Konstituerande möte sektionens styrelse 10 maj 1998 Protokoll från 1-2 maj 1998


amnesty international
svenska sektionen svenska amnestyfondenProtokoll nr 1/1998/1999

Konstituerande möte med sektionens styrelse den 10 maj 1998

Närvarande :
Ordinarie ledamöter: Jesper Hansén, Robert Hårdh, Johanna Strandh, Christian Gräslund, Susann Olsson, Eric Ericson, , Hanna Roberts, Cecilia Kaijser, Jesús Alcalá,

Suppleanter: Jenny Wessblad, Maja Åberg, Åsa Fahlbeck t. o. m. punkten 5,

Övriga: Ann-Marie Orler och Annika Sabel.§ 1 Mötet öppnas.
Mötet öppnas av sektionens ordförande Jesús Alcalá

§ 2 Val av justerare

Beslut att välja Robert Hårdh till justerare.

§ 3 Val av mötesordförande

Beslut att välja Jesús Alcalá till ordförande för mötet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen med de tillägg och ändringar som framgår av protokollet.

§ 5 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut att Jesper Hansén kvarstår som vice ordförande t. o. m styrelsens möte i juni samt

att utse vice ordförande för sektionens styrelse för verksamhetsåret 1998/99 vid styrelsens möte i juni.

§ 6 Val av sammankallande i utskotten, val av arbetsutskott (AU)

Beslut att till sammankallande i A-utskottet utse Christian Gräslund, i C-utskottet - Johanna Strandh, och i D-utskottet - Eric Ericson

att utse sammankallande i B-utskottet vid styrelsens möte i juni,

att sammankallande i utskotten tillsammans med sektionsordförande bildar arbetsutskottet, (AU) samt

att personalrepresentanten i styrelsen får ingå i AU.

§ 7 Val av ledamöter i Amnestyfondens styrelse

Beslut att välja Hanna Roberts och Jenny Wessblad till sektionsstyrelsens representanter i Amnestyfondens styrelse.

§ 8 Val av representant i den särskilda gruppen för flyktingarbetet

Beslut att välja Johanna Strandh som styrelsens representant i gruppen för flyktingarbete samt

att välja den externe representanten vid styrelsens möte i juni.

§ 9 Innehavare av teckningsrätt

Beslut att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

generalsekreterare, Ann-Marie Orler
sektionsordförande, Jesús Alcalá
kassör, Eric Ericson

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15.000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15.000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

generalsekreterare, Ann-Marie Orler
programchef, Kristina Båth-Sågänger
administrativ chef, Hans Hagwall
ekonomiansvarig, Anna-Karin Wesslenius
kassör, Eric Ericson
sektionsordförande, Jesús Alcalá

att härmed återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som godkännes av generalsekreteraren samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 12-14 juni 1998.

Beslut att välja Jesper Hansén till ordförandereserv vid detta möte samt

att bjuda in den avgående styrelsen till mötet.

§ 11 Mötesdagar för styrelsen och styrelsens arbetsutskott 1998/99

Beslut att fastställa de föreslagna mötesdagar för styrelsen och arbetsutskott för hösten 1998 och våren 1999.

§ 12 Ungdomsansvarig i styrelsen

Beslut att välja Hanna Roberts till ungdomsansvarig.

Jesús Alcalá Annika Sabel
Mötesordförande SekreterareRobert Hårdh
Justerare