Konstituerande möte med sektionens styrelse den 6 maj 2001 Protokoll från 1-2 maj 2001

      amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfonden

PROTOKOLL NR 1/2001/2002

Konstituerande möte med sektionens styrelse den 6 maj 2001


Ledamöter Närvarande
Hanna Roberts
Christian Gräslund
Binnie Kristal-Andersson
X
X
X
Maria Eklund X
David Langlet
Tina Lundh
X
X
Lotta Reimers anmält förhinder
Maria Ros anmält förhinder
Henrik Zetterquist X
Suppleanter
Carina Gröschner anmält förhinder
Katarina Hellström
Magnus Öhman
X
X
Sekretariatet
Tessi Fickendey X, sekreterare
Dan Grundin
Carl Söderbergh
X
X

§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnas av sektionens ordförande Hanna Roberts, som hälsar Magnus Öhman och Katarina Hellström välkommen till styrelsen.


§ 2 Val av mötesordförande

Beslut

att välja Hanna Roberts till ordförande för mötet.


§ 3 Val av justerare

Beslut

att välja Binnie Kristal-Andersson till justerare.


§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut

att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.


§ 5 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut

att utse Christian Gräslund som vice ordförande för sektionens styrelse för verksamhetsåret 2001/2002.


§ 6 Utskottsarbete

Hanna Roberts inleder med att förklara skillnaden mellan en ansvarig och en sammankallande i utskotten och att dessa två inte nödvändigtvis behöver vara en och samma person. Hanna Roberts föreslår att de fyra utskottens medlemmar inbjuds till styrelsemötet i juni för vidare introduktion i styrelsens arbetsrutiner och arbetsordning.

Beslut

att till ansvarig för A-utskottet utse Christian Gräslund, i B-utskottet Maria Eklund, i C-utskottet Tina Lundh och i D-utskottet Henrik Zetterquist,

att utskotten utser en sammankallande till styrelsens junimöte samt

att samtliga utskottsmedlemmar inbjuds till detta möte den 9-10 juni.


§ 7 Val av arbetsutskott (AU)

Beslut

att ansvariga i utskotten d v s Christian Gräslund, Maria Eklund, Tina Lundh och Henrik Zetterquist tillsammans med Hanna Roberts bildar arbetsutskottet (AU).


§ 8 Representant i den särskilda gruppen för flyktingarbete

Beslut

att välja Binnie Kristal-Andersson som styrelsens representant i den särskilda gruppen för flyktingarbete.


§ 9 Val av ledamöter i Amnestyfondens styrelse

Tina Lundh informerar att hon inte ställer upp för omval som ledamot i Amnestyfondens styrelse varpå styrelsen diskuterar en lämplig ersättare. Hanna Roberts redogör för de nytillkomna styrelsemedlemmarna om samverkansgruppens direktiv och syfte.

Beslut

att välja Binnie Kristal-Andersson och David Langlet till sektionsstyrelsens representanter i Amnestyfondens styrelse.


§ 10 Ungdomsansvarig i styrelsen

Beslut

att välja David Langlet till ungdomsansvarig i styrelsen.


§ 11 Styrelseutbildning

Maria Eklund har med hjälp av B-utskottet redan påbörjat planeringsarbetet inför styrelsens utbildningshelg i oktober. Samtliga nytillkomna styrelsemedlemmar föreslås ha ett kortare utbildningspass på sekretariatet innan styrelsens junimöte. Maria Eklund informerar att utbildningsprogrammet i oktober bl a kommer att innehålla IT-frågan, diskussioner kring medlemsvård och uppföljning av ICM-beslut.

Beslut

att uppdra åt Maria Eklund att tillsammans med B-utskottet fortsätta planeringsarbetet inför styrelsens utbildningsdagar i oktober.


§ 12 Innehavare av teckningsrätt

Beslut

att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:
Sektionsordförande, Hanna Roberts
Kassör, Henrik Zetterquist
Generalsekreterare, Carl Söderbergh

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid
belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:
Sektionsordförande, Hanna Roberts
Kassör, Henrik Zetterquist
Generalsekreterare, Carl Söderbergh
Kontorschef, Dan Grundin
Sekretariatsanställd, Jörgen Persson
Sekretariatsanställd, Annica Blidegård

att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas
av generalsekreteraren och kontorschefen och

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§ 13 Nästa styrelsemöte

Beslut

att nästa styrelsemöte äger rum den 9-10 juni i Stockholm och

att välja Christian Gräslund till ordförandereserv för styrelsens junimöte.


§ 14 Möteskalender

Hanna Roberts går igenom det föreliggande förslaget till möteskalender för styrelseåret 2001/2002 och poängterar att januarimötet bör betecknas som ett "visionsmöte" och om möjligt förläggas ut i ett distrikt. Övergripande strategiska frågor bör dominera januarimötets dagordning. Då årsmötet 2002 inte kommer att behandla några motioner och förslag har AU-mötet i januari strykts ur möteskalendern.

Beslut

att anta förslaget till möteskalender för styrelseåret 2001/2002.


§ 15 Övriga frågor

Christian Gräslund väcker frågan om den nya styrelsen vill bibehålla traditionen med att bjuda in avgångna styrelseledamöter till det kommande junimötet? Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med ett sådant möte.

Beslut

att bjuda in de styrelsemedlemmar som avgick under årsmötet i Visby till styrelsens junimöte.


§ 16 Mötet avslutas

Ordförande, Hanna Roberts, tackar de närvarande och avslutar mötet.

Hanna Roberts Binnie Kristal-Andersson Tessi Fickendey
Ordförande Justerare Sekreterare