Konstituerande möte med sektionens styrelse den 7 maj 1995 Protokoll från 1-2 maj 1995

PROTOKOLL NR 1/95-96
Konstituerande möte med sektionens styrelse den 7 maj 1995

Ledamöter Närvarande

Rigmor Argren X
Magnus Brattgård X
Charlotte Dunge anmält förhinder
Dan Grundin X
Ewa Fredenberg Nilsson X
Christer Nordberg X
Lars-Olof Olofsson X
Christine Pamp X
Eva-Linda Cederholm X

Suppleanter

Åsa Carlberg X
Magnus Cedergren X
Erik Petersson X

Övriga

Gabi Björsson X
Kerstin Höijer X
Anita Klum X
Christina Lövrander X

Mötesordförande

Christine Pamp§ 1 Mötet öppnas

Christine Pamp hälsar den nya styrelsen välkommen och förklarar mötet öppnat.


§ 2 Val av justerare/rapportör till Amnesty Debatt

Beslut att välja Åsa Carlberg till justerare av protokollet och rapportör till Amnesty debatt.

§ 3 Val av mötesordförande

Beslut att välja Christine Pamp till mötesordförande.


§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut att fastställa den föreslagna dagordningen med följande ändringar: val av arbetsutskott bordlägges till styrelsens junimöte och frågan om principer för styrelsens arbete bordlägges till styrelsens utbildningsdag 9 juni.


§ 5 Val av vice ordförande

Beslut att välja Magnus Brattgård till vice ordförande.


§ 6 Val av ledamöter i Amnestyfondens styrelse

Beslut att välja Christine Pamp och Magnus Brattgård till ledamöter i Amnestyfondens
styrelse.

§ 7 Styrelsens utskott

Styrelsen har ambitionen att styrelsens utskott ska tillsättas innan sommaren.

Beslut att uppdra åt styrelsen att utse medlemmar till utskotten;

att uppdra åt Christine Pamp att skriva ett brev till distriktsombuden och be om
förslag på personer som kan utses till utskotten;

att alla som utsetts till utskotten före styrelsens utbildningsdag ska inbjudas till denna.

§ 8 Innehavare av teckningsrätt

Beslut att följande personer, var för sig äger rätt att teckna sektionens firma:

- Charlotte Dunge
- Anita Klum
- Christine Pamp

att följande personer var för sig vid belopp upp till 15.000 kronor, två i förening
vid belopp överstigande 15.000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och postgirokonto:

- Gabi Björsson (t o m 30 juni -95)
- Charlotte Dunge
- Kerstin Höijer
- Hans Hagwall (fr o m 1 juli -95)
- Anita Klum
- Stig Lantto
- Christine Pamp

att härmed återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;

att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen
som godkänns av generalsekreteraren;

att förklara paragrafen omedelbart justerad.


§ 9 Särskild grupp för flyktingfrågor

Enligt årsmötesbeslut 43 i protokollet från årsmötet 1994 (SW-ORG 92/02/94) ska den särskilda gruppen för flyktingfrågor bestå av tre personer varav en ska vara ledamot i sektionsstyrelsen.

Beslut att utse Eva-Linda Sederholm som representant från sektionsstyrelsen i den särskilda gruppen för flyktingfrågor. I övrigt ingår liksom tidigare Anita Klum och Ingemar Strandberg i gruppen.


Christina Lövrander
Åsa Carlberg
Magnus Brattgård
Christine Pamp

  • Mötesdatum: 1-2 maj 1995
  • Index: ORG 54/004/1995