Konstituerande möte med sektionens styrelse den 12 maj 1996 Protokoll från 1-2 maj 1996


Protokoll nr 1/1996/1997

Konstituerande möte med sektionens styrelse den 12 maj 1996

Närvarande:

Ordinarie ledamöter:
Magnus Brattgård
Magnus Cedergren
Charlotte Dunge
Dan Grundin
Lars-Olof Olofsson
Eva Linda Sederholm
Johanna Strandh
Christer Nordberg
Charlotta Nordenberg

Suppleanter:
Christian Gräslund
Maja Åberg
(Mats Andersson, ej närvarande)

Övriga:
Anita Klum
Eva Hellström
§ 1 Mötet öppnas.

§ 2 Val av justerare

Beslut att välja Christer Nordberg till justerare.

§ 3 Val av mötesordförande

Beslut att välja Charlotta Nordenberg till ordförande för mötet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa dagordningen enligt vad som framgår av protokollet.

§ 5 Val av vice ordförande i sektionen

Beslut att välja Magnus Brattgård till vice ordförande i sektionen.§ 6 Val av sammankallande i utskotten, val av arbetsutskott (AU)

Beslut att välja Eva Linda Sederholm till sammankallande i A-utskottet, Lars-Olof Olofsson till B-utskottet, Magnus Cedergren till C-utskottet och Charlotte Dunge till D-utskottet,

att sammankallande i utskotten tillsammans med sektionsordförande bildar arbetsutskottet, (AU).

§ 7 Representant i den av årsmötet beslutade särskilda gruppen för flyktingarbetet

Beslut att välja Johanna Strandh till representant i gruppen för flyktingarbetet.

§ 8 Val av ledamöter i Amnestyfondens styrelse

Beslut att välja Christian Gräslund och Magnus Brattgård som sektionsstyrelsens representanter i Amnestyfondens styrelse.

§ 9 Innehavare av teckningsrätt

Beslut att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:

generalsekreterare, Anita Klum
sektionsordförande, Charlotta Nordenberg
kassör, Charlotte Dunge

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15.000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15.000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

generalsekreterare, Anita Klum
programchef, Kristina Båth-Sågänger
administrativ chef, Hans Hagwall
ekonomiansvarig, Stig Lantto
kassör, Charlotte Dunge
sektionsordförande, Charlotta Nordenberg

att härmed återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt,

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som godkänns av generalsekreteraren,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 10 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 8-9 juni 1996, på Röda korsets idé- och utbildningscenter i Gripsholm.
Eva Hellström Christer NordbergCharlotta Nordenberg