtliga ABG-sektioner i världen.

Renée Andersson redogör inledningsvis för sitt besök på IS samt ger en överblick av de olika arbetssätten inom ABG-sektionerna.
Även inom svenska ABG:s styrelse har termen "partnerpaket" ifrågasatts och internationella riktlinjer efterfrågats. Renée Andersson förklarar hur sammansättningen i och existensen av Advisory Board diskuterats inom ABG. Carl Söderbergh påpekar att ABG i den initiala uppstartprocessen var beroende av Advisory Board och den mediala uppmärksamhet som skapades. ABG:s styrelse har dock nyligen framfört förslag till ändringar i strukturen och kommer att presentera dessa för både Advisory Board och i sinom tid sektionsstyrelsen.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar ABG:s framtida inriktning med Renée Andersson.


§ 162 Ersättning för mr-utbildning

Magnus Öhman redogör för B-utskottets arbete med frågan och de oklara regler som gäller idag. Styrelsen diskuterar dels i vilken utsträckning grupper och distrikt kan ta betalt för utbildning, dels i vilken utsträckning Amnesty kan ta emot ersättning för utbildning från staten och kommuner. Det senare hänger samman med de riklinjer för indirekt statligt stöd som styrelsen förväntas anta på sitt junimöte.

Beslut

att uppdra åt Magnus Öhman, Maria Eklund och sekretariatet att till junimötet komma med förslag till riktlinjer för grupper och distrikt angående ersättning för utbildning.


§ 163 Riktlinjer för specialgrupper

Hanna Roberts redogör för förslaget till nya riktlinjer för specialgrupper som arbetats fram av David Langlet. Styrelsen konstaterar att specialgrupperna ser mycket olika ut idag och efterlyser en genomgång vad gäller specialgruppernas verksamhet och organisation.

Beslut

att uppdra åt David Langlet att i samråd med sekretariatet och specialgrupperna färdigställa de allmänna riktlinjerna och att bistå de specialgrupper som så önskar med att ta fram egna stadgar.


§ 164 Förslag till valmanifest

Magnus Öhman har tillsammans med sekretariatets lobbyansvarige utvecklat ett första förslag till utformandet av ett valmanifest från Amnesty International. Det föreliggande underlaget kommer att delas ut till samtliga årsmötesdeltagare och tid för vidare diskussioner kommer att erbjudas intressenter över en lunch under årsmötet. Magnus Öhman redögör för de fyra förslag på ämnesområden som valmanifestet ämnar fokusera på; Flyktingars rättigheter, Tortyr, Våld mot kvinnor och Företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna.


§ 165 Svenska sektionens ekonomiska planering

Henrik Zetterquist redogör för D-utskottets arbete med att granska den budgetmodell som infördes 1998. En utvärdering av budgetmodellen genomfördes 2001 och visade att den i stort fungerar tillfredsställande. Vissa förbättringar har efterfrågats vad gäller de disponibla delarna, uppdelningen av delprogram i prioriteringsordning samt förtydligande kring den långsiktiga budgeten.

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med att slå ihop de två disponibla delarna till en. D-utskottets motivering till sammanslagning anses korrekta och relevanta. Styrelsen diskuterar vidare huruvida kravet på uppdelning av de disponibla delarna i prioriteringsordning ska tas bort och lämpligheten i att sekretariatet gör den indelningen. D-utskottets förslag om att en tvåårig budget upprättas och att en intäktsprognos över fem år biläggs budgeten antas enhälligt.

Beslut

att disponibelt 1 och 2 slås ihop till en disponibel del,

att kravet på uppdelning av de disponibla delarna i prioriteringsordning tas bort,

att budgeten skall innefatta två år,

att budgeten för det andra året kan vara övergripande,

att styrelsen fattar beslut om det andra årets preliminära budget samt

att en intäktsprognos över fem år bifogas budgeten.


§ 166 Inför årsmsötet 2002

- Genomgång inför årsmötet

Hanna Roberts går igenom förslaget till årsmötesdagordning och styrelsen gör inför den kommande frågestunden en intern ansvarsfördelning av Granskningskommitténs rapport. Styrelsen tar del av den sammanställning som gjorts över inbjudna talare och internationella gäster.

- Förslag till dagordning till det konstituerande mötet den 5 maj

Hanna Roberts går igenom det liggande förslaget till dagordning och förklarar att all ansvarsfördelning, med undantag för representanter till Amnestyfonden, görs på styrelsens junimöte.

Beslut

att anta förslaget till dagordning till det konstituerande mötet.

- Förslag till möteskalender 2002/2003

Hanna Roberts klargör att AU-möten inte beaktats i förslaget till möteskalender, då dessa föreslås avskaffas i sin nuvarande form. Möteskalendern kommer vidare att kompletteras med datum-deadlines för underlag till styrelsemötena. Styrelsens visionsmöte i januari föreslås förläggas till aktivistcentret i Malmö.

Beslut

att anta förslaget till möteskalender för styrelsåret 2002/2003.

- Årsmötet 2003

Hanna Roberts berättar att distrikt Skåne-Blekinge ställer sig positiva till att arrangera ett årsmöte tillsammans med den danska sektionen, dock tidigast år 2004.


§ 167 ISP Committee

Petter Eide, norska sektionens generalsekreterare och representant i ISP - kommittén (Integrated Strategic Plan), redogör för det pågående arbetet med att utarbeta en internationell handlingsplan för åren 2004-2009. Styrelsen fick av Petter Eide i uppdrag att i grupper diskutera Amnestys värde och roll idag och i framtiden samt hur den svenska sektionen kommer att påverkas av den internationella handlingsplanen.


§ 168 Mötet avslutas

Mötesordförande, Hanna Roberts, tackar de närvarande och avslutar mötet.


Hanna Roberts
Mötesordförande
Tessi Fickendey Magnus Öhman
Sekreterare Justerare